NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 8293746


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

14.05.2018 r.

Informacje o obowiązku składania oświadczenia dotyczącego korzystania rzez Beneficjenta z tzw. „ulgi na start” w ramach Premii.

W związku z wejście w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. „Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) wprowadzającej m.in. udogodnienia dla przyszłych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, dotyczące możliwości skorzystania przez ww. osoby z tzw. „ulgi na start”, uprzejmie informujemy, iż beneficjenci poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW2014-2020 w zakresie operacji na podejmowanie działalności gospodarczej, którzy nie podjęli działalności gospodarczej we własnym imieniu, do której stosuje się przepisy ww. ustawy, do 30 kwietnia 2018 r., mają możliwość skorzystania z uprawniania wynikającego z art. 18 ust. 1. Zgodnie z ww. art. przedsiębiorca będący osoba fizyczną, która podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy (…) nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Informujemy również, że osoby korzystające z w/w ulgi do wniosku o płatność zobowiązani będą złożenie Oświadczenia dotyczącego korzystania w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców”. Poprane oświadczanie powinno zawierać co najmniej dane identyfikacyjne beneficjenta, jego oświadczenie dotyczące korzystania z uprawnień art. 18 ust 1. tej ustawy oraz zobowiązanie dotyczące zgłoszenia się do ubezpieczenia społecznego na postawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy.

Dodatkowo, beneficjent powinien przedstawić informację o przekazanie zlecenia płatności do Agencji wskazując, że jeżeli złożył ww. oświadczenie i nie złożył dokumentów poświadczających zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności wraz z wnioskiem o płatność dla drugiej transzy pomocy. W momencie, w którym SW będą przekazywać ww. informacje możliwe będzie podawanie podstawy prawnej, tj. powołanie się na przepisy wynikające z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informujemy, że nie będzie koniecznie też anektowanie już zawartych umów o przyznanie pomocy w ww. zakresie, gdyż wskazane rozporządzenie jest aktem prawnym wyższego rzędu niż umowa o przyznaniu pomocy, rozporządzenie to nie zawiera przepisów przejściowych i jednocześnie zmienione przepisy nie pogarszają warunków wypłaty pomocy finansowej na rzecz beneficjentów.

pobierzdo góry
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.