Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15439457


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Muzea


MUZEA I IZBY REGIONALNE


muzeum gombrowicza

Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, Oddzia? Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie,
ul. W. Gombrowicza 1, 26-660 Jedli?sk,
tel. (48) 321 50 73
strona: www.muzeumliteratury.pl

W Muzeum Witolda Gombrowicza funkcjonuje sta?a ekspozycja dotycz?ca etapów biografii i twórczo?ci pisarza. G?ówne ekspozycje prezentowanej wystawy to cenne fotografie ze zbiorów rodzinnych, ksi??ki i przede wszystkim pami?tki po autorze Ferdydurke, które otrzymano od ?ony twórcy - pani Rity Gombrowicz.

Placówka oferuje oprócz wystaw czasowych lekcje muzealne, prelekcje i wyk?ady. Muzeum ma ambicje sta? si? ?ywym miejscem literackim oraz mocno zaistnie? w internetowym ?yciu literackim. Na zwiedzaj?cych czeka kilka sal wystawowych. W hallu zainstalowano niewielkie "muzeum Pisarza". S? tu jego prywatne rzeczy przekazane przez ?on? artysty: krawaty, fajki, laski, okulary, wieczne pióro, maszyna do pisania, a tak?e dwa ulubione fotele. Jednym z eksponatów jest walizka pisarza, któr? zabra? ze sob?, gdy w sierpniu 1939 r. opuszcza? Polsk?. W sali na parterze znajduj? si? eksponaty zwi?zane z tzw. polskim etapem twórczo?ci Gombrowicza. Organizowane tu b?d? spotkania, odczyty czy koncerty. Na pi?trze pokazane s? kolejne okresy ?ycia artysty - argenty?ski i europejski. Ciekawym uzupe?nieniem ekspozycji jest kawiarnia FERDYDURKE. Aran?acja wn?trza jest prób? interpretacji g?o?nej powie?ci, a zarazem symboliczn? rekonstrukcj? miejsca niezwykle wa?nego dla pisarza, który przez ca?e emigracyjne ?ycie pragn?? stworzy? swój stolik literacki na wzór przedwojennego, z warszawskich kawiarni Zodiak czy Ma?ej Ziemia?skiej.

Zobacz: galeri? zdj??, artyku? o muzeum w biuletynie

muzeum kolberga

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze Oddzia? Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu
26-400 Przysucha, Al. Jana Paw?a II/11 tel. 48 675-22-48 e-mail: muzeumok@ra.onet.pl, strona: www.muzeum-radom.pl

Muzeum im. Oskara Kolberga - gromadzi, opracowuje i udost?pnia muzealia i materia?y o Oskarze Kolbergu oraz historii i etnografii Przysuchy i okolicy, prezentuje wystawy sta?e: "Oskar Kolberg - etnograf, folklorysta, kompozytor - (1814-1890)" i "Urszula z Morsztynów Dembi?ska. Dzieje Przysuchy w XVIII i XIX wieku", udost?pnia ekspozycje czasowe z dziedziny historii, etnografii, sztuki, wydaje ksi??ki, katalogi, foldery, pocztówki, druki okoliczno?ciowe, organizuje koncerty muzyczne. Wi?cej informacji o muzeum mo?na zale?? pod adresem: http://oskar.kolberg.w.interia.pl/

Zobacz: galeri? zdj??, artyku? o muzeum w biuletynie

muzeum SIENKIEWICZA

Szkolne Muzeum Regionalne przy Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie
www.gimzakrzew.internetdsl.pl

Dziedzictwo kulturowe regionu i pami?? przodków przechowywane s? w Szkolnym Muzeum Regionalnym. Powsta?o ono, aby ocali? od zapomnienia histori? ?ycia codziennego w okolicach Zakrzewa. Muzeum zajmuje dwa du?e pomieszczenia w podpiwniczeniu budynku szko?y. Dla wi?kszego autentyzmu zrobiono pod?og? z gliny - tak, by przypomina?a wn?trza wiejskich chat. W?ród zgromadzonych eksponatów s? mi?dzy innymi: stare ?elazka, maglownice, tarki, przyrz?dy do obróbki lnu (okolice Zakrzewa s?yn??y niegdy? z uprawy tej ro?liny). Nie brakuje i rzeczy bardziej wspó?czesnych - np.: radia "pionier" i pi?knie utrzymanych maszyn do szycia "singer". Kolekcje wzbogaci? ksi?dz proboszcz ofiarowuj?c komplet starych drewnianych mebli. Z kolei miejscowy zdun postawi? oryginaln? kuchni? kaflow?. Nie brakuje i ciekawostek: na pó?ce z czasopismami stoi wydana w 1936 r. ksi??ka, któr? wiele lat temu znaleziono na wiejskiej drodze. Sk?d si? tam wzi??a - nie wiadomo.

Zobacz: galeri? zdj??, artyku? o muzeum w biuletynie

muzeum w jedlinsku

Muzeum Ziemi Jedli?skiej
26-660 Jedli?sk, ul. Warecka 20, tel. 048 3213134 www.jedlinsk.pl

Muzeum Ziemi Jedli?skiej powsta?o w 1996 roku w Jedli?sku. 11 listopada 2000 roku Muzeum uzyska?o imi? Ksi?dza Jana Kloczkowskiego. Bogactwo eksponatów muzealnych mie?ci si? w 5 salach:

  • Sala Portretowa
  • Sala Pami?tek III Rzeczypospolitej
  • Sala Historyczna
  • Sala Zabytkowych Przedmiotów
  • Sala Stra?acka

W?ród licznych pami?tek na uwag? zas?uguj? foto ramy ludzi, którzy byli nierozerwalnie zwi?zani z histori? Jedli?ska i odegrali powa?na rol? w ?yciu naszej Ojczyzny.

W Sali Pami?tek III Rzeczy zwraca szczególn? uwag? obraz Matki Boskiej Katy?skiej oraz foto ramy zwi?zane z ?yciem i dzia?alno?ci? Ksi?dza Biskupa Piotra Go??biowskiego raz tragicznie zmar?ego Ksi?dza Biskupa Jana Chrapka.

Zobacz: galeri? zdj??.

IZBA REGIONALNA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W PRZYTYKU

IZBA REGIONALNA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W PRZYTYKU

Uroczyste otwarcie Izby regionalnej odby?o si? 20 maja 2004r. podczas Gminnego Turnieju Regionalnego. Ju? na pocz?tku roku szkolnego 2003/2004 rozpocz?to gromadzenie eksponatów do Izby. W Izbie Regionalnej w Publicznym Gimnazjum w Przytyku mo?emy wyró?ni? trzy cz??ci: pierwsza z nich to wn?trze wiejskiej chaty z prze?omu XVIII i XIX wieku. Izba bia?a, czyli od?wi?tna to miejsce, w którym królowa?y ?ó?ko ze stosem poduszek, nakryte kap? lub kilimem i kufrem z od?wi?tnymi ubraniami. Na pod?odze le?a?y kolorowe chodniczki, które gospodynie tka?y w zimowe wieczory, ?ciany ozdabiano wycinankami kolorowego papieru, a u powa?y, czyli sufitu wisia? s?omiany paj?k, na pó?kach sta?y gliniane garnki i misy. Izba czarna - codzienna to miejsce, gdzie przygotowywano posi?ki i wykonywano prace domowe, tam znajdowa? si? sprz?t s?u??cy do wyrabiania ciasta na chleb, prania, mi?dlenia lnu, czesania we?ny i oporz?dzania zwierz?t. Druga cz??? Izby Regionalnej to fragmenty podwórza wiejskiego, przy p?ocie kwitn? malwy i s?oneczniki, a na ?aweczce mo?na odpocz?? po trudach pracy w polu. W obej?ciu mo?emy zobaczy? narz?dzia, których u?ywano przy pracach w gospodarstwie: kosy, cepy, sierpy, przetaki, sita. Trzecia cz??? to ekspozycja ?cienna, pt. "?lady Przesz?o?ci" mo?emy tu zobaczy? fotografie i dokumenty; od ?wiadectw konfiskat wojskowych z czasów pierwszej wojny ?wiatowej do kartek na mi?so z lat osiemdziesi?tych minionego wieku.

Zobacz: galeri? zdj??, artyku? o izbie regionalnej w biuletynie

muzeum kolberga

Izba Regionalna w Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych w Wolanowie
- Publiczne Gimnazjum w Wolanowie gim.wolanow.w.interia.pl

Pomys? utworzenia izby regionalnej powsta? na pocz?tku roku szkolnego 2004\2005. Na izb? regionaln? przeznaczone zosta?o nieu?ywane pomieszczenie w dolnym holu szko?y. Wi?kszo?? eksponatów, znalezionych na strychach, w komórkach, szufladach, przynie?li gimnazjali?ci i uczniowie szko?y podstawowej. By?y to rzeczy codziennego u?ytku, pami?taj?ce czasy ich pradziadków. Niekiedy by?y to cenne pami?tki rodzinne. Rozpocz??a si? renowacja tych przedmiotów. Zadbano równie? o wystrój izby regionalnej, wykonane zosta?y pi?kne wycinanki, którymi ozdobiono ?ciany izby.

Zobacz: galeri? zdj??, artyku? o izbie regionalnej w biuletynie

muzeum pod strzech?

"Muzeum pod Strzech?" w PSP w Bierwcach

26 listopada 2003 roku w PSP w Bierwcach nast?pi?o uroczyste otwarcie "Muzeum pod strzech?", pierwszego na terenie gminy Jedli?sk (pow. radomski) muzeum regionalnego zorganizowanego w budynku szkolnym. Od lat gromadzone eksponaty, znalaz?y swoje w?a?ciwe miejsce w jednej z sal lekcyjnych, gdzie powsta?a "pod strzech?" izba wiejska wyposa?ona w meble, obrazy, naczynia, sprz?ty u?ywane w dawnej wsi. Zgromadzone zosta?y te? liczne narz?dzia oraz ciekawa prezentacja radomskiego stroju ludowego. Wa?nym elementem naszego "Muzeum pod strzech?" jest sta?a wystawa pt. "Jak to ze lnem by?o" ukazuj?ca tradycyjn? upraw? i obróbk? w?ókna lnianego.

??cznie szkolne muzeum w PSP w Bierwcach posiada ponad 200 eksponatów, obrazuj?cych minione ?ycie naszej wsi. Sala muzealna wykorzystywana jest podczas lekcji historii, lekcji wychowawczych, oraz podczas ró?nych imprez ?rodowiskowych integruj?cych wokó? ideii regionalnych mieszka?ców wsi .

Zobacz: galeri? zdj??, artyku? o muzeum w biuletynie

izba regionalna we wsoli

Izba Regionalna w Zespole Szkó? Publicznych we Wsoli

Izba Regionalna w Zespole Szkó? Publicznych we Wsoli zosta?a oficjalnie otworzona 26 wrze?nia 2007 roku. Inicjatorkami zbiorów do Izby by?y panie: Teresa Okruta, Maria Krok. Du?a cz??? eksponatów pochodzi?a od pana Henryka Krzaka.

Autorska wizja obecnej Izby Regionalnej o nazwie "Zo?ka", która zajmuje dwa pomieszczenia, zosta?a stworzona przez Ma?gorzat? Bernat i Ann? Borkowsk?-Szymaniak.

Zobacz: galeri? zdj??, artyku? o muzeum w biuletynie

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka