NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 7494307


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Maj 2010 r.04.05.2010 r.

Spotkanie informacyjne nt. otwartego konkursu ofert ogoszonych przez Wojewod Mazowieckiego.

Mazowiecki Urzd Wojewdzki zaprasza organizacje pozarzdowe do udziau w spotkaniu informacyjnych dotyczcych ogoszonego przez Wojewod Mazowieckiego otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zada z zakresu pomocy spoecznej w wojewdztwie mazowieckim.

Spotkanie odbdzie si w dniu 6 maja 2010 r. o godzinie 17.00 w Placwce Zamiejscowej Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego w Radomiu, ul. eromskiego 53, sala 292.

pobierzdo gry do gry

05.05.2010 r.

Bezpatne szkolenie: Kadry i pace z obsug programu Symfonia.

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” zaprasza na bezpatne szkolenie „Kadry i pace z obsug programu Symfonia” w ramach projektu „Znajd prac”, ktre odbdzie si w sierpniu 2010 roku w Radomiu.

Zajcia skierowane s do mieszkacw wojewdztwa mazowieckiego, ktrzy pozostaj bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych i niezarejestrowanych jako osoby bezrobotne). Dla uczestnikw projektu przewidziane jest bezpatne doradztwo zawodowe, indywidualne porednictwo pracy oraz 110 godzin szkolenia dydaktycznego z zakresu „Kadry i pace z obsug programu Symfonia”.

Szczegowe informacje i dokumenty zgoszeniowe dostpne s na stronie www.ffi.org.pl, oraz w Biurze Projektu „Znajd Prac” przy ul. eromskiego 94, pok. 412 (IV pitro) w Radomiu.

pobierzdo gry do gry

07.05.2010 r.

Rusofil i rusofob, czyli pojedynek w Muzeum Gombrowicza we Wsoli.

paac Gbrowicza

9 maja o godzinie 17:30 w Muzeum Gombrowicza we Wsoli odbdzie si dyskusja o polskim kompleksie rosyjskim, wojnie i pokoju w kulturze, oraz o „zachodnim Antychrycie” i „przyjacioach Moskalach”.

Udzia w dyskusji wezm – prof. Andrzej de Lazari, rusycysta z Uniwersytetu dzkiego, potomek Rosjan oraz Bartomiej Sienkiewicz, wspzaoyciel i wieloletni dyrektor Orodka Studiw Wschodnich, ekspert i publicysta, potomek wybitnego pisarza Henryka Sienkiewicza.

Wszystkich zainteresowanych do Wsoli dowiezie bezpatny autobus, ktry odjedzie sprzed Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego o godz. 16.45. Powrt do Radomia nastpi tym samym autobusem po spotkaniu, okoo godziny 19.30. Wstp wolny.

pobierzdo gry do gry

06.05.2010 r.

Parada Schumana ju w najblisz sobot.

W sobot po raz 11 odbdzie si w Warszawie Parada Schumana. Organizowana jest od 1999 roku przez euroentuzjastw i zwolennikw Unii Europejskiej. Jest ona zwieczeniem Polskich Spotka Europejskich, stanowicych cykl wydarze o tematyce europejskiej, odbywajcych si w pierwszych dniach maja kadego roku. Celem Parady jest witowanie i pokazanie integracji europejskiej.

Tegoroczna parada obdzie si w przeddzie 60 rocznicy ogoszenia planu Roberta Schumana, pierwszego etapu jednoczenia si Europy. Jedenasta Parada Schumana wyruszy w sobot 8 maja o godzinie 12.00 z Placu Zamkowego w Warszawie. Parad tworz modzi ludzie ze szkolnych klubw europejskich z caej Polski, organizacje pozarzdowe, a take politycy, przedstawiciele wiata kultury i nauki.

pobierzdo gry do gry

07.05.2010 r.

Biuletyn Informacyjny LGD Razem dla Radomki

biuletyn informacyjny stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania Razem dla Radomki

Zachcamy Pastwa do lektury pierwszego numeru Biuletynu Informacyjnego Lokalnej Grupy Dziaania „Razem dla Radomki”. Celem naszej publikacji jest przekazanie najwaniejszych informacji dotyczcych dziaa realizowanych przez Stowarzyszenie, oraz wydarze i inicjatyw zwizanych z rozwojem naszych „Maych Ojczyzn”.

Wersj elektroniczn biuletynu mog Pastwo pobra z zakadki Biuletyn Informacyjny

yczymy miej lektury.

pobierzdo gry do gry

10.05.2010 r.

Radom. Projekt: Wracam do pracy – mam kompleksowe uprawnienia energetyczne.

Radomska Rada Federacji Stowarzysze Naukowo Technicznych

Radomska Rada Federacji Stowarzysze Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej zaprasza osoby niepracujce, bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo na bezpatne szkolenia, ktre odbywaj si w ramach projektu „Wracam do pracy – mam kompleksowe uprawnienia energetyczne”.

W ramach szkolenia zagwarantowany jest zwrot kosztw dojazdw oraz wyywienie, dodatek szkoleniowy, materiay szkoleniowe, oraz nabycie kwalifikacji zawodowych z obsugi eksploatacji urzdze sieci elektroenergetycznych oraz zespow prdotwrczych o napiciu znamionowym do 1kV, ciepownictwa oraz gazownictwa.

Projekt skierowany jest do mieszkacw woj. mazowieckiego z powiatw: szydowieckiego, przysuskiego, zwoleskiego, kozienickiego oraz m. Radom, pozostajcych bez zatrudnienia. Pierwsze szkolenie rozpocznie si 19 maja 2010 r.

pobierzdo gry do gry

11.05.2010 r.

LGD „Razem dla Radomki” zaprasza na warsztaty fotograficzne.

plakat konkursu fotograficznego lgd Razem dla Radomki

Zapraszamy na warsztaty fotograficzne przeznaczone dla dzieci i modziey z obszaru gmin nalecych do Lokalnej Grupy Dziaania "Razem dla Radomki".

Zajcia prowadzone przez profesjonalnych fotografw maj na celu wprowadzenie dzieci i modzie w podstawowe zagadnienia fotografii analogowej i cyfrowej, jak rwnie przekazanie najwaniejszych informacji o technikach wykonywania zdj. Warsztaty bd czy wiedz teoretyczn z zajciami praktycznymi.

Najblisze spotkanie odbdzie si w dniu dzisiejszym o godzinie 16:00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie. Kolejne spotkania odbd si w Publicznej Szkole Podstawowej w Bierwcach (Gmina Jedlisk) oraz w Zespole Szk Oglnoksztaccych w Wieniawie.

pobierzdo gry do gry

15.05.2010 r.

Wyjtkowa noc w muzeum Gombrowicza.

paac Gbrowicza

Muzeum Gombrowicza we Wsoli zaprasza 15 maja na wyjtkowy wieczr, ktry odbdzie si w ramach Nocy Muzew.

O godzinie 20.00 odbdzie si spektakl zatytuowany „Biesiada zainteresowanych hrabiny Kotubaj” W. Gombrowicza wedug pomysu Jana Boczy-Szabowskiego w reyserii Asji amtiugina. O godzinie 21.00 na goci czeka bdzie Biesiada po biesiadzie – czyli wsplne jedzenie kalafiora i inne jarskie atrakcje. Natomiast na godzinie 22.00 zaplanowano czytanie tekstw Witolda Gombrowicza przed kamer.

Wszystkich zainteresowanych do Wsoli dowiezie bezpatny autobus, ktry odjedzie sprzed Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego o godzinie 19.20. Powrt do Radomia tym samym autobusem, po spektaklu, okoo godziny 22.00. Wstp wolny.

pobierzdo gry do gry

13.05.2010 r.

Bezpatne szkolenie z prawnych aspektw prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przez organizacj pozarzdow.

Fundacja Inicjatyw Spoeczno-Ekonomicznych zaprasza na szkolenie dotyczce prawnych uwarunkowa prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przez organizacj pozarzdow. Podczas szkolenia zostan omwione aspekty prawa pracy, praw autorskich, sporzdzania umw, ochrony danych osobowych oraz zasad fair play w biznesie, istotnych z perspektywy prowadzenia dziaalnoci gospodarczej.

Szkolenie odbdzie si w dniach 20-21 maja 2010 roku w Warszawie.

pobierzdo gry do gry

14.05.2010 r.

Rozpoczcie nabru wnioskw na „Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw” oraz „Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej”

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki” informuje o moliwoci skadania wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania 4.1/413 "Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarw wiejskich w zakresie:


Wnioski naley skada w:
Biurze Stowarzyszenia mieszczcym si przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 17.05.2010 r. do 11.06.2010 r. do godziny 15.00. Szczegowe informacje oraz niezbdne dokumenty na temat naborw zamieszczone s w zakadce Nabory wnioskw.

LGD „Razem dla Radomki” zapewnia bezpatn pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegowe informacje dostpne s w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

pobierzdo gry do gry

17.05.2010 r.

20 lecie Samorzdu Gminy i Miasta Przysucha

Tadeusz Tomasik

Serdecznie zapraszamy na uroczyste obchody 20-lecia Samorzdu Gminy i Miasta Przysucha, ktre odbd si w dniu 19 maja 2010 r. o godzinie 10:00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Przysusze.

W 2010 roku mija dwadziecia lat od wolnych wyborw w powojennej historii Polski do samorzdu gminnego. Z tej okazji gomi uroczystoci bd radni Gminy i Miasta w Przysusze ostatnich piciu kadencji oraz wszyscy burmistrzowie z okresu ostatnich 20 lat. Zaplanowano rwnie wykady i wystpienia m.in. Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha – Tadeusza Tomasik, prof. dr. hab. Michaa Kuleszy, oraz Prezesa Lokalnej Grupy Dziaania „Razem dla Radomki” – Cezarego Adama Nowek.

pobierzdo gry do gry

18.05.2010 r.

Szkolenie: Zasady opracowania projektw innowacyjnych i ponadnarodowych.

Regionalny Orodek Europejskiego Funduszu Spoecznego w Radomiu

Regionalny Orodek Europejskiego Funduszu Spoecznego w Radomiu zaprasza na bezpatne szkolenie nt. „Zasad opracowania projektw innowacyjnych i ponadnarodowych”, ktre odbdzie si w dniach 7-8 czerwca 2010 r. w Radomiu przy ul. Kociuszki 1.

Gwnym celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom szkolenia gwnych zasad i procedur opracowania projektw innowacyjnych (poszukiwanie nowych rozwiza w obszarze interwencji EFS) oraz ponadnarodowych (kojarzenie partnerw, nawizywanie kontaktw zagranicznych) w ramach priorytetw i dziaa Programu Operacyjnego Kapitau Ludzkiego oraz wypracowanie wrd beneficjentw umiejtnoci prawidowej realizacji projektw ponadnarodowych pod ktem merytorycznym i finansowym.

pobierzdo gry do gry

19.05.2010 r.

Bezpatne szkolenie z prawnych aspektw prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przez organizacj pozarzdow.

Fundacja Inicjatyw Spoeczno-Ekonomicznych

Fundacja Inicjatyw Spoeczno-Ekonomicznych zaprasza na szkolenie dotyczce prawnych uwarunkowa prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przez organizacj pozarzdow. Podczas szkolenia zostan omwione aspekty prawa pracy, praw autorskich, sporzdzania umw, ochrony danych osobowych oraz zasad fair play w biznesie, istotnych z perspektywy prowadzenia dziaalnoci gospodarczej.

Szkolenie odbdzie si w dniach 20-21 maja 2010 roku w Warszawie.

pobierzdo gry do gry

20.05.2010 r.

LGD Razem dla Radomki zaprasza na najblisze warsztaty fotograficzne

logo razem dla radomki

Zapraszamy na warsztaty fotograficzne przeznaczone dla dzieci i modziey z obszaru gmin nalecych do Lokalnej Grupy Dziaania „Razem dla Radomki”, ktre odbd si w dniu dzisiejszym o godzinie 16:30 w Publicznej Szkole Podstawowej w Bierwcach (Gmina Jedlisk) oraz 25.05.2010 r. o godzinie 16:40 w Zespole Szk Oglnoksztaccych w Wieniawie.

Zajcia prowadzone przez profesjonalnych fotografw maj na celu wprowadzenie dzieci i modzie w podstawowe zagadnienia fotografii analogowej i cyfrowej, jak rwnie przekazanie najwaniejszych informacji o technikach wykonywania zdj

Przypominamy rwnie o konkursie „Pikno doliny Radomki”, w ktrym przewidziano atrakcyjne nagrody (laptopy i 100 nagrd upominkowych). Szczegowe informacje mog Pastwo uzyska pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/konkurs.

pobierzdo gry do gry

21.05.2010 r.

Konkurs Mieszkajmy Pikniej

Wjt Gminy Jedlisk oraz Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlisku zapraszaj wszystkich mieszkacw Gminy Jedlisk do udziau w konkursie na najadniejszy ogrd, posesj oraz soectwo w roku 2010.

Gwnym celem konkursu jest zintegrowanie spoecznoci lokalnej w dziaaniach na rzecz poprawienia estetyki terenu gminy i uatrakcyjnienia jej wizerunku wrd mieszkacw oraz propagowanie zachowa proekologicznych, prozdrowotnych oraz denie do podnoszenia poziomu czystoci, estetyki ulic, posesji i soectw.

Konkurs rozpoczyna si od dnia 1 kwietnia i trwa do 6 lipca 2010 r.

pobierzdo gry do gry

22.05.2010 r.

Dzieje Samorzdu i Administracji w Gminie Przysucha

Dzieje Samorzdu i Administracji w Gminie Przysucha

"W 2009 roku mino 200 lat od chwili utworzenia gmin na ziemiach polskich. W tym roku obchodzimy 20-lecie dziaalnoci w peni samorzdowych gmin w Polsce. Rocznice te skaniaj do podsumowa i spojrzenia wstecz na dzieje samorzdu. Gmina Przysucha, z przerwami funkcjonuje ju 200 lat. Niniejsza praca jest prb przegldu dziejw samorzdu i administracji w Przysusze i okolicach w latach 1809-2010. Opracowanie dotyczy gwnie dziejw samorzdowych i administracyjnych tego obszaru."

pobierzdo gry do gry

24.05.2010 r.

Nagrody Gali Biznesu Ziemi Radomskiej dla firm z obszaru LGD Razem dla Radomki.

Po raz czternasty Izba Przemysowo-Handlowa Ziemi Radomskiej przyznaa Nagrody Gospodarcze Gali Biznesu Ziemi Radomskiej „Granitowy Tulipan”. Nagrody wrczono w dniu 14 maja 2010 r. w Sali Koncertowej przy ul. eromskiego w Radomiu gdzie odby si uroczysty fina.

Wrd laureatw XIV edycji Konkursu o Nagrod Gospodarcz Granitowy Tulipan za rok 2009 znalazy si firmy z terenu gmin nalecych do Lokalnej Grupy Dziaania „Razem dla Radomki”.

W kategorii Firma rednia zwyciy Zakad Mleczarski „FigAND” Sp. J. Leszek Figlarski i wsplnicy z siedzib w Kolonii Wawrzyszw w gminie Wolanowie. W kategorii Produkt Roku zwyciyy wyroby wdliniarskie – Gospodarstwa Rolnego Elbiety i Wojciecha Pysiak ze Zdziechowa w gminie Zakrzew.

Zwycizcom gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw.

pobierzdo gry do gry

25.05.2010 r.

Konferencja naukowa w Zakrzewie: Grunwald 1410 – historia i tradycja.

Sawomir Biakowski - Burmistrz Gminy Zakrzew

Wjt Gminy Zakrzew, Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie, Radomskie Towarzystwo Naukowe oraz Wydzia Ekonomiczny Politechniki Radomskiej zapraszaj na konferencj naukow "Grunwald 1410 - historia i tradycja", ktra odbdzie si w dniu 26 maja o godzinie 10.00 w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie.

