Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15439688


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Przysucha zaczarowana folklorem. Dni Kolbergowskie 2014 - Zespó? Pie?ni I Ta?ca Lublin

W minion? niedziel? Przysucha po raz kolejny, dzi?ki organizowanym tam wydarzeniom sta?a si? na ten jeden dzie? stolic? polskiej kultury ludowej. Tegoroczna edycja Dni Kolbergowskich by?a wyj?tkowa. Nie tylko za spraw? symbolicznej 55 edycji, ale przede wszystkim z uwagi na obchodzony Rok Oskara Kolberga.

Przysucha to miasto gdzie dok?adnie 200 lat temu na ?wiat przyszed? wybitny folklorysta, etnograf, kompozytor - Oskar Kolberg, który zgodnie z uchwa?? Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jest oficjalnym patronem roku 2014. Kolberg wzrasta? w cieniu Fryderyka Chopina, który by? rówie?nikiem i przyjacielem jego brata. Mimo ?e ostatecznie po?wi?ci? si? dzia?alno?ci etnograficznej, pozostawi? po sobie spory dorobek kompozytorski - utwory romantyczne, opery, ale równie? utwory inspirowane motywami ludowymi. Dzi?ki swoim pracom etnograficznym, w których wykaza? si? skrupulatno?ci? i dok?adno?ci?, przyczyni? si? do zachowania dziedzictwa kulturowego wielu regionów. Rodzim? kultur? ludow? zawar? w monumentalnym dziele "Lud. Jego zwyczaje, sposób ?ycia, mowa, podania, przys?owia, obrz?dy, gus?a, zabawy, pie?ni, muzyka i ta?ce". Za ?ycia uda?o mu si? opublikowa? 33 tomy tej monografii.

Dni Kolbergowskie - to jedna z najwa?niejszych na mapie naszego województwa imprez promuj?cych dziedzictwo kulturowe i folklor, a jego celem jest popularyzacja i ochrona najcenniejszych tradycji autentycznego muzykowania i ?piewu ludowego, ukazanie twórczych aspiracji mieszka?ców obszarów wiejskich. Obchody tego rodnych Dni rozpocz??y si? ju? w sobot?. W Domu Kultury w Przysusze zorganizowana zosta?a sesja popularnonaukowa z okazji 200. rocznicy urodzin Oskara Kolberga. Swoje referaty wyg?osili dr hab. Zbigniew Przerembski (prof. Polskiej Akademii Nauk, wyk?adowca Uniwersytetu Wroc?awskiego), dr ?ukasz Smoluch, mgr Miko?aj Smykowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), ks. dr Dariusz Pater ( Uniwersytet Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w Warszawie), dr Justyna Górska-Streicher (Muzeum Wsi Radomskiej).

Niedziela przepe?niona by?a muzyk? prezentowan? przez rekordow? liczb? ponad 300 wykonawców. Uczestnicy konkursu oceniani byli w 4 kategoriach, podczas których zaprezentowa?y si? zespo?y ?piewacze, kapele ludowe, soli?ci i instrumentali?ci oraz soli?ci i ?piewacy. Ca?o?ci wydarzenia towarzyszy? kiermasz sztuki ludowej Na stanowiskach prezentowane by?o kowalstwo, garncarstwo, wikliniarstwo, rze?ba ludowa, harfiacrstwo i koronkarstwo. Twórcy ludowi przygotowali dla wszystkich ch?tnych warsztaty z zakresu malarstwa naiwnego oraz rze?biarstwa, które prowadzi?y osoby wspó?pracuj?ce z LGD - Barbara i Zdzis?aw Ba?towscy, oraz Danuta i Zbigniew Glik.

W przerwie przes?ucha? konkursowych ods?oni?to pomnik na Rynku w Przysusze - ?aweczk? z Kolbergiem, która wspó?finansowana zosta?a ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach dzia?ania "Ma?e Projekty", prowadzonego przez Stowarzyszenie "Razem dla Radomki". Nast?pnie publiczno?? podziwia?a ?wietny wyst?p Zespo?u Pie?ni i Ta?ca "Lublin" -laureata nagrody Oskara Kolberga, a tak?e dzieci?ce i m?odzie?owe zespo?y ludowe: "Zakrzewiaki" z Zakrzewa, "Kuku?eczki" ze Skrzy?ska i "Wolanianki" z Wolanowa, których wyst?py nagrodzone zosta?y gromkimi brawami i pozwalaj? nam stwierdzi?, ?e dzi?ki tym najm?odszym adeptom kultury ludowej, nie pozwolimy zapomnie? przysz?ym pokoleniom o naszym pi?knym dziedzictwie. Po cz??ci artystycznej jury og?osi?o wyniki konkursu. Nagrody wr?czali Burmistrz Miasta i Gminy Przusucha - Tadeusz Tomasik, Jerzy Kwa?niewski - Prezes Towarzystwa Kulturalnego im. Oskara Kolberga oraz Adolf Krzemi?ski - Przewodnicz?cy Jury. Uhonorowano wielu muzyków, w kategorii zespo?ów ?piewaczych I nagrod? przyznano dla "Ga?cunecek" oraz "Zakuka?a Kuku?ecka" z Ga?ek Rusinowskich (gm. Rusinów). W kategorii kapel ludowych g?ówn? nagrod? zdoby?a kapela Jana Wochniaka z Wieniawy, oraz Rodzinna Kapela Foktów z Ostro??ki, a wyró?nienie przyznano Kapeli Braci Tarnowskich. Najlepszymi solistami okazali si? Halina Gronisz, Wac?aw Imio?ek z Jedlanki oraz Mateusz Strzelecki z Radomia.

Dni Kolbergowskie 2014 Dni Kolbergowskie 2014 Dni Kolbergowskie 2014 - Rze?biarz Andrzej S?awi?ski
Dni Kolbergowskie 2014  Jarmark Ludowy w Bieni?dzicach Dni Kolbergowskie 2014 - Wyst?p Kapeli Tomasza Stachury
Dni Kolbergowskie 2014 - Zabawa przy grze kapeli Jan Wochniaka z Wieniawy Dni Kolbergowskie 2014 - ?aweczka z Kolbergiem Dni Kolbergowskie 2014 - Uroczyste od?oni?cie ?aweczki z Kolbergiem
Dni Kolbergowskie 2014 - Wójt Gminy Wieniawa - Witold Studzi?ski, Cezary Nowek - Prezes LGD Razem dla Radomki, Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha Tadeusz Tomasik Dni Kolbergowskie 2014 - Zespó? Pie?ni I Ta?ca Lublin Dni Kolbergowskie 2014 - Zespó? Pie?ni I Ta?ca Lublin
Dni Kolbergowskie 2014 - Zabawa przy muzyce Kapeli Tarnowskich i Lipców  Dni Kolbergowskie 2014 - Wyst?p Zakrzewiaków z Zakrzewa Dni Kolbergowskie 2014 - Wyst?p Kuku?eczek ze Skrzy?ska
Dni Kolbergowskie 2014 - Warsztaty malarstwa naiwnego Dni Kolbergowskie 2014 - Wolanianki z Wolanowa Dni Kolbergowskie 2014 - Wolanianki z Wolanowa

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka