NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 7599263


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Jestem aktywny - bd przedsibiorc.


loga

Strona projektu: www.it.kielce.pl

1. Aktualnoci
2. Opis projektu
3. Terminy szkole
4. Zdjcia z realizacji projektu
5. Do pobrania
6. Zamwienia
6. Materiay promocyjne

Aktualnoci

W dniu 23 luty 2012 roku w Hali Sportowej Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Puawskiego przy ul. Chrobrego 27 w Radomiu odby si Regionalny Konkurs Przedsibiorczoci dla 109 gimnazjalistw - czonkw Innowacyjnych Klubw Przedsibiorczoci utworzonych i funkcjonujcych w piciu szkoach gimnazjalnych w wojewdztwie mazowieckim, tj. w: Jedlisku, Przytyku, Przysusze, Wolanowie i Wieniawie w ramach projektu realizowanego przez LGD "Razem dla Radomki" - "Jestem aktywny - bd przedsibiorc".

Konkurs mia na celu sprawdzi wiedze merytoryczn modziey i ich twrcze podejcie do rozwizywania zada. Zosta zorganizowany w ramach innowacyjnego projektu pn. "Jestem aktywny - bd przedsibiorc" realizowanego w w/w szkoach od padziernika 2010 r. Celem Konkursu byo rozpropagowanie wrd modziey idei aktywnego i praktycznego nauczania przedsibiorczoci poprzez zaprezentowanie moliwoci i skutecznoci zastosowania na zajciach mao znanej w Polsce metodyki TRIZ. Dodatkowo piciu nauczycieli - Animatorw zostao przeszkolonych w zakresie praktycznego zastosowania metody TRIZ w nauczaniu modziey.Podczas Regionalnego Konkursu Przedsibiorczoci, uczniowie mieli okazj wykorzysta nowo zdobyt wiedz i umiejtnoci nabyte na pozalekcyjnych zajciach w szkole. Kady z Klubw mia za zadania rozwiza przygotowane dla nich na t okazj pytania konkursowe oraz zaprezentowa autorsk kampanie promujc szko jako zadanie, do ktrego Klubowicze przygotowywali si w cigu ostatnich kilku miesicy, korzystajce ze wsparcia merytorycznego Animatorw Klubw, Trenerw i Ekspertw TRIZ. Ostanie zadanie byo zaprezentowane indywidualnie przez kady z Klubw w formie prezentacji multimedialnych wzbogaconych o krtki filmiki, wywiady, zdjcia, komentarze przygotowane przez modzie. Kady zesp przygotowa take wizualizacj kampanii szkoy i swojego Klubu w formie plakatw, banerw, tablic reklamowych.

Gwn nagrod w Regionalnym Konkursie Przedsibiorczoci - tablic interaktywn i projektor multimedialny zdoby Innowacyjny Klub Przedsibiorczoci funkcjonujcy w Zespole Szk Oglnoksztaccych w Wolanowie prowadzony przez Pani Animator Agnieszk Wlazo. II miejsce i nagrod w postaci kamery cyfrowej zdoby Innowacyjny Klub Przedsibiorczoci z Gimnazjum w Przysusze prowadzony przez Pani Animator Dorot Stadnik, natomiast III miejsce w Konkursie i aparat cyfrowy otrzyma Innowacyjny Klub Przedsibiorczoci z Gimnazjum w Wieniawie prowadzony Przez Pani Animator Monik Kopyt. Kolejne miejsca zajli: Innowacyjny Klub Przedsibiorczoci z Jedliska prowadzony przez Pani Animator Mari Much i Innowacyjny Klub Przedsibiorczoci z Przytyka prowadzony Przez Pani Animator Ew Kopyck. Wszyscy czonkowie Innowacyjnych Klubw Przedsibiorczoci otrzymali zestawy upominkowe przygotowane przez gwnego organizatora imprezy - Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego.

Wszystkim Klubowiczom, ktrzy uczestniczyli w Regionalnym Konkursie Przedsibiorczoci serdecznie gratulujemy przedsibiorczej postawy, pomysw i zaangaowania, a opiekunom Klubw znakomitego przygotowania modziey do udziau w Konkursie.


W dniach 11 i 12 luty odbyo si w Hotelu GROMADA w Cedzynie k/Kielc 2-dniowe Forum konsultacyjne powicone metodologii prowadzenia zaj w Szkolonych Klubach Przedsibiorczoci powoanych w szkoach gimnazjalnych . W spotkaniu uczestniczyli Animatorzy Klubw z wojewdztwa mazowieckiego i witokrzyskiego, TRIZ - meni, ktrzy poprowadz zajcia z uczniami, personel zaangaowany w realizacje projektu oraz przedstawiciele wszystkich partnerw projektu. Uczestnicy forum wsplnie opracowali koncepcj metodologii prowadzenia zaj w Innowacyjnych Klubach Przedsibiorczoci.

Kluby rozpoczn swoje funkcjonowanie w oparciu o przyjt metodologi w II semestrze roku szkolnego 2010/2011.

Zapraszamy Pastwa do obejrzenia filmu promujcego dziaania projektu "Jestem aktywny - bd przedsibiorc". Film przedstawia relacj z zaj prowadzonych w 5 Szkolnych Klubach Przedsibiorczoci z Jedliska, Przytyka, Przysuchy, Wieniawa i Wolanowa, wypowiedzi ich uczestnikw, animatorw oraz ekspertw TRIZ.


22 marca 2012 roku w Wojewdzkim Domu Kultury im. Jzefa Pisudskiego w Kielcach, przy ul. ciegiennego 2 odbya si konferencja koczca realizacj projektu JESTEM AKTYWNY - BD PRZEDSIBIORC. W konferencji uczestniczyy osoby zaangaowane w jego realizacj z ramienia Lidera Projektu - witokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Partnerw projektu - Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa witokrzyskiego, Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego, Lokalnej Grupy Dziaania "Pery Czarnej Nidy" oraz Lokalnej Grupy Dziaania "Razem dla Radomki", Animatorzy prowadzcy zajcia w 10 Innowacyjnych Klubach Przedsibiorczoci, Eksperci projektu oraz inni zaproszeni gocie, w tym m.in. przedstawiciele samorzdw, przedstawiciele Kuratorium Owiaty w Kielcach, szk gimnazjalnych oraz instytucji edukacyjnych z Wojewdztwa witokrzyskiego.

Konferencja adresowana bya do wszystkich uczestnikw, skupiaa si wok prezentacji celw i uwarunkowa realizacji projektu. Podczas konferencji gos zabrali reprezentanci wszystkich podmiotw zaangaowanych w realizacje projektu. Wystpili eksperci - Pani Anna SabatUJK w Kielcach., Pan Jan Boratyski -Regionalny Dyrektor TRIZ-Polska, Pani dr Irena Staczyk ekspert TRIZ-pedagogiki, UJK w Kielcach. Wnikliwego podsumowania wpywu projektu na postawy modziey przedstawili trenerzy, Animator Klubu ale take sama modzie gimnazjalna na rzecz ktrej projekt zosta zrealizowany.

W drugiej czci spotkania przestawiono film z dziaalnoci Klubw Przedsibiorczoci z wojewdztwa mazowieckiego oraz film konkursowy przygotowany przez modzie z Klubu w Chcinach - zwycizc Regionalnego Konkursu Przedsibiorczoci zorganizowanego w wojewdztwie witokrzyskim.


Filmy z zaj prowadzonych w Innowacyjnych Klubach Przedsibiorczoci oraz z Regionalnego Konkursu - realizowanych w ramach projektu Jestem aktywny - bd przedsibiorc.

Zachcamy do obejrzenia filmw ktre przedstawiaj projekt "Jestem aktywny - bd przedsibiorc" - realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Razem dla Radomki" w partnerstwie ze witokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Samorzdami Wojewdztwa Mazowieckiego i witokrzyskiego. Projekt zakada promocj postaw przedsibiorczych oraz innowacyjnego podejcia do rozwizywania problemw powstajcych w procesie prowadzenia firmy, poprzez wspdziaanie przedsibiorcw z uczniami szk gimnazjalnych.

Filmy prezentuj zajcia prowadzane przez Animatorw i Ekspertw TRIZ w 5 Innowacyjnych Klubach Przedsibiorczoci prowadzonych w gimnazjach z terenu dziaania LGD "Razem dla RadomkI" oraz Regionalny Konkurs Przedsibiorczoci, w ktrym rywalizoway w/w szkoy. Konkurs mia na celu sprawdzi wiedze merytoryczn modziey i ich twrcze podejcie do rozwizywania zada, a take propagowa wrd modziey ide aktywnego i praktycznego nauczania przedsibiorczoci poprzez zaprezentowanie moliwoci i skutecznoci zastosowania na zajciach mao znanej w Polsce metodyki TRIZ.

Opis projektu

Lokalna Grupa Dziaania "Razem dla Radomki" w partnerstwie z witokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Lokaln Grup Dziaania "Pera Czarnej Nidy" i Samorzdami Wojewdztwa Mazowieckiego i witokrzyskiego podpisaa umow na realizacj projektu pn. "Jestem aktywny - bd przedsibiorc" realizowanego w ramach projektu systemowego PARP "Inicjatywy promujce postawy przedsibiorcze i wspierajce rozwj przedsibiorczoci - Fundusz Grantw na Inicjatywy", finansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Poddziaania 2.2.1 "Poprawa jakoci usug wiadczonych przez instytucje wspierajce rozwj przedsibiorczoci i innowacyjnoci" Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.

Projekt "Jestem aktywny - bd przedsibiorc" zakada promocj postaw przedsibiorczych oraz innowacyjnego podejcia do rozwizywania problemw powstajcych w procesie prowadzenia firmy, poprzez wspdziaanie przedsibiorcw z uczniami szk gimnazjalnych. Gwnym celem projektu jest:

 • wprowadzenie kompleksowych usug wspierajcych rozwj przedsibiorczoci i promujcych postawy przedsibiorcze wrd rnych grup spoecznych majcych wpyw na rozwj spoeczno-gospodarczy (przedsibiorcy, konsultanci, kadra nauczycielska, uczniowie gimnazjw) z regionu mazowieckiego.

Dodatkowo bdziemy dy do wypracowania i wdroenia indukcyjnego modelu nauczania przedsibiorczoci na poziomie szkoy gimnazjalnej.

W ramach projektu w partnerskich szkoach gimnazjalnych z terenu LGD "Razem dla Radomki" powstan Szkolne Kluby Przedsibiorczoci. Bdzie to 5 szk:

 • Publiczne Gimnazjum w Jedlisku,
 • Publiczne Gimnazjum w Przytyku,
 • Publiczne Gimnazjum w Przysusze,
 • Publiczne Gimnazjum w Wieniawie
 • oraz Publiczne Gimnazjum w Wolanowie.

Kady klub bdzie liczy ok. 20 uczestnikw. Na potrzeby przedsiwzicia zostan przeprowadzone szkolenia na trenerw, ktrzy w ramach projektu bd wiadczy usugi na rzecz kreowania postaw innowacyjnej przedsibiorczoci na zajciach warsztatw klubowych. Jednym z elementw zaj warsztatowych w poczeniu z zadaniami konkursowymi bdzie rozwizywanie problemw przedsibiorstw w oparciu o metod TRIZ (Teoria Rozwizywania Innowacyjnych Zada). Zajcia w ramach klubw bd miay charakter zabaw, warsztatw dcych do rozwizywania realnych problemw przedsibiorcw.

Dziaanie klubw odbywa si bdzie poprzez cotygodniowe spotkania warsztatowe w II semestrze 2010/2011 oraz w I semestrze 2011/2012 r. Zajcia prowadzi bd eksperci TRIZ i przedsibiorczoci oraz przeszkoleni trenerzy TRIZ i animatorzy. Warsztaty odbywa si bd raz w tygodniu jako dwugodzinne zajcia pozalekcyjne. W ramach tego dziaania modzie bdzie miaa moliwo zetknicia si z realiami prowadzenia dziaalnoci gospodarczej poprzez wizyty w przedsibiorstwach. Aktywna forma prowadzenia zaj ma na celu pobudzenie do innowacyjnego i twrczego rozwizywania problemw przy zastosowaniu metody TRIZ i wiedzy z zakresu przedsibiorczoci, czego efektem bdzie zwikszony poziom przedsibiorczoci i wiedzy o moliwoci rozwoju wasnego potencjau opartego na postawach przedsibiorczych.


Terminy szkole

Informujemy, i w miesicu listopadzie odbd si szkolenia dla osb wybranych na TRIZ - menw oraz Animatorw Innowacyjnych Klubw Przedsibiorczoci w ramach projektu pn. "Jestem aktywny ? bd przedsiebiorc". Szkolenia zostan przeprowadzone w Publicznym Gimnazjum w Nowinach (ul. Gimnazjalna 1, Sitkwka-Nowiny).

Termin szkolenia z zakresu TRIZ:

 • 19 listopada (pitek) godz. 11:00-17:00
 • 20 listopada (sobota) godz. 9:00-15:00
 • 26 listopada (pitek) godz. 11:00-17:00
 • 27 listopada (sobota) godz. 9:00-15:00

Termin szkolenia dla nauczycieli/animatorw Innowacyjnych Klubw Przedsibiorczoci:

 • 27 listopada (sobota) godz. 10:00-18:00
 • 28 listopada (niedziela) godz. 9:30-17:30

Uczestnikom szkolenia organizator i jednoczenie Lider projektu witokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach zapewni:

 • materiay szkoleniowe
 • obiad kadego dnia szkolenia oraz serwis kawowy (ze sodkim poczstunkiem),
 • noclegi (z pitku na sobot ? w przypadku TRIZ ? menw, z soboty na niedziel w przypadku Animatorw) oraz niadanie i kolacj w Schronisku Modzieowym (mieszczcym si w tym samym budynku co Gimnazjum) w dniach szkolenia.

Uczestnicy szkole dodatkowe informacje mog uzyska pod nr tel. 041 34 32 919.


Zdjcia z realizacji projektu

9 grudnia 2010 r. w Publicznym Gimnazjum w Przysusze odbyo si seminarium informacyjne projektu

Jestem aktywny - bd przedsibiorc Jestem aktywny - bd przedsibiorc Jestem aktywny - bd przedsibiorc
Jestem aktywny - bd przedsibiorc Jestem aktywny - bd przedsibiorc

Rozpoczcie funkcjonowania Innowacyjnego Klubu Przedsibiorczoci w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gobiowskiego w Jedlisku.

Jestem aktywny - bd przedsibiorc Jestem aktywny - bd przedsibiorc Jestem aktywny - bd przedsibiorc

Regionalny Konkurs Przedsibiorczoci - Fina Projektu Jestem aktywny - bd przedsibiorc

 Regionalny Konkurs Przedsibiorczoci Regionalny Konkurs Przedsibiorczoci Regionalny Konkurs Przedsibiorczoci
 Regionalny Konkurs Przedsibiorczoci Regionalny Konkurs Przedsibiorczoci Regionalny Konkurs Przedsibiorczoci

Konferencja koczca realizacj projektu

Konferencja - Projekt Jestem Aktywny - Bd Przedsibiorc Konferencja - Projekt Jestem Aktywny - Bd Przedsibiorc Konferencja - Projekt Jestem Aktywny - Bd Przedsibiorc

Do pobrania

TRIZ - pytania, (format:pdf, rozmiar 271 KB)
TRIZ - odpowiedzi, (format:pdf, rozmiar 193 KB)

Ankieta uczestnika, (format:pdf, rozmiar 286 KB)
Owiadczenie uczestnika, (format:pdf, rozmiar 175 KB)
Zgoda rodzica/opiekuna, (format:pdf, rozmiar 185 KB)
Deklaracja uczestnictwa, (format:pdf, rozmiar 185 KB)


Zamwienia

17.05.2010 r.
Zapytanie ofertowe na zakup materiaw biurowych i eksploatacyjnych pobierz (plik: pdf, rozmiar: 388 KB)
16.05.2010 r.
Zapytanie ofertowe na zakup materiaw dydaktycznych pobierz (plik: pdf, rozmiar: 356 KB)
24.02.2011 r.
Zapytanie ofertowe - zakup drukarki pobierz (plik: pdf, rozmiar: 347 KB)
14.02.2011 r.
Zapytanie ofertowe - wyposaenie Innowacyjnych Klubw pobierz (plik: pdf, rozmiar: 446 KB)

02.10.2010 r.
Zapytanie ofertowe na zakup: komputera stacjonarnego, oprogrmowania, drukarki, rzutnika (projektora multimedialnego) pobierz (plik: pdf, rozmiar: 216 KB)


Materiay promocyjne

teczka teczka plakat Ulotka Ulotka rollup
sie
szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.