finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Biuletyn informacyjny Stowarzyszenia

Zachęcamy Państwa do lektury Biuletynu Informacyjnego Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. Celem naszej publikacji jest przekazanie najważniejszych informacji dotyczących działań realizowanych przez Stowarzyszenie, oraz wydarzeń i inicjatyw związanych z rozwojem naszych „Małych Ojczyzn”.

Biuletyn 2021 i 2020

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 111 – (04/2021)
(format: pdf, rozmiar pliku: 26 MB)

Przekazujemy w Państwa ręce Biuletyn podsumowujący aktywność Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” w obszarze realizacji zadań publicznych.

Realizowane projekty dotyczyły dwóch ważnych obszarów. Pierwszy: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. zadanie 15 Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. Dziedzictwo kulinarne i tra-dycje kulinarne stanowią bardzo istotną cześć naszej tożsamości kulturowej.Niezbędnym jest pielęgnowanie dziedzictwa kulinarnego obszaru w oparciu o produkty tradycyjne i lokalne, które dziś stają się przyczynkiem do rozwoju naszego regionu i jego mieszkańców.

Drugi obszar to: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Mieści się tu zarówno Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. Jak również działania związane z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach. Oraz działania edukacyjne i informacyjne w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wdrażaniem gospodarki o obiegu zamkniętym.

Biuletyn nr 111 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 110 – (03/2021)
(format: pdf, rozmiar pliku: 26 MB)

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” przedstawia Biuletyn prezentujący realizację PROJEKTU GRANTOWEGO LGD PT. START-UPY NA INICJATYWY LOKALNE Dofinansowaliśmy 14 inicjatyw kwotą wynoszącą blisko 90 000,00 zł.

Obok ogłaszania konkursów wniosków związanych ze wsparciem sektora przed-siębiorców, przyznawaniem premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy finansowaniem czy samorządów w zakresie budowy infrastruktury publicz-nej – realizujemy działania związane z szeroką aktywizacją mieszkańców, organizacji, instytucji kultury – dla których przeznaczamy wsparcie finansowe w ra-mach projektów grantowych.

Projekty grantowe to inicjatywy – finansowane w ramach funduszy unijnych dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – dzięki którym mieszkańcy, organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe mogą otrzymać wsparcie finansowe na realizację swoich pomysłów i decydować o kierunku rozwoju swoich społeczności lokalnych.

Biuletyn nr 110 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 109 – (02/2021)
(format: pdf, rozmiar pliku: 11 MB)

Przekazujemy w Państwa ręce Biuletyn prezentujący część aktywności Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” w obszarze zadań publicznych.

Prezentowane projekty dotyczą dwóch ważnych obszarów. Pierwszy z nich to „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie 15 Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. W tym obszarze będą realizowane dwa projekty.

Pierwszy dotyczy produktów/dań regionalnych i lokalnych, mogących stać się wizytówką obszaru Doliny Radomki, jak też promowaniu produktów tradycyjnych, lokalnych i regionalnych – budujących tożsamość dziedzictwa kulinarnego obszaru LGD.

W drugim zaś pragniemy dawne dania, potrawy, produkty, oraz towarzyszących im zwyczaje i rytuały zachować od zapomnienia i upowszechniać poprzez opracowanie i wydanie publikacji, która w swojej treści będzie odnosiła się do tych produktów i zwyczajów.

Drugi obszar tematyczny to „Ekologia i ochrona zwierząt, oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”, realizowany będzie poprzez trzy zadania/projekty.

Pierwsze z nich to zadanie 4. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. Popularyzacja wiedzy na temat znaczenia pszczół w funkcjonowaniu środowiska naturalnego, zwrócenie uwagi na piękno całej przyrody a także zagrożenia ekologiczne wynikające ze zmniejszającej się ciągle ilości niewielkich pasiek oraz postępującej degradacji całego środowiska, którego dużą częścią są pszczoły, kwiaty, drzewa i wszystkie rośliny, będące źródłem surowców niezbędnych do wytwarzania produktów pszczelich, stanowiących poprzez swoje właściwości odżywcze i lecznicze coraz lepiej doceniany skarb przyrody oferowany człowiekowi.

Drugie zadanie to: działania związane z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach. Jego celem jest uświadomienie społeczeństwu zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska wynikającego z zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego związanego z rozwojem przemysłu i komunikacji, oraz wiążącą się z tym potrzebę jego ochrony oraz zabezpieczenia gospodarki i człowieka przed szkodami powstającymi wskutek emitowania zanieczyszczeń do atmosfery, także w postaci hałasu.

Trzecie zadanie to: działania edukacyjne i informacyjne w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wdrażaniem gospodarki o obiegu zamkniętym. Chcemy zwrócić uwagę mieszkańców Doliny Radomki na znaczenie zrównoważonego gospodarowania zasobami, działania zmierzające do zapobiegania/ograniczania powstawaniu Odpadów. Przybliżenie celów wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Dążenie do minimalizowania zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska wynikającego z zanieczyszczenia środowiska przez odpady. Każdy z tych projektów skrywa w sobie konkretne przedsięwzięcia realizowane w jego obszarze. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi przyszłymi działaniami. Zachęcamy do czynnego uczestnictwa w nich, a także do inspirowania nas swoimi pomysłami.

Zapraszamy do lektury!

Biuletyn nr 109 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 108 – (01/2021)
(format: pdf, rozmiar pliku: 20 MB)

W Raporcie z monitoringu LSR-u za 2020 rok, oraz wykonania wskaźników na lata 2016-2020.

zaprezentowaliśmy efekty naszej pracy osiągnięte w 2020 roku. Efekty są bardzo pozytywne zobrazowane osiągniętymi wynikami i mierzalnymi wskaźnikami, za co wszystkim członkom LGD, sympatykom, wolontariuszom serdecznie dziękuję.

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” nie zwolniła tempa i dzięki zaangażowaniu ciał statutowych stowarzyszenia, beneficjentów projektów, mieszkańców obszaru zrealizowała projekty zewnętrzne (6), jak i zadania wynikające z Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Planu Komunikacji.

W biuletynie przypominamy jak dbać o powietrze, bo wszyscy chcemy żyć w klimacie, naturalnym środowisku bez zanieczyszczeń i odpadów. Działania LGD od kilku lat w sferze edukacji ochrony środowiska/klimatu mieszkańców traktujemy jako wyzwanie i obowiązek.

Wdrażanie koncepcji Smart Villages na obszarach gmin członków LGD „Razem dla Radomki” wymaga wiedzy, zaangażowania mieszkańców i solidnego przygotowania. W publikacji pokazujemy założenia wdrażania tej koncepcji na rok 2021.

Biuletyn nr 108 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 107 – (05/2020)
(format: pdf, rozmiar pliku: 10,2 MB)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?Razem dla Radomki? w swojej codziennej pracy podejmuje działania, które związane są z rozwojem obszarów wiejskich gminy Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew. Obok ogłaszania konkursów wniosków związanych ze wsparciem sektora przedsiębiorców, przyznawaniem premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy finansowaniem czy samorządów w zakresie budowy infrastruktury publicznej ? realizujemy działania związane z szeroką aktywizacją mieszkańców, organizacji, instytucji kultury ? dla których przeznaczamy wsparcie finansowe w ramach projektów grantowych.

Projekty grantowe to inicjatywy ? finansowane przez nas w ramach funduszy unijnych dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? dzięki którym mieszkańcy, organizacje i instytucje mogą dostawać wsparcie finansowe na realizację swoich pomysłów. Wśród wybieranych pomysłów – często są to warsztaty, szkolenia. Organizowane są wydarzenia kulturalne, animacje artystyczne, zawody sportowe. Przygotowywane są również publikacje, nagrywane filmy promujące dziedzictwo kulturowe i historię. Powstają miejsca małej infrastruktury rekreacyjno-kulturowej. Wspierane są też bieżące działalności organizacji pozarządowych, które rozwijają swoje zaplecza, kompetencje swoich członków. Całość wszystkich działań ma na celu rozwój społeczności lokalnych, dlatego zamiarem naszego Stowarzyszenia jest jak najszersze wsparcie tych oddolnych inicjatyw, które w okresie ostatnich 3 lat wsparliśmy kwotą blisko 550 000,00 zł.

W bieżącym numerze Biuletynu prezentujemy 7 inicjatyw sfinansowanych przez nas w ramach konkursu grantowanego pn. „Rozwój społeczeństwa lokalnego” na których realizację przeznaczyliśmy 67 tysięcy złotych. Wybrane działania – co warto podkreślić realizowane były przez Beneficjentów w 2020 roku, czyli w okresie występowania w naszym kraju pandemii koronawirusa. Mimo tego, wszystkie te inicjatywy zostały przeprowadzone zgodnie z założeniami i pozwoliły osiągnąć zaplanowane rezultaty. Warto pokreślić, że dzięki nim powstały 2 miejsca infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, zorganizowano 14 wydarzeń, przeszkolono ponad 230 osób w cyklu 15 różnych szkoleń i warsztatów, opracowano 1 publikację, doposażono koła gospodyń wiejskich. Podsumowując, możemy stwierdzić że te wybrane projekty przyczyniły się nie tylko do aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych, pobudzając do aktywnego i twórczego działania mieszkańców 6 gmin, w których przeprowadzone były zaplanowane działania. Serdecznie gratulujemy Beneficjentom przemyślanych inicjatyw i życzymy dalszej twórczej pracy, a Państwa zapraszamy do zapoznania się z informacjami o projektach grantowych.

Projekty grantowe LGD – współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Biuletyn nr 107 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 106 – (04/2020)
(format: pdf, rozmiar pliku: 16,2 MB)

Prezentujemy Wam specjalne wydanie Biuletynu Lokalnej Grupy Działania ?Razem dla Radomki”, w którym chcemy zaprezentować informacje o projektach, na których realizację w 2020 roku otrzymaliśmy wsparcie finansowe w ramach wygranych konkursów na wybór inicjatyw w różnych konkursach grantowych.

Pomimo wyjątkowej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, który panuje w naszym kraju od marca 2020 roku, podjęliśmy się wyzwania i realizacji w bezpiecznych warunkach, z zachowaniem reżimu sanitarnego 5 nowych inicjatyw, na które otrzymaliśmy blisko 200 tysięcy złotych dofinansowania.

Działania podjęte dzięki naszym inicjatywom dotyczyły:
– aktywizacji społeczności lokalnych, wsparcia lokalnych liderów i organizacji pozarządowych dla których skierowaliśmy szkolenia, warsztaty, dofinansowania w ramach start-upów, czy konkurs na wybór najlepszych inicjatyw, lokalnych liderów i najaktywniejszych organizacji i organizację Gali Organizacji Pozarządowych (w 2 projektach : Aktywni Animatorzy Społeczności Lokalnych oraz w Lidze Aktywnych Organizacji Pozarządowych)
– nagrania dwupłytowego wydawnictwa audio i dvd z harmonistami i muzykami ludowymi w projekcie Z wizytą u mistrzów ? muzyków ziemi radomskiej. Etno.Kultura Kultura na małych podwórkach.
– realizacji szkoleń, warsztatów animacyjnych, koncertów, porad oraz przygotowania inicjatyw artystyczno-kulturalnych i opracowania specjalistycznych poradników dla seniorów w projekcie Zderzenia pokoleń. Seniorzy na rzecz aktywizacji kulturowej i integracji międzypokoleniowej.
– podjęcia działań z zakresu utworzenia multimedialnych centrów aktywności lokalnej, realizacji szkoleń komputerowych, szkoleń podnoszących kompetencje dla przedsiębiorców, organizacji konkursów dla szkół i firm w projekcie Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej.

Biuletyn nr 106 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 105 – (03/2020)
(format: pdf, rozmiar pliku: 10,8 MB)

Regionalna, często ekologiczna żywność cieszy się w ostatnich latach dużą popularnością. Dlatego LGD „Razem dla Radomki” chętnie promuje to, co wytwarzają lokalni producenci. Chcemy rozpowszechniać bogactwo regionalnej kuchni. Dzięki konkursowi o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego wiele osób mobilizuje się do odtworzenia m.in. zapomnianych już smaków mazowieckich potraw. Ale jak widać po tegorocznej edycji Laura i nowych członkach Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze – Dolina Radomki miodem płynie. W biuletynie przekazujemy Państwu informacje dotyczące tegorocznego laureata XIII edycji konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pasieki Murawscy i miodu wiśniowego oraz Pasieki „Pod gruszami” nowoprzyjętych członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze z miodami faceliowym i rzepakowym.

Przybliżamy prace Zarządu LGD „Razem dla Radomki” w pierwszej połowie 2020 roku oraz działania związane z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Znajdą Państwo informacje nt. SMART VILLAGES nowej koncepcji w zakresie kształtowania polityki Unii Europejskiej. Istotnej dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi. Promowanie takich „inteligentnych wsi” i oferowanie im wsparcia będzie ważne w następnym okresie programowania funduszy unijnych na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Biuletyn nr 105 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 104 – (01/2020)
(format: pdf, rozmiar pliku: 12,2 MB)

Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury Biuletynu Informacyjnego Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. W aktualnym numerze naszego wydawnictwa zaprezentujemy najważniejsze inicjatywy i działania realizowane przez nasze Stowarzyszenie w okresie miesięcy od czerwca do sierpnia 2020 r.

Biuletyn nr 104 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 103 – (01/2020)
(format: pdf, rozmiar pliku: 11.4 MB)

Serdecznie zapraszam Państwa do lektury poradnika, w którym przedstawiamy podstawowe informacje związane z konkursem wniosków prowadzonym przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu grantowego pt. „Start-upy na inicjatywy lokalne”. Konkurs ten ogłaszany jest przez nas w ramach Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – w ramach bieżącej działalności LGD.

Nabór ten jest czwartym tego typu konkursem ogłaszanym przez LGD od 2017 roku, na które przekazaliśmy do tej pory wsparcie w kwocie blisko 400 000,00 zł na Wasze pomysły. Realizowany jest zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 1, 5, 6, 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2017poz. 772 tekst jednolity.

Biuletyn nr 103 on-line, pdf

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content