Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15439529


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2021-2027


Poddzia?anie 19.1 Wsparcie Przygotowawcze w ramach PROW na lata 2014-2020

Wsparcie przygotowawcze jest udzielane w oparciu o przygotowany:

  1. Plan w??czenia spo?eczno?ci, który zak?ada przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju z udzia?em lokalnej spo?eczno?ci, w tym przeprowadzenie konsultacji spo?ecznych;
  2. Opis procesu tworzenia LSR ukierunkowane na zagadnienia dotycz?ce innowacyjno?ci, cyfryzacji, ?rodowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzgl?dnieniem starzenia si? spo?ecze?stwa oraz wyludniania obszaru, partnerstwa w realizacji LSR, w szczególno?ci poprzez wspóln? realizacj? przedsi?wzi?? i projektów;
  3. Opis obszaru planowanego do obj?cia LSR, w tym opis jego spójno?ci;

W dniu 28.04.2022 Lokalna Grupa Dzia?ania "Razem dla Radomki" z?o?y?a wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddzia?ania 19.1.

  1. Plan w??czenia spo?eczno?ci wraz z opisem procesu przygotowania LSR (za??cznik nr 6 do wniosku) - do pobrania
  2. Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotka? (Za??cznik nr 7 do wniosku) - do pobrania


LGD powo?a?a Zespó? ds. opracowania LSR na lata 2021-2027.

W zwi?zku z rozpocz?ciem prac nad Lokaln? Strategi? Rozwoju na lata 2021-2027 Lokalna Grupa Dzia?ania "Razem dla Radomki" powo?a?a Zespó? ds. opracowania LSR na lata 2021-2027.Zespó? powo?any zosta? uchwa?? zarz?du stowarzyszenia i zaakceptowany przez Walne Zebranie Cz?onków w dniu 26 maja 2022 roku.

W sk?ad zespo?u zostali powo?ani cz?onkowie zarz?du stowarzyszenia: Cezary Nowek, Wojciech Wrzecion, Marianna Biesiadecka, Danuta Dziesi?ska, Jerzy Kwa?niewski, Anna Kwiecie?, Agnieszka Gryzek, wójtowie i burmistrz gmin obj?tych LSR "Razem dla Radomki": Jedli?sk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew, oraz pracownicy Biura LGD: Ma?gorzata Kopycka i Arkadiusz Ostrowski.

Zespó? mo?e zaprasza? do swojego sk?adu ekspertów zewn?trznych lub zleca? opracowania tematyczne przez inne wyspecjalizowane podmioty.

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka