NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 6947319


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Maj 201202.05.2012 r.

Dzie Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzie Flagi

Od omiu lat, 2 maja obchodzimy Dzie Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, polskie wito pastwowe. Obchodzone jest midzy witami 1 – maja – witem Pracy i 3 maja – witem Konstytucji 3 maja.

2 maja nie jest dat przypadkow. Ma upamitnia onierzy 1 Dywizji Kociuszkowskiej ktrzy 2 maja 1945 roku wywiesili biao-czerwony sztandar na kolumnie Siegessaule w Berlinie w trakcie zdobywania tego miasta. Jest take przypomnieniem, i w czasach PRL wanie w dniu 2 maja kazano zdejmowa flagi narodowe, by nie pozostaway na masztach w nieuznawane przez wadze komunistyczne wito Konstytucji 3 Maja.

pobierzdo gry do gry

03.05.2012 r.

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja 1971 roku

Obraz Jana Matejki – Konstytucja 3 maja

Dzi mija dokadnie 221 lat odkd Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyj przez aklamacj ustaw rzdow, ktra przesza do historii jako Konstytucja 3 Maja. Bya ona drug na wiecie i pierwsz w Europie ustaw regulujc organizacj wadz pastwowych, prawa i obowizki obywateli.

Konstytucja 3 maja 1791r. dokonywaa zasadniczej przemiany przestarzaego ustroju politycznego Rzeczpospolitej. Zgodnie z duchem Owiecenia wprowadzia podzia wadzy na ustawodawcz, wykonawcz i sdownicz. Uchwalona przez Sejm Czteroletni jako "Ustawa Rzdowa", Konstytucja wprowadzaa w Rzeczpospolitej wolnoci wyzwania, jednak religi panujc pozostawa katolicyzm. Na mocy Konstytucji 3 maja zmieniono rwnie nastpujce elementy: Polska staa si monarchi parlamentarn, Likwidacji ulega odrbno urzdw Polski i Litwy; Zniesiono liberum veto wolne elekcje, konfederacje.

wito obchodzone w dniu 3 maja jest obok 11 listopada (Dnia Odzyskania Niepodlegoci) najwaniejszym polskim witem narodowym. 3 maja przypomina nam wysiki patriotw, ktrzy podjli si trudnego zadania – reformy pastwa chylcego si ku upadkowi. Dostarcza nam te wiele wzorw do naladowania, daje przykady zachowa patriotycznych.

pobierzdo gry do gry

04.05.2012 r.

25 Numer Biuletynu Informacyjnego Lokalnej Grupy Dziaania Razem dla Radomki

Biuletyn LGD Razem dla Radomki

Prezentujemy pastwu ju 25 numer Biuletynu Informacyjnego naszego Stowarzyszenia, zawierajcy najistotniejsze informacje dotyczce pracy naszego Stowarzyszenia a take inicjatywy lokalnych liderw.

Tym razem na jego amach chcielimy przedstawi Pastwu relacj z IV Midzynarodowych Targw Turystyki Wiejskich i Agroturystyki AGROTRAVEL 2012, w ktrych ju po raz trzeci z rzdu bralimy udzia. W aktualnym numerze przestawiamy take informacje dotyczce nowego projektu LGD skierowanego do szk gimnazjalnych pn. „Przemys dla Dzieci”, zaproszenie na konferencj promujc projekt ”Mazowieckie partnerstwo na rzecz wsppracy, adaptacyjnoci i innowacji”, a take relacj z „Tygodnia z Mari” realizowanego przez Publiczne Gimnazjum w Przytyku. Ponadto w numerze znajd Pastwo zaproszenie na Majwk w Bierwieckiej Woli organizowan przez Wjta Gminy Jedlisk – Wojciecha Walczaka oraz Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlisku oraz wiele innych informacji.

Biuletyn mog Pastwo przeczyta klikajc w ponisz ikon Pobierz. yczymy miej lektury.

pobierzdo gry do gry

07.05.2012 r.

Konkurs na najaktywniejsze soectwo na Mazowszu

Drug edycj konkursu na najciekawsze inicjatywy w spoecznociach wiejskich ogosi Jacek Kozowski, wojewoda mazowiecki. Zwycizcy otrzymaj nagrody i wyrnienia. Termin skadania ofert mija 15 czerwca 2012 r. Celem projektu jest m.in. promowanie inicjatyw oddolnych oraz aktywizacja mieszkacw wsi.

Organizatorem konkursu „Najaktywniejsze soectwo" jest Wojewoda Mazowiecki przy wspudziale Wojewdztwa Mazowieckiego, Zwizku Stowarzysze Mazowiecki Leader, Mazowieckiego Orodka Doradztwa Rolniczego z siedzib w Warszawie i Gazety Soeckiej.

Celem konkursu jest promocja najlepszych przykadw dobrych praktyk zrealizowanych projektw i uhonorowanie najbardziej aktywnych sotysw, ktrzy pracuj na rzecz spoecznoci lokalnej, najlepszych, czyli tych, ktrzy swoj aktywnoci i realizacj oddolnych inicjatyw soeckich doprowadzaj do rozwoju maych spoecznoci wiejskich.

Soectwo moe zosta zgoszone przez: 15 mieszkacw, rad soeck, przewodniczcego rady gminy lub powiatu, wjta, starost, organizacj pozarzdow.

pobierzdo gry do gry

09.05.2012 r.

Ruszya V edycja konkursu grantowego: Na dobry pocztek

Fundacja Steczkowskiego

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego ogasza pit edycj konkursu grantowego „Na dobry pocztek!” o dofinansowanie projektw edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 - 5 lat mieszkajcych na terenach wiejskich i w miejscowociach do 20 tys. mieszkacw. Listy intencyjne mona skada do 29 maja 2012 r.

W konkursie dofinansowane bd projekty w dwch ciekach. cieka I – nowatorskie projekty w zakresie stymulowania rozwoju kierowane do dzieci w wieku 3-5 lat objte ju edukacj.cieka II – projekty majce na celu uatwienie dostp do edukacji w grupach rwieniczych dzieciom w wieku przedszkolnym (2-5 lat) ktre nie maj wcale lub maj utrudniony dostp do edukacji. Projekty powinny uwzgldnia zaangaowanie rodzicw/opiekunw w ich wsptworzenie i realizacj.

O dofinansowanie mog ubiega si podmioty niedziaajce dla osignicia zysku: stowarzyszenia, fundacje, wietlice wiejskie, biblioteki, domy kultury, przedszkola i pozostae instytucje dziaajce dla dobra publicznego, majce osobowo prawn i zarejestrowane w miejscowociach do 20 tys. mieszkacw. W konkursie udzia bra mog rwnie grupy nieformalne, pod warunkiem nawizania wsppracy z podmiotem posiadajcym osobowo prawn i dziaajcym na terenie do 20 tys. mieszkacw oraz filie, oddziay podmiotw, mieszczce si w miejscowociach do 20 tys. mieszkacw.

pobierzdo gry do gry

08.05.2012 r.

Zapraszamy na konferencj promujc projekt: Mazowieckie partnerstwo na rzecz wsppracy, adaptacyjnoci i innowacji. 14 maja 2012 r. – Przysucha

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

„Mazowieckie partnerstwo na rzecz wsppracy, adaptacyjnoci i innowacji” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki” oraz Zwizek Pracodawcw Warszawy i Mazowsza od kwietnia 2012 roku. W ramach projektu 14 maja o godzinie 13.00 w Domu Kultury w Przysusze odbdzie si konferencja promujca projekt, na ktr ju dzi serdecznie zapraszamy.

Podczas spotkania zastan poruszone tematy zwizane z przedsibiorczoci na obszarach wiejskich. Prelegenci omwi zagadnienia takie jak: „Przedsibiorczo a rozwj lokalny” czy „Komunikacja spoeczna wsplnoty lokalnej na rzecz podanego rozwoju”. Dodatkowo na spotkaniu Prezes Lokalnej Grupy Dziaania – p. Cezary Nowek przedstawi zaoenia dziaa realizowanych w ramach partnerskiego projektu („Z biegiem Radomki”, „Paprykowy Szlak”, „Aktywno lokalna = przedsibiorczo”).

W konferencji udzia mog wzi: przedsibiorcy z sektora MSP, organizacje przedsibiorcw, organizacje pracodawcw, izby i cechy rzemielnicze, izby gospodarcze, stowarzyszenia, przedstawiciele powiatowych i gminnych wadz samorzdowych, przedstawiciele: wiata nauki, jednostek badawczo-rozwojowych, centrw transferu i technologii, parkw technologicznych i inkubatorw przedsibiorczoci.

  • Program konferencji:
  • 12:45-13.00: Rejestracja uczestnikw
  • 13:00-13:15: Lokalna Grupa Dziaania w procesie rozwoju lokalnego Cezary Nowek – Prezes Zarzdu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”
  • 13:15-14:00: Przedsibiorczo a rozwj lokalny Wojciech J. Jaboski, Wiceprezes Zwizku Pracodawcw Warszawy i Mazowsza
  • 14:00-14:45: Komunikacja spoeczna wsplnoty lokalnej na rzecz podanego rozwoju Leszek Stafiej, Prezes Zarzdu Stafiej Partnerzy DKS Sp. z o.o., niezaleny doradca ds. komunikacji spoecznej, marketingowej i mediw
  • 14:45-15.00: Wystpienie zaproszonych goci, dyskusja”

Celem zgoszenia uczestnictwa naley wypeni Formularz oraz Deklaracj uczestnictwa a nastpnie wysa je e-mailem na adres poczty elektronicznej: zarzad@razemdlaradomki.pl. Serdecznie zapraszamy.

pobierzdo gry do gry

10.05.2012 r.

Zapraszamy solistw, kapele i zespoy piewacze do udziau w 53 Dniach Kolbergowskich

53 Dni Kolbergowskie

Urzd Gminy i Miasta Przysucha, Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki” oraz Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze serdecznie zapraszaj solistw oraz kapele i zespoy piewacze do udziau w 53 Dniach Kolbergowskich – XIII Mazowieckim Przegldzie Folkloru, ktry odbdzie si w dniu 03.06.2012 r.

Organizatorzy zapewniaj wszystkim wystpujcym posiek, dyplomy, a dla laureatw nagrody przewidziane s nagrody pienine.

Celem zgoszenia uczestnictwa naley wypeni Kart uczestnictwa .Wypenione karty zgosze prosiy przesya w terminie do 31.05.2012 r. na adres Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga, ul. Radomska 9, 26-400 Przysucha.

pobierzdo gry do gry

11.05.2012 r.

Konkurs dotacyjny: Realizacja dziaa zwizanych z rozwojem turystyki

Przypominamy, i do dnia 16 maja 2012 roku mona skada oferty w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie turystyki ktry ogosi Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego.

Zadania, ktrych dotyczy konkurs zwizane s z: budow, rozwojem i promocj produktw turystycznych; tworzeniem szlakw turystycznych; kreowaniem marki turystycznej Mazowsza; promocj rajdw pieszych, rowerowych, konnych oraz spyww kajakowych, jak rwnie projekty zwizane z Europejskim Rokiem Osb Starszych – wspierajce projekty turystyczne majce na celu integracj pokoleniow oraz dziaania skierowane do seniorw zwizane z aktywizacj tej grupy.

Zgodnie z rozporzdzeniem wnioskowana kwota dotacji nie moe przekroczy 80% cakowitych kosztw zadania, a oferent moe zoy nie wicej ni 3 oferty w konkursie.

pobierzdo gry do gry

14.05.2012 r.

Wizyta studyjna Lokalnej Grupy Dziaania Razem Ku Lepszej Przyszoci

Przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Dziaania „Razem Ku Lepszej Przyszoci” w dniach 11 i 12 maja 2012 r. uczestniczyli w wyjedzie studyjnym, ktry zosta przeprowadzony na terenie gmin nalecych do Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. Lokalna Grupa Dziaania „Razem Ku Lepszej Przyszoci” obejmuje swoim zasigiem 12 gmin znajdujcych si na terenie wojewdztwa lubelskiego. S to gminy nalece do powiatu ukowskiego (10 gmin) oraz do powiatu ryckiego (2 gminy). Obszar dziaania obejmuje 1 573,4 km2, co stanowi 6,3% powierzchni wojewdztwa lubelskiego.

Wizyta studyjna bya okazj do spotkania obydwu organizacji, omwienia zagadnie zwizanych z funkcjonowaniem Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich, rozwojem produktw turystycznych i realizacji projektw wsppracy. Obydwie Lokalne Grupy Dziaania wymieniy si rwnie dowiadczeniami z zakresu partnerstwa trjsektorowego, aktywizacji mieszkacw w celu korzystania z pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich. Ukazano rwnie problemy i osignicia w zakresie rozwoju turystyki i przedsibiorczoci na obszarach LGD.

Drugiego dnia wizyty przedstawiciele LGD „Razem Ku Lepszej Przyszoci” zostali zaproszeni przez nasze Stowarzyszenie do gminy Jedlisk, gdzie zapoznali si z dziaaniami i inwestycjami ktre zostay zrealizowane dziki otrzymanym rodkom unijnym. Zorganizowane zostao spotkanie z wadzami gminy Jedlisk, podczas ktrego Sekretarz Gminy - Wodzimierz Duewski oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlisku – Agnieszka Gryzek przedstawili dziaania podejmowane w zakresie inwestycji, dziaa kulturalnych i spoecznych. Uczestnicy spotkania odwiedzili rwnie Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli; wybudowan w 2011 r. Publiczn Szko Podstawow w Bierwcach, a take Centrum Kultury w Bierwieckiej Woli, ktre zostao utworzone dziki rodkm unijnym otrzymanym w ramach naboru wnioskw przeprowadzonych przez LGD „Razem dla Radomki” dla dziaania Odnowa i Rozwj Wsi.

Wizyta Razem Ku Lepszej Przyszlosci Wizyta Razem Ku Lepszej Przyszlosci Wizyta Razem Ku Lepszej Przyszlosci
Wizyta Razem Ku Lepszej Przyszlosci Wizyta Razem Ku Lepszej Przyszlosci Wizyta Razem Ku Lepszej Przyszlosci
pobierzdo gry do gry

15.05.2012 r.

Noc Muzew u Gombrowicza. Pitek – 18 maja 2012 r.

Tradycyjnie ju Noc Muzew we Wsoli odbywa si w przeddzie tej oglnoeuropejskiej. W tym roku czeka nas noc-spektakl, zatytuowana „Wszystko (to) gra”.

Pierwszym pitkowym gociem Gombrowicza bdzie wybitny polski aktor Adam Ferency ktry przeczyta fragmenty „Pornografii” Witolda Gombrowicza. Wybr tekstu jest oczywisty , bo Ferency gra Witolda w opartym na tej powieci filmie Jakuba Kolskiego. Nastpnie Adam Ferency bdzie gociem kolejnej rozmowy z cyklu „Twarze i gby”, w ktrym prowadzone s rozmowy o yciu w teatrze i o teatrze ycia. W ramach tego cyklu Muzeum gocio ju Krzysztofa Globisza i Teres Lipowsk.

W drugiej czci wieczoru zapiewa- Mariusz Lubomski, wybitny wykonawca i autor piosenki literackiej. Jego koncerty to swoiste spektakle, w ktrym sowo i muzyka uzupeniane s aktorsk gr wykonawcy. Tworzy on specyficzny rodzaj piosenek o charakterystycznym akustycznym brzmieniu, korzystajcym z rytmw bossa nowy, rytmw karaibskich i pieni cygaskich, klasycznego bluesa z elementami funky, garaowego undergroundu, ostrych rockowych brzmie i piosenek aktorskich, klimatu francuskich kabaretw i nowojorskich klubw jazzowych, songw Weila – Brechta i Toma Waitsa.

Wstp wolny. Wszystkich zainteresowanych dowiezie autobus MZDiK. Przejazd tras z Dworca PKP (przystanek kocowy linii 18) ulicami: 25 Czerwca, wirki i Wigury, Kusociskiego, Chrobrego, Mieszka I, Aleksandrowicza, Warszawska, Wsola- Muzeum. Na powyszej trasie bd obowizyway wszystkie przystanki autobusowe na terenie Radomia, poza granicami miasta tylko przystanek we Wsoli.

pobierzdo gry do gry

15.05.2012 r.

Lista rankingowa wnioskw zoonych w ramach naboru wnioskw przeprowadzonych przez LGD w zakresie dziaa: Odnowa i rozwj wsi, Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw, Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej oraz Mae projekty.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki” informuje o zakoczeniu postpowania przez Rad Stowarzyszenia w sprawie oceny wnioskw, ktre wpyny w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich O 4 Leader na lata 2007-2013 w ramach dziaania: „Odnowa i rozwj wsi", "Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw", "Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej", „Mae projekty”.

Poniej prezentujemy list rankingow naboru wnioskw przeprowadzonych w dniach od 30 marca 2012 r. do 27 kwietnia 2012 r. w ramach dziaa: „Odnowa i rozwj wsi”, „Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw”, „Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej”, „Mae Projekty”.

Lista rankingowa wnioskw o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki”:

pobierzdo gry do gry

16.05.2012 r.

Sobota – 19 maja. Noc Muzew w Przysusze. Zapraszamy!

Noc Muzew w Przysusze

Dzie po nocy Muzew we Wsoli zapraszamy Pastwa na Noc Muzew w Przysusze ktr organizuje Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze – Oddzia Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu oraz Szkoa Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach.

W ramach programu przewidziano koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Pauliny Kruk (flet), Aureliusza Mendery (fortepian) oraz Dawida Cichawy (trbka), ktry o godzinie 18.00 rozpocznie sobotnie wydarzenia w Przysusze. Nastpnie o godzinie 19.00 rozpocznie si wystawa fotografii Marii Gutowskiej – Ilustracje do „Chopw” W. Reymonta, a o godzinie 20.00 zapraszamy na koncert jazzowy w wykonaniu „Tria Jazzowego” w skadzie Jakub Banaszek, Patryk Czapla, Dawid Cichawa.

W trakcie „Nocy” Muzeum Oskara Kolberga udostpnia dla zwiedzajcych swoje zbiory w tym wystaw czasow pn. „Entuzjastki etnografii. Kobiety w krgu przyjaci i wsppracownikw O.Kolberga”. Serdecznie zapraszamy.

pobierzdo gry do gry

17.05.2012 r.

Majowe spotkanie z organizacjami pozarzdowymi w Radomiu

Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego zaprasza w dniu 28 maja na spotkanie skierowane do organizacji pozarzdowych, ktre odbdzie si w Delegaturze Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego w Radomiu w ramach cyklu konsultacji odbywajcych si na terenie caego Wojewdztwa Mazowieckiego.

Spotkania przedstawicieli Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego z organizacjami pozarzdowymi na dobre wpisay si w miesicu maju do kalendarza wydarze na Mazowszu. Obecny Rok – 2012 upywa pod znakiem obchodw Roku Janusza Korczaka oraz Europejskiego Roku Osb Starszych i Solidarnoci Midzypokoleniowej, std program tegorocznych spotka bdzie obejmowa tematy zwizane z prawami dziecka, ideami Janusza Korczaka oraz aktywnoci seniorw. Podczas spotka poruszone zostan rwnie zagadnienia zwizane z aktualizacj „Strategii Rozwoju Wojewdztwa Mazowieckiego” i „Planu Zagospodarowanie Przestrzennego Wojewdztwa Mazowieckiego”.

