finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Historia

HISTORIA STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin „Radomka” na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego – Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Rok 2019 – II kwartał

Czerwiec

W dniu 02.06.2019 w Przysuskim Parku Miejskim odbył się coroczny przegląd autentycznego folkloru z regionu radomskiego 60 „Dni Kolbergowskie”. Współorganizatorem wydarzenia była Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”, która obecna była ze stoiskiem wystawienniczym.

W dniach 03-04.06.2019 w Koszęcinie w województwie śląskim odbyło się XII posiedzenie grupy tematycznej ds. podejścia LEADER, w którym uczestniczył Prezes Zarządu LGD Pan Cezary Nowek.

W dniu 03.04.2019 Prezes Zarządu LGD Pan Cezary Nowek uczestniczył w Walnym Zebraniu Polskiej Sieci LGD – Federacji Regionalnych Sieci LGD w Koszęcinie w województwie śląskim. Podczas Walnego Zebrania Polskiej Sieci LGD Prezes naszej LGD został wybrany Wiceprezesem Polskiej Sieci LGD.

W dniu 04.06.2019 Prezes stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek uczestniczył w jubileuszu Pani Krystyny Smolińskiej, której wręczył Obywatelskie Grand Prix stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w podziękowaniu za dobrą współpracę.

W dniu 04.06.2019 na otwarciu Multicentrum w Milejowicach nastąpiło uroczyste przekazanie zakupionego sprzętu komputerowego, które stanowi wyposażenie dla utworzonego w Domu Ludowym w Milejowicach – Multimedialnego Centrum Edukacji Lokalnej. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej „Multicel” to międzynarodowy projekt współpracy realizowany przez partnerów z Polski – m.in. Razem dla Radomki – oraz ze Słowacji. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz Gminy Zakrzew – Wójt Gminy Leszek Margas, członkowie Rady Gminy oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” – Wiceprezes Zarządu Wojciech Wrzecion oraz pracownicy Biura LGD.

W dniu 05.06.2019 gościliśmy na terenie LGD „Razem dla Radomki” delegację przedstawicieli Stowarzyszenia Połączonych Gromad z Ukrainy, którzy zapoznali się z działaniami realizowanymi przez LGD, odwiedzili przedsiębiorców i aktywne organizacje działające na terenach wiejskich. Nasi goście odwiedzili piekarnię WACYN, Park Historyczny „Rycerze Bogurodzicy”, Gminne Centrum Informacji i Edukacji w Zakrzewie, wzorcowe gospodarstwo paprykowe w Oblasie, oraz gościli w Urzędzie Gminy w Przytyku, gdzie Wójt Gminy przedstawił efekty działań Urzędu Gminy i współpracę z ngo. Goście skosztowali tradycyjnych dań w lokalnej restauracji „Maciejka” z Marianowic, oraz zapoznali się z jedna z najbardziej aktywnych organizacji pozarządowych „Wrzosowisko” z Wrzosu. Przewodnikiem delegacji po terenie LGD, był Prezes LGD Pan Cezary Nowek.

W dniu 11.06.2019 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wolanowie. Podczas Walnego Zebrania przedstawiono sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” za rok 2018, które szczegółowo zostały zaprezentowane przez Prezesa LGD – Pana Cezarego Nowek, jak również Arkadiusza Ostrowskiego – Pracownika Biura LGD „Razem dla Radomki”. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła Pani Danuta Żuchowska – Członek w/w komisji. Członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli w/w sprawozdania udzielając jednocześnie Zarządowi absolutorium w zakresie wykonywanych obowiązków. Dalsza część spotkania została poświęcona wyborowi uzupełniającemu skład Rady LGD „Razem dla Radomki”, jak również wyborowi nowego wiceprezesa stowarzyszenia, którym została Pani Marianna Biesiadecka – wieloletni członek Zarządu LGD. Na zakończenie spotkania przedstawione zostały planowane w 2019 roku działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowane przez Biuro LGD „Razem dla Radomki”, jak również informacja o 8 projektach realizowanych przez Stowarzyszenie w 2019 roku, które otrzymały wsparcie finansowe ze źródeł zewnętrznych.

W dniu 11.06.2019 w Wolanowie odbyło się posiedzenie Zarządu LGD „Razem dla Radomki”, któremu przewodniczył Prezes stowarzyszenia Pan Cezary Nowek. Na posiedzeniu dokonanoaktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”, oraz załącznika nr 2 do LSR-u Harmonogramu naboru wniosków i procedury naboru wniosków grantowej i standardowej.

W dniu 11.06.2019 w Wolanowie odbyło się posiedzenie Rady LGD dotyczące rozpatrzenia protestu – dotyczącego możliwości odwołania się od decyzji Rady LGD. Protest został wzniesiony w dniu 28 maja 2019 roku przez Wnioskodawcę dla naboru wniosków nr 01/2019 prowadzonego przez LGD w zakresie Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – dla działania: – Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób 50+ W dniu 12.06.2019 Prezes stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek podpisał w Urzędzie Marszałkowskim województwa Mazowieckiego umowę na realizację przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka” w partnerstwie ze stowarzyszeniem „Razem dla Radomki” projektu który otrzymał dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania publicznego pn. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zadanie 15: „Na szlaku kulinarnym Doliny Radomki”.

W dniu 13.06.2019 w Hotelu Karo w Mleczkowie odbyło się spotkanie lokalnych grup działania z terenu Województwa Mazowieckiego, które zorganizowane zostało przez Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego przy współpracy z LGD „Razem dla Radomki”. Na spotkaniu omówiono bieżące sprawy związane z wdrażaniem działań przez LGD-y. W merytorycznej część spotkania przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego przedstawili stan wdrażania i alokacji środków na wdrożenie inicjatywy LEADER na lata 2014-2020 w województwie. Przedstawione zostały informacje nt. dodatkowych środków i zmniejszenia budżetów LGD, przekazano dane na temat stanu wypłaconych środków, wyboru projektów przez LGD, projektów konkursowych, własnych i grantowych. Omówiono najczęściej popełnianie błędny przez LGD, propozycje usprawnień, a także perspektywy dalszego wsparcia dla LGD. W drugiej części spotkania przedstawiono działania Mazowieckiej Sieci LGD, które prezentował Prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Adam Nowek zapraszając uczestników do dyskusji m.in. na temat funkcjonowania lokalnych grup działania w kolejnej perspektywy unijnej na lata 2020-2027, a także o możliwości zdobycia większej kwoty wsparcia w przypadku realizacji strategii wielofunduszowych. Spotkanie zakończyła wizyta studyjna w Muzeum Etosu Rycerskiego w Taczowie.

W dniu 13.06.2019 zakończył się nabór wniosków ogłoszony przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” informuje o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następującym zakresie tematycznym: Powołanie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego. W ramach konkursu nie wpłynął żaden wniosek.

W dniu 14.06.2019 Prezes stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek uczestniczył w XVI Rowerowym Zlocie Gwieździstym organizowanym cyklicznie przez Związek Gmin Radomka.

W dniach 18-19.06.2019 pracownik Biura LGD „Razem dla Radomki” Pan Arkadiusz Ostrowski przeprowadził kontrole grantobiorców projektów realizowanych w ramach projektu grantowego.

W dniu 23.06.2019 w Janikowie odbyła się kolejna edycja Pikniku Wakacyjnego. Partnerem wydarzenia było LGD „Razem dla Radomki”. Wydarzenie współfinansowane zostało przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W dniu 24.06.2019 przekazaliśmy Państwu informację, iż Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” Cezary Adam Nowek wybrany został Wiceprezesem Polskiej Sieci LGD. Walne Zebranie Polskie Sieci odbyło się w dniu 3 czerwca 2019 roku w Koszęcinie na Śląsku.

W dniu 27.06.2019 Prezes stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek podpisał w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie aneks do umowy nr 00022-6933-UM0710013/16 z dnia 17.05.2016r..

Maj

W dniu 06.05.2019 ukazał się kolejny 97 numer biuletynu Stowarzyszenia Razem dla Radomki.
Biuletyn dostępny jest pod adresem: https://razemdlaradomki.pl/biuletyny/biuletyn97/index.html

W dniu 08.05.2019 w Urzędzie w Gminie w Przytyku odbyło się posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, która oceniała wnioski złożone przez Wnioskodawców w zakresie możliwości otrzymania premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Złożonych zostało 16 wniosków na prowadzenie firm. Spośród nich Rada LGD wybrała 8, które otrzymały wsparcie finansowe w wysokości 50 000,00 zł.

W dniu 09.08.2019 Prezes stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek uczestniczył w Zwoleniu w rozmowach z przedstawicielem LGD Dziedzictwo i Rozwój dotyczących projektu współpracy Południowe Mazowsze Marką Turystyczną (PM-MT).

W dniu 09.05.2019 Prezes stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek przeprowadził spotkanie informacyjne dotyczące realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki” w zakresie dotyczącym 2018 roku. Spotkanie odbyło się podczas sesji Rady Gminy Zakrzew.

W dniu 09.05.2019 Piekarnia Wacyn została laureatem prestiżowej nagrody – Lauru Marszałka Województwa Mazowieckiego za 2018 rok. Nagroda ta przyznana została Piekarni za Chleb żytni na trzonie z ziołami. Właściciele piekarni Ewa Brzezińska i Andrzej Karczewski odebrali Laur z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego.

W dniu 10.05.2019 Prezes stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek przeprowadził spotkanie informacyjne dotyczące realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki” w zakresie dotyczącym 2018 roku. Spotkanie odbyło się podczas sesji Rady Gminy Wieniawa.

W dniach 13-15.05.2019 Prezes stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek przeprowadził w Wiśle seminarium dotyczące realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki” w zakresie dotyczącym 2018 roku. Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele władz gmin obszaru objętego LSR „Razem dla Radomki”. Organizatorem seminarium był Związek Gmin „Radomka”.

W dniu 16.05.2019 Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” poinformowała o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następującym zakresie tematycznym: Powołanie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego

W dniu 16.05.2019 Prezes stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek uczestniczył na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w XXIV posiedzeniu Grupy Roboczej ds. KSOW jako przedstawiciel Lokalnych Grup Działania z terenu województwa mazowieckiego. Spotkanie miało miejsce w Warszawie.

W dniu 16.05.2019 Prezes stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek podpisał w Urzędzie Marszałkowskim województwa Mazowieckiego umowy na realizację przez stowarzyszenie „Razem dla Radomki” dwóch projektów które otrzymały dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania publicznego nr 18. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego: „Pszczoły i miód” w Dolinie Radomki, oraz „Dookoła pszczół” jako partner Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej „Radomka” .

W dniach 20-24.05.2019 odbyła się kontrola projektu grantowego realizowanego przez LGD „Razem dla Radomki”. Kontrola przeprowadzona została przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

W dniu 21.05.2019 Prezes Zarządu Pan Cezary Nowek uczestniczył w seminarium pn. Europa dla obywateli. Seminarium miało miejsce w Radomiu w Hotelu Gromada.

W dniach 23-24.05.2019 w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie odbyła się dwudniowa konferencja pn. „Międzykulturowa turystyka kulinarna pokoleń”, poświęcona zagadnieniom kulinariów i gastronomii w turystyce. W imprezie uczestniczyła Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” promując lokalnych producentów oraz ich wyroby. Na stoisku przygotowanym przez stowarzyszenie promowaliśmy wędliny wiejskie z Gospodarstwa Rolnego Pysiaków z Nieczatowa w gminie Zakrzew; soki 100% tłoczone i jabłka deserowe z Gospodarstwa Sadowniczego Moniki Bankiewicz z Komorowa w Gminie Wieniawa; sery kozie z Gospodarstwa Rolnego Grażyny i Kazimierza Połczyńskich ze Skrzynna w gminie Wieniawa; miody odmianowe z pasieki Adama Pysiaka z Golędzina w gminie Zakrzew; dżem z papryki i smalec wiejski z ogórkiem z Camelot-Catering Elżbiety Bień z Cerekwi w gminie Zakrzew, oraz pieczywo z piekarni WACYN z Wacyna w gminie Zakrzew. W panelu dyskusyjnym pn. „Wyzwania rozwojowe polskich szlaków kulinarnych i regionalnych marek turystycznych w zakresie kulinariów” udział m.in. wziął Prezes stowarzyszenia Pan Cezary Adam Nowek.

W dniu 28.05.2019 w Zakrzewie odbyło się posiedzenie Zarządu LGD „Razem dla Radomki”, któremu przewodniczył Prezes stowarzyszenia Pan Cezary Nowek. Na posiedzeniu przyjęto merytoryczne i finansowe sprawozdanie za I kwartał 2019 roku, ustalono termin i miejsce, oraz porządek obrad Walnego Zebrania Członków. Podjęto uchwałę dotyczącą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”. Dokonano analizy opłacanych składek członkowskich, oraz rozpatrzono kandydatury na nowych członków stowarzyszenia.

W dniu 31.05.2019 Prezes stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek uczestniczył w Modrzejowicach w konferencji pn. 10 lat aktywnego PROW-u Lokalnej Grupy działania Wspólny Trakt.

Kwiecień

W dniu 05.04.2019 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Przytyku przeprowadzone zostały przez pracownika LGD „Razem dla Radomki” Pana Arkadiusza Ostrowskiego warsztaty z zakresu przygotowania wniosku i biznesplanu, dla osób, planujących złożyć dokumentację w ramach konkursu LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 09.04.2019 Prezes stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek podpisał w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie aneks do umowy Nr 00006-6935-UM0720005/17.

W dniu 11.04.2019 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, podczas którego wybrano nowy skład Rady Stowarzyszenia „Razem dl Radomki”, przyjęto zmiany w Statucie LGD „Razem dla Radomki”, zaktualizowano skład Zarządu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. Przyjęto rezygnację złożoną przez Pana Stanisława Wiaderka i dokonano wyboru Pana Roberta Bomby.

W dniu 11.04.2019 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie odbyła się konferencja inaugurująca projekt współpracy Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej realizowany przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”.

W dniu 11.04.2019 odbyło się posiedzenie Zarządu stowarzyszenia „Razem dla Radomki” na którym podjęto uchwały dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”. Dokonano analizy opłacanych składek członkowskich, oraz przyjęto nowego członka stowarzyszenia. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu Pan Cezary Nowek.

W dniu 11.04.2019 w Wieniawie odbyło się Posiedzenie Rady LGD „Razem dla Radomki”, na którym dokonano wyboru nowych władz Rady, dokonano rozpatrzenia wniosku Beneficjenta dotyczącego przedłużenia terminu realizacji operacji, oraz przyjęto aktualizację Karty informacyjnej członka Rady.

W dniu 11.04.2019 w Wieniawie odbyło się szkolenie dla nowych Członków Rady stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” przeprowadzone przez pracownika Biura LGD.

W dniu 14.04.2019 LGD Razem dla Radomki złożyło wniosek w ramach programu EtnoPolska 2019. Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

W dniu 15.04.2019 zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu nr 1/2019, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, dla działania:

– Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób 50+- konkurs 01/2019,

W ramach naboru wpłynęło 16 wniosków. Limit dostępnych środków w ramach konkursu nr 01/2019 wynosił 400 000,00 zł.

W dniu 15.04.2019 „Razem dla Radomki” otrzymało za realizację projektu Skuteczni Menadżerowie Społeczni gratulacje, przekazane przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Kierownika Biura Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Kwota dofinansowania projektu wyniosła 56 777.07 zł. Projekt przyczynił się do aktywności społecznej i integracji organizacji pozarządowych, poprzez wspólne poznanie się i nawiązanie współpracy podczas szkoleń, czy też udziału w I Pikniku Organizacji Pozarządowych. Rozwinęliśmy postawy wolontariackie, współpracując przy utworzeniu 4 szkolnych klubów wolontariackich, organizując wyjazdy w ramach dobrych praktyk na Galę Wolontariatu w Lublinie dla młodych wolontariuszy.

W dniu 18.04.2019 na posiedzeniu Związku Gmin Radomka Prezes Zarządu LGD „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowekprzeprowadził spotkanie informacyjne dotyczące realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki” w zakresie dotyczącym 2018 roku.

W dniu 25.04.2019 Prezes stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek przeprowadził spotkanie informacyjne dotyczące realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki” w zakresie dotyczącym 2018 roku. Spotkanie odbyło się podczas sesji Rady Gminy i Miasta Przysucha.

W dniu 25.04.2019 Prezes stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek odbył w Zakrzewie spotkanie dotyczące projektu współpracy MultiCel realizowanego przez LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 24.06.2019 w Gminnym Centrum Edukacji i Informacji w Zakrzewie miało miejsce wydarzenie pn. Bardowie Solidarności, oraz spotkanie z senatorem Adamem Bielanem, w którym uczestniczyli Prezes LGD Pan Cezary Nowek, oraz pracownik LGD Pani Małgorzata Kopycka.

W dniu 29.04.2019 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, w którym uczestniczyła Pani Anna Ratyńska – Specjalista ds. organizacji i finansów w Biurze LGD. Na posiedzeniu podjęto uchwały dotyczące przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2018 rok, oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 rok i sprawozdania finansowego za I kwartał 2019 roku.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content