NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 6947317


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Kwiecie 201102.04.2011 r.

Zapraszamy na Walne Zebranie Czonkw Stowarzyszenia Razem dla Radomki - 07.04.2011 r. w Zatopolicach.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Zapraszamy na Walne Zebranie Czonkw Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” ktre odbdzie si w dniu 7 kwietnia 2011 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Domu Ludowego w Zatopolicach, w gminie Zakrzew.

Ze wzgldu na wag omawianych spraw obecno Czonkw Stowarzyszenie jest obowizkowa. Prosimy o potwierdzenie obecnoci telefonicznie pod nr 48 38 58 996 lub drog mailow na adres: zarzad@razemdlaradomki.pl.

pobierzdo gry do gry

01.04.2011 r.

Wiosenny Numer Biuletynu Informacyjnego LGD Razem dla Radomki

biuletyn stowarzyszenia

Zachcamy Pastwa do lektury najnowszego numeru biuletynu , w ktrym po raz kolejny chcielimy przekaza informacje dotyczce wydarze z ycia naszych „maych ojczyzn”. W numerze m.in.: informacje o realizowanych projektach w gminie Zakrzew ktre uzyskay dofinansowanie w ramach Osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich, a take o projekcie „Jestem aktywny – bd przedsibiorc” – skierowanego do 5 szk gimnazjalnych z terenu LGD. W numerze nie zabrako rwnie informacji o historii i tradycji naszego obszaru. Gorco Polecamy!

pobierzdo gry do gry

01.04.2011 r.

Zwizek Modziey Wiejskiej zaprasza do wsppracy oraz do udziau w cyklu bezpatnych szkole.

zwiazek modziezy wiejskiej

Zwizek Modziey Wiejskiej realizujc projekt na terenie wojewdztwa mazowieckiego, pragnie zaprosi pracownikw organizacji pozarzdowych (Stowarzysze, Fundacji, Przedsibiorstw Spoecznych, Przedsibiorstw Socjalnych, Bankw Spdzielczych) do udziau w przedsiwziciu: „Centra Inicjatyw Ekonomii Spoecznej w wojewdztwie mazowieckim” ktrego celem jest wzmocnienie podmiotw wspierajcych i realizujcych usugi wobec podmiotw ekonomii spoecznej.

W ramach projektu Zwizek organizuje dwudniowe bezpatne szkolenie dotyczce: ekonomii spoecznej, zarzdzania finansami, podstaw zarzdzania projektami, budowania partnerstwa, pozyskiwania funduszy na dziaalno organizacji, doskonalenia umiejtnoci interpersonalnych. Informacje na temat miejsca i terminw szkole znajd Pastwo na stronie Zwizku Modziey Wiejskiej

pobierzdo gry do gry

04.04.2011 r.

wietlica - Moje Miejsce

rownac_szanse

Polska Fundacja Dzieci i Modziey ogasza konkurs w ramach programu „wietlice – Moje Miejsce”, w ktrym o przyznanie dotacji mog ubiega si lokalnie dziaajce organizacje pozarzdowe z terenu wojewdztwa mazowieckiego (z wyjtkiem powiatu warszawskiego).

„wietlica – Moje miejsce” to program partnerski Fundacji PZU i Polskiej Fundacji Dzieci i Modziey. Gwnym celem programu jest zapewnienie dzieciom ze szk podstawowych (8-13 lat) miejsc, w ktrych midzy zajciami szkolnymi a pobytem w domu, mogyby uczestniczy w zajciach edukacyjnych i rozwija si intelektualnie.

Wicej informacji na stronie www.pcyf.org.pl

pobierzdo gry do gry

05.04.2011 r.

Wiosenne Warsztaty w Muzeum im. Oskara Kolberga

museum kolberga

Muzeum w Przysusze zaprasza na warsztaty etnograficzne wykonywania palm i pisanek wielkanocnych, prowadzone przez dowiadczone twrczynie ludowe z regionu opoczyskiego – Mariann Rzepk i jej crki Boen i Gabriel z Bielowic. Tegoroczne warsztaty etnograficzne ruszaj 6 kwietnia i potrwaj do 8 kwietnia. Adresowane s do dzieci z przedszkoli, szk podstawowych, gimnazjw oraz dorosych.

Pani Marianna jest laureatk Nagrody im. Oskara Kolberga i wraz z crkami kontynuuje regionaln tradycj rkodziea artystycznego, tworzc w wielu dziedzinach sztuki ludowej: wykonuje koronki, hafty i stroje ludowe, plastyk obrzdow – palmy, pisanki, wycinanki, kwiaty z bibuy. W rodowisku twrczy regionu opoczyskiego uwaana jest za jedn z najlepszych.

Celem warsztatw jest propagowanie i kultywowanie tradycji zwizanej z okresem wit Wielkanocnych, spotkanie z twrczyniami ludowymi oraz pokaz zdobienia pisanek i wykonywania palm. Zajciom teoretycznym bdzie towarzyszy pogadanka o tradycjach okresu Wielkiego Postu, Niedzieli Palmowej i Wielkiej Nocy. Uczestnicy usysz o zwyczajach zwizanych ze wiceniem palm, dowiedz si z czego s wykonane, jaka jest symbolika poszczeglnych elementw. Zapoznaj si z technik wykonywania tradycyjnych pisanek opoczyskich, sposobem ich pisania. Kady z uczestnikw samodzielnie wykona palm lub pisank.

Zapisy grup pod numerem tel. 48 675 22 48. Opata za udzia w warsztatach wynosi 4 z od osoby. Kady uczestnik powinien przynie ze sob ugotowane jajko oraz noyczki.

pobierzdo gry do gry

06.04.2011 r.

Dotacje do 40 tysicy zotych. Projekt dla planujcych rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej!

altum

Towarzystwo ALTUM Programy Spoeczno Gospodarcze – realizuje projekt „Nowe przedsibiorstwa – nowe moliwoci” skierowany do osb, ktre szukaj moliwoci samo zatrudnienia, maj dobry pomys, a nie maj wystarczajcych zasobw finansowych, moliwoci oraz wiedz do realizacji swoich dziaa. Dla uczestnikw przygotowano m.in. szkolenia oraz jednorazow dotacj w kwocie 40 ty. z. Rekrutacja trwa do 8 kwietnia 2011 r.

Uczestnikami Projektu mog by osoby zameldowane na terenie powiatu radomskiego, szydowieckiego, przysuskiego lub miasta Radom, ktre nie prowadz i nie prowadziy dziaalnoci gospodarczej w przecigu ostatnich 12 miesicy przed przystpieniem do Projektu i dodatkowo speniaj jeden z warunkw:

  • s w wieku do 25 roku ycia
  • s dugotrwale bezrobotne
  • zamieszkuj obszary wiejskie
  • zostay zwolnione z przyczyn zakadu pracy i pozostaj bez zatrudnienia przez minimum 3 miesice od momentu zwolnienia do dnia przystpienia do projektu
  • s kobietami a w szczeglnoci: powracaj na rynek pracy po przerwie zwizanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci; wchodz po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie zwizanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

Projekt zakada: przeszkolenie i udzielenie doradztwa indywidualnego 60 osobom; wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej w kwocie do 40.000 z; wsparcie w postaci dotacji pomostowej na okres 6 m-cy po rozpoczciu dziaalnoci gospodarczej w kwocie po 1000 z/ mies. - zostanie przyznane 46 osobom.

pobierzdo gry do gry

07.04.2011 r.

Panorama Jedliska

panorama jedlinska

Zachcamy Pastwa do lektury 27 numery Panoramy Jedliskiej w ktrym znajdziemy wiele interesujcych artykuw powiconych m.in.: projektom „Taniec zblia ludzi”, „Bd aktywny – bd najlepszy”, „Teatr-Historia. Wiem – Tworz” ktre otrzymay dofinansowanie ze rodkw UE, a take bogat fotorelacj z Jedliskich Zapustw, ktre odbyy si w dniach 6-8 marca, aktualnoci sportowe i informacje powicone szkoom z terenu Gminy. yczyny przyjemnej lektury.

Wicej informacji: www.jedlinsk.pl

pobierzdo gry do gry

08.04.2011r

Nic nowego pod socem w Muzeum Gombrowicza.

paac Gbrowicza

Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli zaprasza na program literacko-satyryczny Sawomira Hollanda „Nic nowego pod socem” ktry odbdzie si dzisiaj- 8 kwietnia o godzinie 20.00.Teksty Tuwima, Hemara, Lemiana, Jurandota uwiadomi nam, e czasy, w ktrych yjemy wcale nie s takie wyjtkowe, jak nam si wydaje.

Sawomir Holland, aktor grajcy m.in. w warszawskim Teatrze Ateneum i w Teatrze na Woli, w trwajcym ponad godzin spektaklu prezentuje wybitne teksty literackie z dwudziestolecia midzywojennego, przeplatane narracj napisan wsplnie z Jackiem Bursztynowiczem.

Jest i miesznie i strasznie, lirycznie i satyrycznie. A rozmowa aktora z publicznoci i wybitnymi twrcami z czasw II Rzeczpospolitej jest opowieci o kondycji czowieka: o jego przewagach i przywarach, o maych zwycistwach i wielkich klskach w konfrontacji z losem i histori. Spektakl Hollanda i Bursztynowicza to take okazja do spokojnej refleksji, ktrej w osaczajcym nas coraz natarczywiej historycznym (i histerycznym) zgieku brakuje na co dzie.

pobierzdo gry do gry

09.04.2011 r.

I ty moesz zosta trenerem biznesu - bezpatne szkolenia.

Akademia Szybkiej Nauki w Warszawie zaprasza do udziau w bezpatnych szkoleniach umoliwiajcych uzyskanei certyfikatw powiadczajcych kwalifikacj: trenerskie w zakresie opracowywania programw i prowadzenia szkole biznesowych oraz zarzdzania projektami wg. metodyki PRINCE2 Foundation.

Szkolenia realizowane s w ramach projektu "I ty moesz zosta trenerem" - wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spoecznego, ktry gwarantuje bezpatne szkolenia, coaching, spotkania dotyczce doradztwa personalnego z psychologii biznesu, podrczniki, materiay szkoleniowe.

W projekcie mog uczestniczy rolnicy lub domownicy zamieszkujcy teren wojewdztwa mazowieckiego z wyksztaceniem wyszym, rozwaajcy ewentualno podjcia zatrudnienia w obszarach niezwizanych z dziaalnoci rolnicz lub rozwaajcy podjcie pozarolnizcej dziaalnoci gospodarczej.

pobierzdo gry do gry

11.04.2011 r.

Walne Zebranie Stowarzyszenia Razem dla Radomki – 7 kwietnia 2011 r. – Zatopolice

W czwartek 7 kwietnia 2011 r. w Zatopolicach (Gmina Zakrzew) odbyo si Walne Zebranie Czonkw Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, podczas ktrego przedstawiono sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarzdu z dziaalnoci LGD „Razem dla Radomki” za rok 2010 r. , sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2010 r., oraz kierunku dziaa Stowarzyszenia na lata 2011 – 2014.

W przedmiotowych obszarach podjto uchway zatwierdzajce przedstawione sprawozdania, ocen Komisji Rewizyjnej, oraz udzielono absolutorium Zarzdowi Stowarzyszenia.

Dokonano rwnie wyboru nowego skadu Rady Stowarzyszenia. Przewodniczcym Rady zosta Pan Sawomir Biakowski – Wjt Gminy Zakrzew, a Sekretarzem Rady – Pan Krzysztof Murawski – Wjt Gminy Wolanw. Sowa podzikowania kierujemy take pod adresem Stefana Baszczyka, poprzedniego Przewodniczcego Rady oraz Adama Gibay – byego Czonka Rady Stowarzyszenia za wieloletni i efektywn wspprac z Lokaln Grup Dziaania „Razem dla Radomki”.

Walne Zebranie Czonkw Stowarzyszenia Walne Zebranie Czonkw Stowarzyszenia Walne Zebranie Czonkw Stowarzyszenia
Walne Zebranie Czonkw Stowarzyszenia Walne Zebranie Czonkw Stowarzyszenia Walne Zebranie Czonkw Stowarzyszenia
pobierzdo gry do gry

12.04.2011 r.

Lista rankingowa wnioskw zgoszonych w ramach dziaania: Mae projekty.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki” informuje o zakoczeniu postpowania przez Rad Stowarzyszenia w sprawie oceny wnioskw, ktre wpyny w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich O 4 Leader na lata 2007-2013 w ramach dziaania: „Mae projekty”.

Poniej prezentujemy list rankingow naboru wnioskw przeprowadzonych w dniach od 1 marca 2011 r. do 28 marca 2011 r. w ramach dziaania: „Mae projekty”.

Lista rankingowa wnioskw o dofinansowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki” dla dziaania „Mae projekty”.)

pobierzdo gry do gry

13.04.2011 r.

Ogaszamy nabr wnioskw w zakresie dziaa: Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw, Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej, Odnowa i rozwj wsi

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki” informuje o moliwoci skadania wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania 4.1/413 "Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarw wiejskich w zakresie:


Wnioski naley skada w:
Biurze Stowarzyszenia mieszczcym si przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 18.04.2011 r. do 13.05.2011 r. do godziny 15.00. Informacje nt. dziaa jak rwnie formularze wnioskw o przyznanie pomocy dostpny s w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakadce Materiay do pobrania: Materiay do pobrania przez Wnioskodawcw) lub Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

LGD „Razem dla Radomki” zapewnia bezpatn pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegowe informacje dostpne s w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

pobierzdo gry do gry

15.04.2011 r.

LGD Razem dla Radomki uczestniczy w targach Agrotravel

agrotravel

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach Agrotravel, ktre odbywaj si w dniach 15-17 kwietnia 2011 r. w Kielcach ju po raz trzeci. Organizatorami tagw s Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Ministrem Sportu i Turystyki oraz Marszakiem Wojewdztwa witokrzyskiego.

Targi s doskonaym miejscem promocji i sprzeday oferty turystyki wiejskiej. S rwnie okazj do rozmw i spotka z innymi Lokalnymi Grupami Dziaania. Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" ju po raz drugi uczestniczy w targach.

Zachcamy do odwiedzenia naszego stosika

pobierzdo gry do gry

18.04.2011 r.

Bezpatne szkolenia dla osb odchodzcych z rolnictwa lub rybowstwa.

creator logo

Firma Creator Sp. z o.o. zaprasza do udziau w bezpatnych szkoleniach: Sprzedawca z obsug komputera i kasy fiskalnej (180 godzin.) skierowanych do osb odchodzcych z rolnictwa lub rybowstwa (rybactwa) mieszkajcych na terenie wojewdztwa mazowieckiego.

Kady uczestnik otrzyma zwrot kosztw dojazdu do miejsca szkolenia, materiay szkoleniowe, zawiadczenie potwierdzajce nabycie nowych kwalifikacji w zawodzie sprzedawca. Szczegowe informacje na temat projektu i rekrutacji udzielane s w biurze projektu w Radomiu przy ul. Warzywnej 23 oraz pod nr tel. 48 38 510 95.

pobierzdo gry do gry

19.04.2011 r.

Bezpatne kursy pedagogiczne dla kandydatw na instruktorw nauki zawodu.

”izbarzemiosla"

Izba Rzemiosa i Maej Przedsibiorczoci w Radomiu zaprasza do udziau w projekcie „Mam zawd i ucz zawodu” realizowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.

W ramach projektu oferowany jest bezpatny kurs pedagogiczny dla kandydatw na instruktorw praktycznej nauki zawodu. Projekt skierowany jest do osb zamieszkujcych wojewdztwa mazowieckiego, ktre ukoczyy 18 lat. Szczegowe informacje na temat projektu mona uzyska w Biurze Izby Rzemiosa i Maej Przedsibiorczoci w Radomiu przy ul. Kiliskiego 15/17 oraz pod nr tel. 48 38 58 996.

pobierzdo gry do gry

19.04.2011 r.

Broszura informacyjna - Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw

Udostpniamy broszur informacyjn wydan przez Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na temat Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007 - 2013, Dziaanie 312 "Tworzenie i Rozwj Mikroprzedsibiorstw".

Poradnik zawiera wiele wanych informacji dla beneficjentw chccych ubiega si o uzyskanie pomocy w ramach dziaania "Tworzenie i Rozwj Mikroprzedsibiorstw", na ktre obecnie prowadzimy nabr. Zachcamy do zapoznania si z publikacj i skadania wnioskw.

Publikacja do pobrania na stronie Poradnik Dziaanie 312 "Tworzenie i Rozwj Mikroprzedsibiorstw"

pobierzdo gry do gry

20.01.2011 r.

Broszura informacyjna – Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej

Udostpniamy Pastwu broszur informacyjn wydan przez Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na temat Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007 – 2013 dotyczca dziaania: Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej”.

Poradnik zawiera wiele wanych informacji dla beneficjentw chccych ubiega si o uzyskanie pomocy w ramach dziaania "Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej", na ktre obecnie prowadzimy nabr. Zachcamy do zapoznania si z publikacj i skadania wnioskw.

Publikacja do pobrania na stronie Poradnik Dziaanie 311 "Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej"

pobierzdo gry do gry

21.04.2011 r.

Relacja z Midzynarodowych Targw Turystyki Wiejskiej – AGROTRAVEL 2011

Agrotravel 2011

Przedstawiciele Lokalnej Grupy Dziaania "Razem dla Radomki" w dniach 15-17 kwietnia uczestniczyli w III Midzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2011 w Kielcach, ktre stanowi miejsce spotka krajowych i zagranicznych organizatorw turystyki. Targi organizowane s przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz witokrzysk Organizacj Turystyczn. Ich ide jest szeroko rozumiana komercjalizacja usug turystyki wiejskiej i promocja obszarw wiejskich. AGROTRAVEL jako jedyna w kraju wyspecjalizowana impreza wystawiennicza brany agroturystycznej przyciga z roku na rok coraz wiksz liczb wystawcw i zwiedzajcych, ktrych w tym roku byo blisko 30 tysicy osb.

Agrotravel 2011 Agrotravel 2011 Agrotravel 2011
pobierzdo gry do gry

26.04.2011 r.

Konkurs dotacyjny: Dziaania na rzecz poprawy warunkw ycia ludzi starszych.

Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego zaprasza do udziau w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarzdowych oraz innych uprawnionych podmiotw do realizacji zada publicznych w obszarze promocja zdrowia i polityka spoeczna – Priorytet 5: Dziaania na rzecz poprawy warunkw ycia ludzi starszych. Oferty mona skada do 17 maja 2011 r.

Projekty skadane w ramach konkursu powinny dotyczy inicjowania i wspierania dziaa majcych na celu popraw jakoci ycia ludzi starszych oraz ich aktywnoci yciowej oraz rozwiania zrnicowanych i innowacyjnych form opieki i usug (zwaszcza rodowiskowych, rodzinnych) dla osb starszych, wraz ze wsparciem opiekunw i wolontariuszy dziaajcych na rzecz tych osb.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 25 000 z, przy zaoeniu i wnioskowana kwota dotacji nie moe przekroczy 80 cakowitych kosztw zadania.

pobierzdo gry do gry

27.04.2011 r.

Szkolenia dla rolnikw: Zmiana kwalifikacji zawodowych – krokiem ku przyszoci.

altum

Towarzystwo ALTUM zaprasza do udziau w projekcie „Zmiana kwalifikacji zawodowych – krokiem ku przyszoci” w ramach ktrego oferowane s szkolenia zawodowe. Projekt skierowany jest do 100 osb – ubezpieczonych w KRUSIE lub domownikw zamieszkujcych w gminie wiejskiej i miejsko-wiejskiej oraz w miecie do 25 tys. mieszkacw, ktre wykonuj dziaalno rolnicz, lecz w momencie przystpienia do projektu zo owiadczenie o zamiarze podjcia zatrudnienia w obszarze niezwizanych z dziaalnoci rolnicz.

Projekt zakada szkolenia zawodowe w zawodach: kierowca cignika siodowego kat. C, cukiernik, kosmetyczka, elektryk, przedstawiciel handlowy, kucharz, fryzjer a take doradztwo zawodowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz warsztaty obsugi komputera z Internetem oraz z jzyka angielskiego.

Rekrutacja do projektu odbywa si bdzie w terminach od 01.05.2011 r. do 31.05.2011 r. w Biurze projektu mieszczcym si w Radomiu przy ul. Czachowskiego 34.

pobierzdo gry do gry

28.04.2011 r.

Miejsce kultury, kultura masowa w Muzeum Gombrowicza we Wsoli

muzeum gombrowicza

Muzeum Gombrowicza zaprasza na kolejne wydarzenie w ramach cyklu: „Miejsce kultury-kultura miejscowa”. Tym razem we Wsoli odbdzie si podwjny jubileusz: 50 – lecia pracy twrczej Andrzeja Mdrzyckiego oraz 25 – lecia dziaalnoci artystycznej Robert Grudnia. W programie wieczoru: Anna Adamiak – mezzosopran, Robert Grudzie – fortepian, Marzena Odzimek-Jarosiska i Mariusz Pyrka – recytacja wierszy Andrzeja Mdrzyckiego.

Koncert odbdzie si w najbliszy pitek 29 kwietnia o godzinie 19.00. Wszystkich zainteresowanych wydarzeniem dowiezie bezpatny autobus ITS Michalczewski, zbirka przed Teatrem Powszechnym w Radomiu. Wstp wolny.

pobierzdo gry do gry

29.04.2011 r.

Bezpatne szkolenia z dziaa: Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw, Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej ju w przyszym tygodniu.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki” zaprasza na bezpatne szkolenia z dziaa: Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw, Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej. Szkolenia skierowane s do mieszkacw gmin: Jedlisk, Przytyk, Przysucha, Wolanw, Wieniawa, Zakrzew; do osb fizycznych zainteresowanych pozyskaniem rodkw unijnych na rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej; do rolnikw zainteresowanych prowadzeniem dziaalnoci pozarolniczej, oraz do przedsibiorcw z terenw wiejskich chccych rozwija swoje firmy.

Szkolenia odbd si w terminie:

  • 05.05.2011 r. -Szkolenie z zakresu „Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw” w Domu Ludowym w Cerekwi w Gminie Zakrzew, godz. 10:00-15.00.
  • 06.05.2011 r. - Szkolenie z zakresu: „Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej” w Urzdzie Gminy w Przytyku , ul. Zachta 57– sala obrad Rady Gminy, godz. 10:00-15.00.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedz, si w jaki sposb napisa prawidowo wniosek i budet, tak aby unikn problemw przy pniejszym jego rozliczaniu. Omwione zostan konkretne pomysy na zaoenie wasnej dziaalnoci pod katem zgodnoci z Lokaln Strategi Rozwoju i Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007 - 2013.

Zapewniamy profesjonalnego trenera, bezpatne materiay szkoleniowe, poczstunek.

Zgoszenia do udziau w szkoleniach przyjmowane s do dnia 4 maja 2011 r. telefonicznie pod nr 048 38 58 996 lub mailowo na adres: zarzad@razemdlaradomki.pl.

pobierzdo gry do gry

11.04.2012 r.

Konkurs na realizacj zada z zakresu upowszechniania sportu

Minister Sportu i Turystyki ogosi otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2012 roku zada z zakresu upowszechnianie sportu rnych grup spoecznych i rodowiskowych realizowanych w okresie od 1 maja do 20 grudnia 2012 r. finansowanych ze rodkw pochodzcych z budetu pastwa. Oferty mona skada do 30 kwietnia 2012.

Zadania przewidziane do realizacji to: upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w rnych grupach spoecznych; wspieranie prozdrowotnych programw aktywnoci fizycznej – „Trzymaj form”; wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsiwzi realizowanych w ramach programu wsppracy z Poloni i Polakami za granic oraz realizacja zada zwizanych z promocj sportu dla wszystkich.

O przyznanie dofinansowania w wysokoci do 80% mog ubiega si organizacje spoza sektora finansw publicznych, powoane dla prowadzenia dziaalnoci w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – zapis w statucie, a w szczeglnoci stowarzyszenia o zasigu oglnopolskim.

pobierzdo gry do gry

szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.