Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15439597


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

O stowarzyszeniu "Razem dla Radomki"


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia?ania "Razem dla Radomki" (LGD) jest organizacj? pozarz?dow? dzia?aj?ca od 2008 roku w ramach europejskiego programu LEADER na rzecz rozwoju obszarów wiejskich sze?ciu gmin znajduj?cych si? na po?udniu województwa mazowieckiego: Jedli?sk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew. W latach 2009 - 2015 na ww obszarze LGD odpowiada?a za wdro?enie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), która przyczyni?a si? do wzrostu atrakcyjno?ci i rozwoju gospodarczego tych terenów poprzez aktywizacj? spo?ecze?stwa i wykorzystanie unikalnych walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych gmin. W prowadzonych dzia?aniach LGD korzysta?a z ?rodków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 i nie tylko.

W naszych dzia?aniach stawiamy na innowacyjno?? i efektywno??. Skutecznie si?gamy, samodzielnie i w partnerstwie z innymi organizacjami i instytucjami publicznymi i prywatnymi, po ?rodki zewn?trzne (unijne i krajowe) na realizacj? projektów edukacyjnych, artystycznych i innowacyjnych, których ??czna warto?? z okresu 2009- - 2015 roku wynios?a ponad 2 mln z?otych.

Zrealizowane dotychczas projekty:

W bie??cej perspektywie unijnej LEADER koncentruje si? na rozwoju lokalnym kierowanym przez spo?eczno?? (tzw. RLKS). Zadaniem LEADER jest wspierany rozwoju obszarów wiejskich ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Zadania realizowane przez LGD w tym obszarze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 to:

  1. rozwijanie zdolno?ci podmiotów lokalnych do opracowywania i wdra?ania projektów, w tym rozwijania ich zdolno?ci zarz?dzania projektami;
  2. opracowanie niedyskryminuj?cej i przejrzystej procedury wyboru oraz obiektywnych kryteriów wyboru projektów;
  3. zapewnianie spójno?ci z Lokaln? Strategi? Rozwoju wdra?an? w latach 2016 - 2023 (LSR) podczas procesu wyboru projektów poprzez uszeregowanie tych operacji w zale?no?ci od ich wk?aduw realizacj? celów i strategii;
  4. opracowanie procedur naboru wniosków (grantowa i standardowa) oraz okre?lanie kryteriów wyboru;
  5. przyjmowanie i dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie; wybór projektów i ustalanie kwoty wsparcia oraz w stosownych przypadkach, przedk?adanie wniosków do podmiotu odpowiedzialnego za ostateczn? weryfikacj? kwalifikowalno?ci przed ich zatwierdzeniem;
  6. monitorowanie wdra?ania w latach 2016 - 2023 strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo?eczno?? i projektów b?d?cych przedmiotem wsparcia oraz przeprowadzanie szczegó?owych dzia?a? ewaluacyjnych zwi?zanych z t? strategi?.

Nawi?zano wspó?prac? z organizacjami pozarz?dowymi, instytucjami kultury, uczelniami wy?szymi z Niemiec, S?owacji, Ukrainy, Litwy i Czech jak równie? z Lokalnymi Grupami Dzia?ania z terenu województwa mazowieckiego tworz?cymi Mazowieck? Sie? LGD oraz z LGD zinnych województw.

Niezmiernie istotn? kwesti? jest promocja naszych ma?ych ojczyzn, dlatego w tym celu opracowali?my liczne publikacje, foldery, mapy jak równie? nowoczesne portale internetowe, na których ka?dy z internautów mo?e obejrze? ciekawe filmy, galerie, prezentacje, skorzysta? z konsultacji on-line, czy te? odby? wirtualn? wycieczk? po najpi?kniejszych zak?tkach naszego terenu.

Kontakt:
Lokalna Grupa Dzia?ania "Razem dla Radomki"
Ul. Wernera 9/11, 26-600 Radom
tel./fax. 48 38 58 996

Zach?camy do odwiedzenia stron internetowych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia?ania "Razem dla Radomki" gdzie znajd? Pa?stwo wi?cej informacji o nas.
www.razemdlaradomki.pl
www.wdolinieradomki.pl
www.innowacyjnaradomka.pl
www.elearning-szkolenia.eu
www.paprykaprzytycka.eu
www.multicel.koronakrakowa.pl
www.mazowieckasieclgd.eu


Obszar Razem dla Radomki Obszar Razem dla Radomki

mapa lgd razem dla radomki, opracowanie skaut
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka