Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15439469


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

09.05.2022 r.

LGD og?asza nabór wniosków na opracowanie koncepcji Smart Villages

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia?ania "Razem dla Radomki" informuje o mo?liwo?ci sk?adania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddzia?ania 19.2 "Wsparcie na wdra?anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo?eczno??" obj?tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie projektu grantowego pn. „Smart Villages”

Termin sk?adania wniosków wyznacza si? na okres od dnia 23.05.2022 r. do dnia 06.06.2022 .

Wysoko?? wsparcia: warto?? przyznanego grantu wynosi? b?dzie 4 000,00 z? na jeden projekt.

Limit ?rodków w og?oszonym naborze wynosi: 6000,00 euro = 24 000 z?. (limit dost?pnych ?rodków ustalony w walucie EUR zosta? przeliczony po kursie sta?ym 4,00 PLN/EUR).

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych wyznaczona do poziomu 95 % kosztów kwalifikowanych. Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie mo?e przekroczy? 20% kwoty ?rodków przyznanych na realizacj? wszystkich zada? grantowych.

Zakres zada? planowanych do realizacji zadania w ramach grantu Smart Villages

- wsparcie przeznaczone b?dzie na realizacj? opracowania koncepcji Smart Villages (inteligentnych wsi) na obszarze gmin LGD „Razem dla Radomki”. Opracowane zostan? koncepcje/strategie w zakresie rozwoju spo?eczno?ci gmin wiejskich.

Miejsca sk?adania wniosków: tylko i wy??cznie bezpo?rednio tj. osobi?cie lub przez pe?nomocnika lub osob? upowa?nion?, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej, oraz w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej (nagranej na p?yty CD) nale?y z?o?y? do siedziby Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia?ania „Razem dla Radomki” Janiszew, ul. Zielona 127, 26-652 Zakrzew. Z?o?enie wniosku potwierdza si? na jego kopii. Potwierdzenie zawiera dat? z?o?enia wniosku oraz jest opatrzone piecz?ci? LGD i podpisane przez osob? upowa?nion? do przyj?cia wniosku. O terminie z?o?enia decyduje data wp?ywu do biura Stowarzyszenia.

Przypominamy równie?, ?e w dniu 23.05.2022 r. roku up?ywa termin zg?oszenia fiszek projektu, za które mog? otrzyma? Pa?stwo dodatkowe punkty przy ogólnej ocenie projektu. Termin sk?adania kompletnej dokumentacji wniosku mija w dniu 06.06.2022 r. Szczegó?owe informacje nt. prowadzonych naborów mog? Pa?stwo uzyska? w Biurze LGD „Razem dla Radomki”, mieszcz?cym si? w Janiszewie (gm. Zakrzew) przy ul. Zielonej 127 oraz pod nr telefonów 48 38 58 996 oraz 572 361 068. Zg?aszane projekty winne by? realizowane na obszarze LSR „Razem dla Radomki” tj. na terenie gmin: Jedli?sk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.

Szczegó?owe informacje:

Og?oszenie o naborze (format: *.pdf, wersja tylko do odczytu) – Pobierz

Za??cznik nr 1 do og?oszenia o naborze: Karta Oceny wg. Kryteriów Lokalnych (format: *.doc, wersja edytowalna) - Pobierz

Za??cznik nr 1 do og?oszenia o naborze: Karta Oceny wg. Kryteriów Lokalnych (format: *.pdf, wersja tylko do odczytu) - Pobierz

Za??cznik nr 2 do og?oszenia o naborze: Karta Oceny wg. Kryteriów Strategicznych (format: *.doc, wersja edytowalna) - Pobierz

Za??cznik nr 2 do og?oszenia o naborze: Karta Oceny wg. Kryteriów Strategicznych (format: *.pdf, wersja tylko do odczytu) – Pobierz

Za??cznik nr 3 do og?oszenia o naborze: Fiszka Projektu (format: *.doc, wersja edytowalna) - Pobierz

Za??cznik nr 3 do og?oszenia o naborze: Fiszka Projektu (format: *.pdf, wersja tylko do odczytu) – Pobierz

Za??cznik nr 4 do og?oszenia o naborze: Planowane wska?niki do osi?gni?cia w ramach realizowanej operacji (format: *.pdf, wersja tylko do odczytu) – Pobierz

Za??cznik nr 5 do og?oszenia o naborze: Wniosek o powierzenie grantu (format: *.doc, wersja edytowalna) - Pobierz

pobierzdo góry
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka