Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15439677


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Sierpień 2021Od 61 lat w Przysusze organizowane jest jedno z najwi?kszych wydarze? zwi?zanych z promocj? kultury ludowej w Polsce, piel?gnuj?ce bogate dziedzictwo kultury naszego regionu, wyró?niaj?ce najlepsze kapele ludowe, zespo?y ?piewacze, oraz solistów instrumentalistów i ?piewaków.

pobierzdo góry

Projekty grantowe naszego Stowarzyszenia skierowane s? nie tylko do sformalizowanych organizacji, instytucji, samorz?dów, ale równie? do osób prywatnych, mieszka?ców obszarów wiejskich.

pobierzdo góry

Ewa Brzezi?ska – aktywna cz?onkini naszego Stowarzyszenia, zasiadaj?ca w Radzie LGD Razem dla Radomki, a przede wszystkim przedsi?biorca, wspó?w?a?cicielka Piekarni Wacyn z medalem „Zas?u?ony dla Rolnictwa”.

pobierzdo góry

18 czerwca 2021 r. rozpocz?li?my realizacj? kolejnego projektu wspó?pracy, na który uzyskali?my 195 000,00 z? dofinansowania ze ?rodków unijnych. Partnerami projektu s? lokalne grupy dzia?ania: Puszcza Kozienicka oraz Dziedzictwo i Rozwój.

pobierzdo góry

We wtorek, 3 sierpnia go?cili?my z wizyt? u Lokalnej Grupy Dzia?ania Ziemi Siedleckiej, celem podpisania umowy partnerskiej na realizacj? projektu wspó?pracy pn. Lokalne Atrakcje Kulinarne.pobierzdo góry

Dom Kultury w Przysusze zaprasza na pierwszy koncert organizowany w ramach projektu Kulturalne Lato 2021 , podczas którego zaprezentuje si? zespó? After School.

pobierzdo góry

W niedziel? Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Wolanowie zapraszaj? na wydarzenia artystyczne organizowane w ramach Letniej Sceny Wolanowa.

pobierzdo góry

W najbli?sz? niedziel? Lokalne Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna zaprasza na pota?cówk? pn. "Muzyczne i Taneczne Skrzynno", wydarzenie wsparte grantem LGD Razem dla Radomki.

pobierzdo góry

Lokalna Grupa Dzia?ania „Razem dla Radomki” poszukuje wykonawcy – autora, który opracuje publikacj? w zakresie tematycznym: „Dzia?alno?? LGD „Razem dla Radomki” w zakresie aktywizacji i rozwoju obszarów wiejskich”

pobierzdo góry

To by? i?cie muzyczny weekend w Dolinie Radomki. A? trzy wydarzenia kulturalne zorganizowane w niedziel? otrzyma?y dofinansowanie na ich organizacje od Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Dzia?ania „Razem dla Radomki”.

pobierzdo góry

Serdecznie zapraszamy na koncert solowy ?ukasza Jemio?y – lubelskiego artysty, który odb?dzie si? w najbli?sz? niedziel?. Wydarzenie finansowane przez LGD.

pobierzdo góry

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” informuje o rozstrzygni?ciu zapytania o cen? z dnia 20.07.2021 r. dotycz?cego wyboru wykonawcy w zakresie realizacji filmów na zlecenie LGD „Razem dla Radomki”.

pobierzdo góry

Serdecznie zapraszamy w niedziel? 15 sierpnia do Wygnanowa. Zorganizowana zostanie pierwsza edycja festiwalu po?wi?conego wybitnym harmonistom z Wygnanowa -Tadeuszowi i Marianowi Lipców.

pobierzdo góry

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zwraca si? z zapytaniem o cen? w zakresie mapy interaktywnej „Po?udniowe Mazowsze – Mark? Turystyczn?”.

pobierzdo góry

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zwraca si? z zapytaniem o cen? w zakresie wybór prelegenta który ?wiadczy? b?dzie us?ug? w zakresie prezentacji szlak ?ladem rybaków po pó?wyspie.

pobierzdo góry

Lokalna Grupa Dzia?ania „Razem dla Radomki” w zwi?zku z realizacj? projektu pn. „Liderzy spo?eczno?ci lokalnych” zwraca si? z zapytanie o cen? dotycz?c? realizacji us?ugi transportu.

pobierzdo góry

T?umy tancerzy i wielbicieli muzyki ludowej przyby?y w niedziel? do Wygnanowa, aby uczestniczy? w pierwszym festiwalu po?wi?conym wybitnym harmonistom ziemi przytyckiej – Tadeuszowi i Marianowi Lipców.

pobierzdo góry

Zbli?a si? weekend, wi?c mamy dla Pa?stwa zaproszenia na wydarzenia w "naszych" gminach, które organizowane s? w ramach dofinansowa? przekazanych przez nasze Stowarzyszenie.

pobierzdo góry

Zapraszamy do udzia?u w wyje?dzie szkoleniowo-studyjnym w zakresie prezentacji dobrych praktyk we wdra?aniu dzia?a? i inwestycji dofinansowanych ze ?rodków Unii Europejskiej (w tym m.in. w ramach PROW2014-2020) w zakresie rozwoju organizacji pozarz?dowych, gmin i mieszka?ców.

pobierzdo góry

W niedziel? 22 sierpnia o godzinie 15.00 w Jab?onicy odb?dzie si? Festyn Rodzinny – podsumowanie realizowanego projektu pn. „Pomys?owe Gospodynie Aktywno?ci? Podszyte”, realizowany przez Pani? Agnieszk? Czy?ykowsk?.

pobierzdo góry

Serdecznie zapraszamy na Do?ynki Województwa Mazowieckiego do Radomia, gdzie nasze Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki zaprezentuje stoisko wystawiennicze, przygotowane wspólnie z Lokalnym Stowarzyszeniem Kobiet ze Skrzynna.

pobierzdo góry

Dzi? prezentujemy zdj?cia z niedzielnego Festynu w Jab?onicy, stanowi?cego podsumowanie projektu pn. „Pomys?owe Gospodynie Aktywno?ci? Podszyte”, realizowanego przez Pani? Agnieszk? Czy?ykowsk?, której gratulujemy zaanga?owania i sukcesu realizowanej inicjatywy

pobierzdo góry

W niedziel?, 29 sierpnia, w Jedli?sku odb?dzie si? ?wi?to Plonów, po??czone z 15. Turniejem So?ectw. W programie do?ynek zaplanowano wiele atrakcji, w tym wyst?py zespo?ów muzycznych.

pobierzdo góry

Polecamy Pa?stwu us?ugi firmy Paw?a Ma?wy, beneficjenta dzia?a? LGD „Razem dla Radomki” który otrzyma? wsparcie – premi? na rozpocz?cie/start dzia?alno?ci gospodarczej w kwocie 50 000,00 z?.

pobierzdo góry

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” informuje o rozstrzygni?ciu zapytania o cen? z dnia 13.08.2021 r. dotycz?cego wyboru wykonawcy w zakresie realizacji us?ugi polegaj?cej na wykonaniu mapy interaktywnej.

pobierzdo góry

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zwraca si? z zapytaniem o cen? przygotowania statuetek dla projektu „Po?udniowe Mazowsze – Mark? Turystyczn?”.

pobierzdo góry

Ju? w niedziel? ostatni z koncertów na ma?ych podwórkach we Wrzosie. Wyst?pi niesamowity wokalista ?ukasz Jemio?a oraz energetyczny zespó? graj?cy rocka i reggae Alicetea.

pobierzdo góry
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka