finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Historia

HISTORIA STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin „Radomka” na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego – Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Rok 2018 – I kwartał

Marzec

W dniu 06.03.2018 w Warszawie Prezes LGD „Razem dla Radomki” uczestniczył w posiedzeniu Grupy Tematycznej LEADER przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniu 12.03.2018 w Wolanowie odbyło się Posiedzenie Rady stowarzyszenia Razem dla Radomki w celu oceny wniosków dotyczących naborów przeprowadzonych przez LGD w dniach 06.02.-21.02.2018 r.. Nabór 01/2018 dotyczący powołania Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego, nabór 02/2018 dotyczący Infrastruktury Publicznej, oraz nabór 03/2018 dotyczący Rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa. W naborach wpłynęło 6 wniosków z czego 1 wniosek był niezgodny z PROW. Ocenie Rady podlegało 5 wniosków z czego do finansowania zostało skierowane 4 operacje.

W dniu 13.03.2018 Prezes LGD „Razem dla Radomki” uczestniczył na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w XVIII posiedzeniu Grupy Roboczej ds. KSOW jako przedstawiciel Lokalnych Grup Działania z terenu województwa mazowieckiego.

W dniu 14.03.2018 przedstawiciel LGD Razem dla Radomki Pan Cezary Nowek uczestniczył w seminarium zorganizowanym przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy pn. „W poszukiwaniu możliwości współpracy Lokalnych Grup Działania w Regionie Radomskiem i Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim.” Pan Cezary Nowek wystąpił wśród prelegentów seminarium i zaprezentował modele współpracy pomiędzy mOWES a LGD w Regionie Radomskim.

W dniu 15.03.2018 Prezes LGD „Razem dla Radomki” prezentował Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCel zgłoszone w VII Konkursie Gospodarczym Starosty Radomskiego „Perła Powiatu”, w kategorii Produkt Roku przed członkami Komisji Konkursowej . Multimedialna prezentacja odbyła się w Starostwie Powiatowym w Radomiu.

W dniu 15.03.2018 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zorganizowało spotkanie warsztatowe z zakresu przygotowania wniosków o dofinansowanie dla organizacji pozarządowych. Spotkanie odbyło się w Świetlicy OSP w Skrzyńsku (gm. Przysucha), poprowadził je pracownik LGD Razem dla Radomki Pan Arkadiusz Ostrowski. Podczas spotkania zostały przekazane informacje na temat możliwości ubiegania się o środkizewnętrzne przez organizacje pozarządowe i instytucje kultury. Zaprezentowany został zakres związany z planowaniem i przygotowaniem wniosków, sposobem ich wypełnienia na formularzach wniosków przygotowanych do konkursów skierowanych do organizacji pozarządowych przez takie instytucje m.in. jak Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w zakresie m.in. upowszechniania kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego, realizacji działań z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej.

W dniu 22.03.2018 Prezes LGD „Razem dla Radomki” uczestniczył w Wlanym Zebraniu Polskiej Sieci LGD, której LGD „Razem dla Radomki” jest członkiem, a które odbyło się w Supraślu. W wyniku przeprowadzonych wyborów Prezes LGD „Razem dla Radomki” Pan Cezary Adam Nowek został Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Polskiej Sieci LGD. Przedmiotem obrad była także dyskusja i podjęcie uchwały nt. przynależności Polskiej Sieci LGD do Europejskiej Sieci LGD ELARD.

W dniach 22 i 23.03.2018 Prezes LGD „Razem dla Radomki”uczestniczył w Debacie dotyczącej przyszłości RLKS w Supraślu. Przedmiotem debaty były m.in. realizacja RLKS w latach 2014-2020, oraz RLKS w nowej perspektywie 2021-2027.

W dniu 29.03.2018 w Wieniawie Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”przeprowadził spotkanie informacyjne dotyczące realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki” w zakresie dotyczącym 2017 roku, które odbyło się na sesji Rady Gminy Wieniawa.

Luty

W dniu 02.02.2018 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z Urzędem Gminy w Wolanowie, zorganizowało spotkanie warsztatowe z zakresu przygotowania, planowania i pisania wniosków o dofinansowania w konkursach zewnętrznych, skierowanych do organizacji pozarządowych. Spotkanie przeprowadził pracownik LGD Pan Arkadiusz Ostrowski. Podczas spotkania przekazanezostały także informacje na temat możliwości ubiegania się o środkizewnętrzne przez organizacje pozarządowe i instytucje kultury. Zaprezentowany został zakres związany z planowaniem i przygotowaniem wniosków, sposobem ich wypełnienia na formularzach wniosków przygotowanych do konkursów skierowanych do organizacji pozarządowych przez takie instytucje m.in. jak Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w zakresie m.in. upowszechniania kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego, realizacji działań z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej.

W dniu 02.02.2018 ukazał się Biuletyn Informacji Publicznej podsumowujący realizację projektu Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych. Biuletyn dostępny pod adresem:
https://razemdlaradomki.pl/biuletyny/biuletyn86/index.html

W dniu 02.03.2018 LGD Razem dla Radomki obecna była na spotkaniu Komisji Europejskiej z przedstawicielami Republiki Albanii. Na zaproszenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spotkaniu uczestniczył Prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek – który przedstawił doświadczenia w realizacji działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez lokalne grupy działania, oraz Wójt Gminy Zakrzew – Sławomir Białkowski i Wojciech Pysiak – przedsiębiorca, producent tradycyjnych wędlin ze Zdziechowa. Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli również: Joanna Gierulska – Zastępca Dyrektora DROW – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Maria Szemplińska – główny specjalista w Departamencie Strategii, Analiz i Rozwoju MRiRW oraz Piotr Łukasik, Kierownik Wydziału Leader, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Ze strony albańskiej w spotkaniu uczestniczyli: Merita Gecaj – Agencja ds. Rozwoju i Współpracy w Europie; AmantiaLleshi – Agencja ds. Rozwoju i Współpracy w Europie, Violeta Bakalli – Departament Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniu 06.02.2018 rozpoczął się nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, dla działań: Infrastruktura Publiczna wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych, Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa, Powołanie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego.

W dniu 09.02.2018 LGD „Razem dla Radomki” złożyła ofertę pn. Wiejscy wirtuozi w konkursie ofert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr dziedzictwa narodowego” ogłoszonym przez Zarząd Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

W dniu 09.02.2018 Prezes „Razem dla Radomki” uczestniczył w spotkaniu ewaluacyjnymw Zakrzewie na zaproszenie dyrektorSzkoły Podstawowej w Zakrzewie.

W dniach 09-12.02.2018 trwała kontrola projektu „Aktywne NGOsy – skuteczni liderzy na rzecz społeczności lokalnych” przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego. W wyniku przeprowadzonej kontroli uzyskano pozytywną ocenę realizacji zadania. W piśmie przesłanym i podpisanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika pozytywnie oceniono wydatkowanie środków i realizację działań w ramach zadaniu „Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych”, na które LGD „Razem dla Radomki” otrzymało dofinansowanie w kwocie24 807,00 zł – podejmując inicjatywę związaną budową silnego sektora organizacji pozarządowych na obszarze powiatu radomskiego i przysuskiego.

W dniu 12.02.2018 Prezesstowarzyszenia „Razem dla Radomki” przebywał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, gdzie uczestniczył w konsultacjach dotyczących projektów współpracy realizowanych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

W dniu 13.02.2018 w Jedlińsku odbył się obrzęd „Ścięcia śmierci”, który odbywa się corocznie w ostatni wtorek karnawału tzw. „kusaki”. W widowisku uczestniczył Prezes LGD „Razem dla Radomki”

W dniu 15.02.2018 odbył się warsztat refleksyjny stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedlińsku. Warsztat moderowany był zgodnie z Wytycznymi nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 roku „W zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Prezentację podsumowującą realizację Lokalnej Strategii Rozwoju za 2017 rok wraz z planem komunikacji przedstawił zebranym Prezes stowarzyszenia Pan Cezary Nowek. W ramach warsztatu Prezes zaprezentował raport ewaluacyjny LSR za 2017 rok, oraz stopień realizacji planu komunikacji za 2017 rok. Następnie została przeprowadzona dyskusja i podsumowanie warsztatu.

W dniu 15.02.2018 w Urzędzie Gminy w Jedlińsku odbyło się Posiedzenie Zarządu stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”. Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki” za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., przyjęcia ankiety monitorującej za II połowę 2017 r., oraz analizy opłacanych składek członkowskich.

W dniu 15.02.2018 odbyło się Posiedzenie Rady stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w Urzędzie Gminy w Jedlińsku. Na posiedzeniu podjęto uchwały dotyczące wydanych przez LGD opinii dla Beneficjentów poddziałania 19.2, oraz uchwałę dotyczącą oceny wniosków dla Karty oceny wg kryteriów lokalnych dla Kryterium oceny 3: Sposób przygotowania dokumentacji konkursowej (wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu) i jego adekwatność do przygotowanej operacji

W dniu 21.02.2018 zakończył się nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, dla działań: Infrastruktura Publiczna wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych, Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa, Powołanie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego.

W dniu 23.02.2018 LGD „Razem dla Radomki” złożyła ofertę pn. Smaki nie(Zapomniane) w konkursie ofert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr dziedzictwa narodowego” zadanie 16 i zadanie 17 ogłoszonym przez Zarząd Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Wydział Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W dniu 23.02.2018 LGD „Razem dla Radomki” złożyła ofertę pn. I Kongres Szlaków Kulinarnych Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze w konkursie ofert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr dziedzictwa narodowego”zadanie 16 i zadanie 17 ogłoszonym przez Zarząd Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Wydział Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W dniu 26.02.2018 Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”przeprowadził spotkanie informacyjne dotyczące realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki” w zakresie dotyczącym 2017 roku, które odbyło się na sesji Rady Gminy w Zakrzewie.

W dniu 26.02.2018 Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” uczestniczył w VI Posiedzeniu Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie mazowieckim, przy Wojewodzie Mazowieckim w Warszawie.

W dniu 27.02.2018 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z Urzędem Gminy w Wolanowie, zorganizowało spotkanie warsztatowe z zakresu przygotowania, planowania i pisania wniosków o dofinansowania w konkursach zewnętrznych, skierowanych do organizacji pozarządowych. Było to drugie spotkane na którym pracownik LGD Razem dla Radomki przekazał wiedzę dotyczącą zasad i sposobu przygotowania dokumentacji do konkursów organizowanych przez podmioty zewnętrzne (fundusze unijne, strukturalne, samorządowe). Podczas spotkania wspólnie z uczestnikami opracowany został przykładowy wzór oferty konkursowej.

W dniu 28.02.2018 LGD „Razem dla Radomki” złożyła ofertę pn. Zderzenia pokoleń w konkursie ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”zadanie 16 i zadanie 17 ogłoszonym przez Zarząd Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Styczeń

W dniu 04.01.2018 w Wolanowie Prezes Zarządu wspólnie z Przewodniczącym Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” wręczyli nagrody przyznane w ramach konkursu na najaktywniejszych uczestników szkoleń e-learningowych, realizowanych w ramach projektu „Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych” finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Kryteriami wyboru w konkursie była ilość wykonanych szkoleń, oraz średnia ocena z testów podsumowujących szkolenia. Wśród wyróżnionych trzech najaktywniejszych osób były:
Iwona Górecka – zrealizowane 6 szkoleń, średni wynik z testów – 94,87%.
Danuta Żuchowska – zrealizowane 6 szkoleń, średni wynik z testów – (94,75%).
Edyta Górska – zrealizowane 6 szkoleń, średni wynik z testów -91,5%.
Laureatkom konkursu przyznane zostały nagrody – nowoczesne tablety multimedialne.

W dniu 08.01.2018 Prezes LGD „Razem dla Radomki” Pan Cezary Adam Nowek uczestniczył w rozmowach z partnerami w projekcie współpracy – Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCel. Spotkanie z przedstawicielami LGD „Dziedzictwo i Rozwój, oraz Puszcza Kozienicka miało miejsce w Zwoleniu w siedzibie LGD Diedzictwo i Rozwój.

W dniach 10-12.01.2018 Kierownik Biura LGD „Razem dla Radomki” Pan Cezary Adam Nowek wziął udział w szkoleniu organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wspólnie ze Stowarzyszeniem Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność, pn. „Monitoring i ewaluacja LSR – aspekty praktyczne w kontekście obowiązujących wytycznych” które odbyło się w CDR O/Kraków.

W dniu 11.01.2018 Prezes LGD „Razem dla Radomki” Pan Cezary Adam Nowek uczestniczył w spotkaniu partnerów w projekcie współpracy – Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCel. Spotkanie z przedstawicielami LGD „Korona Północnego Krakowa” oraz Puszcza Kozienicka miało miejsce w Krakowie.

W dniu 15.01.2018 LGD „Razem dla Radomki” złożyła projektw konkursie na najlepsze praktyki w zakresie inicjatyw, projektów lub inwestycji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i obszarów przybrzeżnych 2018 Nordic-BalticRural and MaritimeAward 2018. To inicjatywa Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Polski i Szwecji w ramach Nordycko-Bałtyckiej współpracy.

W dniu 19.01.2018 LGD „Razem dla Radomki” złożyła ofertępn. Akademia skutecznych NGO w konkursie ofert w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych” ogłoszonym przez Zarząd Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

W dniu 22.01.2018 Prezes stowarzyszenia „Razem dla Radomki” uczestniczył w obchodach 10 lecia Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”. Uroczystość odbyła się w Lipinach w gminie Odrzywół.

W dniu 23.01.2018 w Przysusze odbyło się Posiedzenie Zarządu LGD „Razem dla Radomki” na którym przyjęto sprawozdanie merytoryczne za IV kwartał 2017 roku, zmiany w deklaracjach członkowskich dla osób fizycznych i prawnych. Wysłuchano informacji dotyczących planu działania na I Kwartał 2018 roku, informacji dotyczących kontroli przeprowadzonej w LGD, oraz informacji nt. planu osiągnięcia poszczególnych wskaźników na lata 2016-2018.

W dniu 29.01.2018 Lokalna Grupa DziałaniaRazem dla Radomki” złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie Informację monitorującą realizację operacji w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 sporządzoną przez LGD „Razem dla Radomki za II połowę 2017 roku.

W dniu 31.01.2018 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” złożyło wniosek do VII edycji Konkursu Gospodarczego Starosty Radomskiego „Perła Powiatu” w kategorii Produkt Roku.

W dniu 31.01.2018 Prezes stowarzyszenia „Razem dla Radomki” uczestniczył w Zakrzewie i Wolanowie w spotkaniach z Wójtami Gmin dotyczącymi naborów wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content