NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 6727727


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Harmonogram spotka w GminachZapraszamy wszystkich mieszkacw obszaru Lokalnej Grupy Dziaania "Razem dla Radomki" do wczenia si w prace nad Lokaln Strategi Rozwoju (LSR), a tym samym do wsppracy w pozyskaniu rodkw w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich 2014-2020

Mamy szans na kontynuowanie prac zapocztkowanych w 2009r. dotyczcych dalszego rozwoju naszego regionu poprzez realizacj kolejnych inicjatyw gospodarczych, spoecznych i publicznych przy wsparciu rodkw zewntrznych pozyskanych za porednictwem naszej LGD. By to osign LGD ma za zadanie wsplnie z mieszkacami gmin: Jedlisk, Przysucha, Przytyk, Wolanw, Wieniawa, Zakrzew opracowa dokument - Lokaln Strategi Rozwoju wdraan w latach 2016 - 2022.

Zapraszamy Pastwa do wzicia udziau w spotkaniach dotyczcych diagnozy potrzeb i oczekiwa mieszkacw obszaru LGD. Pastwa opinie i uwagi wykorzystane zostan do przygotowania Strategii, ktrej celem jest okrelenie kierunkw wydatkowania pozyskanych rodkw unijnych, tak aby wsparcie uzyskay projekty i inicjatywy najistotniejsze dla mieszkacw wsi, lokalnych organizacji spoecznych, przedsibiorcw.

Spotkania maj charakter otwarty, bd odbywa si na terenie kadej z gmin czonkowskich. Podczas spotka bd Pastwo mieli moliwo:

  • pozna zaoenia PROW na lata 2014-2020 realizowane za porednictwem LGD
  • zapozna si ze wstpn analiz obszaru objtego LSR,
  • wsplnie z reprezentantami LGD okreli mocne i sabe strony, szanse i zagroenia dotyczce obszaru dziaania LGD "Razem dla Radomki" (analiza SWOT)
  • zdefiniowa istotne z Pastwa punktu widzenia potrzeby i problemy,
  • zdefiniowa cele przyszej strategii i okreli odbiorcw gwnych zada wdraanych w ramach LSR (badanie ankietowe).

Podczas spotka mona zgasza swj dalszy udzia w pracach nad LSR jako uczestnik warsztatw liderw:

  • z obszaru przestrze publiczna
  • z obszaru przedsibiorczo
  • z obszaru spoeczestwo obywatelskie, kultura, edukacja
  • z obszaru rozwj produktw lokalnych

Terminy i miejsce realizacji spotka podane s w zamieszczonym poniej harmonogramie:


Nazwa Gminy Miejscowo / Miejsce spotkania (adres) Termin spotkania wraz z godzinami spotkania
Gmina i Miasto Przysucha Urzd Miasta i Gminy Przysucha
(Sala Konferencyjna),
Plac Kolberga 11,
26-400 Przysucha
04.09.2015 r.
godzina 13.30
Gmina Jedlisk Urzd Gminy w Jedlisku
(Sala Konferencyjna)
ul. Warecka 19,
26-600 Jedlisk
10.09.2015 r.,
godzina 10.00
Gmina Przytyk Urzd Gminy w Przytyku
(Sala Konferencyjna)
ul. Zachta 57,
26-650 Przytyk
11.09.2015 r.,
godzina 13.30
Gmina Wolanw Urzd Gminy w Wolanowie
(Sala Konferencyjna),
ul. Radomska 20,
26-625 Wolanw
14.09.2015 r.
godzina 13.30
Gmina Wieniawa Urzd Gminy w Wieniawie,
(Sala Konferencyjna),
ul. Kochanowskiego 88,
26-432 Wieniawa
16.09.2015 r.,
godzina 13.30
Gmina Zakrzew Urzd Gminy w Zakrzewie,
(Sala Konferencyjna),
Zakrzew 51,
26-652 Zakrzew
18.09.2015 r.,
godzina 13.30

Osoba zainteresowane udziaem w spotkaniach i wspprac z LGD prosimy o kontakt:
E - mail: zarzad@razemdlaradomki.pl
telefoniczny: (48) 38 58 996
Zapraszamy take do Biura LGD mieszcego si w Radomiu ul. Wernera 9/11.


szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.