W trakcie spotkania wystpi przedstawiciele Mazowieckiego Centrum Polityki Spoecznej i organizacji pozarzdowych z nimi wsppracujcych, przedstawicieli Zarzdu Mazowieckiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej oraz Instytutu ywnoci i ywienia. Spotkanie odbdzie si w dniu 28 maja o godzinie 13.00 w Sali konferencyjnej w siedzibie delegatury Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego w Radomiu, mieszczcej si przy ul. Kociuszki 5 a.

pobierzdo gry do gry

18.05.2012 r.

Konkurs: Dostp do Internetu na etapie ostatniej mili

W terminie od 16 maja do 29 czerwca 2012 r. Wadza Wdraajca Programy Europejskie przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektw w ramach Dziaania 8.4 Zapewnienie dostpu do Internetu na etapie „ostatniej mili” w Programie Innowacyjna Gospodarka.

W ramach tego dziaania Wnioskodawcy mog ubiega si o dofinansowanie na zbudowanie infrastruktury telekomunikacyjnej pomidzy najbliszym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu, a uytkownikiem kocowym w celu umoliwienia bezporedniego dostarczenia uytkownikowi kocowemu usugi przyczenia do sieci telekomunikacyjnej i zapewnienia korzystania z usugi szerokopasmowego dostpu do Internetu.

Minimalna kwota dofinansowania: 30 tys. z. Maksymalny okres realizacji projektu: 24 miesice. Do udziau w konkursie zaproszeni s: mikro-, mali i redni przedsibiorcy, w tym organizacje pozarzdowe non-profit.

pobierzdo gry do gry

21.05.2012 r.

Zaproszenie na otwarcie Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Wjt i Rada Gminy Zakrzew oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie serdecznie zapraszaj na uroczysto otwarcia Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury, ktra odbdzie si w dniu 25 maja 2012 roku o godzinie 12.00.

W trakcie spotkania odbdzie si prezentacja albumu – „Zakrzewska Ziemia – cztery pory roku” ktry zosta sfinansowany w ramach naboru wnioskw przeprowadzonych przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach dziaa Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 dla dziaania Mae Projekty. Uroczystemu otwarciu towarzyszy bdzie koncert akordeonowy.

pobierzdo gry do gry

21.05.2012 r.

Szkolenie: Moliwoci wytwarzania odnawialnych rde energii w gospodarstwach rolnych.

centrum doradztwa rolniczego

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddzia w Krakowie organizuje szkolenie nt. „Moliwoci wykorzystania odnawialnych rde energii w gospodarstwach rolnych”, ktre odbdzie si w terminach: 30 maja-01 czerwca 2012 r. w Radomiu oraz w dniach 11-13 czerwca 2012 w Krakowie. Wiodcym tematem bd zmiany w przepisach i najnowsze technologie w rozwoju odnawialnych rde energii . Szkolenie ma na celu zaprezentowanie moliwoci wykorzystywania odnawialnych rde energii w gospodarstwie rolnym, gospodarstwie agroturystycznym lub maym przedsibiorstwie.

Do wzicia udziau w szkoleniu CDR zaprasza wszystkich zainteresowanych powyszymi zagadnieniami - doradcw rolniczych wojewdzkich orodkw doradztwa rolniczego, nauczycieli szk rolniczych oraz przedstawicieli lokalnych grup dziaania, samorzdw lokalnych, organizacji pozarzdowych, przedsibiorcw lokalnych i gospodarstw agroturystycznych.

pobierzdo gry do gry

22.05.2012 r.

Zapraszamy na 53 Dni Kolbergowskie i 13 Dni Przysuchy

Dni Kolbergowskie Dni Przysuchy

Urzd Gminy i Miasta Przysucha, Dom Kultury w Przysusze, Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga oraz Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki” serdecznie zapraszaj w dniach 2-3 czerwca 2012 r. na 53 Dni Kolbergowskie i 13 Dni Przysuchy.

W ramach 13 Dni Przysuchy, ktre rozpoczn si w sobot od godziny 17.00 zaplanowano liczne koncerty, w ktrych wystpi m.in. Edyta Geppert i Gosia Andrzejewicz, Chr Nauczycielski Canto, czy zesp Red Guitars. Natomiast w niedziel o godzinie 10.00 rozpocznie si przegld solistw, piewakw, zespow i kapel ludowych ktrzy zaprezentuj si w ramach 53 Dni Kolbergowskich. O godzinie 13.30 zaprezentuj si dziecice zespoy ludowe z terenu gmin tworzcych nasze Stowarzyszenie: „Zakrzewiaki” z Zakrzewa, „Wolanianki” z Wolanowa oraz „Kukueczki” ze Skrzyska, a na godzin 17.00 zaplanowano wystp Zespou Pieni i Taca Uniwersytetu Warszawskiego "Warszawianka"

Celem zgoszenia uczestnictwa naley wypeni Kart uczestnictwa .Wypenione karty zgosze prosiy przesya w terminie do 31.05.2012 r. na adres Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga, ul. Radomska 9, 26-400 Przysucha.

pobierzdo gry do gry

23.05.2012 r.

Konkurs grantowy Fundacji BNP Paribas: Wakacje z Korczakiem

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Fundacja BNP Paribas ogosia konkurs grantowy dla wietlic i ognisk Towarzystwa Przyjaci Dzieci w caym kraju. Jego motywem przewodnim s myli i twrczo Janusza Korczaka oraz Prawa Dziecka.

Zadaniem placwek, ktre wezm udzia w konkursie bdzie przygotowanie ciekawego projektu opisujcego plany na bezpieczne i atrakcyjne „Wakacje z Korczakiem”. Siedem najlepszych, spord zgoszonych do konkursu projektw zostanie nagrodzonych grantami w wysokoci 5 tys. zotych kady, z przeznaczeniem na realizacj zgoszonego projektu.

pobierzdo gry do gry

24.05.2012 r.

ARiMR od 1 czerwca rozpoczyna nabr wnioskw o przyznanie pomocy na zalesianie gruntw rolnych

ARiMR

Od 1 czerwca 2012 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie nabr wnioskw od rolnikw, o przyznanie pomocy na zalesienie gruntw rolnych jak i tych nie uytkowanych rolniczo. Wsparcie takie udzielane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Dziaanie to ma na celu pomoc tym rolnikom, ktrzy gospodaruj na sabych jakociowo glebach i nie osigaj zadowalajcych plonw lub np. zrezygnowali z prowadzenia upraw, bowiem nie opacao im si to ekonomicznie. Rezygnujc z prowadzenia dziaalnoci rolniczej na takich gruntach i sadzc tam las, mog liczy na otrzymywanie wsparcia finansowego z ARiMR. Agencja udziela pomocy na zalesienie gruntw rolnych jak i gruntw innych ni rolne.

Wysoko pomocy jak moe otrzyma rolnik na zalesianie gruntw wynosi od 1700 z/ha (w przypadku zalesienia gruntw innych ni rolne z wykorzystaniem sukcesji naturalnej) do 6260 z/ha. Dodatkowo rolnik moe otrzyma premi pielgnacyjn, wypacan corocznie przez okres 5 lat, w wysokoci od 970z/ha do 2050z/ha. Przyznawana jest rwnie premia zalesieniowa – wypacana corocznie przez 15 lat, wynoszca rocznie 1580 z/ha.

pobierzdo gry do gry

25.05.2012 r.

Pokaz Instruktaowy Bezpieczna Kpiel nad zalewem w Domaniowie - 29 maja 2012 r.

Serdecznie zapraszamy Pastwa na pokaz instruktaowy „Bezpieczna Kpiel”, ktry odbdzie si w najbliszy wtorek – 29 maja 2012 r. nad Zalewem w Domaniowie (plaa w Wlce Domaniowskiej) w godzinach 11.00-14.15.

W ramach spotkania przewidziano pokazy: rodowiskowo-Lekarskiego WOPR w Radomiu, Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Policji, Komendy Miejskiej PSP, Regionalnej Dyrekcji Lasw Pastwowych oraz Nadwilaskiego Oddziau Stray Granicznej. Poprowadzone zostan rwnie dziaania edukacyjne w zakresie bezpiecznych zachowa w czasie wakacji . Przeprowadzone zostan konkursy z nagrodami, jak rwnie zaprezentowany zostanie ratunkowy sprzt wodny.

pobierzdo gry do gry

27.05.2012 r.

27 maja - Dzie Samorzdowca

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

27 maja co roku obchodzony jest Dzie Samorzdowca, ktry zosta uchwalony przez Sejm w 2000 roku. Dzie ten upamitnia pierwsze wybory samorzdowe z 27 maja 1990 roku.

22 lata funkcjonowania reaktywowanego samorzdu terytorialnego uzmysawia skal przeprowadzonych reform i ich wag dla dalszych losw Kraju i jego rozwoju. Dzi trudno sobie wyobrazi pastwo polskie bez samorzdw lokalnych i samorzdu regionalnego, wadze samorzdowe stay si wanym uczestnikiem przemian, struktury samorzdowe przyczyniy si w sposb istotny do uporzdkowania pastwa, wyzwoliy potencja tkwicy w spoecznociach lokalnych. Samorzd terytorialny w Polsce, bdc najblisz obywatelom struktur administracyjn, pozostaje jednym z podstawowych segmentw wadzy publicznej. Realizuje w sposb cigy i powszechny wiele rnorodnych zada administracji publicznej z zakresu zapewnienia obywatelom bezpieczestwa zewntrznego, wewntrznego i socjalnego.

yczymy wszystkim przedstawicielom samorzdw z terenu LGD „Razem dla Radomki” abycie w dalszym cigu w duchu odpowiedzialnoci, ale i z odwag dziaali dla dobra spoecznoci lokalnych. By kady nastpny Dzie Samorzdowca by okazj do coraz wikszej satysfakcji dla obywateli naszej spoecznoci z dziaa samorzdw.

pobierzdo gry do gry

28.05.2012 r.

Spotkanie z organizacjami pozarzdowymi w Radomiu. 28 maja – godzina 13.00

Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego zaprasza w dniu dzisiejszym - 28 maja na spotkanie skierowane do organizacji pozarzdowych, ktre odbdzie si w Delegaturze Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego w Radomiu w ramach cyklu konsultacji odbywajcych si na terenie caego Wojewdztwa Mazowieckiego.

Spotkania przedstawicieli Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego z organizacjami pozarzdowymi na dobre wpisay si w miesicu maju do kalendarza wydarze na Mazowszu. Obecny Rok – 2012 upywa pod znakiem obchodw Roku Janusza Korczaka oraz Europejskiego Roku Osb Starszych i Solidarnoci Midzypokoleniowej, std program tegorocznych spotka bdzie obejmowa tematy zwizane z prawami dziecka, ideami Janusza Korczaka oraz aktywnoci seniorw. Podczas spotka poruszone zostan rwnie zagadnienia zwizane z aktualizacj „Strategii Rozwoju Wojewdztwa Mazowieckiego” i „Planu Zagospodarowanie Przestrzennego Wojewdztwa Mazowieckiego”.

W trakcie spotkania wystpi przedstawiciele Mazowieckiego Centrum Polityki Spoecznej i organizacji pozarzdowych z nimi wsppracujcych, przedstawicieli Zarzdu Mazowieckiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej oraz Instytutu ywnoci i ywienia. Spotkanie odbdzie si w dniu 28 maja o godzinie 13.00 w Sali konferencyjnej w siedzibie delegatury Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego w Radomiu, mieszczcej si przy ul. Kociuszki 5 a.

pobierzdo gry do gry

29.05.2012 r.

Otwarcie Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie

Od kilku dni mieszkacy gminy Zakrzew mog korzysta z nowej inwestycji – Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie, ktre swoj dziaalno uroczycie zainaugurowao w ubiegy pitek.

W budynku znajduj si wypoyczalnia ksiek dla dzieci i dorosych, czytelnia czasopism, oglna i regionalna, sala komputerowa z 7 stanowiskami do pracy podczonymi do Internetu oraz sala widowiskowa przeznaczona na dziaalno kulturaln. Planowane jest te utworzenie w budynku lokalnego centrum kompetencji. Budynek przystosowany zosta rwnie dla osb niepenosprawnych, dla ktrych wybudowano podjazd, wind oraz toalety.

Budowa centrum rozpoczta zostaa w 2009 roku. Cakowity koszt budowy centrum wynis ok. 1,5 mln z. Koszt zakupu wyposaenia wynis ok. 130 ty z, a rodki na ten cel zostay pozyskane w Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich, dla dziaania: Odnowa i Rozwj Wsi.

Uroczystej inauguracji towarzyszyy wystpy artystyczne, koncerty a take prezentacja albumu „Zakrzewska Ziemia – cztery pory roku” ktry zosta sfinansowany w ramach naboru wnioskw przeprowadzonych przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach dziaa Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 dla dziaania Mae Projekty.

 Otwarcie Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie (fot. www.cozadzien.pl)  Otwarcie Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie (fot. www.cozadzien.pl)  Otwarcie Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie (fot. www.cozadzien.pl)
pobierzdo gry do gry

30.05.2012 r.

Prowincja Gombrowicz zaprasza na spotkanie z Marcinem Sendeckim.

muzeum gombrowicza

W poniedziakowy wieczr 4 czerwca zapraszamy do Muzeum Witolda Gombrowicza na spotkanie literackie z poet i dziennikarzem Marcinem Sendeckim, autorem jedenastu ksiek poetyckich, z ktrych trzy nominowane byy do Nagrody Poetyckiej Silesius. Jego najnowszy tom wierszy zatytuowany „Farsz” zosta nominowany w 2012 roku do Nagrody Literackiej Gdynia oraz Nagrody Poetyckiej Silesius Sendecki to jeden z waniejszych wsptwrcw rodowiska „bruLionu”. Teksty o literaturze i kulturze publikuje rwnie na amach dziennikw.

Spotkanie poprowadzi dr Dominika witkowska. Bdzie to kolejne wydarzenie z cyklu „Prowincja Gombrowicz”. Dotychczas Prowincja Gombrowicz gocia Olg Tokarczuk, Ing Iwasiw, Andrzeja Stasiuka, Stefana Chwina oraz Mariana Pilota.

Zapraszamy. 4 czerwca, godz.18 Wstp wolny!

pobierzdo gry do gry

31.05.2012 r.

Najnowsze wydanie biuletynu LGD Razem dla Radomki

Biuletyn LGD Razem dla Radomki

Zapraszamy do lektury kolejnego Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki”, ktry zawiera najistotniejsze informacje dotyczce pracy naszego Stowarzyszenia a take inicjatywy lokalnych liderw.

W 26 wydaniu biuletynu znajd Pastwo informacje o organizowanych od ponad p wieku Dniach Kolbergowskich bdcych obecnie Mazowieckim Przegldem Folkloru oraz relacj z konferencji regionalnej jaka miaa miejsce w Przysusze w ramach projektu realizowanego wsplnie ze Zwizkiem Pracodawcw Warszawy i Mazowsza. A ponadto relacj z wyjtkowej noc jaka odbya si w Muzeum we Wsoli i w Muzeum w Przysusze oraz z wizyty studyjnej czonkw LGD „Razem Ku Lepszej Przyszoci” na terenie gminy Jedlisk. W numerze nie zabraknie take innych ciekawych informacji dotyczcych naszych „maych ojczyzn”.

Biuletyn mog Pastwo przeczyta klikajc w ponisz ikon Pobierz. yczymy miej lektury. Zapraszamy do lektury.

pobierzdo gry do gry

01.06.2012 r.

Zapraszamy na 53 Dni Kolbergowskie i 13 Dni Przysuchy. 2 – 3 czerwca 2012 r.

Dni Kolbergowskie Dni Przysuchy

Przysucha – rodzinne miasta Oskara Kolberga – co roku w pierwszy weekend czerwca przyciga liczne grono widzw, ktrzy przyjedaj tutaj na organizowane wydarzenia kulturalne. Sobota – to „Dni Przysuchy” impreza na ktrej prezentuj si oglnopolskie gwiazdy estrady. Niedziela – to dzie „Dni Kolbergowskich” podczas ktrego moemy podziwia autentycznych muzykw wiejskich, ktrzy uczestnicz w Mazowieckiem Przegldzie Folkloru. Na wydarzenia zapraszaj Urzd Miasta i Gminy Przysucha, Dom Kultury w Przysusze, Towarzystwo Kulturowe im. Oskara Kolberga oraz nasze Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”, ktre od 3 lat jest wsporganizatorem imprez.

W sobot 2 czerwca czeka nas moc atrakcji, ktrego gwiazdami bdzie Edyta Geppert oraz Gosia Andrzejewicz. Dni Przysuchy rozpoczn si o godzinie 17.00, a podczas nich zaprezentuj si rwnie Chr Nauczycielski Canto, zesp Red Guitars, Modzieowy Zesp Orkiestry Dtej z Domu Kultury w Przysusze, Big Band Estrada z Domu Kultury w Przysusze.

W niedziel 3 czerwca w Amfiteatrze w Przysusze odbd si 53 Dni Kolbergowskie, bdce jedn z najwaniejszych na mapie naszego wojewdztwa imprez promujcych dziedzictwo kulturowe i folklor. Celem przegldu jest popularyzacja i ochrona najcenniejszych tradycji autentycznego muzykowania i piewu ludowego oraz ukazanie twrczych aspiracji mieszkacw obszarw wiejskich. W przegldzie folkloru mog wzi udzia piewacy ludowi; zespoy piewacze a capella; uprawiajce jednogosowy piew gromadny; instrumentalici – solici grajcy na tradycyjnych instrumentach takich jak: skrzypce, harmonia, bbenek, basy i inne instrumenty muzyczne; a take kapele ludowe. Niedzielne wydarzenia rozpoczn si o godzinie 10.00. W przerwie konkursu zaprezentuj si dziecice i modzieowe zespoy ludowe z terenu LGD „Razem dla Radomki”: Kukueczki ze Skrzyska, Zakrzewiaki z Zakrzewa oraz Wolanianki z Wolanowa, a o godzinie 17.00 wystpi Zesp Pieni i Taca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka”. Przygotowane zostan rwnie specjalne stoiska ludowe, na ktrych kady z widzw bdzie mg wzi udzia w bezpatnych warsztatach z rkodziea, ktre poprowadz osoby wsppracujce z naszym Stowarzyszeniem m.in. Zdzisaw i Barbara Batowscy z Przysuchy (rzebiarstwo), Zbigniew i Danuta Glik z Oblasu (malarstwo naiwne), czy Pan Andrzej Sawiski z Wierzchowin (rzebiarstwo).

Serdecznie zapraszamy.

pobierzdo gry do gry

08.06.2012 r.

Ministerstwo rodowiska. Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarzdowych

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Ministerstwo rodowiska, wzorem lat ubiegych, ogasza otwarty konkurs ofert na realizacj zadania publicznego. Konkurs jest przeznaczony dla organizacji pozarzdowych i dotyczy przygotowania projektw edukacyjnych z zakresu ochrony rodowiska i zrwnowaonego rozwoju. Termin skadania ofert upywa dnia 20 czerwca 2012 roku.

Celem zadania jest wsparcie nauczycieli w planowaniu i realizacji gimnazjalnych projektw edukacyjnych o tematyce ochrony rodowiska i zrwnowaonego rozwoju, poprzez przygotowanie dla nich pakietu projektw.

Na wspieranie realizacji zadania przeznacza si rodki publiczne w wysokoci 100 000 z brutto. Wnioskodawca jest zobowizany zapewni wkad wasny w wysokoci minimum 20% kosztw realizacji zadania.

pobierzdo gry do gry

szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.