Podczas konferencji referaty wygosz m.in.: prof. dr hab. Henryk Samsonowicz (Uniwersytet Warszawski), dr Zbigniew Morawski (Akademia Humanistyczna w Putusku) oraz prof. dr hab. Stefan Nieznanowski i dr hab. Dariusz Kupisz z Uniwersytetu Marii Curie – Skodowskiej w Lublinie.

pobierzdo gry do gry

26.05.2010r.

Zaliczki na finansowanie dziaa z PROW na lata 2007-2013

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Informujemy, i na operacje realizowane z udziaem rodkw Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich w ramach dziaa osi Leader PROW 2007-2013 bdzie mona otrzyma z ARiMR zaliczk.

Zaliczk bdzie mona otrzyma w ramach nastpujcych dziaa:

Szczegowe informacje dotyczce otrzymania zaliczek na realizowane projekty znajd Pastwo w zakadce Nabory wnioskw: Materiay do pobrania dla Wnioskodawcw – Dokumenty w sprawie zaliczki.

pobierzdo gry do gry

27.05.2010 r.

Posiedzeniu Zarzdu Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Informujemy, i w najbliszy poniedziaek (31.05.2010 r.) o godzinie 13.00 w Sali konferencyjnej Biura LGD „Razem dla Radomki” przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu odbdzie si posiedzenie Zarzdu Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Ze wzgldu na wag omawianych spraw obecno Czonkw Zarzdu jest obowizkowa. Prosimy o potwierdzenie swojej obecnoci droga telefoniczn pod nr (48) 38 58 996 lub mailowo na adres zarzad@razemdlaradomki.pl

pobierzdo gry do gry

28.05.2010 r

Zapraszamy na 51 Dni Kolbergowskie i 11 Dni Przysuchy.

dni przysuchy plakat

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki”, Urzd Gminy i Miasta Przysucha oraz Dom Kultury i Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze serdecznie zapraszaj w dniach 5-6 czerwca 2010 r. na 11 Dni Kolbergowskie i 51 Dni Przysuchy.

W ramach 11 Dni Przysuchy, ktre rozpoczn si w sobot od godziny 15.30 zaplanowano koncerty: Szymona Wydry & Carpe Diem, zespou Feel oraz Modzieowej Orkiestry Dtej z Przysuchy.

Natomiast w niedziel o godzinie 10.00 rozpocznie si przegld solistw, piewakw, zespow i kapel ludowych w ramach 51 Dni Kolbergowskich. O godzinie 13.30 wystpi dziecice zespoy ludowe z terenu LGD „Razem dla Radomki” – zesp Folk Dance z Bienidzic oraz „Zakrzewiaki” z Zakrzewa. Na zakoczenie Dni Kolbergowskich przewidziano wystp Chr Nauczycielskiego Nauczycielskiego Przysuchy

Serdecznie Zapraszamy.

pobierzdo gry do gry

31.05.2010 r.

Szkolenia z zakresu Skutecznego Przedsibiorstwa Ekonomii Spoecznej

Fundacja Rozwoju Spoeczestwa Obywatelskiego w Warszawie zaprasza do udziau w szkoleniach otwartych podnoszcych jako usug i zarzdzania przedsibiorstwami spoecznymi, w ramach Projektu SPES (Skuteczne Przedsibiorstwo Ekonomii Spoecznej”.

Szkolenieskierowanejestprzedewszystkimdopracownikwpodmiotwszerokorozumianej ekonomiispoecznejzterenuMazowsza–spdzielnisocjalnych,spdzielnipracy,ZAZ-w, organizacjipozarzdowychprowadzcychdziaalno栠gospodarczlubodpatnpoytku publicznego,atakedotakichinstytucjiirodowisklokalnych,ktreplanujrozpoczcie dziaalnocinapoluekonomiispoecznej.

Najblisze szkolenie odbdzie si w dniach 07-09.06.2010 r.

pobierzdo gry do gry

sie
szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.