finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Historia

HISTORIA STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie wyniesione ze współpracy sześciu gmin w latach poprzednich. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało utworzone przez gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysuchę, Wolanów, Wieniawę oraz Zakrzew. Gminy te od roku 1996 działają wspólnie w Związku Gmin „Radomka” na rzecz ochrony środowiska naturalnego wokół rzeki Radomka i tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju turystyki w regionie.

Prowadzona owocna współpraca skłoniła przedstawicieli gmin do powołania podmiotu, który jeszcze bardziej zintegrowałby działania na rzecz rozwoju lokalnego – Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Rok 2016 – I połowa

Czerwiec

W dniu 30.06.2016r. rozpoczęcie realizacji projektu pt. „Mazowiecka kuźnia smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020W dniu 29.06.2016r. publikacja informacji o członkostwie LGD „Razem dla Radomki” w strukturach Polskiej Sieci LGD.

W dniu 26.06.2016r. udział przedstawiciela LGD w Jarmarku Skrzyneckim.

W dniu 23.06.2016r. podpisanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie umowy o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.4 „Wspieranie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W dniu 22.06.2016r. podpisanie umowy na realizację zadania publicznego pt. „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych” dofinansowanego z środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: „Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne)”. W dniu 19.06.2016r. udział przedstawiciela LGD w Festynie Rodzinnym Rycerze Bogurodzicy połączonym z obchodami 1050 rocznicy Chrztu Polski – Taczów Gmina Zakrzew.

W dniu 19.06.2016r. udział przedstawiciela LGD w imprezie „Sobótka w Jedlińsku”.

W dniu 18.06.2016r. udział przedstawiciela LGD w III Pikniku Rodzinnym – Powitanie Lata w Pogroszynie. Impreza organizowana w ramach projektu pt. „Skwer wiejski” dofinansowanego w ramach FIO Mazowsze Lokalnie.

W dniu 18.06.2016r. udział przedstawiciela LGD w konferencji naukowej „1050 lat Chrztu Polski Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość” Muzeum Etosu Rycerskiego w Taczowie (Gmina Zakrzew).

W dniu 17.06.2016r. udział przedstawiciel LGD w XIII Rowerowym Zlocie Gwieździstym 2016 Zalew w Domaniowie (Gmina Przytyk).

W dniu 14.06.2016r. udział przedstawiciela LGD w wystawie Agroligii zorganizowanej w Ogrodach Prezydenckich w Warszawie.

W dniu 14.06.2016r. podpisanie umowy dot. realizacji projektu pt. „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych”.

W dniu 13.06.2016r. drugie w br posiedzenie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.

W dniu 10.06.2016r. udział przedstawiciela LGD w III posiedzeniu GTL (Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER).

W dniu 09.06.2016r. udział przedstawiciela LGD w Walnym Zebraniu Członków Ogólnopolskiej Siecli LGD oraz w seminarium ELARD (European LEADER Association for Rural Development – Europejska Sieć Lokalnych Grup Działania). Mazowiecka Sieć LGD i LGD „Razem dla Radomki” członkiem Ogólnopolskiej Sieci LGD.

W dniach 06 – 10.06.2016r. przedstawiciel LGD uczestniczył w wyjeździe studyjnym do Hiszpanii organizowanej przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW). Prezentacja dobrych praktyk w Kraju Basków. Udział bezpłatny.

W dniu 05.06.2016r. przedstawiciel LGD uczestniczył w 57. Dniach Kolbergowskich w Przysusze. Prezentacja dorobku LGD podczas imprezy na stoisku informacyjno – promocyjnym. GD współorganizatorem imprezy – poniesione koszty: wynagrodzenie 2 zespołów ludowych.

W dniu 03.06.2016r. rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” Zadanie 13 i 14 – wybór do realizacji projektu LGD „Razem dla Radomki” pt. „Rozwój marki produktu tradycyjnych i produktów Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Południowego Mazowsza w tym markowego produktu obszaru Papryki Przytyckiej”.

W dniu 01.06.2016r. udział przedstawiciela LGD w spotkaniu szkoleniowym „Środa z funduszami unijnymi – fundusze dla organizacji pozarządowych” organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych (Radom).

Maj

W dniu 24 maja 2016r. pierwsze w br posiedzenie Wlanego Zebrania Członków stowarzyszenia „Razem dla Radomki” (Przytyk).

W dniu 23.05.2016r. przedstawiciel LGD uczestniczył w szkoleniu z pisania wniosków o dofinansowanie w ramach PO WER organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy filia w Radomiu.

W dniu 23.05.2016r. spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na obszarze LGD (Zakrzew, Słowików, Jagodno).

W dniu 22.05.2016r. udział przedstawiciela LGD w Światowym Dniu Bioróżnorodności w Wieniawie.

W dniu 20.05.2016r. udział przedstawiciel LGD w II konferencji z udziałem Producentów Papryki RP – członków Partnerstwa Paprykowy Szlak.

W dniu 18.05.2016r. udział przedstawiciela LGD w posiedzeniu Związku Gmin Radomka.

W dniu 17.05.2016r. LGD Razem dla Radomki podpisała umowę ramową na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 (LSR).

W dniu 17.05.2016r. pierwsze w br posiedzenie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.

W dniu 17.05.2016r. trzecie w br posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.

Kwiecień

W dniu 28.04.2016r. publikacja podziękowania otrzymane od Marszałka Woj. Mazowieckiego – Pana Adama Struzika za wkład pracy w działania związanych z promocją województwa mazowieckiego m.in. na takich imprezach jak Agrotravel, Regionalia.

W dniu 26.04.2016r. rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych” – wybór do realizacji projektu LGD „Razem dla Radomki” pt. „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych”.

W dniu 25.04.2016r. publikacja informacji o wynikach oceny przez Komisje konkursową projektów złożonych w ramach FIO – Mazowsze Lokalnie. Zgodnie z regulaminem, w każdej z 8 Komisji oceniających inicjatywy oddolne zostało wyłonionych 25% spośród zaprezentowanych projektów. Wśród wybranych projektów znalazły się również te realizowane przez organizacje współpracujące z LGD „Razem dla Radomki”:

  • miejscowości Pogroszyn zrealizowane zostaną dwa projekty: „Na dobry początek – skwer wiejski” – polegający na utworzeniu miejsca do spotkań, placu zabaw w centrum miejscowości, oraz inicjatywa związana z rozwojem i wsparciem działań Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Pogroszyn.
  • „Melanż historyczny” – to projekt mający na celu przypomnienie młodzieży i dzieciom o tradycjach historycznych z czasu II wojny światowej w gminie Wolanów i organizacji pikniku historycznego w miejscowości Wawrzyszów.
  • w Wolanowie zrealizowany zostanie jeszcze jeden projekt pt. „Kocham Cię Polsko” dzięki któremu zespół „Wolanianki” nagra płytę z polskimi pieśniami patriotycznymi.
  • Panie z Wrzosu przy współpracy z zespołem ludowym „Wrzosowianki” przybliżą nam tradycję wiejskiego wesela w kulturze regionu radomskiego.
  • w Bierwcach zrealizowane zostaną dwa projekty: inicjatywa nauczycieli z tamtejszej szkoły mająca na celu rozwój szkolnego teatru oraz inicjatywa pn. „Poszukiwacze Kultury” mająca na celu integrację seniorów i młodzieży i tworzenie miejsc sprzyjających rozwojowi kultury w ośrodkach wiejskich.

W dniu 20.04.2016r. drugie w br posiedzenie Zarządu stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania.

W dniach 22 – 24.04.2016r. udział przedstawicieli LGD „Razem dla Radomki” w Targach Produktów Regionalnych i Ekologicznych Regionalia w Warszawie. W tej największej imprezie poświęconej produktom regionalnym, na naszym stoisku zaprezentowali się czołowymi producentami produktów lokalnych z naszego regionu w tym miody pszczele odmianowe z Pasieki Murawscy, naturalnie mętne soki z Gospodarstwa Sadowniczego Moniki i Tomasza Bankiewicz, dżemy z papryki przytyckiej z Catering Camelot, oraz tradycyjne wędliny z Zakładu Masarskiego „Czapla”.

W dniu 18.04.2016r. publikacja na portalach internetowych stowarzyszenia informacji, iż członkinie LGD Razem dla Radomki – Panie Monika Bankiewicz i Barbara Waśkiewicz znalazły się w Złotej Dziesiątce Konkursu Kobieta Przedsiębiorcza.

W dniu 13.04.2016r. w siedzibie Stowarzyszenia „Karuzela” w Radomiu odbyło się posiedzenie Komisji oceniającej projekty złożone w ramach konkursu FIO Mazowsze Lokalnie, którego Ambasadorem jest stowarzyszenie „Razem dla Radomki”. Pan Arkadiusz Ostrowski z ramienia stowarzyszenia był członkiem komisji oceniającej prezentacje projektowe.

W dniach 8 – 10.04.2016r. udział przedstawicieli LGD „Razem dla Radomki” w Międzynarodowych Tragach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Kielce. Wspólne stoisko wystawiennicze przygotowane przez Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Razem dla Radomki” oraz pozostałymi przedstawicielami naszego województwa otrzymało zaszczytne I miejsce w konkursie na najatrakcyjniejsze stoisko targowe. Tegoroczne stoisko przygotowane zostało pod hasłem „Pociąg do natury” i zabrało kilkunastotysięczną grupę odwiedzających w podróż trasą kolejową przez stacje Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki, Warszawa, Warka i Radom – ukazując największe atrakcje, bogactwo kulturowe oraz jarmark twórców ludowych. Za przygotowanie kiermaszu potraw regionalnych i tradycyjnych, promocję dziedzictwa kulinarnego na stoisku wystawienniczym odpowiadało LGD „Razem dla Radomki” wraz z jego partnerami. W piątek zaprezentowali się przedstawiciele zespołu folklorystycznego „Wieniawa” i Gminnego Centrum Kultury z Wieniawy, a w sobotę Panie ze Stowarzyszenia „Wrzosowisko” ze Wrzosu, przygotowując dla zwiedzających degustację przepysznych dań regionalnych, przetworów z papryki przytyckiej, wiejskich wędlin, pierogów, lecza, ciast i wielu innych „przepyszności”. Nie zabrakło również „strawy kulturowej” – mogliśmy wysłuchać występów Kapeli Jana Wochniaka z Wieniawy w towarzystwie zespołu folklorystycznego „Wieniawa” a także gościnnych występów włoskiego zespołu składającego się z muzyków grających na instrumentach dętych P-Funking Band. Oprócz naszego Stowarzyszenia podczas Targów prezentowały się lokalne grupy działania: Wspólny Trakt”, „Dziedzictwo i Rozwój”, „Zapilicze”, „Wszyscy Razem”, „Ziemia Chełmińskiego”, „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” – wspomagane przez koła gospodyń wiejskich i twórców ludowych, przedsiębiorców, a także Koleje Mazowieckie, Stacja Muzeum (dawne Muzeum Kolejnictwa) i Centrum Dystrybucji Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie.

W dniu 07.04.2016r. wizyta uczestników wizyty studyjnej „AGRO TRIP”. Głównym celem AGRO TRIP 2016 jest wymiana wiedzy i ukazanie dobrych praktyk dotyczących znaczenia partnerstwa w kreowaniu i zarządzaniu marką turystyki wiejskiej. Uczestnicy wizyty studyjnej zwiedzili Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli (Gmina Jedlińsk), Park Historyczny w Taczowie – Muzeum Etosu Rycerskiego (Gmina Zakrzew), Gospodarstwo Sadownicze Moniki i Tomasza Bankiewiczów w Komorowie – Mistrzów Agroligii 2013 (Gmina Wieniawa), Dwór Zbożenna (Gmina i Miasto Przysucha). Instytucje/podmioty/osoby prywatne zarządzające w/w obiektami w latach ubiegłych korzystały ze wsparcia finansowego przekazanego w ramach naborów LGD „Razem dla Radomki” ze środków Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W tegorocznej wizycie uczestnikami byli przedstawiciele ambasad: Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Estonii, Niderlandów, Austrii, Grecji, Chorwacji, Gruzji, Litwy, Albanii, Ministerstwa Integracji Europejskiej Kosowie.

Od dnia 01.04.2016r. zmiana lokali zajmowanych przez Biuro LGD przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu.

Marzec

W dniu 31.03.2016r. złożenie oferty realizacji zadania publicznego pt. „Rozwój marki produktu tradycyjnych i produktów Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Południowego Mazowsza w tym markowego produktu obszaru Papryki Przytyckiej” w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w obszarze „Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych”.

W dniu 24.03.2016r. udział przedstawiciela LGD w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Radomka.

W dniu 23.03.2016r. udział przedstawicieli LGD:

  • w konferencji „Wsparcie Społeczeństwa Obywatelskiego w Polsce – Nowe Otwarcie” zorganizowanej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło.
  • w spotkania Forum Instytucji Otoczenia Biznesu Forum IOB – grupa robocza dla projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2014-2020 „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” prowadzonym przez Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W dniach 22 – 23.03.2016r. goszczona na obszarze gmin – członków LGD „Razem dla Radomki” delegację przedstawicieli ambasad krajów Unii Europejskiej – Niemcy, Francja, Holandia.

W dniu 21.03.2016r. LGD „Razem dla Radomki” zorganizowało w siedzibie stowarzyszenia w Radomiu Dzień Otwarty Inkubatora NGO.

W dniu 18.03.2016r. odbyło się w Skierniewicach spotkanie w Instytucie Ogrodnictwa z Panią prof. Korbin z udziałem Panów: Cezary Nowek, Dariusz Wołczyński, Andrzej Anasiak.

W dniu 17.03.2016r. spotkanie przedstawicieli LGD: „Wspólny Trakt”, „Wszyscy Razem”, „Puszcza Kozienicka” w spr. stoiska na Targi Agrotravel 2016.

W dniu 17.03.2016r. Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczpospolitej Polskiej przystąpiło do Partnerstwa „Paprykowy szlak”.

W dniach 07-11.03.2016r. udział przedstawiciela LGD Pana Prezesa Cezarego Nowek w wyjeździe studyjnym do Norwegii. LGD „Razem dla Radomki” otrzymał tą formę nagrody za zwycięstwo w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania 2015 – Razem dla rozwoju za inicjatywę „Papryka Przytycka – Markowy Produkt Mazowsza”

W dniu 03.03.2016r. Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Przytyku podpisało Deklarację przystąpienia do Partnerstwa „Paprykowy Szlak”.

W dniach 03 – 04.03.2016r. odbyło się drugie posiedzenie Grupy Tematycznej ds. LEADER – organizator Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniu 01.03.2016r. udział przedstawiciela LGD w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Radomka.

Luty

W dniu 29.02.2016r. złożenie oferty realizacji zadania publicznego pt. „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych” w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

W dniu 22.02.2016r. publikacja informacji nt. Pani Monika Bankiewicz – członek Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” oraz współpracującej z naszym LGD Pani Anna Łęcka laureatkami konkursu dziennika Echo Dnia i nagrody dla Człowieka Roku.

W dniu 19.02.2016r. spotkanie z dyr. Rybickim poświęcone współorganizacji stoiska Mazowsza na targach Agrotravel (Kielce) i Regionalia (Warszawa) w miesiącu kwietniu oraz udziału w Targach poznańskich w miesiącu wrześniu

.

W dniu 18.02.2016r. udział przedstawicieli LGD w spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na temat zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; przedstawienie procedury konkursowej wynikającej z Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa mazowieckiego dla organizacji pozarządowych. W dniu 16.02.2016r. spotkanie przedstawiciela LGD z władzami i pracownikami gminy Przytyk poświęcone nowej Lokalnej Strategii Rozwoju 2016 -2023.

W dniu 09.02.2016r. publikacja na stronach internetowych LGD informacji nt. Szlaku Rodu Kochanowskich – szlak turystyczny prowadzący przez ziemię radomską, przez miejsca, których historia związana jest z rodziną Kochanowskich herbu Korwin.

W dniu 09.02.2016r. udział przedstawiciel LGD „Razem dla Radomki” w imprezie Ścięcie Śmierci w gminie Jedlińsk.

W dniu 08.02.2016r. spotkanie w Warszawie z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego I Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich poświęcone współorganizacji stoiska Mazowsza na targach Agrotravel (Kielce) i Regionalia (Warszawa) w miesiącu kwietniu.

W dniu 05.02.2016r. udział przedstawiciela LGD „Razem dla Radomki” Pana Prezesa Cezarego Nowek w szkoleniu w zakresie „Produkt lokalny i tradycyjny – identyfikacja i wprowadzenie na listę Produktu Tradycyjnego” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Wspólny Trakt” (Iłża).

W dniu 05.02.2016r. zgłoszenie kandydatur z obszaru działania LGD „Razem dla Radomki” do nagrody Perły Powiatu Radomskiego.

W dniu 03.02.2016r. spotkanie Pana Prezesa Cezarego Nowek z Panią Beatą Waluś nt współpracy LGD z Kozienickim Parkiem Krajobrazowym.

W dniu 02.02.2016r. odbyło się pierwsze w br posiedzenie Zarządu LGD „Razem dla Radomki”.

Luty – kwiecień br. wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla potencjalnych wnioskodawców inicjatywy FIO Mazowsze Lokalnie. W roku 2016, w ramach programu FIO – Mazowsze Lokalnie, podzielono konkurs na mikrodotacje na trzy niezależne ścieżki:

  • inicjatywy oddolne (budżet konkursu: 503 000,00 zł)
  • wsparcie grup samopomocowych (budżet konkursu: 40 000,00 zł)
  • rozwój organizacji

Styczeń

W dniu 29.01.2016r. udział przedstawiciela LGD Pana Cezarego Nowek w sesji Rady Gminy Wolanów. Informacje o założeniach Lokalnej Strategii Rozwoju 2016 -2023 i konkursach FIO Mazowsze Lokalnie.

W dniu 28.01.2016r. udział przedstawiciela LGD Pana Prezesa Cezarego Nowek w seminarium organizowanym przez Fundację Fundusz Współpracy.

W dniu 22.01.2016r. spotkanie Prezesa LGD Pana Cezarego Nowek z Prezesem Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego Panam Andrzejem Anasiakiem w spr. współpracy obu instytucji.

W dniu 20-01-2016r. włączenie się w działania prowadzone w ramach Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich (SIR), do której LGD przystąpiła w charakterze Partner.

W dniu 19.01.2016r. udział przedstawiciele LGD Pana Cezarego Nowek – Prezesa LGD w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Radomka.

W dniu 12.01.2016r. udział przedstawiciela LGD w spotkaniu ewaluacyjnym Kuratorium w gimnazjum publicznym w Zakrzewie.

W dniu 08.01.2016r. przedstawiciel LGD Pan Cezary Nowek uczestniczył w posiedzeniu Grupy Tematycznej ds. LEADER.

W dniu 07.01.2016r. została złożona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Akademia Menadżerów Społecznych” w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W dniu 07.01.2016r. udział przedstawiciela LGD „Razem dla Radomki” Pana Cezarego Nowek w posiedzeniu Wojewódzkiej Grupy ds. KSOW (Warszawa).

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content