finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Historia

HISTORIA STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin „Radomka” na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego – Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Rok 2019 – IV kwartał

Grudzień

W dniu 03.12.2019 odbyło się pierwsze z cyklu bezpłatnych spotkań warsztatowych w ramach Akademii Menadżerów NGO, które zorganizowane zostały w Sali Szkoleniowej Domu Kultury w Przysusze, zorganizowany przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z Domem Kultury w Przysusze oraz Urzędem Gminy i Miasta Przysucha. Zorganizowane zostało drugie spotkanie warsztatowe z zakresu przygotowywania wniosków dla organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Spotkanie prowadził Arkadiusz Ostrowski. Spotkanie zorganizowano w ramach zadania Akademia Menadżerów NGO – zadania Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 04.12.2019 w PSP w Wieniawie, odbyło się czwarte z cyklu 6 zajęć edukacyjnych pn. „Pszczele opowieści” realizowanych w ramach projektu pn. „Pszczoły i miód w Dolinie Radomki”. Była to inicjatywa zrealizowana przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z partnerami projektu Związkiem Gmin Radomka oraz Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „Radomka” zmierzająca do uświadamiania społeczeństwu znaczenia pszczół w środowisku naturalnym, które pełnią w nim jedną z najważniejszych ról, służą ludziom, przyczyniając się również do zapewnienia równowagi środowiskowej.

Cykl edukacyjny pn. „Pszczele opowieści” został przeprowadzony w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Pszczoły i miód w Dolinie Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 05.12.2019 Pan Cezary Adam Nowek Prezes „Razem dla Radomki” uczestniczył w XIII posiedzeniu Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obrady dotyczyły m.in. przeliczenia kursu euro w projektach LGD, zasad przyznawania tzw. drugiego bonusu dla LGD, zmian w akcie prawnym dot. projektów współpracy.

W dniu 05.12.2019 odbyło się drugie z cyklu bezpłatnych spotkań warsztatowych w ramach Akademii Menadżerów NGO, które zorganizowane zostały przez LGD w Sali Szkoleniowej Domu Kultury w Przysusze. Zorganizowane zostało drugie spotkanie warsztatowe z zakresu przygotowywania wniosków dla organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Spotkanie prowadził Arkadiusz Ostrowski. Spotkanie zorganizowano w ramach zadania Akademia Menadżerów NGO – zadania Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. .

W dniu 05.12.2019 w PSP w Starych Zawadach, odbyło się piąte z cyklu 6 zajęć edukacyjnych pn. „Pszczele opowieści” realizowanych w ramach projektu pn. „Pszczoły i miód w Dolinie Radomki”. Była to inicjatywa zrealizowana przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z partnerami projektu Związkiem Gmin Radomka oraz Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „Radomka” zmierzająca do uświadamiania społeczeństwu znaczenia pszczół w środowisku naturalnym, które pełnią w nim jedną z najważniejszych ról, służą ludziom, przyczyniając się również do zapewnienia równowagi środowiskowej.

Cykl edukacyjny pn. „Pszczele opowieści” został przeprowadzony w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Pszczoły i miód w Dolinie Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniach 06-08.12.2019 odbył się wyjazd studyjny dla uczestników projektu Multicel członków Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu współpracy MultiCel realizowanego w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wyjeździe wzięło udział 13 członków z obszaru działania stowarzyszenia. W ramach wyjazdu odwiedziliśmy m.in.: Kopalnię ropy naftowej i muzeum w Bóbrce, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Medzilaborcach, wzgórze Vršok (444 m n.p.m.), gdzie stoi pomnik kniazia Laborca na Słowacji, oraz Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.

W dniu 8 grudnia 2019 r. LGD zorganizowało dla uczestników projektu Zderzenie Pokoleń. Seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej wyjazd do Teatru Powszechnego w Radomiu na spektakl napis. W wyjeździe udział wzięła grupa 73 osób.

W dniu 9.12.2019 r. w Domu Kultury w Przysusze i w Urzędzie Gminy w Jastrzębi LGD zorganizowało kolejne szkolenia w ramach Akademii NGO. Tym razem przeprowadzone zostały warsztaty z zakresu Ochrony Danych Osobowych. Spotkanie prowadziła Pani Małgorzata Sadło. Spotkanie zorganizowano w ramach zadania Akademia Menadżerów NGO – zadania Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 09.12.2019 r. Radio Radom opublikowało wywiad z Arkadiuszem Ostrowskim – pracownikiem LGD „Razem dla Radomki” w którym przedstawiono informacje o konkursie „Aktywne NGO” ” mającym na celu wybór najaktywniejszych organizacji pozarządowych, najciekawszych inicjatyw lokalnych i/lub działań wolontariackich oraz lokalnych liderów społeczności lokalnych. Rozmowę mogą Państwo wysłuchać pod adresem: https://radioradom.pl/ruszyl-konkurs-aktywne-ngo/

W dniu 10.12.2019 w PSP we Wrzosie, odbyło się szóste ostatnie już z cyklu 6 zajęć edukacyjnych pn. „Pszczele opowieści” realizowanych w ramach projektu pn. „Pszczoły i miód w Dolinie Radomki”. Była to inicjatywa zrealizowana przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z partnerami projektu Związkiem Gmin Radomka oraz Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „Radomka” zmierzająca do uświadamiania społeczeństwu znaczenia pszczół w środowisku naturalnym, które pełnią w nim jedną z najważniejszych ról, służą ludziom, przyczyniając się również do zapewnienia równowagi środowiskowej.

Cykl edukacyjny pn. „Pszczele opowieści” został przeprowadzony w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Pszczoły i miód w Dolinie Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 10.12.2019 Prezes LGD „Razem dla Radomki” Pan Cezary Adam Nowek, oraz Pani Małgorzata Kopycka pracownik Biura LGD uczestniczyli w Wigilii firmowej w Piekarni WACYN na zaproszenie jej właścicieli.

W dniu 12.12.2019 stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu „Ochrona powietrza w Dolinie Radomki” wspólnie z partnerem projektu Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Radomka” zrealizowało inicjatywy edukacyjne skierowane do uczniów szkół podstawowych na temat ochrony powietrza.

W Szkole Podstawowej we Wrzosie odbył się pierwszy z cyklu pokazów edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza realizowany w ramach projektu „Ochrona powietrza w dolinie Radomki”.

Temat zajęć: – czym wolno palić w piecu, a czego nie wolno spalać, prawidłowa technika palenia w piecach od góry”, poruszona została także kwestia wiosennego i jesiennego wypalania traw.

Cykl pokazów edukacyjnych został przeprowadzony w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Ochrona powietrza w dolinie Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 12.12.2019 odbyła się pierwsza Gala Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu z terenu powiatów radomskiego i przysuskiego w Domu Kultury w Przysusze. Wydarzenie to było okazją do zaprezentowania aktywnych organizacji, lokalnych liderów oraz instytucji, które udzielają wsparcia merytorycznego, doradczego i finansowego dla stowarzyszeń.

Gala była o tyle istotnym wydarzeniem, albowiem miała na celu prezentację działań oddolnych, podejmowanych dla dobra konkretnych społeczności i osób. Miała na celu pokazanie że warto pomagać, a istotnym elementem dzisiejszych czasów jest budowa aktywnego społeczeństwa w oparciu o organizacje pozarządowe, kluby wolontariackie, ale również grupy nieformalne i lokalnych liderów, którzy podejmują wyzwania na rzecz realizacji wielu interesujących inicjatyw społecznych.

Podczas wydarzenia mieliśmy też możliwość wręczenia głównych nagród i wyróżnień w konkursie „Aktywne NGO” który na celu miał promocję idei społeczeństwa obywatelskiego, promocję postaw aktywizujących mieszkańców i wolontariatu. Założeniem jego organizacji było wyróżnienie aktywnych organizacji i aktywnych osób, które działają społecznie realizując inicjatywy, działania w swoich środowiskach. Ilość zgłoszeń które otrzymaliśmy w ramach konkursu i zakres zgłoszonych inicjatyw, utwierdził nas w przekonaniu jak ważny jest rozwój lokalny w oparciu o silne organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, lokalnych liderów. Wiemy, że na terenie tych dwóch powiatów działa wiele świetnych organizacji, dlatego możemy stwierdzić, że mieliśmy szczęście ich gościć i poznać na naszej Gali.

Jednak, zanim rozstrzygnęliśmy konkurs, mieliśmy przyjemność wysłuchania przemówienia instytucji wspierających organizacje. Z ramienia Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie -wystąpiła kierownik Pani Joanna Malarczyk, prezentując zakres planowanych naborów wniosków na 2020 rok. Kamila Baranowska – Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki – Urząd Miejski w Radomiu, opowiedziała o działalności Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu oraz Centrum Wolontariatu „Kuźnia Obywatelska”. Nasi goście z Lublina Justyna Orłowska – Prezes Centrum Wolontariatu w Lublinie, oraz Wojciech Wciseł z Centrum Wolontariatu, doktor Wydziału Nauk Społecznych z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zarazili nas energią i aktywnością, pokazując z jakimi sukcesami funkcjonuje obchodzące w tym roku XX lecie działalności Centrum Wolontariatu w Lublinie. Z kolei Prezes LGD „Razem dla Radomki” – Cezary Adam Nowek opowiedział o podejmowanych działaniach przez nasze Stowarzyszenie na rzecz rozwoju org. pozarządowych i grup społecznych w ramach ogłaszanych konkursów, realizowanych szkoleń i bezpłatnego doradztwa.

Liczne wystąpienia uświetnił świetny koncert w wykonaniu Chóru Nauczycielskiego Canto z Przysuchy oraz zespołu Rzeczpospolita Babska z Klwowa. Głównym elementem Gali było jednak rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród w konkursie na dla najaktywniejszych organizacji, dla najciekawszych inicjatyw organizacji pozarządowych i inicjatyw wolontriackich, oraz lokalnych liderów.

 • W kategorii lokalni liderzy: przyznano 4 Wyróżnienia, nie przyznano głównych nagród.
 • W kategorii najciekawsze inicjatywy wręczono dwie nagrody główne, oraz 6 wyróżnień.
 • W kategorii na najaktywniejsze organizacje pozarządowe przyznano 3 główne nagrody, oraz 15 wyróżnień.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach zadania publicznego pn. Akademia Menadżerów NGO. Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 12.12.2019 wręczone zostały nagrody laureatom konkursu „Rabata przyjazna pszczołom”. Cieszące oczy swoim wyglądem rabaty zostały zgłoszone na konkurs organizowany przez Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej „RADOMKA” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Razem dla Radomki” – na rabatę przyjazną pszczołom. Posiedzenie komisji konkursowej odbyło się w dniu 08 listopada 2019 r. Wręczenie nagród dla zwycięzców miało miejsce podczas Gali Wolontariatu w dniu 12 grudnia w Domu Kultury w Przysusze.

Komisja konkursowa postanowiła przyznać 7 nagród w postaci produktów pszczelich, które zdobyły: Pani Olena Jaremczuk Wyrebiak z Przysuchy, Pani Danuta Żuchowska ze Strzałkowa, Pan Daniel Bojarski z Milejowic, Pani Danuta Neska z Radomia, Pani Krystyna Bielawska z Przysuchy, Pani Anna Lipiec z Radomia, Pani Alicja Kurman z Milejowic.

Konkurs zrealizowany w ramach zadania publicznego pn. „Dookoła pszczół” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 13.12.2019 stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu „Ochrona powietrza w Dolinie Radomki” wspólnie z partnerem projektu Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Radomka” zrealizowało inicjatywy edukacyjne skierowane do uczniów szkół podstawowych na temat ochrony powietrza.

W Szkole Podstawowej we Wrzosie odbył się kolejny z cyklu pokazów edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza realizowany w ramach projektu „Ochrona powietrza w dolinie Radomki”. Temat zajęć: – jakie skutki w organizmie ludzkim wywołuje zanieczyszczone powietrze,

Cykl pokazów edukacyjnych został przeprowadzony w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Ochrona powietrza w dolinie Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 13.12.2019 w szkołach obszaru LGD odbyła się kolejna prelekcja tematyczna dotycząca pszczół, produktów i pożytków pszczelich, wpływu klimatu i rolnictwa na pszczoły czy wykorzystaniu produktów pszczelich w kosmetykach.

W dniu 13.12.2019 w Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzosie przeprowadzona została przez Panią Małgorzatę Kopycką prelekcja pn. „Uroda z ula”. Uczniowie zapoznali się ze zdrowotnymi właściwościami miodów, oraz z wykorzystaniem produktów pszczelich w kosmetyce. Na koniec sami przygotowali peeling do ust sporządzony na bazie miodu.

Była to ostania z cyklu prelekcji tematycznych dotyczących życia i roli pszczół dla środowiska, człowieka i gospodarki, przeprowadzonych w ramach zadania publicznego „Dookoła pszczół” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 13.12.2019 LGD zorganizowało w Urzędzie Gminy w Jastrzębi pierwsze z dwóch spotkań warsztatowych w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i przygotowania wniosków o dofinansowania. Spotkanie prowadził Arkadiusz Ostrowski. Spotkanie zorganizowano w ramach zadania Akademia Menadżerów NGO – zadania Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 14.12.2019 w projekcie „Zderzenia pokoleń. Seniorzy i młodzie na rzecz edukacji kulturowej i integracji” odbyły się kolejne spotkania z zakresu dietetyki dla seniorów. Pani dr Emilia Sykut-Domańska, dietetyk z Wydziały Nauk o Żywności – Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie spotkała się w Bierwcach, w Marianowicach, w Wieniawie i w Skrzyńsku z uczestnikami projektu, omawiając praktyczne zalecenia żywieniowe dla seniora.

Projekt realizowany jest przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 16.12.2019 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu bezpłatnych spotkań warsztatowych w ramach Akademii Menadżerów NGO, zorganizowane przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z Domem Kultury w Przysusze oraz Urzędem Gminy i Miasta Przysucha dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, instytucji kultury, pracowników samorządowych. Temat spotkania: Kreowanie wizerunku i innowacyjności w organizacji pozarządowej i społeczności lokalnej.

Udział w warsztatach był bezpłatny. Spotkania w ramach zadania Akademia Menadżerów NGO – zadania Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 16.12.2019 stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu „Ochrona powietrza w Dolinie Radomki” wspólnie z partnerem projektu Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Radomka” zrealizowało inicjatywy edukacyjne skierowane do uczniów szkół podstawowych na temat ochrony powietrza.

W Szkole Podstawowej we Wrzosie odbył się kolejny z cyklu pokazów edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza realizowany w ramach projektu „Ochrona powietrza w dolinie Radomki”. Temat zajęć: – jak prawidłowo segregować odpady.

Cykl pokazów edukacyjnych zakończony został konkursem wiedzy przeprowadzonym w formie testów odnoszącym się do wiedzy uzyskanej podczas pokazów/prezentacji. Dzieci zostały nagrodzone za zainteresowanie i uwagę.

Cykl pokazów edukacyjnych został przeprowadzony w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Ochrona powietrza w dolinie Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 16.12.2019 r. LGD Razem dla Radomki zorganizowało dwa kolejne spotkania w ramach szkoleń dla Akademii NGO, które odbyły się w Domu Kultury w Przysusze oraz w Urzędzie Gminy w Jastrzębi. Tym razem przeprowadzono szkolenia w zakresie tematycznym: Warsztaty kreowania wizerunku społeczności lokalnej i innowacyjnych organizacji przeprowadzone przez Pana Daniela Prędkopowicza. Spotkania zorganizowano w ramach zadania Akademia Menadżerów NGO – zadania Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 16.12.2019 w Publicznej Szkole Podstawowej w Bielisze odbyły się trzy kolejne pokazy/prezentacje edukacyjne w ramach projektu „Ochrona powietrza w Dolinie Radomki.

Uczniowie klas VI – VIII dowiedzieli się:

 • czym wolno palić w piecu, a czego nie wolno spalać, prawidłowa technika palenia w piecach „od góry, poruszona została także kwestia wiosennego i jesiennego wypalania traw.
 • jakie skutki w organizmie ludzkim wywołuje zanieczyszczone powietrze,
 • jak prawidłowo segregować odpady.

Cykl pokazów edukacyjnych zakończony został konkursem wiedzy przeprowadzonym w formie testów odnoszącym się do wiedzy uzyskanej podczas pokazów/prezentacji. Prezes stowarzyszenia Pan Cezary Nowek wręczył zwycięzcom nagrody.

Cykl pokazów/prezentacji realizowany w ramach zadania publicznego pn. „Ochrona powietrza w Dolinie Radomki” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniach 17 i 19 grudnia 2019 r. LGD zorganizowało dla uczestników projektu Zderzenie Pokoleń. Seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej dwa wyjazdy do kina. W wyjazdach wzięła udział grupa 73 osób.

W dniu 17.12.2019 LGD „Razem dla Radomki” przypomniało na stronach internetowych o możliwości korzystania z bezpłatnego doradztwa mobilnego skierowanego do organizacji z terenu powiatów radomskiego i przysuskiego. Doradztwo świadczone w ramach projektu „Akademia Menadżerów NGO” zadania dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 17.12.2019 odbyły się zmagania Kulinarne: Masterchef vs. Jakubów, czyli kolejny etap realizowanego projektu „Na szlaku kulinarnym Doliny Radomki”. Zmagania kulinarne w Kozłowcu, gdzie rywalizowały dwie drużyny. Jedna z nich, przygotowywała dania u boku Pani Sylwii Malinowskiej, finalistki programu MasterChef, a druga skupiona była wokół mieszkanek Jakubowa i tamtejszego koła gospodyń wiejskich.

Panie przygotowały pierogi z makiem, kapustę z grochem i boczkiem, zupę rybną, a także pierś z kaczki w sosie żurawinowym.

Spotkanie zorganizowane w ramach projektu LGD Razem dla Radomki oraz Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Radomka. Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 17.12.2019 Prezes LGD Pan Cezary Adam Nowek, oraz Pani Małgorzata Kopycka pracownik Biura LGD uczestniczli w szkoleniu zorganizowanym i przeprowadzonym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dotyczącym ewaluacji wyników LSR za lata 2014-2020.

W dniu 18.12.2019 r. LGD zorganizowało w ramach szkoleń Akademii NGO w Domu Kultury w Przysusze szkolenie w zakresie Zarządzania i administracja organizacji pozarządowych przeprowadzone przez Panią Kamilę Kapciak – Prokop. Spotkanie zorganizowano w ramach zadania Akademia Menadżerów NGO – zadania Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 18.12.2019 Prezes Zarządu „Razem dla Radomki” Pan Cezary Adam Nowek uczestniczył w Wigilii zorganizowanej przez Gminę Zakrzew dla mieszkańców. Wigilia odbyła się w PSP w Zakrzewie.

W dniu 19.12.2019 Prezes Zarządu „Razem dla Radomki” Pan Cezary Adam Nowek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich podpisał aneks do umowy współpracy MuliCel realizowanej w ramach poddziałania 19.3.

W dniu 20.12.2019 r. LGD zorganizowało w Urzędzie Gminy w Jastrzębi drugie spotkanie warsztatowe w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i przygotowania wniosków o dofinansowania. Spotkanie prowadził Arkadiusz Ostrowski. Spotkanie zorganizowano w ramach zadania Akademia Menadżerów NGO – zadania Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 20.12.2019 r. LGD zorganizowało w ramach szkoleń Akademii NGO w Urzędzie Gminy w Jastrzębi szkolenie w zakresie Zarządzania i administracja organizacji pozarządowych przeprowadzone przez Panią Kamilę Kapciak – Prokop. Spotkanie zorganizowano w ramach zadania Akademia Menadżerów NGO – zadania Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

21.12.2019 w Bierwcach odbyły się warsztaty produkcji serów podpuszczkowych. Warsztaty poprowadził utytułowany serowar z Żuław – Pan Krzysztof Jaworski. Spotkanie odbyło się w Publicznej Szkole Podstawowej w Bierwcach.

Warsztaty zrealizowane przez LGD „Razem dla Radomki” i Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka” w ramach projektu „Na szlaku kulinarnym Doliny Radomki”, zadania dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 24.12.2019 r. zakończono realizację projektów – startupów, dla których LGD Razem dla Radomki udzieliło wsparcia w kwocie 6700,00 zł dla organizacji pozarządowych w ramach projektu Akademia NGO finansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. ramach wydarzenia przyznaliśmy wsparcie w kwocie 6 700,00 zł na realizację 5 inicjatyw, realizowanych w okresie od miesiąca 20 sierpnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 r. W ramach wsparcia mieszkańcy Skrzyńska przeprowadzili warsztaty edukacyjne, spotkania historyczne, koncerty i konkursy w ramach projektu „Razem z Niepodległą”. Stowarzyszenie z Pogroszyna zorganizowało Rodzinny Dzień Sportu i powołało lokalny klub wolontariacki. Zespół Śpiewaczy z Bieniędzic zorganizował warsztaty związane z promocją dziedzictwa kulturowego naszego regionu promowanego przez zespół, uczestnicząc i organizują występy artystyczne. Lokalne Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna zakupiło nowe elementy strojów dla członkiń zespołu, organizując potańcówki przy muzyce ludowej, a Stowarzyszenie z Bierwiec zorganizowało stoisko wystawiennicze i zakupiło torby promujące ich organizację. Informacja o wybranych projektach: – Rozwój Lokalnego Stowarzyszenia Kobiet ze Skrzynna Celem operacji było propagowanie dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich i rozwój organizacji, poprzez doposażenie zespołu w 15 bluzek dla członkiń zespołu śpiewaczego, a także poprzez udział i organizację wydarzeń kulturalnych. Zespół w okresie realizacji inicjatywy tj. od miesiąca sierpnia 2019 r. do grudnia 2020 r. wspólnie z LGD „Razem dla Radomki” w dniu 21.09.2019 r. w parku w Skrzynnie Potańcówkę na małym podwórku, na którym wystąpiły zespoły śpiewacze ze Skrzynna, Wieniawy oraz Kapele Jana Wochniaka i Braci Pańczaków z Adamem Tarnowskim. Inicjatywa otrzymała wsparcie w kwocie 1000,00 zł (zdjęcia: https://razemdlaradomki.pl/news-pl-727) – Muzycznie i tanecznie z Zespołem Śpiewaczym Bieniędzice Inicjatywa realizowana była w okresie od września do grudnia 2019 r. i polegała na rozwoju Zespołu Śpiewaczego z Bieniędzic, który wziął udział m.in. 20 godzin warsztatów choreograficznych prowadzonych przez trenera – choreografa Wiesława Andułę. Dodatkowo zespół uczestniczył w 4 wydarzeniach kulturalnych, prezentując zdobyte umiejętności. Inicjatywa otrzymała wsparcie w kwocie 1200,00 zł. (zdjęcia: https://razemdlaradomki.pl/news-pl-733) – Razem z Niepodległą – Inicjatywa Stowarzyszenia Razem dla Skrzyńska polegała na realizacji wydarzeń (warsztatów artystycznych) i koncertów z okazji odzyskanie niepodległości przez Polskę. Dodatkowo ogłoszony został konkurs dla uczestników, przygotowane zostały wystawy zdjęć a finałem projektu był koncert pieśni patriotycznych, zorganizowany w dniu 23.11.2019 r. Otrzymane wsparcie wyniosło 2000,00 zl (zdjęcia: https://razemdlaradomki.pl/news-pl-745) – Rodzinny dzień sportu – projekt Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju – inicjatywa polegająca na realizacji warsztatów i działań skierowanych na rozwój wolontariatu oraz festynu rodzinnego połączonego z promocją postaw sportowych, w którego organizacji wzięli udział wolontariusze. Kwota wsparcia 1500,00 zł – Eko Bierwce – projekt Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic. Kwota wsparcia 1000,00 zł. Inicjatywa polegała na realizacji promocyjnych eko toreb oraz przygotowaniu inicjatywy – stoisk wystawienniczych na Turnieju Sołectw w Jedlińsku. Informacja wraz z plakatem promującym konkurs: https://razemdlaradomki.pl/news-pl-625 Lista wyników konkursu: https://razemdlaradomki.pl/news-pl-636

W dniu 27.12.2019 Prezes „Razem dla Radomki” Pan Cezary Adam Nowek podpisał w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie aneks do realizowanego przez LGD projektu.

W dniu 29.12.2019 Prezes „Razem dla Radomki” Pan Cezary Adam Nowek na zaproszenie stowarzyszenia wsi Bierwce i okolic, oraz Dyrektor PSP w Bierwcach uczestniczył w „Bierwieckich spotkaniach z historią” imprezie podsumowującej działalność stowarzyszenia. Podczas spotkania wyświetlono film wspomnienie mszy św., oraz wystawy „Parafia w Bierwcach, historia, ludzie”, odbyło się śpiewanie kolęd z młodzieżą i Biesiada Bierwiecką. Na zakończenie zorganizowano ognisko i pieczenie ziemniaka.

W dniu 29.12.2019 r. LGD przygotowało i opublikowalo 3 autorskie filmy prezentujące muzyków ludowych. Filmy przygotowane przez dokumentalistę Piotra Piastę. Filmy prezentują: krótki dokument bębnista – Jan Wochniak, oraz nagrania utworów – zespołów: Lipców z Wygnanowa oraz Braci Pańczaków oraz Adama Tarnowskiego. Filmy opracowano w ramach projektu pn. „Etno.Radomskie – Kultura na małych podwórkach” – zadania dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dostępne są na profilu youtube.com pod adresem: www.youtube.com/user/RazemDlaRadomki

W dniu 30.12.2019 r. LGD zakończyło realizację półrocznego projektu skierowanego do seniorów i młodych. Remix pokoleń – seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej to inicjatywa realizowana przez LGD „Razem dla Radomki” w partnerstwie z 6 ośrodkami, w których utworzone zostały nieformalne uniwersytety kultury i sztuki seniorów. Warsztaty przeprowadzone zostały w miejscowościach – Wrzos (gmina Przytyk), Wieniawa (gmina Wieniawa), Bierwce (gmina Jedlińsk), Bieniędzice (gmina Wolanów), Skrzyńsko (gm. Przysucha), Marianowice (gm Zakrzew). Udział w projekcie wzięło udział 91 osób (73 osoby w wieku 55+, oraz 18 osób młodszych), którzy wspólnie podjęli się wyzwania uczestnictwa w inicjatywie mającej na celu integrację międzypokoleniową. W ramach inicjatywy przeprowadzono m.in. cykl następujących warsztatów i spotkań: Re:mix kultury – warsztaty muzyki, tańca i kultury; kuchenne rewolucje – warsztaty kulinarne; warsztaty gry na instrumentach perkusyjnych; warsztaty dziennikarsko – reportażowe: historie opowiedziane; sztukaterie – pomysły i finansowanie seniorskich start-upów; warsztaty e-senior – kursy komputerowe; warsztaty bezpieczny i zdrowy senior, spotkanie z dietetykiem. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W miesiącu grudniu 2019 LGD „Razem dla Radomki” opracowało i opublikowało nowe szkolenia e-learningowe dla organizacji pozarządowych. Udostępnione zostały następujące zagadnienia tematyczne:

 • PR i Promocja NGO. Reklama społeczna. Pozyskiwanie środków finansowych na działanie i rozwój organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich (środki zewnętrzne, publiczne i unijne). Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu. Finanse w organizacji pozarządowej. Przewodnik w prowadzeniu księgowości w organizacji pozarządowej. Organizacje pozarządowe i podstawy ich funkcjonowania.

Szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu „Akademia Menadżerów NGO”, zadania dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Szkolenia dostępne na stronie internetowej http://www.elearning-szkolenia.eu

Listopad

W dniu 03.11.2019 odbyły się w Bierwcach warsztaty dietetyczne w projekcie „Re:mix pokoleń. Seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej i integracji” dotyczące tematyki z zakresu podstaw praktycznych zdrowego żywienia seniorów.

Zajęcia przeprowadziła Pani doktor Emilia Sykut – Domańska z Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Spotkanie organizowane w ramach projektu dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniach 14-16.11.2019 LGD „Razem dla Radomki” wraz z partnerami Stowarzyszeniem LGD „Puszcza Kozienicka”, LGD „Dziedzictwo i Rozwój” i LGD „Korona Północnego Krakowa” uczestniczyli w wizycie studyjnej na terenie działania Stowarzyszenia Laboreckého občianskeho združenia Nová Alternatíva w Medzilaborce, Miestnej akčej skupiny LABOREC, o.z. i gminy Medzilaborce – słowackiego partnera międzynarodowego projektu współpracy „Multicel” zgodnie z informacja wpisaną do projektu.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń partnerów projektu współpracy pn. Multimedialne Centrum Aktywności Lokalnej – akronim Multicel. W wyjeździe uczestniczyły 2-osobowe delegacje przedstawicieli Zarządów poszczególnych LGD – partnerów naszego projektu. Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” reprezentowali: Cezary Adam Nowek- Prezes Zarządu i Wojciech Wrzecian – Wiceprezes Zarządu.

W dniu 15.11.2019 zagościliśmy ponownie w Milejowicach na kolejnych warsztatach kulinarnych: Tradycyjne Mazowsze w nowej odsłonie, podczas których Pani Elżbieta Bień z Cateringu Camelot razem z uczestnikami zajęć przygotowała tradycyjne i regionalne potrawy w nowych odsłonach. Tym razem zagościły policzki wieprzowe w innym „zabarwieniu”. Natomiast nasi najmłodsi kucharze przygotowany naturalne słodycze.

Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” oraz Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Radomka pt. „Na szlaku kulinarnym Doliny Radomki”, które zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 19.11.2019 odbyło się posiedzenie Zarządu stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, w którym uczestniczył Prezes Pan Cezary Adam Nowek. Na posiedzeniu rozpatrzono m.in. sprawozdania merytoryczne i finansowe za okres 09 miesięcy 2019 roku, zaktualizowano Plan Komunikacji, zatwierdzono zmiany w Regulaminie wynagradzania, podjęto uchwałę nt. likwidacji sprzętu. W dniu 22.11.2019 w Wolanowie odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej LGD „Razem dla Radomki”. Przedmiotem prac komisji była ocena sprawozdania Zarządu za III kwartał 2019 r., – merytorycznego i finansowego.

W dniu 22.11.2019 świetlicy wiejskiej w Pogroszynie (gm. Wieniawa) odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia w zakresie oceny wniosków złożonych dla naboru: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa.

W ramach ogłoszonego konkursu złożono 17 wniosków, spośród których wybrane zostały wnioski z największą ilością punktów dla których przyznane zostanie wsparcie w kwocie 1 230 000,00 zł. Maksymalna kwota wsparcia na projekt: 200 000,00 zł.

W dniu 23.11.2019 w Strzałkowie gm. Wolanów w Zajeździe Regina odbyło się podsumowanie projektu pt. „Pyszne radomskie” w którym uczestniczył Prezes „Razem dla Radomki” Pan Cezary Adam Nowek. W realizację projektu zaangażowani byli przedstawiciele 5 grupy (po 10 osób) z Kół Gospodyń Wiejskich z Bieniędzic, Jarosławic, Koloni Wawrzyszów, Stowarzyszenia Seniorów z gminy Wolanów i nieformalna z gminy Przytyk, Suków. Projekt realizowany był w partnerstwie z Gminą Wolanów, Gminną Biblioteką Publiczną w Wolanowie, oraz Stowarzyszeniem „Razem dla Radomki” i współfinansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 23.11.2019 odbyła się kolejna edycja Andrzejek Folkowych, które Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” współorganizowało z Publiczną Szkołą Podstawową we Wrzosie oraz Stowarzyszeniem „Wrzosowisko” w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie. Podczas wydarzenia zaprezentowały się utytułowane kapele: Henryka Gwiazdy, Tomasza Stachury, Stanisława Wyrwińskiego oraz Rodzinna Kapela Foktów z Ostrołęki. Do zabawy zabrały nas też zespoły śpiewacze: Wrzosowianki z Wrzosu, Bieniędzice, „Kalina” z Marianowic, zespół Lokalnego Stowarzyszenia Kobiet ze Skrzynna, „Biesiada Bierwiecka”, zespół folklorystyczny „Wieniawa” oraz zespół Klubu Seniora z Wieniawy.

Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach projektu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” pn. „Etno.Radomskie – Kultura na małych podwórkach” zadania dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 25.11.2019 w Skrzyńsku odbyły się zajęcia taneczne realizowane są przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu „Remix pokoleń. Seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej i integracji”. Na zajęciach rządził hip hop.

Zajęcia realizowane są przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu „Remix pokoleń. Seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej i integracji” oferującego różnorodne formy edukacyjne i sportowe dla mieszkańców obszaru LSR „Razem dla Radomki”. Projekt dofinansowany jest ze środków ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 26.11.2019 ukazało się 99 wydanie Biuletynu Informacyjnego – wydawnictwa przygotowanego przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”, za pomocą którego podzieliliśmy się z Państwem realizowanymi przez nas inicjatywami. Biuletyn dostępny jest pod adresem: https://razemdlaradomki.pl/biuletyny/biuletyn99/index.html

W dniu 26.11.2019 w PSP w Bielisze, odbyło się pierwsze z cyklu 6 zajęć edukacyjnych pn. „Pszczele opowieści” realizowanych w ramach projektu pn. „Pszczoły i miód w Dolinie Radomki”. Była to inicjatywa zrealizowana przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z partnerami projektu Związkiem Gmin Radomka oraz Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „Radomka” zmierzająca do uświadamiania społeczeństwu znaczenia pszczół w środowisku naturalnym, które pełnią w nim jedną z najważniejszych ról, służą ludziom, przyczyniając się również do zapewnienia równowagi środowiskowej.

Wiedzę tę skierowaną do dzieci szkół podstawowych z terenu powiatów radomskiego i przysuskiego przekazywał Pan Łukasz Murawski podczas zajęć edukacyjnych pn. „Pszczele opowieści”. Pan Łukasz opowiadał o znaczeniu pszczół w funkcjonowaniu środowiska naturalnego, zwracał uwagę na piękno całej przyrody a także zagrożenia ekologiczne wynikające ze zmniejszającej się ciągle ilości niewielkich pasiek oraz postępującej degradacji całego środowiska, którego dużą częścią są pszczoły, kwiaty, drzewa i wszystkie rośliny, będące źródłem surowców niezbędnych do wytwarzania produktów pszczelich, stanowiących poprzez swoje właściwości odżywcze i lecznicze coraz bardziej doceniany skarb przyrody oferowany człowiekowi. Mówił o korzyściach z obecności pszczół w rolnictwie, jak też o pszczelarstwie, które przyczyniło się do pozyskania wielu cennych leków na bazie naturalnych składników wytwarzanych dzięki pszczołom. Na zakończenie zajęć Pan Łukasz ku uciesze dzieci przeprowadzał mini konkursy z mini nagrodami.

Cykl edukacyjny pn. „Pszczele opowieści” został przeprowadzony w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Pszczoły i miód w Dolinie Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 26.11.2019 w szkołach obszaru LGD odbyły się prelekcje tematyczne dotyczące pszczół, produktów i pożytków pszczelich, wpływu klimatu i rolnictwa na pszczoły czy wykorzystaniu produktów pszczelich w kosmetykach.

W dniu 26 listopada 2019 roku w szkole podstawowej w Bielisze, gmina Zakrzew, Pan Cezary Nowek przedstawił w prezentacji multimedialnej ciekawą prelekcję pt. Wpływ przemysłowego rolnictwa i klimatu na pszczoły i inne owady zapylające przeprowadzoną w ramach zadania publicznego „Dookoła pszczół” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 27.11.2019 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” ogłosiło konkurs na najaktywniejsze organizacje pozarządowe, najaktywniejszych liderów i najciekawsze inicjatywy.

Konkurs skierowany był ania – kotlety z kapusty z sosem pieczarkowym, tort kawowy oraz zupę koprową z makaronem domowym.

Warsztaty zorganizowane zostały przez LGD Razem dla Radomki oraz Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Radomka w ramach projektu pt. „Na szlaku kulinarnym Doliny Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego”.

W dniu 28.11.2019 Pan Cezary Adam Nowek Prezes „Razem dla Radomki” przeprowadził rozmowy z Wójtem Gminy Zakrzew oraz Wójtem Gminy Przytyk dotyczące działań związanych z projektami realizowanymi przez LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 28.11.2019 r. we Wrzosie (gm. Przytyk) oraz w Zakrzewie LGD zorganizowało zajęcia Szkolne Kluby Wolontariackie związane z Wolontariatem Szkolnym. Warsztaty poprowadził – Pan Wojciech Wciseł, doktor z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, związany z Centrum Wolontariatu w Lublinie.

Zajęcia zorganizowane zostały w ramach projektu Akademia Menadżerów NGO – zadania Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 29.11.2019 gościliśmy z kolejnymi warsztatami kulinarnymi w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu. Spotkanie poprowadziła Pani Dorota Teterycz – pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, która wspólnie z „młodymi kucharzami” przygotowała przepyszne i zapomniane obecnie potrawy. Na stole zagościły przepisy sprzed I wojny światowej – kotlety z kapusty z sosem pieczarkowym zupa koprowa z makaronem domowym. A na deser podano tort kawowy. Było jak zawsze bardzo, ale to bardzo smacznie.

Warsztaty pt. Kuchnia 1917 roku – Kuchnia tradycyjna – pełna nadziei w Radomiu zorganizowane zostały przez LGD Razem dla Radomki oraz Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka” w ramach projektu pt. „Na szlaku kulinarnym Doliny Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego”.

W dniu 27.11.2019 w szkołach obszaru LGD odbyła się kolejna prelekcja tematyczna dotycząca pszczół, produktów i pożytków pszczelich, wpływu klimatu i rolnictwa na pszczoły czy wykorzystaniu produktów pszczelich w kosmetykach.

W dniu 29 listopada w szkole podstawowej w Starych Zawadach, gmina Jedlińsk, Pan Stanisław Komorowski z Czarnego Ługu prowadzący gospodarstwo pasieczne, przedstawił ciekawą prelekcję pt. „Pożytki pszczele”, przeprowadzoną w ramach zadania publicznego „Dookoła pszczół” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 29.11.2019 w PSP nr 2 w Przysusze, odbyło się trzecie z cyklu 6 zajęć edukacyjnych pn. „Pszczele opowieści” realizowanych w ramach projektu pn. „Pszczoły i miód w Dolinie Radomki”. Była to inicjatywa zrealizowana przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z partnerami projektu Związkiem Gmin Radomka oraz Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „Radomka” zmierzająca do uświadamiania społeczeństwu znaczenia pszczół w środowisku naturalnym, które pełnią w nim jedną z najważniejszych ról, służą ludziom, przyczyniając się również do zapewnienia równowagi środowiskowej.

Cykl edukacyjny pn. „Pszczele opowieści” został przeprowadzony w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Pszczoły i miód w Dolinie Radomki” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 29.11.2019 odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy hufca ZHP Radom-powiat. Nowym komendantem został wybrany dh phm Robert Prus. W zjeździe uczestniczył Prezes LGD „Razem dla Radomki” Pan Cezary Adam Nowek.

W dniu 30.11.2019 w Świetlicy Wiejskiej w Dębinach odbyła się Zabawa Andrzejkowa zorganizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich „Dębinianki”.

W programie zaplanowano wróżby andrzejkowe, konkurs na temat wiedzy ekologicznej z nagrodami, naukę tańca ludowego, pogadankę na temat bezpieczeństwa oraz poczęstunek i zabawę taneczną. Inicjatywa jest realizowana w ramach start-upu wybranego do realizacji przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu współpracy „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” i współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach PROW2014-2020 w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich .

W dniu 30.11.2019 odbył się Wieczór z Folklorem – Jarmark Ludowy w Bierwcach. Wydarzenie zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic, Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Bierwcach. Nie zabrakło na nim muzyki ludowej, promocji dziedzictwa kultury, świetnej atmosfery i zabaw andrzejkowych. Wystąpiły – Zespół Śpiewaczy Biesiada Bierwiecka, Zespół śpiewaczy Kalina z Marianowic, Zespół śpiewaczy Wrzosowianki oraz Kapela Lipców z Wygnanowa.

Wydarzenie współfinansowane przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wspieranie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W dniu 30.11.2019 w Bierwcach odbyła się ósma edycja spotkania z folklorem w Bierwcach. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania Razem dla Radomki, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic oraz Publiczną Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Bierwcach.

Podczas wieczoru z folklorem wystąpiły znane i lubiane zespoły śpiewacze i kapele ludowe: Kapela Lipców z Wygnanowa, Zespół Śpiewaczy Bieniędzice gm. Wolanów, Zespół Śpiewaczy Kalina z Marianowic gm. Zakrzew, Zespół Śpiewaczy Wrzosowianki gm. Przytyk, Zespół Śpiewaczy Biesiada Bierwiecka ze Sławomirem Wasilewskim na czele.

Październik

W dniach 30.09-02.10.2019 Prezes „Razem dla Radomki” Pan Cezary Adam Nowek uczestniczył w Konferencji „Leader dziś i jutro” podsumowującej wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w latach 2016-2018 i perspektywy po roku 2021 organizowanej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, podczas której przeprowadził warsztat pt. „Jak odczarować LEADERA/RLKS. Konferencja odbyła się w Mąchocicach Kapitulnych k. Kielc.

W okresie od miesiąca września do grudnia 2019 r. LGD zorganizowało w ramach projektu Remix pokoleń. Seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej i integracji w 6 ośrodkach (Wrzos (gmina Przytyk), Wieniawa (gmina Wieniawa), Bierwce (gmina Jedlińsk), Bieniędzice (gmina Wolanów), Skrzyńsko (gm. Przysucha), Marianowice (gm Zakrzew)) cykl warsztatów komputerowych. W każdym ośrodku zorganizowano po 18 godzin zajęć, prowadzonych przez trenera Jarosława Sowę. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W okresie od miesiąca września do listopada 2019 r. – LGD zorganizowało w ramach projektu Remix pokoleń. Seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej i integracji w 6 ośrodkach (Wrzos (gmina Przytyk), Wieniawa (gmina Wieniawa), Bierwce (gmina Jedlińsk), Bieniędzice (gmina Wolanów), Skrzyńsko (gm. Przysucha), Marianowice (gm Zakrzew)) cykl warsztatów kulinarnych. Przeprowadzono 18 spotkań, prowadzonych przez Panią Elżbietę Bień z Cateringu Camelot. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W okresie od miesiąca września do grudnia 2019 r. – LGD zorganizowało w ramach projektu Remix pokoleń. Seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej i integracji w 6 ośrodkach (Wrzos (gmina Przytyk), Wieniawa (gmina Wieniawa), Bierwce (gmina Jedlińsk), Bieniędzice (gmina Wolanów), Skrzyńsko (gm. Przysucha), Marianowice (gm Zakrzew)) cykl warsztatów sportowych (fitness dla seniora) Przeprowadzono 36 spotkań. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 03.10.2019 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” poinformowało o wyborze małych inicjatyw – lokalnych start-upów, w ramach których na 9 inicjatyw przekazaliśmy 15 tysięcy złotych wsparcia.

Wsparcie zostało przekazane na realizację małych inicjatyw w zakresie edukacji lokalnej, animacji społeczno-kulturalnej i aktywizacji społecznej mieszkańców. Wsparcie na inicjatywy przyznane zostało w kwotach od 1000,00 zł do 3000,00 zł.

Lista rankingowa wybranych inicjatyw dostępna jest pod adesem https://razemdlaradomki.pl/images/multicel/Lista_rankingowa_start_up_wybrane.docx

Konkurs organizowany przez LGD „Razem dla Radomki” dla projektu współpracy pn. „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″

W dniu 10.10.2019 w miesiącu wrześniu LGD rozpoczęło realizację projektu „Zderzenia Pokoleń. Seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej”, który realizowany był w 6 miejscowościach (Bierwce – gm. Jedlińsk, Bieniędzice -gm. Wolanów, Skrzyńsko – gm. Przysucha, Marianowice – gm. Zakrzew oraz w Wieniawie, Wrzos – gm. Przytyk).

Jako pierwsze wystartowały warsztaty kulinarne, które poprowadziła Pani Elżbieta Bień z Camelot-Catering. Na uczestników czekały także zajęcia komputerowe, zajęcia fitness Senior Fit, warsztaty taneczne i muzyczne, warsztaty dziennikarstwa reportażowego, organizacja start-upów, wyjazdów do teatru i kina. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W dniach 10-11.10.2019 w Pałacu Domaniowskim w gm. Wieniawa, LGD „Razem dla Radomki” po raz drugi była organizatorem Kongresu Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. Kongres zainaugurowali Kazimierz Porębski – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego, Cezary Nowek – Prezes LGD Razem dla Radomki i Wójt gm. Wolanów Pani Ewa Markowska-Bzducha.

W pierwszym bloku tematycznym pn. Sieć Dziedzictwa Kulinarnego – współpraca, produkty lokalne i tradycyjne, sukcesy członków, wystąpili: Kazimierz Porębski – Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego – Mazowsze w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego; Prof. dr hab. Joanna Stadnik z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – Sztuka kulinarna ucztą zmysłów. Jak zmysły odbierają jedzenie. O sukcesach i wyzwaniach w pracy codziennej mówili producenci żywności: Wojciech Radzikowski – Piekarnia Ratuszowa z Siedlec, Tomasz Falczewski – producent borówki i przetworów z Grzęd, Edyta Jaśkowska z przetwórni owoców i warzyw KROKUS z Pająkowa, Ewa Brzezińska z Piekarni WACYN, Krzysztof Kulczyński producent produktów zbożowo-mącznych z Tokar.

Na stoiskach tematycznych rolnicy, przedsiębiorcy i stowarzyszenia prezentowali swoje produkty tradycyjne, lokalne, regionalne. W roli głównej występowała Papryka Przytycka zarówno jako warzywo (Gospodarstwo Rolne Mirosława Rogulskiego z Dęby w gm. Przytyk), jak i przetworzona: dżem paprykowy z Catering-Camelot Elżbiety Bień, pasta i papryka chili, papryka konserwowa z przetwórni KROKUS z Pająkowa. Można było posmakować m.in.: soków Smaczek z Doliny Radomki z Gospodarstwa Moniki i Tomasza Bankiewiczów, wędlin (w tym salcesonu wizytowego) z Gospodarstwa Elżbiety i Wojciecha Pysiaków, pieczywa z Piekarni Ratuszowa i WACYN, przetworów i ryb z przedsiębiorstwa Złoty Lin z Serocka, miodów z Tęczowej Pasieki z Ciecieszewa, pasztetu domanowskiego, którego producentem jest Pałac Domanowski, serów regionalnych z Ciecieszewa, konfitur z borówki amerykańskiej z firmy Zielono mi z Grzęd.

W panelu dyskusyjnym, pn. Wyzwania rozwojowe Sieci Dziedzictwa Kulinarnego i lokalnych szlaków kulinarnych udział wzięli przedstawiciele sektorów: samorządowego, gospodarczego i społecznego: Kazimierz Porębski Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego, Małgorzata Szeja z LGD Bądźmy Razem, Teresa Sodel z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Wojciech Radzikowski – Prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego O/mazowiecki, Krzysztof Sobczak Wójt Gm. Wieniawa, Tomasz Falczewski z firmy Zielono mi. Dyskusja koncentrowała się na: potrzebach dalszej promocji produktów lokalnych i samej Sieci, współpracy członków Sieci, tworzeniu wspólnej marki handlowej przy wykorzystaniu doświadczeń m.in. niemieckich, obchodach w 2020 roku 25-lecia Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego.

Wymiarem praktycznym Kongresu był warsztat nalewkowy przeprowadzony przez Rafała Dzilińskiego z Nalewkarni Longinus z Ciechanowa.

Drugi dzień kongresu, to wizyty studyjne u członków ŚDK z południowego Mazowsza. Odwiedziliśmy Gospodarstwo Moniki i Tomasza Bankiewiczów gdzie zobaczyliśmy chłodnie, sortownie i tłocznie do jabłek, w Zajeździe Regina posmakowaliśmy flaków z żołądków drobiowych. W Catering Camelot u Elżbiety Bień uczestniczyliśmy w warsztatach kulinarnych.

Kongres stanowił znakomitą okazję do swobodnych rozmów, nawiązywania kontaktów, dyskusji zarówno o Sieci Dziedzictwa Kulinarnego, jak również planach rozwoju na przyszłość.

W dniu 10.10.2019 podczas organizowanego przez LGD „Razem dla Radomki” Kongresu Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze wybrani zostali tegoroczni laureaci konkursu „Na najlepsze produkty tradycyjne i lokalne z obszaru Południa Mazowsza”.

Najlepszymi produktami tradycyjnymi i lokalnymi wybrane zostały:

 • Soki Haneczka – Gospodarstwo Rolne Krzysztofa Wikalińskiego z Domaniowa
 • Grillowane Organki Schabowe na plackach buraczanych – Zajazd Regina – Strzałków
 • Kacze nogi pieczone z ziołami i kasza bulgur i pieczone jabłka – Hotel Karo, Mleczków
 • Konopielka herbata konopna – Galeria Konopi/ Gospodarstwo Rolne Grażyny i Kazimierza Połczyńskich ze Skrzynna
 • Jabłecznik z Komorowa – Gospodarstwo Sadownicze MB Moniki i Tomasz Bankiewicz z Komorowa
 • Skrzyńska kiszka ziemniaczana – Stowarzyszenie „Razem dla Skrzyńska”

Organizatorami konkursu były: Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” oraz Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka”. Konkurs realizowany w ramach projektu „Na szlaku kulinarnym Doliny Radomki”, które zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 10.10.2019 gościliśmy Lokalną Grupę Działania „Korona Północnego Krakowa”. 17 – osobowa grupa przebywała na terenie LGD „Razem dla Radomki” w ramach projektu współpracy MULTICEL- Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej.

W dniu 15.10.2019 zakończyło się nadsyłanie zgłoszeń na konkurs organizowany przez Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej „RADOMKA” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Razem dla Radomki” – na rabatę przyjazną pszczołom. W konkursie wpłynęło 7 wyjątkowo urokliwych i cieszących oczy swoim wyglądem rabat. Celem organizowanego konkursu było: Propagowanie znaczenia oraz roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Kształtowanie świadomych postaw wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze i propagowanie konieczności rozumienia procesów przyrodniczych i ochrony przyrody. Podniesienie świadomości ekologicznej i budowanie postaw proekologicznych, oraz rozbudzanie wrażliwości na potrzeby środowiska.

W dniu 21.10.2019 LGD „Razem dla Radomki” zaprosiło do obejrzenia relacji filmowej z Kongresu Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze przygotowanej przez program Wieści z Mazowsza, odcinek 10/2019. W Kongresie udział wzięli członkowie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, nauki oraz instytucji okołorolniczych, a także samorządowcy z południowego Mazowsza. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń dotyczących wykorzystania i promocji Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze w swoim przedsiębiorstwie oraz do dyskusji na temat przyszłości Sieci na Mazowszu.

Kongres przygotowany został przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Film dostępny jest pod adresem: https://razemdlaradomki.pl/news-pl-673

W dniu 21.10.2019 LGD „Razem dla Radomki” zaprosiło do obejrzenia relacji filmowej z Kongresu Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze przygotowanej przez program Wieści z Mazowsza.

Produkty tradycyjne i regionalne na Kongresie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze odcinek 11/2019.

Filmy dostępne pod adresem: https://innowacyjnaradomka.pl/page/6/

W dniu 21.10.2019 Prezes „Razem dla Radomki” Pan Cezary Adam Nowek uczestniczył w Przysusze w seminarium „Jak klauzule społeczne mogą wspierać rozwój lokalny” zorganizowanego przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

W dniu 23.10.2019 Prezes „Razem dla Radomki” Pan Cezary Adam Nowek uczestniczył w Posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Radomka w Jedlińsku, na którym omawiano m.in. działania realizowane przez stowarzyszenie „Razem dla Radomki”.

W dniu 24.10.2019 zaprosiliśmy do Milejowic na spotkanie z cyklu warsztatów kulinarnych Tradycyjne Mazowsze w nowej odsłonie, organizowanych przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” oraz Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka”.

Warsztaty poprowadziła Pani Elżbieta Bień z Camelot-Catering, członkini Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.

Warsztaty zorganizowane przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” oraz Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka” w ramach projektu „Na szlaku kulinarnym Doliny Radomki”, które zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 25.10.2019 Prezes „Razem dla Radomki” Pan Cezary Adam Nowek wziął udział w Konferencji „Aspekty uzależnień i wykluczenia społecznego w subregionie radomskim”, która odbyła się w miejscowości Podgóra w gminie Gózd.

W dniu 29.10.2019 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” oceniającej wnioski złożone przez organizacje pozarządowe i instytucje kultury w ramach projektu grantowego pn. „Rozwój społeczeństwa lokalnego”. Projekt realizowany w ramach działania LGD „Razem dla Radomki” dla Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Złożonych zostało 19 wniosków grantowych z interesującymi pomysłami.

W dniu 29.10.2019 w Zbożennie i Dębinie (gm. Przysucha) gościliśmy w ramach projektu „Na Szlaku Kulinarnym Doliny Radomki”, na zaproszenie lokalnych środowisk i kół gospodyń wiejskich z kolejnymi warsztatami kulinarnymi, podczas których Pani Elżbieta Bień z Cateringu Camelot wspólnie z uczestnikami spotkań przygotowała tradycyjne potrawy naszego regionu w nowej odsłonie. Jak zawsze było przepysznie, tradycyjnie, ale i zdrowo.

Spotkania realizowane przez LGD „Razem dla Radomki” w partnerstwie SAO „Radomka” organizowane są w ramach projektu „Na Szlaku Kulinarnym Doliny Radomki”, który został dofinansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 30.10.2019 Prezes „Razem dla Radomki” Pan Cezary Adam Nowek uczestniczył w Sesji Rady Gminy w Wolanowie, na której przedstawił działania LGD w formie prezentacji multimedialnej pn. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD w latach 2018 i 2019.

W okresie od miesiąca października do grudnia 2019 r. – LGD zorganizowało w ramach projektu Remix pokoleń. Seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej i integracji w 6 ośrodkach (Wrzos (gmina Przytyk), Wieniawa (gmina Wieniawa), Bierwce (gmina Jedlińsk), Bieniędzice (gmina Wolanów), Skrzyńsko (gm. Przysucha), Marianowice (gm Zakrzew)) cykl warsztatów dziennikarsko-reportażowych. W każdym ośrodku zorganizowano po 18 godzin zajęć. Uczestnicy pod okiem trenerki – Pani Mari Kosińskiej uczyli się podstaw technik fotografii i nagrywania filmów. Uczestnicy nauczyli się jak wykonywać fotografię reportażową, a jak fotografować przyrodę i krajobrazy. Nauczą się technik operowania kamerą, montażu filmowego, ustawiania światła, dźwięku. Rezultatem tego działania było przygotowanie multimedialnych filmów opowieści tych osób, prezentacji ich działań, pasji. W ramach warsztatów oprócz fotografii, przygotowane zostały przez uczestników filmy promujące ich działania. Dostępne są pod adresami: Marianowice – https://www.youtube.com/watch?v=Z2cJYqbmnVg Bieniędzice – https://www.youtube.com/watch?v=VRbX9Ke7RbQ Wrzos – https://www.youtube.com/watch?v=QS3phQO_J-c Wieniawa – https://www.youtube.com/watch?v=98yU36wzHWU Skrzyńsko – https://www.youtube.com/watch?v=fVfOV4RfCVc Bierwce – https://www.youtube.com/watch?v=cferX_w9TXo Relacja z przebiegu projektu: — >https://razemdlaradomki.pl/news-pl-629. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W okresie od miesiąca października do grudnia 2019 r. – LGD zorganizowało w ramach projektu Remix pokoleń. Seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej i integracji w 6 ośrodkach (Wrzos (gmina Przytyk), Wieniawa (gmina Wieniawa), Bierwce (gmina Jedlińsk), Bieniędzice (gmina Wolanów), Skrzyńsko (gm. Przysucha), Marianowice (gm Zakrzew)) cykl warsztatów muzycznych – warsztatów tanecznych i warsztatów gry na instrumentach perkusyjnych. Przeprowadzono 10 godzin zajęć- warsztatów perkusyjnych w każdej miejscowości oraz 15 godzin dla każdej grupy zajęć tanecznych. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W okresie od miesiąca października do grudnia 2019 r. LGD dofinansowało w ramach Sztukaterii – Seniorskich Start-Upach 6 projektów dla uczestników projektu Remix pokoleń. Seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej i integracji w 6 ośrodkach. Każda z grup mogła liczyć na wsparcie 750,00 zł swojego pomysłu, który rozwinąłby ich organizacje. Wybrane zostały następujące inicjatywy: – Klub z Bieniędzic i z Marianowic – wspólnie na kwotę 1500,00 zł zorganizowali w dniu 15.11.2019 r. w Marianowicach otwartą potańcówkę z muzyką ludową i biesiadną. – Klub ze Skrzyńska zorganizował 3 prelekcje nt. historii gminy Przysucha, historii obrzędów i literatury polskiej które poprowadziły Panie: dr Agnieszka Zarychta Wójcicka z Muzeum Wsi Radomskiej oraz dr Justyna Dąbrowska – pracująca w Radiu dla Ciebie – Klub z Wieniawy zakupił 15 sztuk kompletów kijów nordic walking, czapek i kamizelek odblaskowych, aby móc realizować cykliczne i wspólne marszy nordic walking – Klub z Wrzosu zakupił namiot wystawienniczy, w którym członkinie klubu, na codzień występujące w zespole śpiewaczym Wrzosowianki i działające w Kole Gospodyń Wiejskich – aby mogły aktywnie Klub z Bierwiec – przygotował film – relację z wystawy nt. Historii parafii i miejscowości Bierwce. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content