Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15439625


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Lokalni Liderzy


Adam Giba?a

Adam Giba?a
Wójt Gminy Wolanów do 2010 r., ponownie wybrany na stanowisko w 2014 r., Cz?onek Rady Stowarzyszenia "Razem dla Radomki"

Adam Giba?a ma 62 lata. Absolwent Wydzia?u Rolnego i Ochrony ?rodowiska Akademii Rolniczej w Lublinie. ?onaty, ma trojk? dzieci. Jest Cz?onkiem Zarz?du Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia?ania "Razem dla Radomki" oraz Zwi?zku Gmin Radomka, którego dzia?ania ukierunkowane s? na wykonywanie zada? publicznych w zakresie ochrony ?rodowiska, a w szczególno?ci na opracowanie i realizacje programu retencji rzeki Radomki i jej dop?ywów. Funkcj? wójta w gminie Wolanów sprawowa? od 1994 do 2010 roku.

Podczas ostatniej kadencji Wójta w gminie wyremontowano lub zmodernizowano ponad 50 kilometrów dróg. Tylko w 2009 roku wykonano dziesi?? odcinków dróg o d?ugo?ci ponad 7 kilometrów w miejscowo?ci Garno, Strza?ków, Wawrzyszów, S?awno, Bieni?dzice, Kowala, Zab?ocie, Wac?awów oraz dwa odcinki drogi w Mniszku. Rok wcze?nie powsta?y 3 km dróg w Wac?awowie, Wymys?owie, Podlesi, Walinach i w Podko?czycach.

W trakcie realizowanych obecnie inwestycji mo?emy wyró?ni? - kanalizacj? wsi Mniszek, Wawrzysów, remont biblioteki i ?wietlicy w Mniszku wraz z budow? podjazdu dla osób niepe?nosprawnych, budowa gara?u Ochotniczej Stra?y Po?arnej i ?wietlicy wiejskiej w Strza?kowie.

Gmina dba o zaplecze sportowe i wybudowa?a boisko wielofunkcyjne przy PSP w S?awnie za prawie 638 tysi?cy z?otych. Przymierza si? te? do budowy boisk "Orlik 2012" To du?a inwestycja o warto?ci 11 milionów z?otych. Najwa?niejsze plany inwestycyjne dotycz? budowy kanalizacji i kontynuowania budowy sieci wodoci?gowych w poszczególnych miejscowo?ciach, a tak?e dalsze inwestycje drogowe.

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka