finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Historia

HISTORIA STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin „Radomka” na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego – Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Rok 2020 – II kwartał

Czerwiec

W dniu 01.06.2020 LGD „Razem dla Radomki” poinformowało o rozstrzygnięciu konkursu na aktywnie działających młodych przedsiębiorców na obszarze gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew. W konkursie Efektywny młody przedsiębiorca przyznane zostały 4 nagrody główne i 3 wyróżnienia. Listę laureatów prezentujemy tu: https://razemdlaradomki.pl/news-pl-835 .

W dniu 09.06.2020 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wolanowie odbyło się posiedzenie Zarządu LGD „Razem dla Radomki”. Na posiedzeniu, które poprowadził Prezes Pan Cezary Nowek ustalono: termin, miejsce, oraz porządek obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. Prezes przedstawił ponadto informację dotyczącą projektu współpracy pn. „MultiCel”, informację dotyczącą zakończonego naboru 02/2020 – projekty grantowe, oraz informację dotyczącą ogłoszonych naborów 04/2020 i 05/2020 dot. infrastruktury publicznej. Zweryfikowano także listę członków stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.

W dniu 09.06.2020 LGD „Razem dla Radomki” zaprosiło wszystkie zainteresowane firmy z terenu obszaru działania LGD do udziału w bezpłatnym doradztwie prowadzonym przez specjalistę w zakresie budowania marki i rozwoju firm.

Zakres doradztwa dotyczył rozwoju i kreowania marki firmy, wdrażania nowych rozwiązań, wskazaniem możliwości rozwoju firmy, realizacji działań promocyjnych, pozyskiwaniem funduszy i rozwoju ekonomicznego firmy.

W dniu 10.06.2020 Prezes LGD „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek uczestniczył w szkoleniu/webinarze pn. Budowanie relacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego – problemy, wyzwania, rekomendacje – zorganizowanym przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

W dniu 10.06.2020 LGD „Razem dla Radomki” na stronie internetowej https://razemdlaradomki.pl/news-pl-842 opublikowało rozstrzygnięcie konkursu pn. Biznes Junior, którego celem było propagowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół podstawowych, pobudzanie działań proekologicznych oraz aktywizacja i motywowanie działań i młodzieży na rzecz społeczności lokalnej, edukacja przedsiębiorczość.

W dniu 15.06.2020 LGD „Razem dla Radomki” na stronie internetowej https://razemdlaradomki.pl/news-pl-845 zaprezentowało nową publikację LGD pn. „Ochrona środowiska w gminach. Zasady segregacji śmieci”.Publikacja opracowana została w ramach realizacji projektu współpracy „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020″.

W dniu 16.06.2020 LGD „Razem dla Radomki” na stronie internetowej https://razemdlaradomki.pl/news-pl-846 zaprezentowało kolejną nową publikację LGD pn.Profilowanie behawioralne.W publikacji wyjaśniamy czym jest profilowanie, czy można zostać ludzkim wykrywaczem kłamstw, fakty i mity na temat mowy ciała i wykrywania kłamstwa.Publikacja opracowana została w ramach realizacji projektu współpracy „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020″.

W dniu 16.06.2020 LGD „Razem dla Radomki” ogłosiło nabór wniosków dla działania: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie do 200 000,00 zł na projekt. Limit środków w naborze wynosił: 1 100 000,00 zł. Termin składania wniosków wyznaczony został na okres od dnia 30.06.2020 r. do dnia 20.07.2020 r. do godz. 15.00.

W dniu 18.06.2020 w Słowikowie w Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego odbyło się posiedzenie Zarządu LGD „Razem da Radomki”, które podjęło uchwały dotyczące: zatwierdzenia zmian w Planie Komunikacji, oraz Harmonogramie Realizacji Planu Komunikacji na 2020 rok – realizowanego przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”. Przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie szkoleń dla członków Rady i pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki, oraz uchwałę dotyczącą ponownego (drugiego) w dniu 18.06.2020 r. Walnego Zebrania Członków.

W dniu 18.06.2020 odbyło się w Słowikowie w Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. W zorganizowanym spotkaniu, wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, sektora samorządowego, przedsiębiorcy i lokalni liderzy – członkowie LGD „Razem dla Radomki”, którzy na co dzień podejmują działania na rzecz rozwoju gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew. Zgodnie z porządkiem obrad podczas Walnego Zebrania przedstawiono sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” za 2019 rok, które szczegółowo przedstawił Prezes LGD – Pan Cezary Nowek. Sprawozdanie działalności Rady zaprezentował Przewodniczący Rady – Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – jej Przewodniczący – Pan Grzegorz Walczak. Członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli w/w sprawozdania udzielając jednocześnie Zarządowi absolutorium w zakresie wykonywanych obowiązków.

Dalsza część spotkania została poświęcona wyborowi uzupełniającego skład Zarządu stowarzyszenia o nowe osoby, którymi zostali wieloletni członkowie LGD – Pani Anna Kwiecień – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie oraz Pan Jerzy Kwaśniewski – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Przysusze, Prezes Towarzystwa Kulturalnego im. Oskara Kolberga. W dniu 18.06.2020 w Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Przytyku wręczone zostały nagrody dla uczestników konkursu Biznes Junior z terenu gminy Przytyk i gminy Przysucha. Nagrody wręczył Prezes LGD Pan Cezary Nowek, oraz Wójt gminy Przytyk – Dariusz Wołczyński. Zdobywcy nagród głównych dostali bony podarunkowe o wartości min. 800,00 zł (4 nagrody), a wszyscy wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymali smartwache i smart bandy.

W dniu 21.06.2020 Prezes LGD „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek uczestniczył w uroczystej mszy w kościele w Bielisze z okazji 30-lecia Piekarni WACYN s.c.

W dniu 23.06.2020 LGD „Razem dla Radomki” na stronie internetowej https://razemdlaradomki.pl/news-pl-846 zaprezentowało kolejną nową publikację LGD pn.RoboBook, czyli wszystko co musisz wiedzieć o robotyce i nauce programowania w szkole. Publikacja opracowana została w ramach realizacji projektu współpracy „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020″.

W dniu 25.06.2020 LGD „Razem dla Radomki” złożyło Sprawozdanie finansowe za 2019 rok do Krajowej Administracji Skarbowej.

W dniu 26.06.2020 w Jedlińsku wręczone zostały nagrody dla uczestników konkursu Biznes Junior z terenu gminy Jedlińsk. Nagrody wręczył Prezes LGD Pan Cezary Nowek, oraz Wójt gminy Jedlińsk – Kamil Dziewierz. Zdobywcy nagród głównych dostali bony podarunkowe o wartości min. 800,00 zł (4 nagrody), a laureaci konkursu otrzymali smartwache i smart bandy.

W dniu 30.06.2020 LGD rozpoczęło nabór dla działania: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa ogłoszony w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin składania wniosków wyznaczony został na okres od dnia 30.06.2020 r. do dnia 20.07.2020 r. do godz. 15.00. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 1 100 000,00 zł.

Maj

W dniu 04.05.2020 w związku z odwołaniem organizacji konferencji/szkoleń/imprez w miesiącu maju – lipcu 2020 (z uwagi na COVID-19) przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – LGD „Razem dla Radomki” nie uczestniczy w przedsięwzięciach o zasięgu wojewódzkim.

W dniu 05.05.2020 w związku z odwołaniem organizacji konferencji/szkoleń/imprez w miesiącu maju – lipcu 2020 (z uwagi na COVID-19) przez gminy i powiaty Województwa Mazowieckiego – LGD „Razem dla Radomki” nie uczestniczy w przedsięwzięciach o zasięgu lokalnym.

W dniu 05.05.2020 Prezes Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek podpisał Aneks nr 11 do Umowy Nr 00022-6933-UM070013/16 z dnia 17.05.2016 r. zawarty pomiędzy Województwem Mazowieckim a Stowarzyszeniem „Razem dla Radomki” w sprawie przyznania LGD dodatkowych środków finansowych.

W dniu 11.05.2020 LGD „Razem dla Radomki” ogłosiła konkurs Biznes Junior dla uczniów szkół podstawowych z terenu LGD. 4 tysiące złotych – to pula nagród rzeczowych dla najlepszych pomysłów składanych przez uczniów szkół podstawowych i szkoły w konkursie. W ramach konkursu uczniowie indywidualnie lub w zespołach szkolnych mogli zgłosić pracę w jednej z trzech kategorii:Moja Firma Marzeń; Projekt inicjatywy ekologicznej; Projekt inicjatywy przedsiębiorczej.

W dniu 12.05.2020 w Biurze LGD „Razem dla Radomki” odbyło się posiedzenie Zarządu stowarzyszenia. Podczas posiedzenia Prezes Pan Cezary Nowek przedstawił zgromadzonym Członkom Zarządu: sprawozdania merytoryczne i finansowe za I kwartał 2020 roku, informacji dotyczącej premii dla pracowników i kierownika Biura LGD za 2019 r., oraz informacje dotyczącą naboru 02/2020 realizowanego w I/II kwartale 2020 roku.

W dniu 12.05.2020 Prezes LGD „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek podpisał umowę na realizację projektu pn. „Zderzenia pokoleń. Seniorzy na rzecz aktywizacji kulturalnej i integracji międzypokoleniowej”, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 45 686 tys. z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

W dniu 20.05.2020 upłynął termin składania zgłoszeń do konkursu ogłoszonego przez LGD „Razem dla Radomki” pod nazwą Efektywny Młody Przedsiębiorca. Cel konkursu to wyróżnienie aktywnie działających młodych przedsiębiorców z obszaru gmin tworzących LGD „Razem dla Radomki” tj. gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów oraz Zakrzew.

W dniu 13.05.2020 Pan Cezary Nowek Wiceprezes Polskiej Sieci LGD uczestniczył on-line w posiedzeniu Zarządu PS LGD.

W dniu 14.05.2020 LGD „Razem dla Radomki” poinformowało na stronach https://www.razemdlaradomki.pl/news-pl-821 o otrzymaniu za pozytywną ocenę w zakresie efektywności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dodatkowych środków finansowych w kwocie 880 000,00 zł przeznaczonych na przeprowadzenie naborów wniosków.

W dniu 14.05.2020 Pana Cezary Adam Nowek Prezes Zarządu LGD „Razem dla Radomki” uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin „Radomka” na którym przedstawił zakres działań w ramach LSR 2016-2023 Razem dla Radomki, w kontekście przygotowywanych naborów w zakresie Inwestycji Publicznych.

W dniu 19.05.2020 Prezes LGD „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek podpisał umowę na realizacje projektu pn. „Aktywni Animatorzy Społeczności Lokalnych”, która znalazła się wśród dofinansowanych projektów w zakresie aktywizacji i rozwoju organizacji pozarządowych w konkursie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego.

W dniu 22.05.2020 w Świetlicy Wiejskiej w Mniszku odbyło się Posiedzenie RadyLGD „Razem dla Radomki” oceniające wnioski złożone w ramach konkursu grantowego pt. „Start-upy na lokalne inicjatywy”. Spośród złożonych 20 wniosków Rada LGD przyznała blisko 100 000,00 zł wsparcia na realizację 15 projektów. Wybrane inicjatywy wpływać będą na rozwój społeczności lokalnych. Realizowane będą od miesiąca września 2020 roku na terenie 6 gmin (Jedlińska, Przytyka, Przysuchy, Wieniawy, Wolanowa i Zakrzewa).

W dniu 22.05.2020 r. w Świetlicy Wiejskiej w Mniszku LGD zorganizowano seminarium: pn. Wyzwania lokalnych społeczności w zakresie zdalnej edukacji lokalnej. Temat ten podyktowany był potrzebą wskazywania dróg do rozwoju organizacji w okresie np. pandemii. W programie zaprezentowano następujące wystąpienia: Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej – Przedstawienie realizacji projektu, Finansowanie na działania organizacji pozarządowych i instytucji kultury, Działalność organizacji online,Księgowość w organizacjach pozarządowych. Podstawowe zagadnienia.

W dniu 26.05.2020 Pan Cezary Nowek Wiceprezes Polskiej Sieci LGD uczestniczył on-line w posiedzeniu Zarządu PS LGD.

W dniu 28.05.2020 LGD „Razem dla Radomki” poinformowało na stronie internetowej https://www.razemdlaradomki.pl/news-pl-831 o naborze w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wybudowania, zmodernizowania lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych dla Infrastruktury Publicznej. Limit środków w naborze wynosił: 273 029,86 zł. Termin składania wniosków wyznacza się na okres od dnia 12.06.2020 r. do dnia 30.06.2020 r. do godz. 15.00.

W dniu 28.05.2020 LGD „Razem dla Radomki” zamieściło na stronie internetowej https://www.razemdlaradomki.pl/news-pl-831 ogłoszenie o naborze w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla realizacji inwestycji w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę kulturalną. Limit środków w naborze wynosił: 136 500,00 zł. Termin składania wniosków wyznacza się na okres od dnia 12.06.2020 r. do dnia 30.06.2020 r. do godz. 15.00.

W dniu 29.05.2020 LGD „Razem dla Radomki” przekazało do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich dokumentację dotyczącą naboru 02/2020 dla projektu grantowego pn. „Start-upy na inicjatywy lokalne” w ramach poddziałania 19.2.

W dniu 29.05.2020 r. LGD „Razem dla Radomki” przedstawiło wyniki konkursu na wybór projektów grantowych dla działania „Start-upy na inicjatywy lokalne” w ramach którego przyznała blisko 100 000 zł wsparcia finansowego dla 15 projektów w ramach środków unijnych PROW2014-2020. Wybrane inicjatywy wpływać będą na rozwój społeczności lokalnych. Realizowane będą od miesiąca września 2020 roku na terenie 6 gmin (Jedlińska, Przytyka, Przysuchy, Wieniawy, Wolanowa i Zakrzewa). Zorganizowane zostaną liczne szkolenia i warsztaty kulturalne, edukacyjne, artystyczne, sportowe czy multimedialne. Nie zabraknie koncertów zarówno folkowych, ale też związanych z muzyką klasyczną, rockową czy alternatywną. Organizowane będą wernisaże, spektakle teatralne oraz działania podnoszące kwalifikacje zawodowe. Powstaną też miejsca małej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej. Szczegółowa informacja dostępna jest na stronie internetowej: https://razemdlaradomki.pl/news-pl-833

W dniu 30.05.2020 LGD „Razem dla Radomki” zaprosiło do udziału w bezpłatnych szkoleniach e-learningowych. Szkolenia realizowane były w tematach: Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej (ABC Młodego przedsiębiorcy) oraz Kurs komputerowy (Podstawy obsługi komputera). Szkolenia udostępnionezostały na stronie www.elearning-szkolenia i prowadzone są w ramach projektu współpracy Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej.

Kwiecień

W dniach 01-02.04.2020 pracownicy Biura LGD prowadzili konsultacje on-line dla Beneficjentów poddziałania 19.2 uczestniczących w konkursie grantowym pn. Start-upy na inicjatywy lokalne.

W dniu 03.04.2020 o godz. 15.00 zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu grantowego LGD „Razem dla Radomki” pt. „Start-upy na lokalne inicjatywy”. W wymaganym terminie złożonych zostało 20 wniosków. Spośród nich wybrane zostaną inicjatywy, które otrzymają dofinansowanie w wysokości od 5 000,00 zł do 8000,00 zł. Łączna wartość wsparcia w ramach konkursu wynosi 100 000,00 zł.

W dniu 07.04.2020 LGD „Razem dla Radomki” upowszechniła na swoich stronach internetowych, oraz na Facebooku publikacje „Czyste powietrze w Dolinie Radomki” część I przyczyny zanieczyszczeń powietrza i działania związane z jego ochroną, oraz część II dowiedz się jak oszczędzać ciepło i pieniądze, zrealizowane w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „RADOMKA”, dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 09.04.2020 Prezes LGD Pan Cezary Nowek uczestniczył w spotkaniu z Przewodniczącym Rady LGD Panem Dariuszem Wołczyńskim dotyczącym omówienia procedur i tematyki posiedzenia Rady w kontekście naboru „Start-upy na inicjatywy loklane”.

W dniu 16.04.2020 opublikowaliśmy na stronie www.razemdlaradomki.pl elektroniczną wersję Raportu z monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczącego działań założonych do wykonania w 2019 r. przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”. Publikacja dostępna jest na naszej stronie internetowej pod adresem https://razemdlaradomki.pl/dok/16Raport_z_monitoringu_RdR_2019.pdf .

W dniu 21.04.2020 w Radiu Radom wyemitowana została audycja informująca o konkursie Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”pn. Efektywny Młody Przedsiębiorca, dotyczącym wyboru najciekawszych inicjatyw prowadzonych przez przedsiębiorców na terenie gmin tworzących LGD „Razem dla Radomki”. Audycja dostępna jest pod adresem: https://radioradom.pl/efektywny-mlody-przedsiebiorcaregionu/?fbclid=IwAR256oElbPAYt7TVtCPdD8wxMnYFVRuNSFQWSdQY-An-azShoHSepppaU8 .

W dniu 22.04.2020 Prezes Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek, oraz pracownik Biura Pani Małgorzata Kopyckauczestniczyli w wideo-konferencji z firmą RoboCamp dotyczącej działań w projekcie współpracy ROBOT.

W dniu 23.04.2020 pracownik Biura Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” Pani Małgorzata Kopycka uczestniczyła w szkoleniu-webinarze pt. Narzędzia do pracy on-line w NGO.

W dniu 23.04.2020 w Biurze LGD „Razem dla Radomki” odbyło się posiedzenie Zarządu stowarzyszenia. Podczas posiedzenia Prezes Pan Cezary Nowek przedstawił zgromadzonym Członkom Zarządu: informacje dotyczącą aneksu LSR-u w sprawie przyznania dla LGD dodatkowych środków finansowych, informacje w zakresie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023, oraz załącznika nr 2 do LSR-u Harmonogramu naboru wniosków. Ustalono termin i warunki ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 dla działania: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa, Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych, oraz Infrastruktura Publiczna: inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę kulturalną.

W dniu 28.04.2020 odbyło się Posiedzenie Komisji Rewizyjnej na którym przyjęto Sprawozdanie Zarządu merytoryczne i finansowe za I kwartał 2020 roku.

W dniu 29.04.2020 Prezes Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek uczestniczył w Posiedzeniu on-line Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które dotyczyło m.in. opiniowania Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 KSOW 2014-2020 dla województwa mazowieckiego.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content