finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Historia

HISTORIA STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin „Radomka” na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego – Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Rok 2020 – III kwartał

Lipiec

W dniu 01.07.2020 Prezes Zarządu Cezary Adam Nowek odbył spotkanie z Wójtem Gminy Przytyk/Przewodniczącym Rady LGD nt. zasad współpracy w dobie pandemii.

W dniu 06.07.2020 udział Prezesa Zarządu Cezarego Adam Nowek w posiedzeniu on – line Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W dniu 07.074.2020 udział Prezesa Zarządu Cezarego Adam Nowek w posiedzeniu on – line Grupy tematycznej ds. Leadera przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W dniu 08.07.2020 udział Prezesa Zarządu Cezarego Adam Nowek w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Radomka.

W dniu 09.07.2020 udział Prezesa Zarządu Cezarego Adam Nowek w webinarium „Rolnictwo ekologiczne”.

W dniu 09.07.2020 na stronach www.razemdlaradomki.pl rozpoczęliśmy prezentację laureatów konkursu pn. Efektywny Młody Przedsiębiorca przeprowadzonego przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach projektu współpracy Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej.

W dniu 13.07.2020 w Słowikowie w Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania zorganizowała szkolenie z zakresu przygotowania wniosku i dokumentacji związanych z naborem wniosków na wybór operacji w zakresie Rozwoju Istniejącego Przedsiębiorstwa. Szkolenie przeprowadził pracownik LGD Arkadiusz Ostrowski.

W dniu 14.07.2020 opublikowano wyniki konkursu w ramach któregoLGDotrzymała dofinansowanie na inicjatywę pn. Z wizytą u mistrzów – muzyków ziemi radomskiej. Etno.Kultura na małych podwórkach – która uzyskała wsparcie Samorządu Województwa Mazowieckiego w konkursie w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego. Kwota wsparcia wyniosła 15 000,00 zł i przeznaczona została na przygotowanie dwupłytowego wydawnictwa audio i dvd z muzykami ludowymi i harmonistami z terenu powiatu radomskiego.

W dniu 17.07.2020 rozpoczęcie kampanii marketingowej pt. „Kupuj świadomie produkty polskie z obszaru Doliny Radomki” prezentujące produkty tradycyjne i lokalne na stronach https://razemdlaradomki.pl/produkty_lokalne2-pl. Prezentujemy rolników, przedsiębiorców i ich produkty z obszaru Doliny Radomki.

W dniu 20.07.2020 zakończyliśmy nabór w konkursie na wybór operacji dla działania „Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa”. W ramach naboru do LGD wpłynęło 26 wniosków.

W dniu 20.07.2020 r. LGD „Razem dla Radomki” podpisało umowę dotyczącą realizacji projektu pn. „Aktywni Animatorzy Społeczności Lokalnych” – projektu skierowanego do organizacji pozarządowych, klubów wolontariackich w ramach którego zaplanowano realizację cyklu szkoleń dla szkół, szkoleń (webinariów) dla organizacji pozarządowych, przygotowanie strony internetowej promującej organizacje pozarządowe oraz przeprowadzenie start-upów – szkoleń w ramach których przekazane zostanie wsparcie finansowe na realizację małych inicjatyw realizowanych przez społeczności lokalne.

W dniu 21.07.2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Prezes LGD „Razem dla Radomki” podpisał umowę na realizację projektuze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pn. Liga Aktywnych Organizacji Pozarządowych. Dzięki realizacji projektu zorganizujemy drugą edycję Gali Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Przeprowadzimy konkurs Aktywne NGO – dla organizacje pozarządowe, najciekawsze inicjatywy organizacji i inicjatywy wolontariackie oraz lokalnych liderów z pulą nagród o wartości ponad 10 tysięcy złotych.

W projekcie przeprowadzone zostaną również szkolenia dla Akademii NGO w zakresie tematycznym: Rozwój przez innowacje NGO, Inspiracje do działania dla NGO, Podstawy księgowości i sprawozdawczości, Aktywne zarządzanie organizacją pozarządową, Warsztaty przygotowania projektów do dofinansowań.

W dniu 22.07.2020 w świetlicy wiejskiej w Pogroszynie odbyło się Posiedzenie Rady LGD w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, dla działania: Infrastruktura publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych nabór 04/2020 i Infrastruktura publiczna: Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę kulturalną nabór 05/2020. Radni ocenili 6 wniosków, które wpłynęły w ramach ogłoszonego naboru.

W dniu 22.07.2020 szkolenie dla Członków w Pogroszynie dla Rady LGD Razem dla Radomkiprzeprowadził Prezesa LGD Cezarego Adam Nowek.

W dniu 22.07.2020 w Pogroszynie miało miejsce uroczyste otwarcie Eko Skweru, który powstał w Pogroszynie w ramach projektu Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Wsi Pogroszyn, które otrzymało dofinansowanie w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. W uroczystości uczestniczył m.in. Prezes LGD, samorządowcy, członkowie LGD, lokalna społeczność.

W dniu 27.07.2020 r. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” opublikowało na stronach internetowych wyniki dofinansowań dla kolejnych przeprowadzonych naborów wniosków. Przyznano wsparcie w kwocie blisko 400 tysięcy złotych na realizację infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. Postanowiono przyznać wsparcie finansowe dla 6 operacji zgłoszonych do realizacji w ramach naboru wniosków w zakresie realizacji zadań budowy, modernizacji, lub wyposażenia obiektów turystycznych lub rekreacyjnych (przyznano 272 384,83 zł) oraz dla działań w zakresie inwestycji w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę kulturalną (przyznano 135 814,66 zł).

Lista wybranych operacji:

  • Gmina Jedlińsk – Budowa placu zabaw dla dzieci w Romanowie.
  • Gmina Przysucha- Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Skrzyńsko.
  • Stowarzyszenie Oświatowe Wieniawa- Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności na działce nr ewid. 804 w miejscowości Zawady.
  • Gmina Wolanów – Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w miejscowości Sławno.
  • Gmina Zakrzew – Remont budynku w Wacynie, Szafirowa 50.
  • Gmina Przytyk – Modernizacja i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Przytyku.

W dniu 27.07.2020 spotkanie Prezesa LGD Cezarego Adam Nowek z Wójtem Gminy Wieniawa i omówienie współpracy na linii LGD – Gmina Wieniawa, realizacja strategii LSR w warunkach pandemii.

W dniu 29.07.2020 udział Prezesa LGD Cezarego Adam Nowek w szkoleniu on-line pt. „Centra usług socjalnych” prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES Radom – prowadzący Pan Wojciech Jabłoński.

W dniu 31.07.2020 Prezes LGD Cezarego Adam Nowek podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie aneks dotyczący Planu Komunikacji, oraz planu szkoleń, które stanowią załącznik do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (tzw. umowy ramowej).

W dniu 31.07.2020 r. zakończona została realizacja projektu dofinansowanego przez LGD a realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich „Super Babki” z Jaszowic, które otrzymało w ramach realizowanego zadania grantowego pn. Rozwój i integracja lokalnej społeczności” wsparcie w kwocie 11473,00 zł w ramach którego przeprowadziło organizację 4 rodzajów warsztatów (florystyczne, gastronomiczne, psychologiczne, edukacyjne dla najmłodszych), skierowanych do grupy ponad 30 osób i organizację festynu integracyjnego. Dla projektu dokonano doposażenia organizacji poprzez zakup sprzętu określonego w szczegółowym opisie projektu. Dofinansowanie zostało przekazane w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” pn. „Rozwój społeczeństwa lokalnego”, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Sierpień

W dniu 04.08.2020 na stronach LGD „Razem dla Radomki” zaprezentowaliśmy publikację pt. Robotyka w szkołach podstawowych. Publikacja opracowana została w ramach realizacji projektu współpracy „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″. Publikacja dostępna jest pod adresem http://www.razemdlaradomki.pl/images/multicel/robobook_rdr.pdf

W dniu 07.08.2020 w Urzędzie Gminy w Wolanowie odbyło się posiedzenie Zarządu stowarzyszenia. Członkowie Zarządu podjęli uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za I półrocze 2020 roku. Podczas posiedzenia Prezes Pan Cezary Nowek przedstawił zgromadzonym Członkom Zarządu informacje o naborach dotyczących Infrastruktury publicznej nabór 04/2020 i 05/2020, oraz informacje o naborach dotyczących Rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa nabór 06/2020.

W dniu 11.08.2020 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej na którym podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania za okres 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r., oraz uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania za okres 01.01.2020r. – 30.06.2020r.. Na posiedzeniu Komisji obecna była Pani Anna Ratyńska Specjalista ds. organizacyjnych i finansowych w LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 12.08.2020 Prezes LGD Cezary Adam Nowek uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Radomka, które odbyło się w Jedlińsku.

W dniu 19.08.2020 Prezes LGD Cezary Adam Nowek – koordynator Mazowieckiej Sieci LGD – uczestniczył w spotkaniu z Dyrektorem Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Radosławem Rybickim, oraz kierownikiem Wydziału LEADER Łukaszem Brzezińskim dotyczącym współpracy mazowieckie LGD – Departament.

W dniu 20.08.2020 odbył się w Wieniawie Zarząd Związku Gmin Radomka z udziałemPrezesa LGD Cezarego Adam Nowek, podczas którego debatowano nad stopniem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 21.08.2020 w Zwoleniu odbyło się spotkanie lokalnych grup działania:Razem dla Radomki, Dziedzictwo i Rozwój , Puszcza Kozienickaw celu omówienia realizacji projektu współpracy MultiCel, oraz Południowe Mazowsze Marką Turystyczną PM-MT. W spotkaniu jako przedstawiciel Razem dla Radomki uczestniczył Prezes LGD.

W dniu 23.08.2020 w ramach dofinansowania otrzymanego w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w Skrzynnie przez Lokalne Stowarzyszenie Kobiet w Skrzynnie zorganizowany został Jarmark Skrzynecki w ramach którego promowano dziedzictwo kulturowe, wystąpiły zespoły śpiewacze, folkowe i zaprezentowano przygotowane w ramach projektu 62 metrowy parkiet taneczny. W uroczystościach i ich inauguracji uczestniczył również Prezes LGD – Cezary Adam Nowek

Dofinansowanie przyznane w ramach projektu grantowego LGD Razem dla Radomki pn. „Rozwój społeczeństwa lokalnego” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 24.08.2020 Prezes LGD Cezary Adam Nowek współpracował jako partner w projekcie Fundacji „Nowa Perspektywa” pt. Pogranicze smaków. Południowe Mazowsze” w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.

W dniu 26.08.2020 w Świetlicy Wiejskiej w Lisowie gmina Jedlińsk odbyło się Posiedzenie Rady LGD „Razem dla Radomki” dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły do LGD w naborze 06/2020 realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla działania: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa, przeprowadzonego w dniach 30.06.2020 – 20.07.2020 r.

W dniu 28.08.2020 odbyła się wizyta ekipy programu Dzień Dobry TVN ze znanym kucharzem Mikołajem Reyem w Dolinie Radomki i LGD. Wizyta zorganizowana na zaproszenie LGD Razem dla Radomki, które pracownicy koordynowali realizowanymi działaniami przygotowanymi do projektu. Przygotowany program prezentował Stowarzyszenie „Wrzosowisko”, gospodarstwa paprykowe i producentów papryki.. Film dostępny pod adresem: https://dziendobry.tvn.pl/a/wszystko-o-paprykach-i-ich-ostrosci

Wrzesień

W dniu 02.09.2020 r. LGD Razem dla Radomki poinformowało o przyznaniu dofinansowania w kwocie 1 100 000,00 zł dla naboru wniosków w zakresie rozwój istniejącego przedsiębiorstwa. Wsparcie finansowe zostało przyznane dla 7 przedsiębiorstw i skierowane zostało w ramach funduszy unijnych dla Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 02.09.2020 Prezes LGD w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie podpisał aneks nr 13 do umowy ramowej, oraz aneks do projektu współpracy MultiCel.

W dniu 02.09.2020 Prezes LGD Cezary Adam Nowek uczestniczył w Posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Radomka, które odbyło się w Przytyku.

W dniu 06.09.2020 Prezes LGD Cezary Adam Nowek uczestniczył w XXII Radomskim Święcie Chleba organizowanym przez Radomski Cech Piekarzy.

W dniu 09.09.2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” na stronach www.razemdlaradomki.pl zaprosiła do udziału w konkursie, o granty na sfinansowanie pomysłów, małych inicjatyw, na które przeznaczona została kwota 6 000,00 zł. Konkurs ogłoszony w ramach projektu pn. „Aktywni Animatorzy Społeczności Lokalnych”, współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 10.09.2020 w sali widowiskowej przysuskiego Domu Kultury odbyła się promocja książki „Studium Nauczycielskie w Przysusze 1983-1994” autorstwa Tadeusza Głowackiego i Alojzego J. Klimka.Dofinansowanie na przygotowanie publikacji przekazało LGD „Razem dla Radomki” w ramach projektu grantowego pn. „Rozwój społeczeństwa lokalnego”, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi 7800,00 zł.

W dniu 14.09.2020 zaprezentowaliśmy na stronie internetowejwww.razemdlaradomki.plprojekt dofinansowany przez LGD Razem dla Radomki dla inicjatyw – projektów grantowych. Tym Razem dofinansowanie dotyczyło zakończonego w miesiącu sierpniu 2020 roku projektu pn. „Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe w miejscowości Kolonia Wawrzyszów, w ramach zadania grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie ,,Inicjatywa Młodych – Kolonia Wawrzyszów”. Dofinansowanie na realizację projektu w kwocie 9501,00 zł przekazane zostało przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” pn. „Promocja i rozwój obszarów wiejskich”, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W dniu 17-18.09.2020 zorganizowana zostaławizytalokalnychproducentów- Członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze – z terenu LGD „Razem dla Radomki” odwiedzili uczestnicy wizyty studyjnej członkowie Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego oddział Mazowsze. LGD „Razem dla Radomki” reprezentował Prezes Cezary Adam Nowek.Odwiedzono Camelot-Catering, Gospodarstwo Sadownicze Moniki i Tomasza Bankiewiczów, oraz Park historyczny w Taczowie.

W dniu 18.09.2020 w Skrzynnie LGD „Razem dla Radomki” w partnerstwie z Lokalnym Stowarzyszeniem Kobiet w Skrzynie zorganizowało wydarzenie artystyczne – koncert i warsztaty na łące, stanowiący inaugurację projektu w gminie Wieniawa pn. „Seniorzy na rzecz aktywizacji kulturalnej i integracji międzypokoleniowej.”

Na wydarzeniu wystąpił zespół Alicetea, Zespół Śpiewaczy Lokalnego Stowarzyszenia Kobiet ze Skrzynna w towarzystwie kapeli Andrzeja Mandeckiego. Podczas wydarzenia organizowano warsztaty artystyczne – malarstwa „Chlapidła” prowadzone przez Marię Kosińską oraz pokaz – warsztaty kulinarne w wykonaniu Członka Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze – Elżbiety Bień. Zadanie dofinansowano ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 21.09.2020 Koło Gospodyń Wiejskich „Zdziechowianki” z Cerekwi zakończyło realizację projektu dofinansowanego ze środków finansowych projektu grantowego LGD „Razem dla Radomki” – polegającego na doposażeniu w zaplecze gastronomiczne koła i organizację warsztatów kulinarnych. W dniu 21.09.2020 r. zostały zorganizowane ostatnie warsztaty kulinarne, w który uczestniczył również Prezes LGD . Dofinansowanie zostało przekazane w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” pn. „Rozwój społeczeństwa lokalnego”, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość udzielonego wsparcia wynosi: 6890,00 zł.

W dniu 24.09.2020 Prezes LGD Cezary Adam Nowek uczestniczył w Kozienicach w konferencji „Dobre bo lokalne – Szlak Kulinarny Smaki Ziemi Kozienickiej”, która miała na celu inaugurację Szlaku Kulinarnego „Smaki Ziemi Kozienickiej”. Pan Cezary Nowek wygłosił prelekcje pn. Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. Szlak Kulinarny Doliny Radomki. Organizatorem spotkania w Kozienicach była Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”.

W dniu 24.09.2020 stowarzyszenie „Razem dla Radomki” na stronach www.razemdlaradomki.plogłosiło konkurs pn. „Aktywne NGO” mający na celu wybór najaktywniejszych organizacji pozarządowych, najciekawszych inicjatyw lokalnych i/lub działań wolontariackich oraz lokalnych liderów społeczności lokalnych. Konkurs realizowany w ramach projektu pn. „Liga Aktywnych Organizacji Pozarządowych”, zadania dofinansowanego w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego na 2020 rok.

W dniu 25.09.2020 w Bibliotece w Przysusze odbyło się Posiedzenie Zarządu „Razem dla Radomki”, które poprowadził Prezes Zarządu Cezary Adam Nowek. Członkowie Zarządu podjęli uchwały dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023, aktualizacji załącznika nr 2 do LSR-u Harmonogramu naboru wniosków. Ponadto ustalono termin i warunki ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 przez Stowarzyszenie o nazwie „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania, dla działania: Podejmowanie działalności gospodarczej, oraz przyjęto nowego członka stowarzyszenia.

W dniu 25.09.2020 na stronach https://razemdlaradomki.pl/news-pl-914 poinformowaliśmy że decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 07 września 2020 roku Pasieka Pod Gruszami Agnieszki i Stanisława Komorowskich z Czarnego Ługu – przy wsparciu LGD „Razem dla Radomki” – została przyjęta w poczet członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.

W dniu 25.09.2020 w Zakrzewie Prezes LGD Cezary Adam Nowek spotkał się z wolontariuszami i drużynami Hufca Radom – powiat Związku Harcerstwa Polskiego. Omówiono możliwości współpracy w roku szkolnym 2020/2021.

W dniu 25.09.2020 LGD „Razem dla Radomki” rozpoczęło w Jedlińsku realizację projektu Zderzenia Pokoleń. Seniorzy na rzecz edukacji kulturowej i integracji międzypokoleniowej”. Pierwsze zajęcia które zostały przeprowadzone dotyczyły realizacji warsztatów kulinarnych. Przeprowadzone zostały przez Panią Elżbietę Bień. Dodatkowo przeprowadzone zostały warsztaty z zakresy aktywizacji i wskazania możliwości dofinansowań i rozwoju dla klubów seniorskich przez Arkadiusza Ostrowskiego z Biura LGD „Razem dla Radomki”

Partnerem projektu jest Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku. Wydarzenie organizowane w ramach projektu „Zderzenia pokoleń. Seniorzy na rzecz aktywizacji kulturalnej i integracji międzypokoleniowej. Zadanie dofinansowano ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 29.09.2020 odbyło się (on-line) Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Sieci LGD. W spotkaniu uczestniczył Cezary Adam Nowek Wiceprezes Polskiej Sieci LGD.

W dniach 30.09-02.10.2020 odbyło się seminarium Związku Gmin Radomka. Uczestniczył w nim Prezes LGD Cezary Adam Nowek jako prelegent z tematem „Funkcjonowanie, Inicjatywy LEADER w latach 2016-2021 oraz RLKS w województwie mazowieckim”.

W okresie od 01.07-30.09.2020 LGD „Razem dla Radomki” na stronach www.innowacyjnaradomka.pl, www.wdolinieradomki.eu, www.paprykaprzytycka.pl, www.e-learning.eu, www.mazowieckasieclgd.pl aktywnie prowadziło działania informacyjno-edukacyjne nt. innowacji, ochrony środowiska i klimatu, aktywności obywatelskiej, oraz szeroko pojętej współpracy na poziomie lokalnym, regionalnym, wojewódzkim i krajowym.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content