Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 12698704


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

27.06.2018 r.

Medal Pro Masovia dla LGD Razem dla Radomki

Marszałek Województwa Mazowieckiego odznaczył Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” najwyższym odznaczeniem – medalem Pro Masovia.

Podczas obchodów jubileuszu 10-lecia Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” które odbyły się 18 czerwca 2018 r. w Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie, LGD „Razem dla Radomki” została uhonorowana medalem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pro Masovia.

Medal na ręce Prezesa Lokalnej Grupy Działania wręczyli w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Pani Bożenna Pacholczak Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pan Zbigniew Gołąbek.

Medal Pro Masovia to medal przyznawany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Jest wyróżnieniem nadawanym: osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, instytucjom państwowym, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza i jak powiedziała Pani Bożenna Pacholczak: - w uznaniu zasług Marszałek przyznał taki medal Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”.

Marszałek Województwa Mazowieckiego wyróżnił także członków założycieli Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” przyznając Dyplomy Uznania z podziękowaniem za wieloletnią, rzetelną i efektywną pracę na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie mazowieckim oraz cenny wkład w rozwój stowarzyszenia. Osoby wyróżnione nie tylko dały początek stowarzyszeniu, ale też od początku go wspierają czynnie uczestnicząc w jego działaniach. Dyplomy w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego wręczyli Pani Bożenna Pacholczak Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pan Zbigniew Gołąbek. Osoby wyróżnione dyplomem uznania:

 • Pan Cezary Adam Nowek Prezes Zarządu LGD „Razem dla Radomki”
 • Pan Sławomir Białkowski Przewodniczący Rady LGD „Razem dla Radomki”
 • Pan Tadeusz Tomasik Wiceprzewodniczący Rady LGD „Razem dla Radomki”
 • Pan Adam Gibała Członek Rady LGD „Razem dla Radomki”
 • Pan Stanisław Wiaderek Wiceprezes Zarządu LGD „Razem dla Radomki”
 • Pan Wojciech Wrzecion Wiceprezes Zarządu LGD „Razem dla Radomki”
 • Pani Krystyna Bielawska Członek Komisji Rewizyjnej LGD „Razem dla Radomki”
 • Pani Ewa Ofiara Sekretarz Zarządu LGD „Razem dla Radomki”
 • Pani Danuta Dziesińska Członek Zarządu LGD „Razem dla Radomki”
 • Pan Mariusz Jakubczyk Członek Rady LGD „Razem dla Radomki”
 • Pani Monika Przychodzień-Senator Członek Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" (LGD) jest organizacją pozarządową działająca od 2008 roku w ramach europejskiego programu LEADER na rzecz rozwoju obszarów wiejskich sześciu gmin znajdujących się na południu województwa mazowieckiego: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew. W latach 2009 - 2015 na ww obszarze LGD odpowiadała za wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), która przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności i rozwoju gospodarczego tych terenów poprzez aktywizację społeczeństwa i wykorzystanie unikalnych walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych gmin. W prowadzonych działaniach LGD korzystała z środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 i nie tylko. W naszych działaniach stawiamy na innowacyjność i efektywność. Skutecznie sięgamy, samodzielnie i w partnerstwie z innymi organizacjami i instytucjami publicznymi i prywatnymi, po środki zewnętrzne (unijne i krajowe) na realizację projektów edukacyjnych, artystycznych i innowacyjnych, których łączna wartość z okresu 2009- - 2015 roku wyniosła ponad 2 mln złotych.

Zrealizowane projekty w latach 2009-2015: Bądźmy aktywni - sięgajmy po nową wiedzę, Wieś Aktywna - Inicjatywa Gminy Wolanów na rzecz Aktywizacji i Samoorganizacji Mieszkańców Obszarów Wiejskich, Nowe kwalifikacje kluczem do pracy Nieakademicka Szkoła Twórczego Pisania, TY i JA - integracja rodzin z dysfunkcjami społecznymi z Gminy Wieniawa Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą, Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji, E-learning - skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach, Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej (edycja I), Południowe Mazowsze - Marką Turystyczną (edycja I), Zderzenie pokoleń - młodzi i seniorzy na rzecz edukacji kulturowej"

W bieżącej perspektywie unijnej LEADER koncentruje się na rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność (tzw. RLKS). Zadaniem LEADER jest wspierany rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Zadania realizowane przez LGD w tym obszarze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014 - 2020 to:

 • rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami;
 • opracowanie niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru oraz obiektywnych kryteriów wyboru projektów;
 • zapewnianie spójności z Lokalną Strategią Rozwoju wdrażaną w latach 2016 - 2023 (LSR) podczas procesu wyboru projektów poprzez uszeregowanie tych operacji w zależności od ich wkładu w realizację celów i strategii;
 • opracowanie procedur naboru wniosków (grantowa i standardowa) oraz określanie kryteriów wyboru;
 • przyjmowanie i dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie; wybór projektów i ustalanie kwoty wsparcia oraz w stosownych przypadkach, przedkładanie wniosków do podmiotu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem;
 • monitorowanie wdrażania w latach 2016 - 2023 strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i projektów będących przedmiotem wsparcia oraz przeprowadzanie szczegółowych działań ewaluacyjnych związanych z tą strategią.

W ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 do czerwca 2018 roku LGD „Razem dla Radomki” rozdysponowała kwotę prawie 5 000 000 zł na działania związane z rozwojem przedsiębiorczości na terenie działania LGD, tworzeniem nowych przedsiębiorstw, inicjatyw lokalnych na rzecz osób z grup defaworyzowanych, aktywnej społeczności wykorzystującej lokalne zasoby, inicjatyw dotyczących infrastruktury publicznej rekreacyjnej, turystycznej i kulturowej oraz inkubatora przetwórstwa lokalnego. W ramach działań:

 • utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób 50+, utworzono 11 miejsc pracy poprzez samozatrudnienie, w tym dla 9 mężczyzn i 2 kobiet. 2 osoby to długotrwale bezrobotni,
 • rozwój podmiotu gospodarczego utworzono 4 miejsca pracy, w tym dla 4 mężczyzn. 1 osoba jest w wieku 50+. W ramach przedsięwzięcia utrzymano 8 miejsc pracy w tym dla 6 mężczyzn i 2 kobiet,
 • infrastruktura publiczna powstało 7 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej i 3 infrastruktury kulturowej. (Gmina Wolanów Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bieniędzicach – kwota dofinansowania 158 401,00 zł., całkowita kwota inwestycji –248 940,98 zł.; Gmina Wolanów Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wolanowie – kwota dofinansowania 154 306,00 zł., całkowita kwota inwestycji – 242 506,07zł;G mina Przysucha Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Krajów (nr ew.dz. 487/1) – kwota dofinansowania 253 945,00 zł., całkowita kwota inwestycji – 399 096,55 zł; Gmina Jedlińsk Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lisowie – kwota dofinansowania 266 838,00 zł., całkowita kwota inwestycji – 439 766,17 zł; Gmina Jedlińsk Budowa obiektu rekreacyjnego (altana z grillem) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami małej architektury - Zagospodarowanie centrum wsi Klwatka Szlachecka – kwota dofinansowania 89 163,00 zł., całkowita kwota inwestycji – 140 127,31 zł.; Gmina Zakrzew Budowa centrum wsi Mleczków-I etap - kwota dofinansowania 315 482,00 zł., całkowita kwota inwestycji – 495 808,13 zł; Gmina Zakrzew Wyposażenie interaktywne i multimedialne Gminnej Biblioteki Publicznej – kwota dofinansowania 43 710,00 zł., całkowita kwota inwestycji –68 694,90 zł; Gmina Wieniawa Budowa świetlicy wiejskiej w Pogroszynie na działce 686/1-wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe – kwota dofinansowania 222 385,00 zł., całkowita kwota inwestycji – 349 497,46 zł; Gmina Przysucha Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr ew. gruntu 3182/9 w miejscowości Janów – kwota dofinansowania 110 515,00 zł., całkowita kwota inwestycji – 173 683,99 zł; Gmina Wieniawa Budowa placu zabaw, siłowni zewnetrznej, altany, ogrodzenia terenu oraz utwardzenie terenu działki nr ewid. 275, 276 obr. Sokolniki Suche Gmina Wieniawa – kwota dofinansowania 137 440,00 zł., całkowita kwota inwestycji – 216 000,00 zł; - skierowano do finansowania wniosek dotyczący utworzenia inkubatora przetwórstwa lokalnego.

Zrealizowane projekty w latach 2016-2017:

„Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych” mający na celu: aktywizację społeczeństwa, mieszkańców obszarów wiejskich, org. pozarządowych z terenu powiatu radomskiego i przysuskiego. W szczególności dotyczyć będzie działań mających na celu budowę silnego sektora org. pozarządowych, wzmocnienie ich kompetencji i potencjału, pozwalających im na realizację samodzielnych inicjatyw, rozwijających społeczności wiejskie i miejsko-wiejskie, do których skierowana zostanie pomoc w formie m.in. szkoleń, doradztwa, wsparcia inicjatyw lokalnych. Projekt o wartości 63526.65 zł zaktywizował 167 osoby i podniósł kwalifikacje 14 organizacji pozarządowych.

„Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych” otrzymała wsparcie w ramach zadania ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zadania związanego z wzmacnianiem potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych, oraz budowaniu postaw aktywności obywatelskiej.

Promowanie idei sieci Dziedzictwa Kulinarnego na obszarze Południowego Mazowsza, finansowany w ramach środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. W ramach projektu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” podjęło kompleksowe zadania związane z rozwojem, oraz promocją polskiej żywności regionalnej, co wpływa na nasze dziedzictwo kulinarne, które powoli zaczyna być traktowane na równi z dziedzictwem historycznym czy kulturalnym.

Budowa silnej marki produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego Doliny Radomki finansowany w ramach środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Nadrzędnym celem przedstawionego projektu była budowa silnej marki produktów tradycyjnych i producentów z terenu działania LGD „Razem dla Radomki” tj. obszaru Południowego Mazowsza, a w tym upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych z list produktów tradycyjnych i regionalnych. W ramach projektu osiągnięty został w/w cel nadrzędny projektu oraz cele szczegółowe związane z rozwojem dziedzictwa kulinarnego tego obszaru, rozwinięciem rozpoznawalności marki produktów w tym w szczególności „Papryki Przytyckiej” stanowiącą flagową markę nie tylko naszego regionu, ale całego Mazowsza.

Projekty które otrzymały dofinansowanie i będą realizowane w 2018 roku:I Kongres Szlaków Kulinarnych Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze; Produkty tradycyjne i lokalne Doliny Radomki - w Sieci; Smaki (nie)Zapomniane; Wiejscy muzykanci; Skuteczni Menagerowie Społeczni.

Nawiązano współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, uczelniami wyższymi, oraz zagranicznymi odpowiednikami polskich Lokalnych Grup Działania z Niemiec, Słowacji, Ukrainy, Litwy, Czech i Estonii jak również z Lokalnymi Grupami Działania z terenu województwa mazowieckiego tworzącymi Mazowiecką Sieć LGD oraz z LGD z innych województw.

Niezmiernie istotną kwestią jest promocja naszych małych ojczyzn, dlatego w tym celu opracowaliśmy liczne publikacje, foldery, mapy jak również nowoczesne portale internetowe, na których każdy z internautów może obejrzeć ciekawe filmy, galerie, prezentacje, skorzystać z konsultacji on-line, czy też odbyć wirtualną wycieczkę po najpiękniejszych zakątkach naszego terenu. Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" gdzie znajdą Państwo więcej informacji o nas.

 • www.razemdlaradomki.pl
 • www.wdolinieradomki.pl
 • www.innowacyjnaradomka.pl
 • www.elearning-szkolenia.eu
 • www.paprykaprzytycka.eu
 • www.multicel.koronakrakowa.pl
 • www.mazowieckasieclgd.eu
pobierzdo góry
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.