finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Historia

HISTORIA STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin „Radomka” na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego – Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Rok 2016 – II połowa

Grudzień

W dniach 01-02. 12.2016 odbyła się konferencja dotycząca działania Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w której udział wzięła przedstawicielka LGD Razem dla Radomki Pani Małgorzata Bączek. Przedmiotem konferencji były m.in. następujące tematy:- Podsumowanie wdrażania podejścia LEADER w Polsce w latach 2007-2013 w kontekście zadań realizowanych przez Samorządy Województw, ARiMR oraz MRiRW, Rola LGD w procesie animowania społeczności lokalnych, Rola sieciowania i współpracy w budowaniu marki LEADER, LEADER w Polsce a Europie. Co nas różni a co łączy,- Polityka rolna po 2020. Wyzwania i kierunki rozwoju dla obszarów wiejskich – podsumowanie ustaleń w ramach CORK II

W dniu 05.12.2016 odbyła się Konferencja podsumowująca projekt „Mazowiecka Kuźnia Smaków, Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych” – która poprzedziła odbywające się w tymże dniu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki – a także rozstrzygnięto konkurs na najlepsze produkty regionalne i lokalne Południowego Mazowsza pn. „Produkt Doliny Radomki”.

Podczas spotkania przedstawiona została realizacja i osiągnięcia projektu, prezentacja filmu „Szlak Kulinarny Doliny Radomki”, rola LGD „Razem dla Radomki” w procesie rozwoju przedsiębiorczości, produktów regionalnych i lokalnych. Swoje produkty zaprezentowali producenci regionalni, lokalni i tradycyjni. Na zakończenie spotkania nastąpiło wręczenie nagród w konkursie kulinarnym na najlepsze produkty regionalne i lokalne Południowego Mazowsza. Dla uczestników Konferencji zaplanowano poczęstunek – ciepły posiłek. Dziedzictwo kulinarne, to jeden z wielu obszarów, które stowarzyszenie „Razem dla Radomki” stara się rozwijać, promując lokalne produkty i przedsiębiorców organizując konkursy na najlepsze produkty regionalne, konkursy kulinarne, a także organizując stoiska wystawiennicze na największych w kraju wydarzeniach związanych z promocją rolnictwa, produktów spożywczych – tych tradycyjnych i regionalnych.

W dniu 05.12.2016 odbyło się drugie w 2016r Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” podsumowujące działalność stowarzyszenia w latach 2013-2016, oraz wybór władz stowarzyszenia na trzecią kadencję 2016. W spotkaniu zorganizowanym w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Przytyku udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, sektora samorządowego, przedsiębiorcy i lokalni liderzy będący członkami „Razem dla Radomki”, realizujący działania na rzecz gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew. Walne Zebranie Członków miało charakter sprawozdawczo – wyborczy. Zgodnie z porządkiem obrad przedstawiono sprawozdanie merytoryczne i finansowe za okres 2013-2016, które zaprezentował Prezes Zarządu Stowarzyszenia – Cezary Nowek. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Pan Grzegorz Walczak – przewodniczący tejże komisji. Przedstawione zostały także projekty zmian w Statucie. Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli sprawozdania, udzielając Zarządowi absolutorium w zakresie wykonywanych obowiązków. Kolejnym punktem porządku obrad były wybory do władz stowarzyszenia. Na podstawie wniosku przedstawionego przez uczestników Walnego Zebrania Członków wybrano sposób wyboru władz stowarzyszenia, oraz liczbę członków we władzach. Następnie Przewodniczący komisji wyborczej przedstawił zebranym zaproponowane listy wyborcze kandydatów do władz stowarzyszenia. W wyniku głosowań Członkowie Stowarzyszenia dokonali wyboru władz na kolejną III kadencję. Prezesem LGD „Razem dla Radomki” został ponownie wybrany Pan Cezary Adam Nowek, Przewodniczącym Rady LGD „Razem dla Radomki” – Pan Sławomir Białkowski, a Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej – Pan Grzegorz Walczak.

W dniu 08.12.2016 Prezes Zarządu Pan Cezary Nowek uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych nt. Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w 2016 roku i prezentacja harmonogramu konkursów na 2017 rok. W programie konferencji znalazły się m.in. obecny stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 oraz plany na rok 2017.

W dniu 08.12.2016 Prezes Zarządu Pan Cezary Nowek uczestniczył na zaproszenie ambasadorów Austrii, Belgii. Czech, Danii, Francji, Przedstawicielstwa Generalnego Rządu Flandrii, Hiszpanii, Holandii, Luxemburga, Niemiec, Węgier oraz Nowej Zelandii w spotkaniu Bożonarodzeniowym organizowanym przez Radców Rolnych, które miało miejsce w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Spotkanie Radców Rolnych jest organizowane corocznie od 2002 roku pod patronatem Rektora SGGW. Spotkanie było okazją do świętowania czternastolecia przyjaznej i owocnej współpracy pomiędzy reprezentowanymi krajami oraz ich sektorami rolno-spożywczymi.

W dniu 13.12.2016 w Babicach Nowych Prezes zarządu Pan Cezary Nowek uczestniczył w konferencji mazowieckich Lokalnych Grup Działania oraz Instytucji wdrażających PROW 2014-2020 podsumowującej pierwszy rok wdrażania programu. Na konferencji poruszano kwestie dotyczące projektów współpracy – zasad ich realizacji, formularzy wniosków, generatora wniosków i wyboru projektów do finansowania – dokumentacji przekazywanej do Samorządu Województwa i obsługa ewentualnych protestów. Jednym z punktów programu była prezentacja dotycząca działania Mazowieckiej Sieci LGD – ich organizacji i zadań. Prelegentem tego tematu był Pan Cezary Nowek Prezes LGD „Razem dla Radomki”. Przedmiotem spotkania była także relacja z konferencji Leader(Ossa 1-2 grudnia 2016).W konferencji uczestniczyli m.in. Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Pan Radosław Rybicki i Pan Piotr Łukasik Kierownik Wydziału Leader Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

W dniu 15.12.2016 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” wspólnie z Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku przeprowadziło szkolenie dla organizacji pozarządowych. Podczas spotkania zostały przedstawione przez Pana Andrzeja Bartosiaka zagadnienia ekonomii społecznej – jako szansy na rozwój organizacji pozarządowych. Omówione również przez pracownika LGD „Razem dla Radomki” Panią Małgorzatę Kopycką działania w zakresie projektów grantowych skierowanych do organizacji pozarządowych na I kwartał 2017r.

W dniu 18.12.2016 na zaproszenie Wójta Gminy Wolanów, Gminnego Centrum Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Wolanów Prezes LGD „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek uczestniczył w spotkaniu wigilijnym, które odbyło się przed budynkiem Urzędu Gminy Wolanów. Zaprezentowano bogaty program artystyczny, w którym m.in. zainscenizowano „Wieczór Wigilijny” w wykonaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej z Młodocina Większego, zaprezentował się zespół „Mniszkowiaczki”, Zespół Ludowy „Wolanianki”, Zespół Śpiewaczy „Bieniędzice” oraz uczestnicy warsztatów wokalnych Gminnego Centrum Kultury.

W dniu 20.12.2016 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie odbyło się posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” mające na celu ocenę i skierowanie do finansowania wniosków złożonych w naborach 02/2016 i 03/2016, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach tematycznych: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób 50+, oraz Rozwój działalności gospodarczej/Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa. W posiedzeniu Rady uczestniczył Prezes Zarządu Pan Cezary Nowek, oraz pracownicy Biura Pani Małgorzata Kopycka oraz Pan Arkadiusz Ostrowski. W ramach naboru 02/2016 Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób 50+, wpłynęło do LGD „Razem dla Radomki” 8 wniosków, które po pozytywnej ocenie przez Radę stowarzyszenia „Razem dla Radomki” zostały skierowane do dofinansowania i przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wszystkie wnioski w naborze 02/2016 mieściły się w limicie środków przeznaczonych na dofinansowanie w tymże naborze. W ramach naboru 03/2016 Rozwój działalności gospodarczej/Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa wpłynęło 10 wniosków. Rada stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” wszystkie wnioski oceniła pozytywnie, natomiast do dofinansowania zostały skierowane 4 wnioski z najwyższą liczbą punktów uzyskanych wg kryteriów wyboru. Pozostałe 6 wniosków nie zostało skierowanych do finansowania w związku z tym, iż nie zmieściły się w limicie środków przeznaczonych do finansowania w tym naborze. Wszystkie wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

W dniu 29.12.2016 odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” któremu przewodniczył Prezes stowarzyszenia Pan Cezary Nowek. Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie przyjęcia zmian i dokonania aktualizacji w załączniku nr 2 Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz aktualizacji Harmonogramu Realizacji Planu Komunikacji na 2016 oraz aktualizacji Harmonogramu Realizacji Planu Komunikacji na 2017 rok – realizowanych przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” i w sprawie dokonania zmian i aktualizacji Załącznika do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” – Planu Komunikacji.

Listopad

W dniu 02.11.2016 r. stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprosiło do udziału w bezpłatnych szkoleniach e-lerningowych przygotowanych w ramach projektu „Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych.

W dniu 03.11.2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Gmin Radomka w którym uczestniczył Prezes stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek. Na posiedzeniu omawiano sprawy dotyczące naboru w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym Infrastruktura Publiczna.

07.11.2016 r. Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” ogłosiło rozpoczęcie naboru wniosków w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach tematycznych: Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych, Infrastruktura Publiczna: nowe lub zmodernizowane lub wyposażone obiekty infrastruktury kulturowej. Termin składania wniosków wyznacza się na okres od dnia 07.11.2016 r. do dnia 22.11.2016 r.

W dniu 08.11.2016 w odpowiedzi na zaproszenie Wydziału Rozwoju Terytorialnego Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowane do członków Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER, Prezes stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w gmachu MRiRW w Warszawie, które poświęcone było kwestiom związanym z aktualnym stanem wdrażania działania LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jak również strategii jego implementacji w najbliższej przyszłości. W tarakcie spotkania przeprowadzone zostały warsztaty podczas których uczestnicy omówili zagadnienia o szczególnym znaczeniu dla przwidłowergo wdrażania działania LEADER.

W dniu 09.11.2016 pracownik Biura LGD „Razem dla Radomki” Pani Małgorzata Kopycka wzięła udział w szkoleniu p.n. „Środa z funduszami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej ” w siedzibie Oddziału Zamiejscowego MJWPU w Radomiu.

W dniu 09.11.2016 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” poinformowało o wynikach przeprowadzonego przez siebie Konkursu na Lokalne Inicjatywy Społeczne, realizowanego w ramach zadania publicznego pt. pt.”Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych ” finansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: „Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne)”. Każdy ze zwycięzców otrzyma dofinansowanie do zgłoszonego projektu w wysokości 1500 zł

W dniu 10.11.2016 LGD „Razem dla Radomki” ogłosiła kolejny konkurs kulinarny na najlepsze produkty lokalne i regionalne Południowego Mazowsza „Produkty Doliny Radomki” w ramach projektu „Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych”. Konkurs finansowany w ramach działania Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 14.11.2016 Prezes Zarządu Pan Cezary Nowek uczestniczył w rozmowach z pracownikami naukowymi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nt. publikacji „Papryka przytycka”.

W dniu 16.11. 2016 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”, w którym uczestniczył Prezes Zarządu Pan Cezary Nowek. . Na posiedzeniu przyjęto uchwały w – sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za okres 01.01.2016-30.09.2016 i sprawozdania Zarządu za okres 01.01.2016-30.09.2016, wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium, oraz uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi za okres 10.12.2012-30.09.2016r.

W dniu 17.11 2016 stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” przeprowadziło Szkolenie dla Członków Rady w Urzędzie Gminy Jedlińsku, które poprowadził Prezes Zarządu Pan Cezary Nowek. Obecna na szkoleniu była również Pani Małgorzata Kopycka pracownik Biura LGD „Razem dla Radomki”. Szkolenie miało na celu celu przedstawienie obowiązków, praw, procedur, których należy przestrzegać i którymi należy kierować się przy dokonywaniu wyboru wniosków w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, dla działań:

 • Infrastruktura publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych,
 • Infrastruktura publiczna: nowe lub zmodernizowane lub wyposażone obiekty infrastruktury kulturowej,
 • Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób 50+,
 • Rozwój działalności/rozwój istniejącego przedsiębiorstwa,

W dniu 21.11.2016r. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” któremu przewodniczył Prezes stowarzyszenia Pan Cezary Nowek. Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia oraz uchwałę dotyczącą terminu Walnego Zebrania Członków na dzień 05.12.2016.

W dniach od 21.11.2016 r. do 7.12.2016 r. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” przeprowadziło nabór wniosków w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących w zakresie: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa oraz dla działania Podejmowanie działalności gospodarczej. Limit dostępnych środków w ramach działania wyniósł 1 milion złotych.

21.11.2016 r. opublikowano w Internecie film przygotowany na zlecenie Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w ramach projektu „Mazowiecka Kuźnia Smaków” pokazujący bogactwo dziedzictwa kulinarnego Doliny Radomki. W filmie możemy zobaczyć zdrowe i smaczne produkty wyróżniające nasz region, takie jak: Produkt Tradycyjny „Papryka Przytycka” – o którym opowiada producent Marek Grela (gmina Przytyk); Produkty Tradycyjne – Wędliny z Gospodarstwa Rolnego Elżbiety i Wojciecha Pysiak (Zdziechów, gmina Zakrzew); Miody pszczele odmianowe – z Pasieki Murawscy Łukasza Murawskiego (Wola Wacławowska, gmina Wolanów); Dżem z czerwonej papryki – Catering Camelot Elżbiety Bień (Cerekwie, gmina Zakrzew); Pieczywo z Piekarni Wacyn Ewy Brzezińskiej i Andrzeja Karczewskiego (Wacyn, Gmina Zakrzew); Pierogi z Bajki – Zajazd Bajka Elżbiety Chuda (Kowalanka, gmina Wolanów), Smaczek z Doliny Radomki – Gospodarstwo Sadownicze Monika Bankiewicz (Komorów, gmina Wieniawa). Film dostępny pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=D6ZLIyVc_-w

W dniu 23.11.2016 Prezes Zarządu Pan Cezary Nowek na XXI posiedzeniu Sesji Rady Miasta i Gminy Przysucha przedstawił zebranym informacje nt. działań stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” na rzecz Gminy Przysucha. W/w temat był jednym z punktów obrad Rady Miasta i Gminy Przysucha.

W dniach 24 i 25.11.2016 r. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” przeprowadziło warsztaty poświęcone przygotowaniu wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu- poprowadzone przez Pana Arkadiusza Ostrowskiego- dla naborów, które zostaną przeprowadzone przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w zakresie działania : 19.2 Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla operacji związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej oraz z rozwojem działalności gospodarczej. W warsztatach uczestniczyły 24 osoby. Spotkania zorganizowano 24 listopada w Zakrzewie i 25 listopada w Jedlińsku.

26 listopada 2016 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” przy współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową z Wrzosu, Stowarzyszeniem „Wrzosowisko” oraz Gminą Przytyk zorganizowało we Wrzosie szóstą edycję Andrzejek Folkowych. Folkowe Andrzejki – to wydarzenie które ma na celu integrację mieszkańców, ale również promocję folkloru, dziedzictwa kulturowego oraz powoli zapominanych obrzędów i zwyczajów. Naszej idei nie jest obca też chęć przypomnienia o minionym już, ale pięknym zwyczaju polskiej wsi, którym były wiejskie zabawy ludowe – podczas których grane były huczne mazurki, oberki i fokstroty!

W dniu 28.11.2016 w Centrum Informacji Edukacji i Kultury w Zakrzewie miało miejsce posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” mające na celu ocenę i skierowanie do finansowania wniosków złożonych w naborze 01/1/IP/PROW/2016, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach tematycznych: Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych, Infrastruktura Publiczna: nowe lub zmodernizowane lub wyposażone obiekty infrastruktury kulturowej. W odpowiedzi na nabór wpłynęło w sumie 10 wniosków z gmin: Wolanów, Przytyk, Przysucha, Jedlińsk, Zakrzew i Wieniawa. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie ocenione i skierowane do dofinansowania, oraz przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W dniu 29.11.2016 LGD Razem dla Radomki podejmowało delegację z Ministerstwa Ekonomii i Rozwoju z Azerbejdżanu. Członkowie delegacji odwiedzili Gospodarstwo Sadownicze państwa Moniki i Tomasza Bankiewiczów w Komorowie, oraz zapoznali się z funkcjonowaniem LGD „Razem dla Radomki” i projektami realizowanymi w Gminie Wolanów. W ramach wizyty odbyło się także spotkanie w świetlicy Wiejskiej w Mniszku.

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” oraz Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu we wtorek 29 listopada 2016 r. przeprowadziło bezpłatne szkolenie z zakresu tematycznego: Zasady i przepisy dotyczące organizacji i przeprowadzenia wolontariatu oraz e-wolontariatu, które poprowadzi doświadczony ekspert – Pan Wojciech Wciseł z Centrum Wolontariatu w Lublinie, dr w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W dniu 30.11.2016 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia Razem dla Radomki na którym podjęto uchwały w sprawie:

 • przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za okres 01.01.2016 – 31.10.2016 wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania za okres 01.01.2016-31.10.2016r.
 • przyjęcia sprawozdania Zarządu za okres 01.01.2016-31.10.2016 wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
 • wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania za okres 10.12.2012 – 31.10.2016r.

Październik

W dniu 05.10.2016 r. w Zakrzewie odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”. Przedmiotem posiedzenia Zarządu były : sprawozdanie merytoryczne za III kw. 2016r., sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016r., sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 do 30.08.2016 oraz przedstawienie informacji n.t. sytuacji kadrowej w Biurze LGD „Razem dla Radomki” i zatwierdzenie kandydatury na członka stowarzyszenia.

W dniu 05.10.2016 pracownik Biura LGD „Razem dla Radomki” Pani Małgorzata Kopycka wzięła udział w szkoleniu p.n. „Środa z funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój” w siedzibie Oddziału Zamiejscowego MJWPU w Radomiu.

W dniu 05.10.2016 r. pracownik Biura LGD „Razem dla Radomki” Arkadiusz Ostrowski poprowadził i zapoznał zebranych z realizowanym projektem Mazowiecka Kuźnia Smaków w ramach którego odbyły się warsztaty serowarskie w Gębarzewie, na które zaproszony został i poprowadził je Pan Krzysztof Jaworski utytułowany serowar z Żuław, który od ponad 15 lat zajmuje się produkcją serów. Warsztaty odbyły się w ramach projektu: „Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych”.

W dniu 06.10.2016 r. pracownik Biura LGD „Razem dla Radomki” poprowadziła i zapoznała zebranych z realizowanym projektem Mazowiecka Kuźnia Smaków w ramach którego odbyły się warsztaty serowarskie w Wolanowie, a które poprowadził Pan Krzysztof Jaworski utytułowany serowar z Żuław, który od ponad 15 lat zajmuje się produkcją serów. Warsztaty odbyły się w ramach projektu: „Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych”.

W dniu 12.10.2016 pracownik Biura LGD „Razem dla Radomki” Arkadiusz Ostrowski prowadził spotkanie szkoleniowe z zakresu: Rola produktów tradycyjnych w rozwoju obszarów wiejskich, oraz Produkty tradycyjne i lokalne w systemach żywności wysokiej jakości, które poprowadzili Pani Izabella Byszewska i Pan Jan Zwoliński z Polskiej Izby Produktu Regionalnego, które odbyło się w Kozienicach przy ul. Mikołaja Kopernika 8/17 w ramach projektu „Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych”.

W dniu 13.10.2016 odbyło się spotkanie szkoleniowe, które prowadził prezes LGD Pan Cezary Nowek. Zakres spotkania: Rola produktów tradycyjnych w rozwoju obszarów wiejskich, oraz Produkty tradycyjne i lokalne w systemach żywności wysokiej jakości, które poprowadzili Pani Izabella Byszewska i Pan Jan Zwoliński z Polskiej Izby Produktu Regionalnego. Spotkanie zorganizowane Przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” odbyło się w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie zrealizowane zostało w ramach projektu „Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych”.

W dniu 17.10.2016 r. odbyło się spotkanie szkoleniowe, które prowadził Prezes LGD Pan Cezary Nowek. Zakres spotkania: Marketing i budowa silnej marki produktów tradycyjnych, oraz Produkty tradycyjne i lokalne w systemach żywności wysokiej jakości, które poprowadzili Pan Wojciech Jabłoński Wiceprezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza Członek Mazowieckiej Rady Innowacyjnej ekspert posiadający bogate doświadczenie w prowadzeniu i zarządzaniu organizacjami gospodarczymi w tym osobami prawnymi i Pan Jan Zwoliński doświadczony praktyk, który od kilkunastu lat kieruje Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego. Spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z Gminą Przytyk odbyło się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Przytyku a zrealizowane zostało w ramach projektu „Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych”.

W dniu 18.10.2016 r., odbyła się wizyta studyjna delegacji z Republiki Południowej Afryki wraz z przedstawicielami Ambasady RPA w Polsce i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Departamentu Współpracy Zagranicznej. Wizyta organizowana została przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” , którą reprezentował Prezes Pan Cezary Nowek oraz władz samorządowych Gminy i Miasta Przysucha, Gminy Wieniawa i Gminy Zakrzew. Wydarzenie to pozwoliło w pełni zaprezentować potencjał naszego regionu w zakresie rozwoju i aktywności terenów wiejskich dzięki współpracy lokalnych samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych z wykorzystaniem ich potencjału oraz środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi Leader.

W dniu 19.10.2016 r. Prezes Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” pan Cezary Nowek wziął udział w seminarium w ramach porozumienia Bridge2Europe, którego sygnatariuszami są m.in. władze regionu Hajdu-Bihar na Węgrzech oraz EU Service Agentur reprezentująca niemiecki land Saksonia-Anhalt. Spotkanie odbyło się w Warszawie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Celem wydarzenia było przedstawienie Regionu i określenie możliwości i kierunków wzajemnej współpracy m.in. w projektach finansowanych z funduszy europejskich. Jednym z wiodących tematów, którym zainteresowani byli goście z Niemiec i Węgier było omówienie szeroko rozumianej działalności na terenach wiejskich, w tym kwestie rolnictwa, agroturystyki, edukacji, ekologii i przedsiębiorczości.

Prezes Pan Cezary Nowek przedstawił obecnym gościom specyfikę działania stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”, oraz nawiązał kontakty zmierzające do rozwinięcia współpracy. Wydarzenie to stanowiło okazję do promocji aktywności LGD „Razem dla Radomki” na forum międzynarodowym, dało możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z partnerami z zagranicy, oraz pozwoliło zaprezentować potencjał naszego regionu w zakresie aktywności i rozwoju terenów wiejskich na tle Mazowsza.

W miesiącu październiku i listopadzie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” realizowało konkurs na wybór Lokalnych Inicjatyw Społecznych w ramach projektu Skuteczne NGO-sy- rozwój wiejskich organizacji pozarządowych”, w którym do wygrania były trzy granty w wysokości 15000 zł. Na realizację własnych pomysłów w ramach Lokalnych Inicjatyw Społecznych. Wybrano do realizacji następujące inicjatywy:

 • Lanie Wosku – tradycja otwarta na młodość. Inicjatywa zrealizowana w ramach konkursu na Lokalne Inicjatywy Społeczne przez członków Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku w Wolanowie, polegała na integracji międzypokoleniowej oraz na promocji dziedzictwa kulturowego i dawnych zwyczajów. W dniu 26 listopada 26 listopada 2016 roku w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie zorganizowali podsumowanie projektu, a zarazem jego najważniejszą inicjatywę – wydarzenie kultywujące obrzędy i tradycje andrzejkowe wśród mieszkańców Gminy Wolanów, przyczyniające się do integracji pokoleniowa, promocji folkloru i dziedzictwa kulturowego. Podczas spotkania panie instruktorki, wolontariuszki ze Stowarzyszenia i Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie przebrane za cyganki najpierw przybliżyły historię oraz zwyczaje i tradycje andrzejkowe, następnie zapraszały dzieci i dorosłych do udziału we wróżbach. Wszyscy mogli lać wosk przez dziurkę od klucza, a z zastygniętej bryły wosku można było odpowiednio odczytać kształt, którego interpretacja zależała od wyobraźni, skojarzeń i poczucia humoru. Nie zabrakło również wróżby z obierek jabłek, gdzie rzucana oberżyna za plecy układała się w literę alfabetu, która to być może miała być pierwszą literą imienia chłopaka lub dziewczyny spotkanego w tym roku. Kolejną miłą atrakcją była zabawa z zaczarowaną butelką z wymalowanymi na szkle „magicznymi” znakami i odczytywaniem wróżb. Oprócz wielu wróżb andrzejkowych zostały zorganizowane również konkursy np. jedzenie jabłka na sznurku. Całe wydarzenie uświetnił występ zespołu ludowego „Wolanianki” oraz grupy dzieci z PSP w Mniszku „Mniszkowiaczki”.
 • MIKOŁAJKI, Seniorzy dzieciom-międzypokoleniowe spotkanie artystyczne” – Bierwce. -Projekt zrealizowany został przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic. W ramach prowadzonego projektu systematycznie odbywały się warsztaty wokalno-muzyczne połączone ze spotkaniami i próbami zespołu Biesiada Bierwiecka z akompaniatorem i opiekunem muzycznym. Podczas spotkań zespół śpiewaczy udoskonalił i przygotował nowy repertuar. Członkowie grupy mogli dzięki zdobytemu doświadczeniu wystąpić na: Dniu Seniora w GCK i KF w Jedlińsku (17listopada) oraz na Andrzejkach Folkowych (26 listopada) we Wrzosie gm. Przytyk. Występy dały szansę członkom Biesiady zaprezentowania nabytych umiejętności oraz obycia się z grupą słuchaczy. Zapewniły też możliwość rozwoju artystycznego i pokazania swych osiągnięć poza własną gminą. Kolejnym efektem działań był udział Biesiady Bierwieckiej w Mikołajkach artystycznych – Seniorzy dzieciom (6 grudnia) w PSP Bierwce. W tym dniu w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bierwcach pojawili się niecodzienni goście: seniorzy i członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic, aby swoją obecnością i występem artystycznym uprzyjemnić dzieciom czas oczekiwania na pojawienie się Mikołaja i nadchodzące Święta Bożego Narodzenia. Nie zabrakło wspomnień z dzieciństwa seniorów, którymi udało się zainteresować dzieci. Opowieści seniorów ukazały skromne, ale pełne serdeczności i radości czasy minione. Członkowie Biesiady przygotowali specjalny program artystyczny przeznaczony do wspólnego rodzinnego śpiewania i kolędowania. Mikołajki były spotkaniem łączącym trzy pokolenia (dziadków, rodziców, wnuków) i stały się szansą nawiązania bliższych relacji, poznania historii i tradycji własnej mikrospołeczności.
 • ” Rózne oblicza sztuki” – projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Wrzosowisko” Głównym celem projektu było poznawanie tradycji ludowej i współczesnej a także zwiększenie aktywności w sferze życia społecznego, zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu i kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki a także integracja międzypokoleniowa i wzmocnienie więzi międzyludzkiej i lokalnej .Po realizacji projektu jednoznacznie można powiedzieć, że rezultaty choć niemierzalne udalo się osiągnąć. Podczas czterech spotkań Zespól Śpiewaczy Wrzosowianki pokazał swój dorobek artystyczny, zaprezentował stare przyśpiewki ludowe a także przedstawił i opowiedział o dawnych zwyczajach i smakach. Elementem współczesnym było wyjście do teatru na spektakl. Uczestnicy projektu poprzez obserwacje i udział w dwóch odmiennych kulturowo wydarzeniach mogli zaobserwować sposób przekazywania treści kulturalnych przez amatorski zespól śpiewaczy a także przez specjalistów i animatorów współczesnej sztuki. Wspólne spotkania międzypokoleniowe pozwoliły na nawiązanie bliższych relacji , poznanie historii i tradycji własnej mikrospołeczności. W projekcie uczestniczyło 28 osób w różnym wieku.

W dniu 21.10.2016 r. odbyło się spotkanie w Zakrzewie z samorządowcami dot. naborów wniosków z Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie: Infrastruktura publiczna.

W dniu 24.10.2016 w Przysusze odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”. Przedmiotem posiedzenia Zarządu były : Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016, zmiana wysokości składek członkowskich dla gmin z obszaru LGD „Razem dla Radomki” na rok 2017 i lata następne, oraz przedstawienie zebranym przygotowane przez Biuro LGD „Razem dla Radomki” ogłoszenie o naborze wniosków w ramach poddziałania 19.2.”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przez stowarzyszenie „Razem dla Radomki” dla działań:

 • utworzenie nowego podmiotu gospodarczego, w tym dla osób w wieku 50+
 • rozwój działalności gospodarczej / rozwój istniejącego przedsiębiorstwa,7 jak też przedstawienie informacji nt. wizyty delegacji z Niemiec w dniu 19.10.2016

W dniu 24.10.2016 r. stowarzyszenie ?Razem dla Radomki” zaprosiło do udziału w konkursie na Lokalne Inicjatywy Społeczne realizowanego w ramach projektu Skuteczne NGO-sy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych” w którym do wygrania są trzy granty w wysokości 1500 zł. Na realizację własnych pomysłów w ramach Lokalnych Inicjatyw Społecznych.

W dniu 25.10.2016 r. w Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzosie odbyło się bezpłatne szkolenie w projekcie Skuteczne NGO-sy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych, zakresie:

 • Informacja o projekcie Skuteczne NGO-sy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych. Przedstawienie zakresu działań – szkoleń e-learningowych, szkoleń stacjonarnych, bezpłatnego doradztwa oraz omówienie konkursu na Lokalne Inicjatywy, oraz – PR i promocja NGO i reklama społeczna. Szkolenie przeprowadził pracownik LGD „Razem dla Radomki” Pan Arkadiusz Ostrowski.

W dniach 25-29.10.2016 r. odbył się wyjazd studyjny do Francji w ramach projektu „Działalność KSOW PROW 2014-2020 ? 2016 rok” w ramach Pomocy Technicznej z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020, zorganizowany przez LGD Przyjazne Mazowsze. W wyjeździe studyjnym udział wziął m.in. Prezes stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek.

Celem wizyty studyjnej było poznanie osiągnieć inicjatywy Leader w regionie Szampania Ardeny. Bezpośredni kontakt z realizatorami nowatorskich rozwiązań i bardzo dobrze funkcjonującymi projektami jako najlepsza forma szkolenia, jak też nawiązanie bezpośredniego kontaktu z partnerami z zagranicy. W programie znalazły się:

prezentacja Programu Leader w Szampanii Ardeny, obecna perspektywa finansowa – strategie i plany na przyszłość oraz prezentacje już zrealizowanych projektów:

 • przez GAL Pays de Langres, m.in.
  – rozwój turystyki na terenie opactwa Morimond, -wzmocnienie tożsamości i wiedzy o sektorze AOP Langres na przykładzie rodzinnej wytwórni sera fromage m.in. prowadzenie ulotek cooking-recipes zmodernizowanie wizualne, -zatrudnienie sektorowe, -komunikacja i promocja lokalnej instytucji publicznej edukacji i kształcenia rolniczego, -transport na żądanie dzięki zastosowaniu innowacyjnych sposobów, SMTC Langres.
 • przez GAL Meuse et Rognon m.in. – lokalnego dziedzictwa kulturowego,
  – nowoczesne technologie, aplikacje na smartfony oraz mapy cyfrowe na terenach wiejskich z projektami dziedzictwa kulturowego (Kościół, Kalwaria, pralnia, opactwo, forteca,) i projektami artystycznymi (warsztaty, imprezy, wystawy, rezydencje artystów). Część projektów szczególnie innowacyjna (np. widowisko przywołujące życie cystersów w oświetlonym ekranie 4m x 3m).

W dniu 27.10.2016 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedlińsku odbyło się bezpłatne szkolenie, które poprowadził pracownik LGD „Razem dla Radomki” Pan Arkadiusz Ostrowski, w projekcie Skuteczne NGO-sy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych, zakresie:
– Informacja o projekcie Skuteczne NGO-sy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych. Przedstawienie zakresu działań – szkoleń e-learningowych, szkoleń stacjonarnych, bezpłatnego doradztwa oraz omówienie konkursu na Lokalne Inicjatywy, oraz
– Pozyskanie środków na działanie i rozwój organizacji pozarządowych. Szkolenie przeprowadził Pan Michał Komorek.

W dniu 28.10.2016 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wolanowie odbyło się bezpłatne szkolenie które prowadził pracownik LGD „Razem dla Radomki” Pan Arkadiusz Ostrowski, w projekcie Skuteczne NGO-sy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych, zakresie:

– Informacja o projekcie Skuteczne NGO-sy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych. Przedstawienie zakresu działań – szkoleń e-learningowych, szkoleń stacjonarnych, bezpłatnego doradztwa oraz omówienie konkursu na Lokalne Inicjatywy, oraz
– Tworzenie partnerstwa i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną. Szkolenie przeprowadziła Pani Kamila Kapciak-Prokop.

W dniu 31.10.2016 r. opublikowano 76 numer Biuletynu Informacyjnego LGD „Razem dla Radomki”

Wrzesień

W dniu 04.09.2016r. LGD „Razem dla Radomki” było współorganizatorem piątego Jarmarku Ludowego w Bierwcach, niewielkiej miejscowości w gminie Jedlińsk, która co roku pokazuje nam jak ważne jest kultywowanie tradycji ludowych i ich promocja. Za organizację tego wydarzenia odpowiada Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” oraz Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic

W dniach 08-09.09.2016r. Prezes LGD”Razem dla Radomki” wraz z pracownikami biura wzięli udział w szkoleniu z zakresu wdrażania poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020, które odbyło się w Warszawie. Na szkoleniu poruszone zostały kwestie zmian Wytycznej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 1/1/2015, jak też omówione zostały formularze i instrukcje do wniosków, formularze umów oraz biznesplan.

W dniu 11.09.2016r. odbyły się w Taczowie Dożynki Gminne Gminy Zakrzew, w których uczestniczył Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Dziękczynienia, a następnie były występy kapel ludowych, dziecięcego zespołu Zakrzewiaki, zespołu muzycznego Black & White”, oraz gwiazdy imprezy Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze.

11.09.2016r. we Wrzosie odbyło się wyjątkowe wydarzenie „Wiejskie wesele w kulturze regionu radomskiego” podczas którego odtworzone zostały ceremonie związane z tradycyjnym weselem. Projekt jest realizowany w ramach działania FIO Mazowsze Lokalnie i stanowi element edukacji społecznej o spuściźnie naszych przodków, oraz ocaleniem od zapomnienia dawnych obrzędów i zwyczajów. LGD „Razem dla Radomki” jako orędownik kultywowania tradycji i regionu było obecne i tu w osobie Pana Prezesa Cezarego Nowka.

W dniu 11.09.2016r. w Wolanowie, na boisku PSP odbył się festyn gminny przygotowany przez Wójta Gminy Wolanów i jego mieszkańców. Były zabawy dla dzieci, występy zespołów ludowych, prezentacja stoisk wystawienniczych- GCK w Wolanowie, Zespół z Bieniędzic, Soki MB Bankiewicz, Fig-AND – pośród których swoje stoisko wystawiennicze prezentowało LGD „Razem dla Radomki” promujące jak zawsze lokalne smaki i marki, jak też ciekawe miejsca z obszaru swojego działania. W Wolanowie LGD „Razem dla Radomki” reprezentowała Małgorzata Kopycka.

W dniu 13.09.2016r. Pan Prezes Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek uczestniczył w spotkaniu z producentami papryki w Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie k/Przytyka.

W dniu 18.09.2016r. odbyły się dożynki powiatu radomskiego w Klwatce Królewskiej w gminie Gózd, w dożynkach uczestniczył jako zaproszony gość Prezes Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek.

W dniu 19.09.2016r. w Warszawie w gmachu MRiRW, odbyła się Agenda IV posiedzenia grupy tematycznej ds. podejścia LEADER, którą otworzył Przewodniczący GTL. W programie między innymi w części poświęconej „Doświadczenia LGD w tworzeniu miejsc pracy na obszarach wiejskich i planów oraz przyjętych w LSR rozwiązań w tym obszarze do 2023; w temacie Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” animatorem rozwoju przedsiębiorczości na południu Mazowsza- wystąpił z prezentacją i prelekcją Prezes LGD „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek.

W dniach 24-27.09.2016r. Odbyły się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, Targi „Smaki Regionów”. W targach wzięli udział Prezes LGD „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek i pracownicy biura. Na targach LGD prezentowało stoisko wystawiennicze pt. „Mazowsze pachnące papryką”w ramach projektu „Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i kulinarnych”, w ramach Planu Operacyjnego KSOW ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020. Stoisko miało na celu promowanie producentów papryki i producentów regionalnych. Zorganizowane zostały warsztaty kulinarne, podawano smalec, masło z papryką, sosy paprykowe, chleb z papryką, soki, dźemy, wędliny.

Sierpień

W dniu 02.08.2016r. gościliśmy przedstawicieli Polskiej Telewizji Publicznej, którzy na obszarze LGD przygotowywali materiały filmowe, które zostaną wyemitowane na antenie TVP Regionalna w audycji „Wieści z Mazowsza”. Przygotowane reportaże dotyczyły nie tylko działania Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, ale również przedsiębiorczych rolników i producentów: Łukasza Jankowskiego, producenta papryki z Dęby (gm. Przytyk), Łukasza Murawskiego – producenta miodów „Pasieka Murawscy” z Woli Wacławowskiej (gm. Zakrzew). Transmisja obejmowała również Park Historyczny „Rycerze Bogurodzicy” w Taczowie o którym opowiedział Wójt Gminy – Sławomir Białkowski, oraz projekt „Poszukiwacze Kultury” realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic, mający na celu aktywizację mieszkańców i realizację warsztatów artystyczno-kulturalnych.

W dniu 03.08.2016r. odbyło się spotkanie informacyjne pt: „Środa z Funduszami dla początkujących” organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu działający przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Udział w niniejszym spotkaniu wzięła wolontariuszka StowarzyszeniaLGD „Razem dla Radomki”.W czasie spotkania były poruszane najistotniejsze kwestie dotyczące głównych zasad i celów, na które mogą być wykorzystane środki unijnew nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W dniu 05.08.2016r. Prezes Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek wziął udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Radomka.

Dnia 05.08.2016r. Stowarzyszenie LGD”Razem dla Radomki” współorganizowało spotkanie producentów rolnych z gmin: Przytyk i Wieniawa z Prezesem hipermarketu E. Leclerc Radom. W dniu 07.08.2016r. Pani Alicja Ślifirczyk została zgłoszona do III edycji konkursu KSOW na najaktywniejszą liderkę obszarów wiejskich w Województwie Mazowieckim.

W dniu 08.08.2016r. Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” nawiązało współpracę z firmą „Krokus” Przetwórnia Owoców i Warzyw, Czesław Caryk z Pająkowa, dotyczącą promowania przetwórstwa papryki. Trwa akcja promocyjna w sieci internet konkursu kulinarnego organizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” na najlepsze dania z papryki. Konkurs organizowany jest w ramach projektu KSOW „Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych”. Publikacja 74 Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”

W dniu 17.08.2016r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu gościło przedstawicieli Łotwy (47 osobową grupę przedsiębiorców, rolników, doradców rolnych i przedstawicieli samorządów) którzy uczestniczyli w wizycie studyjnej po terenie gmin tworzących nasze Stowarzyszenie, zapoznając się z inwestycjami, działaniami i programami finansowanymi ze naborów wniosków przeprowadzonych przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W dniu 18.08.2016r. Prezes LGD „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek odbył spotkanie z władzami gminy Przytyk, którego tematem był udział LGD „Razem dla Radomki”w XVII Ogólnopolskich Targach Papryki w Przytyku.

Dnia 21.08.2016r., Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” uczestniczyło w XVII Ogólnopolskich Targach Papryki w Przytyku. LGD „Razem dla Radomki” wspólnie ze Stowarzyszeniem „Wrzosowisko” prezentowało na stoisku wystawienniczym materiały i publikacje.

Na Targach Papryki nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego na najlepsze dania z papryki organizowanego w ramach projektu KSOW „Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych”, pamiątkowy Laur oraz nagrody wręczył zwycięzcom Pan Cezary Nowek – Prezes LGD „Razem dla Radomki”.

W w/w dniu podpisany został również list intencyjny pomiędzy Panią Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach prof. dr hab. Małgorzatą Korbina Gminą Przytyk właścicielem Centrum Dystrybucji i przetwórstwa Rolnego, reprezentowaną przez Dariusza Wołczyńskiego, Wójta Gminy Przytykoraz Lokalną Grupą Działania „Razem dla Radomki”reprezentowaną przez Pana PrezesaCezarego Nowka, nt. współpracy zmierzającej do wypromowania produktów tradycyjnych.

Trwa akcja promująca firmy i gospodarstwa z terenu LGD „Razem dla Radomki”w związku z Dniem Polskiej Żywności. LGD „Razem dla Radomki” udzieliło rekomendacji pięciu podmiotom z naszego terenu.

W dniu 24.08.2016r. miało miejsce posiedzenie Komisji Rewizyjnej . LGD „Razem dla Radomki”z udziałem Pani księgowej Anny Ratyńskiej.

W dniu 24.08.2016r. odbyło się w Zwoleniu szkolenient: Biznesplan w przedsięwzięciach realizowanych w ramach PROW 2014-2020 w którym udział wzięli Arkadiusz Ostrowski pracownik LGD „Razem dla Radomki” i Małgorzata Kopycka wolontariuszka LGD „Razem dla Radomki”.

W dniach 26.08-27.08.2016r. Prezes LGD „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek wziął udział w Konferencji „Rola inkubatorów kuchennych i szlaków kulinarnych w urynkowieniu produktów lokalnych. Dni produktu lokalnego” Sandomierz, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Świętokrzyski SwissContrybution. Uczestnicy Konferencji wymieniali poglądy i doświadczenia w zakresie tworzenia i funkcjonowania inkubatorów kuchennych,przetwórczych i ich roli we wprowadzaniu na rynek przetworzonych produktów lokalnych. Przedstawione zostały również szlaki kulinarne jako element zachowania dziedzictwa kulinarnego i rozwoju turystyki.

W dniu 28.08.2016r. Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” wzięło udział w XI Turnieju Sołtysów w Jedlińsku, który honorowym patronatem objął m.in. Marszałek województwa mazowieckiego a obecni byli poseł na Sejm RP pani Anna Kwiecień i Wicewojewoda mazowiecki Pan Artur Standowicz. LGD „Razem dla Radomki” prezentowało stoisko wystawiennicze, a Pan Prezes Cezary Nowekwiceprzewodniczył Komisji oceniającej potrawy na prezentowanych stoiskach Sołectw gminy Jedlińsk.

W dniu 30.08.2016r. w Domu Ludowym w Cerekwi zainaugurowano cykl bezpłatnych szkoleń i warsztatów kulinarnych w ramach projektu „Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych”. Uczestnicy przygotowali wyśmienite potrawy, a warsztaty poprowadziła Pani Elżbieta Bień z Cateringu Camelot, która pokazała jak wzbogacić i nadać świeżość tradycyjnej kuchni naszego regionu.

Lipiec

W dniu 26.07.2016r. odbyło się V spotkanie z Dyrektorem Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) – Panem Henrykiem Skłonickim i Prezesem Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Panem Cezarym Nowek. Na spotkaniu były omawiane kwestie dotyczące współpracy Centrum Doradztwa Rolniczego(CDR) i LGD.

W dniu 21.07.2016 odbyła się V Konferencja Subregionu Radomskiego Zintegrowane Instytucje Terytorialne (ZIT), w której wziął udział Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek.

W dniu 20.07.2016r. Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek odbył spotkanie z Dyrektorem ODR w Radomiu – Panem Bogusławem Włodarczykiem. Tematem niniejszego spotkania było omówienie współpracy Ośrodka Doradztwa Rolniczego(ODR) i LGD.

W dniu 17.07.2016r. w Gminnym Centrum Kultury w Wieniawie odbyły się jubileuszowe X Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka. Współorganizatorem tej imprezy było Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 13.07.2016 r. odbyły się Warsztaty z zakresu Generatora wniosków prowadzone przez firmę informatyczną Omikron Warszawa.

W dniu 10.07.2016r.przedstawiciel Stowarzyszenia LGD brał udział w impreziemuzycznejpt: „TYNDY RYNDY” w Bieniędzicach. Celem imprezy była promocja wiejskiej muzyki ludowej. Przygotowane zostały zabawy dla dzieci i dorosłych, degustacja tradycyjnych potraw, stoiska wystawiennicze i wiele innych atrakcji.

W dniu 07.07.2016r. odbyło się Forum Instytucji Otoczenia Biznesu realizowane w Campus w Warszawie w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego woj. Mazowieckiego. W forum brał udział Prezes Stowarzyszenia LGD „Razem Dla Radomki” Cezary Nowek.

W dniu 03.07.2016r. odbył się X Festyn Rodzinny „Powitanie Lata Domaniów 2016r.” W imprezie wziął udział przedstawiciel Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

W dniu 01.07.2016 r. nastąpiło rozpoczęcie realizacji Projektu pt: „Mazowiecka kuźnia smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych”.

W dniu 01.07.2016r. rozpoczęcie realizacji projektu pt. „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych”.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content