Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15439634


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Po?udniowe Mazowsze - Mark? Turystyczn?

Projekt "Po?udniowe Mazowsze - Mark? Turystyczn?" jest inicjatyw? partnersk?, realizowan? przez dwie Lokalne Grupy Dzia?ania z terenu woj. mazowieckiego: LGD "Razem dla Radomki", LGD "Dziedzictwo i Rozwój"

pmmt

Dzia?ania okre?lone w projekcie b?d? wsparte zaanga?owaniem i udzia?em dodatkowych czterech lokalnych grup dzia?ania z terenu po?udniowego Mazowsza" w tym" LGD "Wspólny Trakt", LGD "Wszyscy Razem", LGD "Puszcza Kozienicka", oraz LGD "Na Piaskowcu".

Aktualno?ci

15.05.2014
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na opracowanie materia?ów graficznych projektu Po?udniowe Mazowsze - Mark? Turystyczn?:
pobierz


Projekt b?dzie realizowany do pa?dziernika 2014

Cel projektu

Projekt "Po?udniowe Mazowsze - Mark? Turystyczn?" ma na celu budow? i promocj? marki "Po?udniowego Mazowsza", poprzez realizacj? szeregu dzia?a? promuj?cych obszar Partnerów i turystyk? na terenie gmin tworz?cych poszczególne LGD. Zaplanowane dzia?ania w projekcie umo?liwi? dotarcie z przekazem promocyjnym, prezentuj?cym walory Po?udniowego Mazowsza do mieszka?ców regionu, województwa mazowieckiego oraz turystów z ca?ego kraju. Nadrz?dnym zamierzeniem projektu - jest promocja obszaru Po?udniowego Mazowsze, poprzez pobudzenie aktywno?ci innowacyjnej opartej na wykorzystaniu zasobów lokalnych, dziedzictwa kulturowego oraz turystyki.

Zadania projektu

 1. Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej oraz materia?ów graficznych projektu
  Opracowany zostanie system identyfikacji wizualnej Po?udniowego Mazowsza, który pozwoli zidentyfikowa? nasze dzia?anie i odró?ni? je od innych, wykreowa? wizerunek naszej marki na rynku. System identyfikacji wizualnej jest szczególnie wa?ny, albowiem kszta?tuje odczucia odbiorcy, tak by by?y podstaw? do budowania jednoznacznego, pozytywnego i rozpoznawalnego wizerunku.
  W ramach realizacji dzia?a? promuj?cych obszar po?udniowego Mazowsza zostan? przygotowane 3 rodzaje materia?ów promocyjnych-ulotek. Prezentowa? one b?d? Muzeum im. Witolda Gombrowicza we Wsoli, Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. Przygotowana zostanie równie? ulotka promuj?ca atrakcje turystyczne, kulturalne i historyczne obszaru LGD "Razem dla Radomki".
  Opracowany zostanie folder-publikacja, w której przedstawiony zostanie szlak kulinarny w naszym regionie. Zostan? w niej zaprezentowani producenci wyró?niaj?cy si? wysokiej klasy oferowanymi produktami spo?ywczymi.
 2. Opracowanie aplikacji mobilnej na smartfony
  Cele projektu zostan? osi?gni?te dzi?ki realizacji nowatorskich dzia?a? na terenie obszaru Partnerskich LGD. Opracowana zostanie mobilna aplikacja na smarftony - stanowi?ca wirtualny przewodnik po terenie Partnerów, z której ka?dy b?dzie móg? korzysta? bezp?atnie. Zawiera? b?dzie ona aktualne informacje o najbli?szych wydarzeniach, zabytkach i ciekawych miejscach. Wyposa?ona zostanie w trasy turystyczne, piesze i rowerowe, tre?ci turystyczne, katalog najciekawszych miejsc. Dzi?ki niej b?dziemy zawsze informowani o aktualnych wydarzeniach, ciekawych miejscach i inicjatywach odbywaj?cych si? w regionie.
 3. Udzia? w Targach Produktów Tradycjnych i Ekologicznych "Regionalia"
  W dniach od 4 do 6 kwietnia 2014 r. w Warszawie odby?a si? trzecia edycja Targów Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych Regionalia, uwa?ana za najwi?ksza imprez? po?wi?con? produktom regionalnym i lokalnym w naszym kraju. Uczestniczy?y w niej Lokalna Grupa Dzia?ania "Razem dla Radomki" oraz Partner LGD "Dziedzictwo i Rozwój". Targi po?wi?cone s? szeroko poj?tej promocji zdrowej, ekologicznej ?ywno?ci i wyrobom regionalnym z Polski jak i ze ?wiata. "Regionalia" maj? na celu promocj? lokalnych producentów ?ywno?ci, którzy pos?uguj? si? naturalnymi, ekologicznymi b?d? tradycyjnymi sposobami jej wytwarzania. Dzi?ki rozszerzonej formule, po??czone s? one z Targami Turystyki i Wypoczynku "Lato".
 4. Opracowanie i wykonanie gad?etów promocyjnych-kubki z nadrukami.
  LGD "Razem dla Radomki" w ramach realizacji dzia?a? promocyjnych zmierzaj?cych do budowy silnej marki Po?udniowego Mazowsza, zaplanowa?a przygotowanie gad?etów promocyjnych-kubków z nadrukami, które b?d? promowa? produkt tradycyjny Papryk? Przytyck?
 5. Opracowanie publikacji - przewodnika turystycznego Po?udniowego Mazowsza
  Lokalne Grupy Dzia?ania przygotuj? opracowanie publikacji - przewodnika turystycznego, który oprowadzi nas po najciekawszych zak?tkach obszaru partnerów projektu. B?dzie on zawiera? informacje o najciekawszych atrakcjach turystycznych, na temat historii i kultury. Opracowanie b?dzie zawiera? fotografie, oraz mapy przedstawiaj?ce wybrane trasy turystyczne. Uzupe?nione b?dzie o informacj? o baz? adresow?.
 6. Opracowanie i wydruk publikacji "Smaki Radomki"
  Smaki Radomki - to publikacja, która przedstawia? b?dzie dziedzictwo kulinarne obszaru LGD "Razem dla Radomki". Tradycje kulinarne stanowi? istot? cz??? naszej to?samo?ci kulturowej, a piel?gnowanie dziedzictwa kulinarnego w oparciu o produkty tradycyjne i regionalne jest kluczem do rozwoju regionu i szans? dla mieszka?ców.
  W opracowaniu przedstawione zostan? przepisy na dania przygotowane z produktu tradycyjnego "Papryki Przytyckiej", omówione zostan? produkty tradycyjne i regionalne, które cechuj? si? najwy?sz? jako?ci?, wytwarzane s? zgodnie z tradycyjnymi metodami i naturalnymi, przy wykorzystaniu zakorzenionych w tradycji receptur. Wydawnictwo promowa? b?dzie tak?e turystyk? kulinarn?, wska?e nam miejsca gdzie mo?emy spróbowa? przepysznych da? tradycyjnych i regionalnych.
 7. Fitness Park w Gminie I??a oraz w Gminie Zwole?.
  Na terenie Lokalnej Grupy Dzia?ania "Dziedzictwo i Rozwój" powstan? 2 kompleksy Fitness Parków na powietrzu. Jeden z nich zostanie zlokalizowany na terenie gminy Zwole?, a drugi w gminie I??a. Si?ownie te przeznaczone b?d? dla ró?nych grup wiekowych: dla osób starszych, dzieci, m?odzie?y jak równie? dla osób niepe?nosprawnych, dla sta?ych bywalców si?owni tradycyjnych. Miejsca te pe?ni? b?d? wówczas rol? wyposa?onego centrum rekreacyjno - integracyjnego dla mieszka?ców. Zak?ada si? zakup sprz?tu sportowego do ?wicze? na ?wie?ym powietrzu. Urz?dzenia te b?d? bezobs?ugowe, ca?kowicie bezpieczne, odporne na warunki atmosferyczne i próby zniszczenia. S?u?? do ?wiczenia ca?ego cia?a i poprawiaj? koordynacj? ruchow?, a tak?e stanowi? doskona?? form? sp?dzania czasu wolnego. Projekt ma na celu propagowanie aktywnej formy sp?dzania czasu wolnego na ?wie?y

Wi?cej informacji o projekcie oraz aktualno?ci znajdziecie Pa?stwo na stronie www.wdolinieradomki.pl

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka