NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 12418198


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

15.05.2015 r.

Zapraszamy przedstawicieli LGD do udziału w grupie roboczej „Bezpieczna żywność"

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Samorząd Województwa Mazowieckiego utworzył grupy robocze, których zadaniem jest wsparcie procesu rozdysponowania środków publicznych przeznaczonych na projekty badawczo-rozwojowe. Działanie to jest odpowiedzią na sformułowany przez Komisję Europejską wymóg wdrożenia koncepcji tzw. „inteligentnej specjalizacji”, pozwalającej na ukierunkowanie i optymalizację instrumentów wsparcia.

W związku z powyższym chcielibyśmy zaprosić przedstawicieli Lokalnych Grup Działania do działu do udziału w grupie roboczej „Bezpieczna żywność”. Aktualnym zadaniem grupy jest opracowanie wykazu priorytetowych kierunków badań dla obszaru specjalizacji. Zgodność projektu z wykazem będzie warunkiem dofinansowania w większości konkursów na projekty B+R w ramach RPO WM 2014 – 2020 (I Oś Priorytetowa).

Spełnienie oczekiwań Komisji Europejskiej wymaga współpracy z szerokim gronem interesariuszy podczas tworzenia i aktualizacji dokumentów strategicznych, monitorowania i oceny efektywności podejmowanych działań. Grupy robocze zostały przyporządkowane do poszczególnych obszarów inteligentnej specjalizacji, tj. „Wysoka jakość życia”, „Bezpieczna żywność”, „Inteligentne systemy zarządzania”, „Nowoczesne usługi dla biznesu”. Do ich zadań należy opracowanie priorytetowych kierunków badań (agend badawczych dla IS), współpraca przy tworzeniu programów wdrożeniowych dla Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku (RSI), uczestnictwo w procesie monitorowania, konsultowanie instrumentów wsparcia w ramach specjalizacji (np. założenia konkursów, kryteria oceny projektów – propozycje warunków wsparcia obszarów specjalizacji w RPO WM 2014-2020). Rekomendacje grup roboczych umożliwią dostosowanie systemu wdrażania RSI do specyfiki projektów B+R realizowanych w sektorze prywatnym, co powinno pozytywnie wpłynąć na efektywność wydatkowania środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Zachęcamy do sprawdzenia prezentacji opisującej inteligentną specjalizację województwa mazowieckiego, oraz deklarację uczestnictwa do ewentualnych zainteresowanych udziałem.

Zachęcamy do śledzenia strony www.ris.mazovia.pl. Informacje dot. grup roboczych są/będą tam umieszczane.

pobierzdo góry
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.