finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Wiejski Inkubator Przedsiębiorczości (WIP)

 

WIP OFERTA OSIĄGNIĘCIA FUNDUSZE DLA FIRM PUBLIKACJE LINKI WSPÓŁPRACA

 

Fundusze dla Firm

Środki dla firm z terenów wiejskich w roku 2014

Rok 2014 można nazwać rokiem „przejściowym” jeśli chodzi o możliwość pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub na jej rozwini?cie. Wiele możliwości, z których można było skorzystać w latach 2007 – 2013 jest już praktycznie niedostępnych, natomiast te, które będą obowiązywać w okresie programowania 2014-2020 jeszcze się nie rozpoczęły.

Nabory wniosków skierowane do osób fizycznych zamieszkujących tereny wiejskie oraz przedsiębiorców z terenów wiejskich przeprowadzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zostały już dawno zakończone. Jest jeszcze szansa, że w 2014 roku ARiMR ogłosi konkurs w ramach działania PROW 2007 – 2013 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” gdyż nadal posiada środki finansowe do rozdysponowania.

Konkursy w ramach tego działania, jaki i działania „Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej” prowadzić mogą jeszcze Lokalne Grupy działania – LGD (w chwili obecnej jest ich 338 na terenie cażego kraju). Informacje o aktualnych naborach są publikowane na stronach internatach poszczególnych LGDów oraz na stronie ARiMR

Z jakich możliwości można jeszcze skorzystać chcąc rozpocząć działalność gospodarczą

 • dofinansowanie (w formie bezzwrotnej dotacji lub zwrotnej pożyczki) z Urzędów Pracy dla osób bezrobotnych (maks. 6-krotność średniej krajowej, co obecnie daje maksymalnie 22 939,92 zł [kwota aktualna od 11 lutego 2014 do 11 maja 2014])
 • dofinansowanie będą też mogły liczyć osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, które mogą uzyskać dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie wynoszącej maksymalnie 57 349,8 zł [kwota aktualna od 11 lutego 2014 do 11 maja 2014], zazwyczaj za pośrednictwem Powiatowych Urzłdów Pracy (stąd wymóg posiadania statusu osoby bezrobotnej lub poszukuj?cej pracy)
 • jednorazowe dotacje na założenie firmy w ramach działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, gdzie można uzyskać do 40 tys. zł oraz oko?o 1000 zł wsparcia pomostowego przez pierwsze 6 lub 12 miesięcy od momentu otwarcia firmy.
 • nagrody pieni??ne (zazwyczaj od kilkudziesięciu do ponad stu tysięcy złotych), które maj? pomóc w starcie nowej działalności gospodarczej w ramach szeregu konkursów organizowanych przez podmioty prywatne lub wspó?finansowane ze środków publicznych
 • niskooprocentowane pożyczki, z których mogą korzystać osoby chcące rozpocząć własną działalność. Oferują je fundusze pożyczkowe, instytucje realizuj?ce projekty w ramach działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jak również niektóre banki komercyjne.

Środki dla firm z terenów wiejskich w latach 2014 – 2020

Głównym ?ródżem pozyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej pozarolniczej lub rozwój firm z terenów wiejskich będzie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

PUBLIKACJE

LGD w tym okresie będą – podobnie jak miało to miejsce w latach poprzednich – ogłaszać nabory wniosków w ramach następujących działań PROW 2014-2020:

 1. 1.Transfer wiedzy i innowacji oraz doradztwo
  Transfer wiedzy i innowacji – realizacja działania ma umożliwić zwiększanie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach wiejskich oraz wzmacnianie powiązań między rolnictwem i leśnictwem a badaniami i innowacją, a także promować uczenie się przez całe życie. Wsparcie w ramach tego działania obejmuje następujące poddziałania: 1-szkolenia zawodowe i nabywanie umiejętności oraz 2-demonstracje i działania informacyjne. Zarówno w poddziałaniu 1 jak i 2 beneficjentami będą mogły zostać jednostki naukowe i uczelnie wyższe, publiczne podmioty doradcze, szkoły rolnicze lub szkoły leśne lub centra kształcenia ustawicznego lub centra kształcenia praktycznego prowadzone przez JST lub organy administracji rządowej. Ponadto w poddziałaniu 1 beneficjentem będą mogły zostać również podmioty prowadzące działalność szkoleniową.
  Doradztwo – realizacja działania ma umożliwią wzmocnienie mechanizmów transferu wiedzy i innowacji m.in. poprzez doradztwo, którego oferta będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb rolnika lub grupy rolników lub właścicieli lasów. Ponadto, realizując cele priorytetu pierwszego – promowanie uczenia się przez całe życie, wsparcie kierowane będzie także na doskonalenie zawodowe doradców w zakresie obszarów, w ramach których świadczone będą usługi doradcze. Wsparcie w ramach tego działania obejmuje następujące poddziałania: 1-udzielanie pomocy rolnikom lub właścicielom lasów w korzystaniu z usług doradczych oraz 2-wsparcie szkole? dla doradców. Beneficjentami poddziałania 1 będą mogły zostać publiczne i prywatne podmioty doradcze. Natomiast w poddziałaniu 2 jednostki doradztwa rolniczego.
 2. Przetwórstwo i marketing produktów rolnych, w tym inkubatory „kuchenne”
  Przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych tj. produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z wyłączeniem produktów rybnych, przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien by? równie? produktem rolnym – stanowi to linię demarkacyjną z programami współfinansowanymi w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej i funduszy strukturalnych w latach 2014-2020. Beneficjentem będzie mogła zostać: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która: – posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, – działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, maże lub średnie przedsiębiorstwo oraz rolnik podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie – dotyczy rolników składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.
  Novum PROW 2014-2020 jest wprowadzenie pojęcia „inkubatora kuchennego”. Inkubator kuchenny w PROW określany jest jako podmiot działający w celu udostępniania lokalnym producentom rolnym lub małym przetwórcom infrastruktury (pomieszczeń wyposażonych w urządzenia i maszyny niezbędne do przetwarzania i przygotowywania produktów do sprzedały) spełniającej wymogi weterynaryjne, sanitarne, dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska. Usługi świadczone przez inkubator obejmowałyby również doradztwo (prawne, technologiczne i marketingowe), a także przygotowanie narzędzi internetowych niezbędnych do sprzedaży produktów rolnych. Zaawansowana forma inkubatora oferowałaby możliwość przechowywania produktów oraz wsparcie w ich dystrybucji. Dodatkowych korzyści? utworzenia inkubatora będą utworzone miejsca pracy.
 3. Rozwój przedsiębiorczości;
  Wsparcie działalności gospodarczej dotyczącej świadczenia usług rolniczych. Realizacja działania tworzy warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju spożeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. W ramach działania stosowana będzie zasada de minimis zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Beneficjentem będzie mogła zostać osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub maże przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.
 4. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich – poprawa stanu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego wsi, świadczenie usług społecznych lub kulturalnych dla ludności, turystyka i rekreacja;
  Realizacja działania wpłynie na poprawę warunków życia na obszarach wiejskich poprzez zapewnienie dostępu do podstawowych usług, w tym infrastruktury kulturalnej, dla ludności zamieszkującej obszary wiejskie. Wprowadzenie możliwości dofinansowania inwestycji dotyczących odnawiania obiektów zabytkowych, lub charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie oraz związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej pozwoli zachowa? dziedzictwo kulturowe i specyfik? obszarów wiejskich. Ponadto, działanie przyczyni się do skrócenia łańcucha pośredników i przybliżenia konsumentom specyfiki produktów lokalnych poprzez wsparcie infrastruktury handlowej.
 5. Tworzenie i funkcjonowanie sieci w zakresie krótkich lańcuchów dostaw

 

WIP OFERTA OSIĄGNIĘCIA FUNDUSZE DLA FIRM PUBLIKACJE LINKI WSPÓŁPRACA

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content