finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Historia

HISTORIA STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin „Radomka” na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego – Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Rok 2018 – II kwartał

Czerwiec

W miesiącu czerwcu LGD Razem dla Radomki rozpoczęło realizację dwóch nowych projektów finansowanych z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania publicznego Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: Zadanie 16 Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza. pn. I Kongres Szlaków Kulinarnych Doliny Radomki, Inicjatywa ta stanowi kontynuację kierunku działań zapoczątkowanych przez LGD „Razem dla Radomki” w obszarze upowszechniania i propagowania dziedzictwa kulinarnego naszego regionu poprzez promocję regionalnej żywności opartej na lokalnych zasobach surowców, oraz w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Radomka zadanie Pn. Produkty tradycyjne i lokalne Doliny Radomki – w Sieci, Inicjatywa ta stanowi kontynuację kierunku działań zapoczątkowanych przez LGD „Razem dla Radomki” w obszarze budowania silnej marki produktów tradycyjnych i rozwoju dziedzictwa kulinarnego Doliny Radomki.

W dniu 03.06.2018 Prezes Stowarzyszenia Razem dla Radomki uczestniczył w 59 Dniach Kolbergowskich, jednym z największych wydarzeń związanych z promocją kultury ludowej w Polsce, pielęgnujące bogate dziedzictwo kultury naszego regionu, wyróżniające najlepsze kapele ludowe, zespoły śpiewacze, oraz solistów instrumentalistów i śpiewaków. Organizatorami tegorocznego przeglądu były: Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze, Urząd Gminy i Miasta Przysucha, Dom Kultury w Przysusze, oraz Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”.

W dniu 04.06.2018 Prezes Stowarzyszenia Razem dla Radomki uczestniczył w miejscowości Wierzchowiny w prezentacji prac konkursowych zgłoszonych w konkursie filmowym „Radomka – rzeka która urzeka.

W dniu 06.06.2018 Prezes Stowarzyszenia Razem dla Radomki podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie aneks do umowy ramowej dotyczący Planu komunikacji oraz realizacji Planu komunikacji.

W dniu 06.06.2018 Prezes Stowarzyszenia Razem dla Radomki podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie umowy na realizację zadań publicznych w obszarzekultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Zadanie 16 i 17 pn. I Kongres Szlaków Kulinarnych Sieci dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, Produkty tradycyjne i lokalne Doliny Radomki – w Sieci, oraz Smaki (nie)zapomniane.

W dniu 13.06.2018 Prezes Stowarzyszenia Razem dla Radomki podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie umowę na realizację projektu grantowego pn. „Promocja i rozwój obszarów wiejskich” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

W dniu 14.06.2018 w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego spotkali się najlepsi w kraju rolnicy i przedstawiciele najprężniej rozwijających się firm agrobiznesowych na Gali konkursu Agroliga. Uczestniczyli w niej czołowi producenci produktów lokalnych i tradycyjnych z terenu LGD „Razem dla Radomki” – Gospodarstwo Sadownicze Moniki i Tomasza Bankiewicz z Komorowa – Członek Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze (producent naturalnie mętnego soku Smaczek z Doliny Radomki), producent naturalnych wędlin – Gospodarstwo Rolne Elżbiety i Wojciecha Pysiak ze Zdziechowa także Członek Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, oraz Piekarnia Wacyn Ewy Brzezińskiej i Andrzeja Karczewskiego z Wacyna producent przedniego pieczywa na naturalnym zakwasie. Wśród uczestników znaleźli się także Prezes Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” Pan Cezary AdamNowek, WójtGminy Zakrzew Pan Sławomir Białkowski, Pan Krzysztof Sobczak Wójt Gminy Wieniawa, oraz Pan Leszek Margas Wicestarosta Powiatu Radomskiego.

W dniu 15.06.2018 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieniawie odbyło się uroczyste podpisanie umów z Grantobiorcami 18 zadań wybranych w ramach projektu grantowego LGD Razem dla Radomki pn. „Promocja i rozwój obszarów wiejskich”,realizowanegow ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

W dniu 15.06.2018 Prezes Stowarzyszenia Razem dla Radomki uczestniczył w XV Rowerowym Zlocie Gwiaździstym w Domaniowie, organizowanym przez Związek Gmin Radomka.

W dniu 16.06.2018 r. Prezes Stowarzyszenia Razem dla Radomki uczestniczył wPrzysusze w wizytacji realizacji projektu grantowego pn. Jubileuszowy koncert z okazji 25lecia działalności Chóru Nauczycielskiego Canto. Rozwój działalności realizowanego przez Stowarzyszenie Chóru Nauczycielskiego Canto w Przysusze w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

W dniu 18.06.2018 w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Razem dla Radomki, na którym przyjęto sprawozdanie Zarządu merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” za 2017 rok, Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 rok, Sprawozdanie Rady za 2017 rok, oraz udzielono Zarządowi absolutorium za 2017 rok.

W dniu 18.06.2018 odbyła się Konferencja pn. 10 lat we wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez LGD „Razem dla Radomki” zorganizowana z okazji 10 lat istnienia Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. Aktywność LGD w latach 2008-2018 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przedstawił podczas swoich wystąpień Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Cezary Nowek, który podkreślał rolę współpracy różnych instytucji, organizacji, samorządów czy grup nieformalnych, które przyczyniły się do sukcesu na polu wdrażania podejścia LEADER. Swoje przemówienie uzupełnił o zaprezentowanie działań LGD planowanych na rok 2018. Rolę LGD w aktywizacji społeczeństwa lokalnego, przeradzającego się na sukcesy w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych przedstawił Arkadiusz Ostrowski – Pracownik Biura LGD „Razem dla Radomki”.

O efektywności współpracy z LGD „Razem dla Radomki” w swoich wystąpieniach mówili Pani Bożena Pacholczak oraz Zdzisław Gołąbek – Radni Sejmiku Mazowieckiego, którzy wręczyli na ręce Prezesa LGD – medal Pro Masovia, za wybitne zasługi w rozwoju obszarów wiejskich woj. mazowieckiego. Wystąpił również Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Pan Leszek Margas – Wicestarosta Powiatu Radomskiego, przedsiębiorcy z terenu LGD oraz goście – przedstawiciele LGD „Wszyscy Razem”.

W dniu 19.06.2018 Prezes Stowarzyszenia Razem dla Radomki, oraz pracownik Specjalista ds. koordynowania projektów uczestniczyli w spotkaniu przedstawicieli LGD z zakresu wdrażania inicjatywy LEADER w ramach PROW na lata 2014-2020 w Województwie Mazowieckim. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

w dniu 19.06.2018 r. Prezes Stowarzyszenia Razem dla Radomki uczestniczył w Zakrzewie w wizytacji realizacji projektu grantowego pn. Rocznicę świętujemy – Rodzicom dziękujemy”- Jubileusz 10 – lecia istnienia Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Zakrzewiaki” połączony z Dniem Matki i Ojca realizowanego przez Stowarzyszenie Zakrzewiaki w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

W dniu 20.06.2018 pracownik Biura LGD „Razem dla Radomki” uczestniczył w bezpłatnym szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenie zorganizowane przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wolanowie.

W dniu 20.06.2018 Prezes Stowarzyszenia Razem dla Radomki uczestniczył w posiedzeniu Grupy Tematycznej LEADER przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniu 21.06.2018 Prezes Stowarzyszenia Razem dla Radomki uczestniczył w Posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Polskiej Sieci LGD.

W dniu 28.06.2018 w Wolanowie odbyło się Posiedzenie Zarządu LGD „Razem dla Radomki”. Na posiedzeniu podjęto uchwałę dotyczącą udzielania pożyczki przez BGK na wyprzedzające finansowanie projektów grantowych, uchwałę dotyczącą udzielenia premii dla Kierownika LGD, oraz przyjęto nowego członka stowarzyszenia. W Posiedzeniu Zarządu uczestniczył Prezes LGD.

Maj

W dniu 03.05.2018 Prezes stowarzyszenia „Razem dla Radomki” uczestniczył w V Przeglądzie Kapel i Zespołów Ludowych w Przytyku.

W dniu 05.05.2018 Prezes stowarzyszenia „Razem dla Radomki” uczestniczył w otwarciu wystawy w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze pn. „100-lecie Niepodległości. Przysucha 1918-2018”.

W dniu 07.05.2018 zaprosiliśmy do lektury kolejnego Biuletynu Informacyjnego LGD „Razem dla Radomki” na łamach którego dzielimy się z Państwem inicjatywami i działaniami podejmowanymi przez nas w okresie ostatniego miesiąca. Biuletyn dostępny pod adresem: https://razemdlaradomki.pl/biuletyny/biuletyn88/index.html

W dniu 09.05.2018 Prezes stowarzyszenia „Razem dla Radomki” uczestniczył w konferencji pt. „Jak zaprojektować rozwój – nowe wyzwania dla inteligentnej specjalizacji Mazowsza”, organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w siedzibie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

W dniu 11.05.2018 w Przytyku odbyło się posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. W posiedzeniu uczestniczył Prezes Zarządu, podjęto uchwały dotyczące: Sprawozdania merytorycznego za 2017 rok, Sprawozdania finansowego za 2017 rok, Sprawozdania Rady za 2017 rok, uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, oraz przyjęto nowych członków stowarzyszenia.

W dniu 11.05.2018 odbyło się Posiedzenie Rady na którym przyjęto i zatwierdzono Sprawozdanie z Działalności Rady Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania za rok 2017

W dniu 14.05.2018 Prezes LGD „Razem dla Radomki” wziął udział w debacie pt. Mazowsze – cele i wyzwania na przyszłość, organizowanej w ramach konferencji przygotowanej przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Konferencja odbyła się w Mazowieckim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu.

W dniu 17.05.2018 przekazaliśmy w Państwa ręce nową publikację LGD „Razem dla Radomki” prezentującą w formie e-booka aktywne organizacje pozarządowe. Publikacja ta opracowana została w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania pn. „Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych” dofinansowaną ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2017 roku. Publikacja dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” pod adresem: Wersja on-line(e-book) – http://online.anyflip.com/fuvw/jmlq/mobile/index.html

W dniu 21.05.2018 opublikowaliśmy kolejny Biuletyn Informacyjny LGD „Razem dla Radomki” w którym zapraszamy Państwa do Doliny Radomki – malowniczego i bogatego kulinarnie obszaru działania LGD „Razem dla Radomki” – by zaprezentować Członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. Biuletyn dostępny pod adresem: https://razemdlaradomki.pl/biuletyny/biuletyn89/index.html

W dniach 22-24.05.2018 przedstawiciele stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” uczestniczyli w Leaderfest 2018 w Roznovie pod Radhostem w Czechach. Stowarzyszenie zaprezentowało tam stoisko wystawiennicze, na którym prezentowaliśmy wydawnictwa promujące obszar LGD „Razem dla Radomki”, oraz produkty promowane przez stowarzyszenie wytwarzane przez producentów z obszaru działania LGD. Dla Lokalnej Grupy działania „Razem dla Radomki” był to owocny wyjazd. Prezes stowarzyszenia „Razem dla Radomki” oraz Miroslav Oliva Prezes MistniAkcni Skupina Posemberi podpisali umowę partnerską o wspólnej realizacji projektu współpracy. Natomiast kontakty które zostały nawiązane z Lokalnymi Grupami Działania z innych krajów, będą kontynuowane z obopólną korzyścią.

W dniu 30.05.2018 miało miejsce Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” , które odbyło się w Wolanowiena posiedzeniu podjęto uchwałę dot. przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za 2017 r., sprawozdania finansowego Zarządu za 2017 r., oraz sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 r, wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

W dniu 30.05.2018 Stowarzyszenie Razem dla Radomki złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-informacyjno-edukacyjnych, związanych z wejściem w życie uchwały antysmogowej, w tym m.in.: opracowanie, wydruk i dystrybucja ulotek, konferencje, konkursy, festyny, itp. pn. Edukacja antysmogowa w Dolinie Radomki

Kwiecień

W dniu 07.04.2019 w Prezes stowarzyszenia „Razem dla Radomki” odebrał z rąk Starosty nagrodęspecjalną w kategorii Produkt Roku 2017 w Konkursie Gospodarczym Perła Powiatu Radomskiego, organizowanym Przez Starostwo Powiatowe w Radomiu. Razem dla Radomki nagrodzone zostało za Multimedialne Centrum Edukacji Kulturalnej MULTICEL -projekt ukierunkowany na działania podejmowane przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” w celu aktywizacji i rozwoju obszarów wiejski, wiejsko-miejskich i miejskich z terenów powiatów radomskiego i przysuskiego.

W dniu 10-11.04.2018 udział Prezesa LGD „Razem dla Radomki” w spotkaniu sieciującym dla animatorów oraz pracowników odpowiedzialnych za koordynowanie działań partnerskich oraz temat dotyczący współpracy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z LGD w zakresie tworzenia inicjatyw.

W dniu 13.04.2018 w Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku odbyło się posiedzenie Zarządu LGD „Razem dla Radomki”. Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 01.01.2017 – 31.12.2017, przyjęcia „Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.”, w sprawie przystąpienia do Europejskiego Stowarzyszenia LEADER na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i składki członkowskiej, przyjęcia „Planu zadań podjętych do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” II kwartał 2018 roku. Ponadto Prezes Zarządu przedstawił informacje dotyczące projektu współpracy MultiCEL, nagrody „Perła Powiatu”, podsumowania ankiety dotyczącej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2023 LGD „Razem dla Radomki”, oraz premii dla pracowników LGD.

W dniu 16.04.2018 przedstawicielka LGD Razem dla Radomki wzięła udział w grupie dyskusyjnej – badaniu fokusowym dotyczącym ekonomii społecznej zorganizowanym przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, które odbyło się w Bibliotece w Zakrzewie.

W dniu 19.04.2018 Prezes stowarzyszenia „Razem dla Radomki” podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie na projekt grantowy „Aktywne społeczeństwo. Inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

W dniu 20.04.2018 Prezes LGD „Razem dla Radomki”, oraz pracownik Pan Arkadiusz Ostrowski uczestniczyli w X edycji Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach. LGD jest obecne nieprzerwanie na Targach w charakterze wystawcy od 2010 roku.

W dniu 20-21.04.2018 Prezes LGD „Razem dla Radomki” uczestniczył w Międzynarodowej konferencji, warsztatach i spotkaniach B2B pt.: TURYSTYCZNA MARKA TERYTORIALNA – tworzenie, rozwój, promocja. Turystyka prozdrowotna i aktywna – trendy, wyzwania, specjalizacje. Konferencja i warsztaty odbyły się w Centrum Kongresowym Targów Kielce S.A.

W dniu 24.04.2018 Prezes stowarzyszenia „Razem dla Radomki” podpisał umowy na projekty grantowe z Beneficjentami projektu grantowego „Aktywne społeczeństwo. Inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Podpisanie umów odbyło się w Przysusze w Domu Kultury.

W dniu 30.04.2018 w Wolanowie Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” przeprowadził spotkanie informacyjne dotyczące realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki” w zakresie dotyczącym 2017 roku, które odbyło się na sesji Rady Gminy Wolanów.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content