NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 8555446


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Nasze inicjatywy


logotypy

Mazowieckie partnerstwo na rzecz wsppracy adaptacyjnoci i innowacji


Relacja z konferencji

14 maja br. w Sali Widowiskowej przysuskiego Domu Kultury odbya si konferencja regionalna w ramach projektu "Mazowieckie partnerstwo na rzecz wsppracy, adaptacyjnoci i innowacji". Konferencja miaa na celu promocj projektu. Na spotkaniu poruszona zostaa m.in. tematyka innowacyjnoci, zrwnowaonego rozwoju, przedsibiorczoci, komunikacji spoecznej wsplnoty lokalnej oraz zaoenia Regionalnej Strategii Innowacji.

Spotkanie rozpoczto wystpieniem prezesa LGD "Razem dla Radomki", ktry przedstawi zagadnienie "Lokalna Grupa Dziaania w procesie rozwoju lokalnego". Prezes Zarzdu omwi rwnie zarys dziaa prowadzonych przez LGD w ramach projektu. Stowarzyszenie bdzie m.in. realizowa sie wsppracy w zakresie wsplnego promowania produktu tradycyjnego - Papryki Przytyckiej i otrzymania przez ni Certyfikatu Unii Europejskiej, przygotowywa produkt turystyczny "Rzeka Radomka" oraz promowa jego innowacyjne oddziaywanie na rozwj turystyki i agroturystyki a take powoa Agencj Rozwoju Lokalnego - organizacj z otoczenia biznesu, ktrej celem bdzie rozwj przedsibiorczoci i kapitau ludzkiego.

Nastpnie gos zabra Wojciech J. Jaboski - Wiceprezes Zwizku Pracodawcw Warszawy i Mazowsza. Przedstawiciel Lidera Projektu omwi wpyw przedsibiorczoci na rozwj lokalny. W swoim wystpieniu Wiceprezes nawiza do takich poj jak innowacja czy klaser. Ponadto prelegent zwrci uwag suchaczy na istot dokumentw: Regionalna Strategia Innowacji i Rozwoju dla Mazowsza oraz Strategia Zrwnowaonego Rozwoju Polski.

Zagadnienie "Komunikacja spoeczna wsplnoty lokalnej na rzecz podanego rozwoju" poruszy Leszek Stafiej (Prezes Zarzdu Stafiej Partnerzy DKS SP. z o.o. oraz niezaleny doradca ds. komunikacji spoecznej, marketingowej i mediw). Dialog, wsppraca, postawy i adaptacyjno to cztery wzy, przedstawione podczas wystpienia. Wzy (filary) te s podstaw realizowanego projektu przez ZPWiM oraz orodki wsppracujce. Przypomnijmy, e poza LGD "Razem dla Radomki" orodki wspierania adaptacyjnoci i innowacyjnoci bd utworzone w Mazowieckim Zwizku Pracodawcw w Gminie Lesznowola, Stowarzyszeniu ACADEMIA ACONOMICA, Wsplnocie Ziemi Szydowieckiej oraz Stowarzyszeniu Przedsibiorczoci Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Konferencj zakoczyy wystpienia oraz dyskusja uczestnikw spotkania, po ktrych udano si na przygotowany poczstunek.

Serdecznie dzikujemy wszystkim przybyym za udzia w spotkaniu. Ju dzi zapraszamy na kolejne spotkania w ramach realizowanego projektu.

Materiay z konferencji:

Zdjcia z konferencji:

konferencja promujca projekt konferencja promujca projekt konferencja promujca projekt
konferencja promujca projekt konferencja promujca projekt konferencja promujca projekt
konferencja promujca projekt konferencja promujca projekt

do gry


Zapraszamy na konferencj promujc projekt: Mazowieckie partnerstwo na rzecz wsppracy, adaptacyjnoci i innowacji. 14 maja 2012 r. - Przysucha

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

"Mazowieckie partnerstwo na rzecz wsppracy, adaptacyjnoci i innowacji" to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Razem dla Radomki" oraz Zwizek Pracodawcw Warszawy i Mazowsza od kwietnia 2012 roku. W ramach projektu 14 maja o godzinie 13.00 w Domu Kultury w Przysusze odbdzie si konferencja promujca projekt, na ktr ju dzi serdecznie zapraszamy.

Podczas spotkania zastan poruszone tematy zwizane z przedsibiorczoci na obszarach wiejskich. Prelegenci omwi zagadnienia takie jak: "Przedsibiorczo a rozwj lokalny" czy "Komunikacja spoeczna wsplnoty lokalnej na rzecz podanego rozwoju". Dodatkowo na spotkaniu Prezes Lokalnej Grupy Dziaania - p. Cezary Nowek przedstawi zaoenia dziaa realizowanych w ramach partnerskiego projektu ("Z biegiem Radomki", "Paprykowy Szlak", "Aktywno lokalna = przedsibiorczo").

W konferencji udzia mog wzi: przedsibiorcy z sektora MSP, organizacje przedsibiorcw, organizacje pracodawcw, izby i cechy rzemielnicze, izby gospodarcze, stowarzyszenia, przedstawiciele powiatowych i gminnych wadz samorzdowych, przedstawiciele: wiata nauki, jednostek badawczo-rozwojowych, centrw transferu i technologii, parkw technologicznych i inkubatorw przedsibiorczoci.

  • Program konferencji:
  • 12:45-13.00: Rejestracja uczestnikw
  • 13:00-13:15: Lokalna Grupa Dziaania w procesie rozwoju lokalnego Cezary Nowek - Prezes Zarzdu Stowarzyszenia "Razem dla Radomki"
  • 13:15-14:00: Przedsibiorczo a rozwj lokalny Wojciech J. Jaboski, Wiceprezes Zwizku Pracodawcw Warszawy i Mazowsza
  • 14:00-14:45: Komunikacja spoeczna wsplnoty lokalnej na rzecz podanego rozwoju Leszek Stafiej, Prezes Zarzdu Stafiej Partnerzy DKS Sp. z o.o., niezaleny doradca ds. komunikacji spoecznej, marketingowej i mediw
  • 14:45-15.00: Wystpienie zaproszonych goci, dyskusja"

Celem zgoszenia uczestnictwa naley wypeni Formularz oraz Deklaracj uczestnictwa a nastpnie wysa je e-mailem na adres poczty elektronicznej: zarzad@razemdlaradomki.pl. Serdecznie zapraszamy.

do gry


Informacje o projekcie

Lokalna Grupa Dziaania "Razem dla Radomki" od miesica kwietnia 2012 r. w partnerstwie ze Zwizkiem Pracodawcw Warszawy i Mazowsza rozpoczyna realizacj projektu pn. "Mazowieckie partnerstwo na rzecz adaptacyjnoci i innowacji", majcego na celu stworzenie sieci wsppracy pomidzy organizacjami przedsibiorcw z sektora MSP, jednostkami samorzdu terytorialnego, sektorem badawczo-rozwojowym w wojewdztwie mazowieckim. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziaanie 8.1.3

Do najwaniejszych zada przewidzianych w ramach projektu uznajemy budow Regionalnych Sieci Wsppracy - sieci lokalnych orodkw na rzecz innowacyjnoci i adaptacyjnoci, utworzenie mazowieckiego portalu innowacyjnoci i adaptacyjnoci, organizacj seminariw dla przedstawicieli przedsibiorstw, opracowanie podrcznika dobrych praktyk. Projekt przewiduje szereg dziaa, ktrych efektem kocowym bdzie budowa modelu partnerstw lokalnych na linii Przedsibiorcy -Nauka- Samorzd. Zaoeniem projektu jest rwnie zmniejszenie barier we wsppracy i wzmocnienie dialog pomidzy przedsibiorcami a lokalnymi organizacjami pracodawcw, jednostkami samorzdu terytorialnego oraz przedstawicielami nauki. Dlatego niezwykle wanym zagadnieniem jest zainicjowanie lokalnych aliansw, sieci wsppracy, partnerstw, czy te promocja postaw proinnowacyjnych, wikszej otwartoci na wspprac.

Zaoeniem projektu jest rwnie zmniejszenie barier we wsppracy i wzmocnienie dialog pomidzy przedsibiorcami a lokalnymi organizacjami pracodawcw, jednostkami samorzdu terytorialnego oraz przedstawicielami nauki. Dlatego niezwykle wanym zagadnieniem jest zainicjowanie lokalnych aliansw, sieci wsppracy, partnerstw, czy te promocja postaw proinnowacyjnych, wikszej otwartoci na wspprac.

W ramach dziaa, ktre Lokalna Grupa Dziaania "Razem dla Radomki" bdzie realizowa jako Partner projektu - jest prowadzenie lokalnego orodka na rzecz innowacyjnoci i adaptacyjnoci, realizacja programw szkoleniowych, organizacji konferencji oraz podejmowanie inicjatyw zwizanych z promocj wrd przedsibiorcw postaw proinnowacyjnych. Wrd pozostaych dziaa prowadzonych przez LGD bdzie m.in. realizacja sieci wsppracy w zakresie wsplnego promowania produktu tradycyjnego - Papryki Przytyckiej i otrzymania przez ni Certyfikatu Unii Europejskiej; przygotowanie produktu turystycznego "Rzeka Radomka" oraz jego promocja i innowacyjne oddziaywanie na rozwj turystyki i agroturystyki; a take powoanie Agencji Rozwoju Lokalnego - organizacji z otoczenia biznesu, ktrego celem bdzie rozwj kapitau ludzkiego i przedsibiorczoci.

do gry


Materiay do pobrania:

do gry

sie
szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.