Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15439486


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Lokalni Liderzy


Ewa Markowska-Bzducha

Ewa Markowska-Bzducha
Wójt Gminy Wolanów


Ewa Markowska-Bzducha jest doktorem nauk ekonomicznych - naukowa specjalno?? finanse publiczne, w szczególno?ci gospodarka i finanse polskich gmin. Od 1995 r. jest nauczycielem akademickim, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pu?askiego w Radomiu. W trakcie pracy naukowo-dydaktycznej wykszta?ci?a rzesze ekonomistów, pracuj?cych obecnie we wszystkich sektorach gospodarki, w tym wielu pracowników administracji samorz?dowej i rz?dowej. By?a promotorem ponad 100 prac magisterskich i licencjackich. Jest autork? ponad 70 publikacji naukowych z zakresu dzia?alno?ci i gospodarki finansowej gmin, powiatów i województw w Polsce oraz samorz?du terytorialnego w innych krajach Unii Europejskiej.

Swoj? naukow? pasj? od 20 lat ??czy z praktyk?, pracuj?c na rzecz Spo?eczno?ci gminy Wolanów, powiatu radomskiego, a tak?e ca?ej Polski. W latach 1998-2006 by?a z wyboru Mieszka?ców wsi ?lepowron radn? Rady Gminy Wolanów. W kadencji 1998-2002 pe?ni?a funkcj? przewodnicz?cej Rady Gminy oraz przewodnicz?cej Rady Spo?ecznej SPZOZ w Wolanowie. W kadencji 2010-2014 by?a z wyboru Mieszka?ców gminy Wolanów radn? powiatu radomskiego, przewodnicz?c? Komisji Bud?etu i Finansów oraz wiceprzewodnicz?c? Komisji Administracji, Porz?dku Publicznego, Bezpiecze?stwa i ochrony Ludno?ci. Od 29 lutego 2016 r. przez 2,5 roku pracowa?a w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na stanowisku dyrektora Departamentu Spraw Spo?ecznych i O?wiaty Rolniczej. Nadzorowa?a i koordynowa?a realizacj? zada? Ministra dotycz?cych zabezpieczenia spo?ecznego rolników, aktywizacji spo?ecznej i zawodowej mieszka?ców wsi, o?wiaty rolniczej, a tak?e wspó?pracy ze zwi?zkami zawodowymi, organizacjami spo?eczno-zawodowymi rolników oraz samorz?dem rolniczym. W dniu 4 listopada 2018 r. z woli Mieszka?ców gminy Wolanów zosta?a wybrana na Wójta gminy Wolanów.

Prywatnie od ponad 28 lat zam??na, matka dwojga doros?ych dzieci. Od dzieci?stwa mieszka w ?lepowronie. Jak mówi - kocha ludzi i my?li pozytywnie.

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka