Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15439397


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Nasze inicjatywy


logotypy

Mazowieckie partnerstwo na rzecz wspó?pracy adaptacyjno?ci i innowacji


Relacja z konferencji

14 maja br. w Sali Widowiskowej przysuskiego Domu Kultury odby?a si? konferencja regionalna w ramach projektu "Mazowieckie partnerstwo na rzecz wspó?pracy, adaptacyjno?ci i innowacji". Konferencja mia?a na celu promocj? projektu. Na spotkaniu poruszona zosta?a m.in. tematyka innowacyjno?ci, zrównowa?onego rozwoju, przedsi?biorczo?ci, komunikacji spo?ecznej wspólnoty lokalnej oraz za?o?enia Regionalnej Strategii Innowacji.

Spotkanie rozpocz?to wyst?pieniem prezesa LGD "Razem dla Radomki", który przedstawi? zagadnienie "Lokalna Grupa Dzia?ania w procesie rozwoju lokalnego". Prezes Zarz?du omówi? równie? zarys dzia?a? prowadzonych przez LGD w ramach projektu. Stowarzyszenie b?dzie m.in. realizowa? sie? wspó?pracy w zakresie wspólnego promowania produktu tradycyjnego - Papryki Przytyckiej i otrzymania przez ni? Certyfikatu Unii Europejskiej, przygotowywa? produkt turystyczny "Rzeka Radomka" oraz promowa? jego innowacyjne oddzia?ywanie na rozwój turystyki i agroturystyki a tak?e powo?a Agencj? Rozwoju Lokalnego - organizacj? z otoczenia biznesu, której celem b?dzie rozwój przedsi?biorczo?ci i kapita?u ludzkiego.

Nast?pnie g?os zabra? Wojciech J. Jab?o?ski - Wiceprezes Zwi?zku Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Przedstawiciel Lidera Projektu omówi? wp?yw przedsi?biorczo?ci na rozwój lokalny. W swoim wyst?pieniu Wiceprezes nawi?za? do takich poj?? jak innowacja czy klaser. Ponadto prelegent zwróci? uwag? s?uchaczy na istot? dokumentów: Regionalna Strategia Innowacji i Rozwoju dla Mazowsza oraz Strategia Zrównowa?onego Rozwoju Polski.

Zagadnienie "Komunikacja spo?eczna wspólnoty lokalnej na rzecz po??danego rozwoju" poruszy? Leszek Stafiej (Prezes Zarz?du Stafiej Partnerzy DKS SP. z o.o. oraz niezale?ny doradca ds. komunikacji spo?ecznej, marketingowej i mediów). Dialog, wspó?praca, postawy i adaptacyjno?? to cztery w?z?y, przedstawione podczas wyst?pienia. W?z?y (filary) te s? podstaw? realizowanego projektu przez ZPWiM oraz o?rodki wspó?pracuj?ce. Przypomnijmy, ?e poza LGD "Razem dla Radomki" o?rodki wspierania adaptacyjno?ci i innowacyjno?ci b?d? utworzone w Mazowieckim Zwi?zku Pracodawców w Gminie Lesznowola, Stowarzyszeniu ACADEMIA ACONOMICA, Wspólnocie Ziemi Szyd?owieckiej oraz Stowarzyszeniu Przedsi?biorczo?ci Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Konferencj? zako?czy?y wyst?pienia oraz dyskusja uczestników spotkania, po których udano si? na przygotowany pocz?stunek.

Serdecznie dzi?kujemy wszystkim przyby?ym za udzia? w spotkaniu. Ju? dzi? zapraszamy na kolejne spotkania w ramach realizowanego projektu.

Materia?y z konferencji:

Zdj?cia z konferencji:

konferencja promuj?ca projekt konferencja promuj?ca projekt konferencja promuj?ca projekt
konferencja promuj?ca projekt konferencja promuj?ca projekt konferencja promuj?ca projekt
konferencja promuj?ca projekt konferencja promuj?ca projekt

do góry


Zapraszamy na konferencj? promuj?c? projekt: Mazowieckie partnerstwo na rzecz wspó?pracy, adaptacyjno?ci i innowacji. 14 maja 2012 r. - Przysucha

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

"Mazowieckie partnerstwo na rzecz wspó?pracy, adaptacyjno?ci i innowacji" to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia?ania "Razem dla Radomki" oraz Zwi?zek Pracodawców Warszawy i Mazowsza od kwietnia 2012 roku. W ramach projektu 14 maja o godzinie 13.00 w Domu Kultury w Przysusze odb?dzie si? konferencja promuj?ca projekt, na któr? ju? dzi? serdecznie zapraszamy.

Podczas spotkania zastan? poruszone tematy zwi?zane z przedsi?biorczo?ci? na obszarach wiejskich. Prelegenci omówi? zagadnienia takie jak: "Przedsi?biorczo?? a rozwój lokalny" czy "Komunikacja spo?eczna wspólnoty lokalnej na rzecz po??danego rozwoju". Dodatkowo na spotkaniu Prezes Lokalnej Grupy Dzia?ania - p. Cezary Nowek przedstawi za?o?enia dzia?a? realizowanych w ramach partnerskiego projektu ("Z biegiem Radomki", "Paprykowy Szlak", "Aktywno?? lokalna = przedsi?biorczo??").

W konferencji udzia? mog? wzi??: przedsi?biorcy z sektora MSP, organizacje przedsi?biorców, organizacje pracodawców, izby i cechy rzemie?lnicze, izby gospodarcze, stowarzyszenia, przedstawiciele powiatowych i gminnych w?adz samorz?dowych, przedstawiciele: ?wiata nauki, jednostek badawczo-rozwojowych, centrów transferu i technologii, parków technologicznych i inkubatorów przedsi?biorczo?ci.

  • Program konferencji:
  • 12:45-13.00: Rejestracja uczestników
  • 13:00-13:15: Lokalna Grupa Dzia?ania w procesie rozwoju lokalnego Cezary Nowek - Prezes Zarz?du Stowarzyszenia "Razem dla Radomki"
  • 13:15-14:00: Przedsi?biorczo?? a rozwój lokalny Wojciech J. Jab?o?ski, Wiceprezes Zwi?zku Pracodawców Warszawy i Mazowsza
  • 14:00-14:45: Komunikacja spo?eczna wspólnoty lokalnej na rzecz po??danego rozwoju Leszek Stafiej, Prezes Zarz?du Stafiej Partnerzy DKS Sp. z o.o., niezale?ny doradca ds. komunikacji spo?ecznej, marketingowej i mediów
  • 14:45-15.00: Wyst?pienie zaproszonych go?ci, dyskusja"

Celem zg?oszenia uczestnictwa nale?y wype?ni? Formularz oraz Deklaracj? uczestnictwa a nast?pnie wys?a? je e-mailem na adres poczty elektronicznej: zarzad@razemdlaradomki.pl. Serdecznie zapraszamy.

do góry


Informacje o projekcie

Lokalna Grupa Dzia?ania "Razem dla Radomki" od miesi?ca kwietnia 2012 r. w partnerstwie ze Zwi?zkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza rozpoczyna realizacj? projektu pn. "Mazowieckie partnerstwo na rzecz adaptacyjno?ci i innowacji", maj?cego na celu stworzenie sieci wspó?pracy pomi?dzy organizacjami przedsi?biorców z sektora MSP, jednostkami samorz?du terytorialnego, sektorem badawczo-rozwojowym w województwie mazowieckim. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddzia?anie 8.1.3

Do najwa?niejszych zada? przewidzianych w ramach projektu uznajemy budow? Regionalnych Sieci Wspó?pracy - sieci lokalnych o?rodków na rzecz innowacyjno?ci i adaptacyjno?ci, utworzenie mazowieckiego portalu innowacyjno?ci i adaptacyjno?ci, organizacj? seminariów dla przedstawicieli przedsi?biorstw, opracowanie podr?cznika dobrych praktyk. Projekt przewiduje szereg dzia?a?, których efektem ko?cowym b?dzie budowa modelu partnerstw lokalnych na linii Przedsi?biorcy -Nauka- Samorz?d. Za?o?eniem projektu jest równie? zmniejszenie barier we wspó?pracy i wzmocnienie dialog pomi?dzy przedsi?biorcami a lokalnymi organizacjami pracodawców, jednostkami samorz?du terytorialnego oraz przedstawicielami nauki. Dlatego niezwykle wa?nym zagadnieniem jest zainicjowanie lokalnych aliansów, sieci wspó?pracy, partnerstw, czy te? promocja postaw proinnowacyjnych, wi?kszej otwarto?ci na wspó?prac?.

Za?o?eniem projektu jest równie? zmniejszenie barier we wspó?pracy i wzmocnienie dialog pomi?dzy przedsi?biorcami a lokalnymi organizacjami pracodawców, jednostkami samorz?du terytorialnego oraz przedstawicielami nauki. Dlatego niezwykle wa?nym zagadnieniem jest zainicjowanie lokalnych aliansów, sieci wspó?pracy, partnerstw, czy te? promocja postaw proinnowacyjnych, wi?kszej otwarto?ci na wspó?prac?.

W ramach dzia?a?, które Lokalna Grupa Dzia?ania "Razem dla Radomki" b?dzie realizowa? jako Partner projektu - jest prowadzenie lokalnego o?rodka na rzecz innowacyjno?ci i adaptacyjno?ci, realizacja programów szkoleniowych, organizacji konferencji oraz podejmowanie inicjatyw zwi?zanych z promocj? w?ród przedsi?biorców postaw proinnowacyjnych. W?ród pozosta?ych dzia?a? prowadzonych przez LGD b?dzie m.in. realizacja sieci wspó?pracy w zakresie wspólnego promowania produktu tradycyjnego - Papryki Przytyckiej i otrzymania przez ni? Certyfikatu Unii Europejskiej; przygotowanie produktu turystycznego "Rzeka Radomka" oraz jego promocja i innowacyjne oddzia?ywanie na rozwój turystyki i agroturystyki; a tak?e powo?anie Agencji Rozwoju Lokalnego - organizacji z otoczenia biznesu, którego celem b?dzie rozwój kapita?u ludzkiego i przedsi?biorczo?ci.

do góry


Materia?y do pobrania:

do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka