Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15439622


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

REALIZOWANE PROJEKTY


Aktualne projekty:

PMMT Projekt "Po?udniowe Mazowsze - Mark? Turystyczn?" jest inicjatyw? partnersk?, realizowan? przez dwie Lokalne Grupy Dzia?ania z terenu woj. mazowieckiego: LGD "Razem dla Radomki", LGD "Dziedzictwo i Rozwój"

czytaj wi?cej

Rz?dowy Program na rzecz Aktywno?ci Spo?ecznej Osób Starszych "Zderzenie pokole? - seniorzy i m?odzi na rzecz edukacji kulturowej" to tytu? projektu Stowarzyszenia "Razem dla Radomki", który uzyska? wsparcie finansowe w ramach Rz?dowego Programu na rzecz Aktywno?ci Spo?ecznej Osób Starszych lata 2014-2020, prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej.

czytaj wi?cej

Multicel Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

Zadaniem projektu jest umo?liwienie mieszka?com obszarów obj?tych dzia?aniem LGD zdobycie nowych umiej?tno?ci zawodowych, rozwijanie kompetencji spo?ecznych czy swoich pasji i zainteresowa?.

czytaj wi?cej

Elearning

E-learning - skutecznym narz?dziem rozwoju III sektora na wsiach

to kolejna inicjatywa Stowarzyszenia "Razem dla Radomki", która otrzyma?a dotacje z funduszy zewn?trznych. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

wi?cej informacji

loga

Lokalna Grupa Dzia?ania "Razem dla Radomki" w partnerstwie z ?wi?tokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Lokaln? Grup? Dzia?ania "Per?a Czarnej Nidy" i Samorz?dami Województwa Mazowieckiego i ?wi?tokrzyskiego podpisa?a umow? na realizacj? projektu pn. "Jestem aktywny - b?d? przedsi?biorc?" realizowanego w ramach projektu systemowego PARP "Inicjatywy promuj?ce postawy przedsi?biorcze i wspieraj?ce rozwój przedsi?biorczo?ci - Fundusz Grantów na Inicjatywy", finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Poddzia?ania 2.2.1 "Poprawa jako?ci us?ug ?wiadczonych przez instytucje wspieraj?ce rozwój przedsi?biorczo?ci i innowacyjno?ci" Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki.

wi?cej informacji


Projekty zrealizowane:

klucz do kariery

Projekt: "TY i JA - integracja rodzin z dysfunkcjami spo?ecznymi z Gminy Wieniawa" jest inicjatyw? Gminy Wieniawa oraz Lokalnej Grupy Dzia?ania "Razem dla Radomki"

Realizowany jest w okresie od 1 wrze?nia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

wi?cej informacji

klucz do kariery

Projekt: Nowe kwalifikacje kluczem do pracy

Projekt jest inicjatyw? Gminy i Miasta Przysucha - Lidera Projektu oraz Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" - Partnera Projektu.

wi?cej informacji

fundacja orange

Projekt: NIEAKADEMICKA SZKO?A TWÓRCZEGO PISANIA

Lokalna Grupa Dzia?ania "Razem dla Radomki" w partnerstwie z Muzeum Gombrowicza we Wsoli oraz Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedli?sku rozpoczyna realizacj? projektu pn. "Nieakademicka szko?a twórczego pisania" który otrzyma? dofinansowanie w ramach II edycji programu grantowego Akademii Orange.

wi?cej informacji

loga unijne

Projekty wspó?finansowane przez Uni? Europejsk? w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

szkolenia wolanow

PROJEKT: "Wie? aktywna - inicjatywa gminy Wolanów na rzecz aktywizacji i samoorganizacji mieszka?ców obszarów wiejskich".

W ramach Dzia?ania 6.3 - "Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywno?ci zawodowej na obszarach wiejskich" i Priorytetu VI. - "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" na terenie gminy Wolanów zostanie zrealizowany projekt pt. "Wie? aktywna - inicjatywa gminy Wolanów na rzecz aktywizacji i samoorganizacji mieszka?ców obszarów wiejskich".

Organizatorem projektu s?: Urz?d Gminy Wolanów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem LGD "Razem dla Radomki" i Agencj? Zarz?du Nieruchomo?ci i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Radomiu.

wi?cej informacji

szkolenia jedlinsk

PROJEKT: "B?d?my aktywni - si?gajmy po now? wiedz?".

W ramach Dzia?ania 6.3 - "Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywno?ci zawodowej na obszarach wiejskich" i Priorytetu VI. - "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" na terenie gminy Jedli?sk zostanie zrealizowany projekt pt. "B?d?my aktywni - si?gajmy po now? wiedz?".

Organizatorem projektu s?: Urz?d Gminy Jedli?sk w partnerstwie ze Stowarzyszeniem LGD "Razem dla Radomki" i Agencj? Zarz?du Nieruchomo?ci i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Radomiu.

wi?cej informacji

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka