Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15439505


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Październik 2021Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zwraca si? z zapytaniem o cen? w zakresie organizacji Rajdu Nordic Walking, zaplanowanego na dzie? 12.10.2021 r. w Bielisze

pobierzdo góry

W Zawadach powsta?a si?ownia plenerowa z elementami placu zabaw, w ramach projektu realizowanego przez Gmin? Wieniawa w partnerstwie ze Stowarzyszeniem O?wiatowym Wieniawa.

pobierzdo góry

Masz pomys? na ciekawe dzia?anie dotycz?ce: powtórnego wykorzystania odpadów, sposobów na oszcz?dzanie wody; ograniczenia powstawania i/lub segregacji odpadów;

pobierzdo góry

W poniedzia?ek 27 wrze?nia, w budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie odby?a si? konferencja podsumowuj?ca i ko?cz?ca dzia?ania "Dobrego s?siedztwa" - projektu ekologiczno-obywatelskiego w gminie Wieniawa".

pobierzdo góry

Lokalna Grupa Dzia?ania „Razem dla Radomki” w zwi?zku z realizacj? projektu pn. „Liderzy Spo?eczno?ci Lokalnych” – zwraca si? z zapytaniem o wynajem sali widowiskowej

pobierzdo góry

LGD „Razem dla Radomki” informuje o terminie realizacji konsultacji mailowych oraz o sposobie sk?adania wniosków w ramach trwaj?cego naboru w zakresie wsparcia istniej?cych firm

pobierzdo góry

Lokalna Grupa Dzia?ania „Razem dla Radomki” w zwi?zku z realizacj? projektu pn. „Liderzy Spo?eczno?ci Lokalnych" poszukuje konferansjera do prowadzenia Gali NGO.

pobierzdo góry

Lokalna Grupa Dzia?ania „Razem dla Radomki” w zwi?zku z realizacj? projektu pn. „Liderzy Spo?eczno?ci Lokalnych" poszukuje artystów do wykonania koncertu na Gali NGO.

pobierzdo góry

Lokalna Grupa Dzia?ania „Razem dla Radomki” w zwi?zku z realizacj? projektu pn. „Liderzy Spo?eczno?ci Lokalnych" poszukuje prelegentów na Gal? Organizacji Pozarz?dowych i Wolontariatu.

pobierzdo góry

Lokalna Grupa Dzia?ania „Razem dla Radomki” w zwi?zku z realizacj? projektu pn. „Liderzy Spo?eczno?ci Lokalnych" zwraca si? z zapytaniem o cen? za przygotowanie pocz?stunku na Gal? Organizacji Pozarz?dowych i Wolontariatu.

pobierzdo góry

Lokalna Grupa Dzia?ania „Razem dla Radomki” w zwi?zku z realizacj? projektu pn. „Liderzy Spo?eczno?ci Lokalnych" zwraca si? z zapytaniem o cen? za przygotowanie 12 szt. statuetek.

pobierzdo góry

Rozpoczynaj? si? kolejne inicjatywy na które LGD Razem dla Radomki przekaza?o dofinansowania w ramach konkursu wniosków dla projektów grantowych w 2021 roku w ramach ?rodków unijnych dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

pobierzdo góry

Lokalna Grupa Dzia?ania „Razem dla Radomki” w zwi?zku z realizacj? projektu pn. „Liderzy Spo?eczno?ci Lokalnych" zwraca si? z zapytaniem o cen? na zakup artyku?ów spo?ywczych na warsztaty.

pobierzdo góry

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zwraca si? z zapytaniem o cen? w zakresie realizacji us?ugi transportu dla uczestników wyjazdu studyjnego dla projektu wspó?pracy Po?udniowe Mazowsze-Mark? Turystyczn?.

pobierzdo góry

Ju? w sobot? odb?dzie si? po raz ósmy „pogo?” za lisem i biesiada my?liwsko-je?dziecka organizowana przez Stajni? Carino w Gulinie (gm. Zakrzew) na któr? serdecznie zapraszamy.

pobierzdo góry

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” serdecznie zaprasza na III Gal? Organizacji Pozarz?dowych i Wolontariatu, która odb?dzie si? w dniu 20 pa?dziernika o godzinie 15.00 w Domu Kultury w Przysusze.

pobierzdo góry

Lokalna Grupa Dzia?ania „Razem dla Radomki” w zwi?zku z realizacj? projektu pn. „Dzia?alno?? LGD „Razem dla Radomki” w zakresie aktywizacji i rozwoju obszarów wiejskich” poszukuje wykonawców do realizacji wydruku publikacji

pobierzdo góry

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” informuje o aktualizacji regulaminu trzeciej edycji konkursu „Aktywne NGO” maj?cym na celu wybór najaktywniejszych organizacji pozarz?dowych, najciekawszych inicjatyw lokalnych i/lub dzia?a? wolontariackich oraz lokalnych liderów spo?eczno?ci lokalnych.

pobierzdo góry

Zach?camy do zapoznania si? z publikacj? opracowan? przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, prezentuj?cej informacje o koncepcji Smart Villages.

pobierzdo góry

W ?rod?, 20 pa?dziernika 2021 r. w Domu Kultury w Przysusze odby?a si? III Gala Organizacji Pozarz?dowych i Wolontariatu, podczas której rozstrzygni?ty zosta? konkurs „Aktywne NGO”.

pobierzdo góry

Dzisiaj mieli?my przyjemno?? uczestniczy? i wspó?organizowa? wspólnie z Publiczn? Szko?? Podstawow? z Bielichy Rajd Nordic Walking im. Teresy Grodzi?skiej.

pobierzdo góry

20 pa?dziernika w Domu Kultury w Przysusze mia?o miejsce wr?czenie nagród dla pszczelarzy w rozstrzygni?tym konkursie pn. „Najlepsze miody z Twojej zagrody”. Komisja konkursowa po ocenie dwudziestu miodów, które zosta?y zg?oszone w konkursie przyzna?a nagrody w postaci pszczelich pokarmów.

pobierzdo góry

W ubieg?ym tygodniu rozpocz?li?my cykl warsztatów pn. Szkolne Kluby Wolontariackie, który skierowany jest do dzieci i m?odzie?y z gmin nale??cych do Stowarzyszenia „Razem dla Radomki’.

pobierzdo góry

Aktywni przedstawicieli organizacji pozarz?dowych i pracownicy instytucji samorz?dowych uczestniczyli w wyje?dzie studyjnym zorganizowanym przez LGD „Razem dla Radomki”, który odby? si? w terminie od 22 do 24 pa?dziernika 2021 r.

pobierzdo góry

Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” opracowa?o now? publikacj?. Zawarli?my w niej informacje o dzia?alno?ci LGD w zakresie wdra?ania Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016-2021.

pobierzdo góry

Fundusze unijne skierowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zmieniaj? polsk? i mazowieck? wie?. Pomagaj? w tym organizacje takie jak Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia?ania „Razem dla Radomki”

.
pobierzdo góry

Zapraszamy Pa?stwa do obejrzenia filmu w którym pokazujemy wspó?prac? Lokalnej Grupy Dzia?ania „Razem dla Radomki” z Urz?dem Gminy w Zakrzewie, z instytucjami kultury, organizacjami pozarz?dowymi i mieszka?cami tego terenu.

pobierzdo góry

Zapraszamy Pa?stwa do obejrzenia filmu w którym pokazujemy wspó?prac? Lokalnej Grupy Dzia?ania „Razem dla Radomki” z Urz?dem Gminy w Wolanowie.

pobierzdo góry

Zapraszamy Pa?stwa do obejrzenia filmu w którym pokazujemy wspó?prac? Lokalnej Grupy Dzia?ania „Razem dla Radomki” z Urz?dem Gminy w Wieniawie, z instytucjami kultury, organizacjami pozarz?dowymi i mieszka?cami tego terenu.

pobierzdo góry

Zapraszamy Pa?stwa do obejrzenia filmu w którym pokazujemy wspó?prac? Lokalnej Grupy Dzia?ania „Razem dla Radomki” z Urz?dem Gminy w Jedli?sku, z instytucjami kultury, organizacjami pozarz?dowymi i mieszka?cami tego terenu.

pobierzdo góry

Zapraszamy Pa?stwa do obejrzenia filmu w którym pokazujemy wspó?prac? Lokalnej Grupy Dzia?ania „Razem dla Radomki” z Urz?dem Gminy w Przytyku, z instytucjami kultury, organizacjami pozarz?dowymi i mieszka?cami tego terenu.

pobierzdo góry

Zapraszamy Pa?stwa do obejrzenia filmu w którym pokazujemy wspó?prac? Lokalnej Grupy Dzia?ania „Razem dla Radomki” z Urz?dem Gminy i Miasta Przysucha, z instytucjami kultury, organizacjami pozarz?dowymi i mieszka?cami tego terenu.

pobierzdo góry

Zapraszamy Pa?stwa do obejrzenia filmu, w którym prezentujemy aktywno?? LGD „Razem dla Radomki” zakresie dzia?a? realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz w ramach projektów na które pozyskane zosta?y ?rodki zewn?trzne

pobierzdo góry

Powró?my jeszcze na chwil? do ubieg?otygodniowej 3 Gali Organizacji Pozarz?dowych i Wolontariatu, o której informacj? znajd? Pa?stwo w wydaniu Echa Dnia.

pobierzdo góry
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka