finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Historia

HISTORIA STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin „Radomka” na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego – Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Rok 2020 – I kwartał

Styczeń

W dniu 09.01.2020 w Urzędzie Gminy w Przytyku odbyło się Posiedzenie Zarządu LGD „Razem dla Radomki”. Na posiedzeniu Zarząd podjął m.in. uchwałę dotyczącą naborów, przyznania nagród jubileuszowych oraz aktualizacji Planu Komunikacji. Prezes LGD poinformował o zrealizowanych projektach w 2019 roku przez stowarzyszenie, oraz o zrealizowanym naborze 04/2019.

W dniu 09.01.2020 odbyło się Posiedzenie Rady LGD „Razem dla Radomki” dot. ponownej oceny wniosku 07/04/2019/RP wg kryteriów lokalnych złożonego w ramach konkursu 04/2019 Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 dla działania: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa.

W dniu 09.01.2020 r. w Urzędzie Gminy w Jastrzębi – Arkadiusz Ostrowski z LGD Razem dla Radomki przeprowadził spotkanie warsztatowe z przedstawicielami organizacji pozarządowych w zakresie przygotowywania wniosków do konkursów.

W dniu 11.02.2020 w Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku odbyło się Posiedzenie Zarządu LGD „Razem dla Radomki”. Na posiedzeniu Zarząd podjął m.in. uchwałę dotyczącą sprawozdania merytorycznego za 2019 rok, weryfikacji listy członków stowarzyszenia, zmian dot. wynagradzania kierownika i pracowników Biura LGD. Ponadto Prezes Zarządu przedstawił dane dot. naboru 01/2020.

W dniu 13.09.2020 r. w Domu Kultury w Przysusze Jastrzębi – Arkadiusz Ostrowski z LGD Razem dla Radomki przeprowadził spotkanie warsztatowe z przedstawicielami organizacji pozarządowych w zakresie przygotowywania wniosków do konkursów.

W dniu 14.01.2020 w Wolanowie Prezes Zarządu LGD „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek przeprowadził konsultacje dotyczące naboru wniosków w poddziałaniu 19.2 dla działania: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego z Wójtami z obszaru działania LGD.

W dniu 23.01.2020 Prezes Zarządu LGD „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek podpisał w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00031-6935-UM0720035/19 na realizację projektu grantowego „Rozwój społeczeństwa lokalnego” w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 23.01.2020 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wolanowie LGD zorganizowało spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego przez LGD konkursu pn. Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego. Podczas spotkania przedstawione zostały rozporządzenia i wytyczne dotyczące ogłoszonego naboru wniosków, dokumentacja konkursowa, zakres wsparcia, koszty kwalifikowane. Omówione zostały również karty oceny związane z realizowanymi naborami wniosków i procedura wyboru wniosków. Spotkanie przeprowadził pracownik Biura LGD Pan Arkadiusz Ostrowski.

W dniu 21.03.2020 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” opublikowało na swoich stronach internetowych kolejny biuletyn LGD. Tym razem poświęcony realizacji projektów zewnętrznych: Dookoła Pszczół, Pszczoły i Miód w Dolinie Radomki, Ochrona Powietrza w Dolinie Radomki. Biuletyn dostępny jest pod adresem: https://razemdlaradomki.pl/biuletyny/biuletyn100/index.html

W dniu 25.01.2020 w Skrzyńsku odbyły się warsztaty nauki przyśpiewek ludowych połączone z biesiadą przy muzyce Kapeli Andrzeja Malika. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „Razem dla Skrzyńska” w partnerstwie z LGD Razem dla Radomki – która wsparła finansowo to wydarzenie, które zorganizowane zostało w ramach konkursu na wybór start-upów dla projektu współpracy „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” realizowane przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”.

W dniu 27.01.2020 Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w zakresie: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin składania wniosków w ramach naboru 01/2020 wyznaczono się na okres od dnia 27.01.2020 r. do dnia 13.02.2020 r. do godz. 15.00.

Luty

W dniu 04.02.2020 w programie Agrobiznes emitowanym na antenie TVP ukazał się wywiad z Prezesem LGD „Razem dla Radomki” – Cezarym Nowek, członkiem stowarzyszenia na rzecz rozwoju Wsi Pogroszyn – Panią Małgorzatą Hadas oraz z Wójtem gminy Wieniawa – Krzysztofem Sobczakiem. W programie zaprezentowano działania „Razem dla Radomki” oraz miejscowość Pogroszyn jako jeden z przykładów efektywnego wdrażania podejścia Leader na obszarze Lokalnej Grupy Działania. Program dostępny jest pod adresem http://www.tvp.pl/informacje-rolnicze/aktualnosci/leader-wsrod-liderow/46495417

W dniu 05.02.2020 w Domu Ludowym w Mielejowicach, ul. Pogodna 5/1 (gm. Zakrzew) LGD zorganizowało bezpłatne spotkanie szkoleniowe w związku z realizowanym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego. Podczas szkolenia przedstawione zostały zasady prawidłowego wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu. Omówione zostały również podstawowe informacje i wytyczne dotyczące ogłoszonego konkursu. Spotkanie szkoleniowe przeprowadził pracownik Biura LGD Pan Arkadiusz Ostrowski.

W dniu 13.02.2020 Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zakończyła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w zakresie: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin składania wniosków w ramach naboru 01/2020 wyznaczono się na okres od dnia 27.01.2020 r. do dnia 13.02.2020 r. do godz. 15.00. W ramach naboru do Biura LGD wpłynęło 25 wniosków.

W dniu 20.02.2020 Prezes Zarządu LGD „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Polskiej Sieci LGD, w której pełni funkcję wiceprezesa. Posiedzenie odbyło się w Warszawie.

W dniu 21.02.2020 Prezes Zarządu LGD „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek uczestniczył w Warszawie w spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa nt. LEADER sprawy bieżące i prace nad Planem WPR na lata 2021-2027.

W dniu 21.02.2020 Prezes Zarządu oraz pracownicy Biura LGD „Razem dla Radomki” uczestniczyli w Garbatce Zbyczyn w Konferencji podsumowującej projekt współpracy MultiCel realizowany w ramach poddziałania 19.3 w partnerstwie z LGD „Puszcza Kozienicka”, LGD „Dziedzictwo i Rozwój”, oraz LGD „Korona Północnego Krakowa”.

W dniu 24.02.2020 w Domu Kultury w Przysusze, ul. Radomska 9 LGD zorganizowało pierwszą część szkolenia: Księgowość w organizacji pozarządowej i KGW zorganizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”. Podczas spotkania uczestnicy mogli zdobyć nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną wiedzę z zakresu prowadzenia księgowości w swojej organizacji. Szkolenie organizowane zostało w ramach projektu współpracy pn. „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej”

W dniu 25.04.2020 Prezes Zarządu LGD „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek uczestniczył w Warszawie w XVIII posiedzeniu Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W dniu 25.04.2020 Prezes Zarządu LGD „Razem dla Radomki”/Koordynator Mazowieckiej Sieci LGD Pan Cezary Nowek uczestniczył w Jachrance w jubileuszu 10-lecia Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Zegrzyński”. Podczas którego wręczył z tej okazji na ręce Prezesa LGR „Zalew Zegrzyński” podziękowanie w imieniu Mazowieckiej Sieci LGD.

W dniu 26.02.2020 w Domu Kultury w Przysusze, ul. Radomska 9 LGD zorganizowało drugą część szkolenia: Księgowość w organizacji pozarządowej i KGW zorganizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”. Podczas spotkania uczestnicy mogli zdobyć nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną wiedzę z zakresu prowadzenia księgowości w swojej organizacji. Szkolenie organizowane zostało w ramach projektu współpracy pn. „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej”

W dniu 28.02.2020 w Domu Ludowym w Zatopolicach LGD zorganizowało warsztat refleksyjny, którego celem jest analiza procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. W jakim stopniu jej realizacja w 2019 roku zbliża nas do osiągnięcia zakładanych celów. Warsztaty organizowane zostały zgodnie z Wytycznymi nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 roku „W zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Do udziału w warsztatach zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów lokalnych, członkowie Lokalnej Grupy Działania, członkowie władz LGD: Komisji Rewizyjnej, Zarządu i Rady LGD, pracownicy LGD, przedstawiciele sąsiednich LGD, przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Beneficjenci realizujących projekty.

W dniu 28.02.2020 w Domu Ludowym w Zatopolicach odbyło się Posiedzenie Rady LGD „Razem dla Radomki” dot. wyboru wniosków w ramach konkursu 01/2020 Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 dla działania: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego. Rada oceniła 25 wniosków z czego w limicie dostępnych środków w tym naborze zmieściło się 12 wniosków, które otrzymały dofinansowanie.

W miesiącu styczniu i lutym 2020 LGD zorganizowało cykl szkoleń komputerowych (10 spotkań) w których uczestniczyli mieszkańcy gminy Zakrzew oraz gminy Przytyk. Spotkania organizowane były w miejscowości Zakrzew oraz Wrzos, dzięki uprzejmości Publicznych Szkół Podstawowych z tych miejscowości. Szkolenia przeprowadził Pan Jarosław Sowa Szkolenia zrealizowane zostały w ramach projektu współpracy „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej”. Projekt dofinansowany jest w ramach działania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Marzec

W dniu 05.03.2020 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedlińsku odbyło się bezpłatne szkolenie z podstaw prowadzenia księgowości w organizacji pozarządowej, w tym w kołach gospodyń wiejskich oraz z zakresu informacji o dofinansowaniach dla ngo. Szkolenie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z Wójtem Gminy Jedlińsk – Kamilem Dziewierzem. Podczas spotkania przekazane zostały także informacje o aktualnie trwających konkursach dla organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich. Szkolenie zorganizowane zostało w ramach projektu współpracy pn. „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej”

W dniu 10.03.2020 LGD „Razem dla Radomki” ogłosiła konkurs Efektywny Młody Przedsiębiorca mający na celu wyróżnienie aktywnie działających młodych przedsiębiorców z obszaru gmin tworzących LGD „Razem dla Radomki” tj. gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów oraz Zakrzew. Cel konkursu to propagowanie postaw przedsiębiorczych na obszarze LGD „Razem dla Radomki” oraz wyłonienie i popularyzacja aktywnie działających młodych przedsiębiorców na terenie LGD. Efekt konkursu to wyłonienie i nagrodzenie min. 6 przedsiębiorców. Konkurs ogłoszony został w ramach projektu współpracy pn. „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.

W dniu 10.03.2020 Prezes Zarządu LGD „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek uczestniczył w Kozienicach w spotkaniu z partnerami projektu LGD Puszcza Kozienicka, oraz LGD Dziedzictwo i Rozwój dotyczących projektu współpracy realizowanego w ramach poddziałania 19.3 pn. Południowe Mazowsze Marką Turystyczną.

W dniu 11.03.2020 w Bibliotece w Zakrzewie odbyło się Posiedzenie Zarządu LGD „Razem dla Radomki”. Na posiedzeniu Zarząd podjął m.in. uchwałę dotyczącą aktualizacji LSR-u, harmonogramu naborów, aktualizacji procedury grantowej oraz przyjął przyjęcia „Raportu z monitoringu LSR-u Lokalnej Strategii Rozwoju za 2019 rok, oraz wykonania wskaźników na lata 2016-2019 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”.

W dniu 16.03.2020 Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w zakresie projektu grantowego: „Start-upy na inicjatywy lokalne” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin składania wniosków w ramach naboru 02/2020 wyznaczono na okres od dnia 16.03.2020 r. do dnia 03.04.2020 r. do godz. 15.00. Limit środków w naborze wyniósł 100 000,00 zł.

W dniu 16.03.2020 w Urzędzie Gminy w Wieniawie odbyło się uroczyste podpisanie umów na zadania grantowe LGD Razem dla Radomki pn. Rozwój Społeczeństwa Lokalnego. 113 tysięcy złotych Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” przekazało dla organizacji pozarządowych i instytucji kultury – na 13 projektów z zakresu edukacji kulturowej, animacji społecznej, organizacji wydarzeń i warsztatów kulturalnych, sportowych czy związanych z wydaniem publikacji, przygotowaniem miejsc wypoczynku i aktywności społecznej które będą realizowane na terenie gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wolanów, Wieniawa i Zakrzew.

W dniu 24.03.2020 w Biurze LGD w Janiszewie odbyło się Posiedzenie Zarządu LGD „Razem dla Radomki”. Na posiedzeniu Zarząd podjął m.in. uchwałę dotyczącą sprawozdania merytorycznego i finansowego wraz z informacją dodatkową za 2019 rok, oraz zaakceptował aktualizację zestawienia rzeczowo-finansowego dla projektu współpracy „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” i zmiany terminu złożenia wniosku o płatność dla II etapu realizacji projektu.

W dniu 27.03.2020 odbyło się Posiedzenie Rady LGD „Razem dla Radomki” dot. rozpatrzenia protestu wniesionego w dniu 13.03.2020 przez Wnioskodawcę, dot. oceny wniosku złożonego w dniu 11.02.2020 (nr wniosku 06/01/2020/PD) dla naboru wniosków w ramach konkursu 01/2020 Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 dla działania: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego.

W dniu 27.03.2020 na stronach LGD „Razem dla Radomki” opracowało autorski poradnik który został opublikowany na stronie internetowej pn. „Poradnik dla Wnioskodawców projektu grantowego LGD Razem dla Radomki, w którym przedstawiliśmy podstawowe informacje związane z naborem wniosków prowadzonym w ramach projektu grantowego pt. „Start-upy na inicjatywy lokalne”. W poradniku zamieszczone zostały informacje m.in. na temat zakresu wsparcia, informacje o kosztach kwalifikowanych, o załącznikach (czyli niezbędnych dokumentach które należy załączyć do wniosku. Poradnik w wersji *.pdf dostępny jest pod adresem: www.razemdlaradomki.pl

W dniu 31.03.2020 Pan Cezary Nowek Prezes LGD „Razem dla Radomki” w Urzędzie Gminy w Zakrzewie oraz Urzędzie Gminy w Przytyku zorganizował spotkanie konsultacyjne Wójtami gmin dotyczące spraw bieżących LGD Razem dla Radomki, w zakresie ustalania działań na rok 2020, w tym w sprawie realizacji i wsparcia dla Grantobiorców projektów grantowych. (m.in. udzielenia pożyczek na wkład własny do projektu).

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content