Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15439674


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Folkowe ?wi?to w Bi?ni?dzicach.

Jarmark Ludowy w Bieni?dzicach

Pi?kno tradycji ludowej co roku od?ywa w po?owie maja w niewielkiej miejscowo?ci Bieni?dzice, po?o?onej w gminie Wolanów. Wszystko to za spraw? zorganizowanego w niedziel? Jarmarku Ludowego, który na celu ma promocj? folkloru, dziedzictwa kulturowego, oraz ch?? przypomnienia o pi?knym zwyczaju polskiej wsi, którym by?y wiejskie zabawy ludowe, podczas których grane by?y huczne mazurki, oberki i fokstroty! Druga edycja wydarzenia zosta?a przygotowana przez Stowarzyszenie "Razem dla Rozwoju", Urz?d Gminy w Wolanowie oraz Lokaln? Grup? Dzia?ania "Razem dla Radomki" i wspó?finansowana zosta?a ze ?rodków Unii Europejskiej w Ramach osi 4 Leader - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Jarmark Ludowy to impreza promuj?ca bogat? tradycj? i kultur? obszarów wiejskich. Organizowana jest w niewielkim miejscowo?ciach, tak aby aktywizowa? mieszka?ców, ko?a gospody? wiejskich i organizacje pozarz?dowe do wspólnego kreowania wydarze? kulturalnych. Poprzez nasze "folkowe inicjatywy" chcemy przypomnie? o pi?knym zwyczaju polskiej wsi, którym by?y wiejskie zabawy ludowe, na których kapele gra?y huczne mazurki, oberki podczas których spotykali si? wszyscy mieszka?cy wsi.

Wydarzenie, które zgromadzi?o licznie mieszka?ców gminy Wolanów - otworzy?y Irena Walczak i Anna Okrój - przedstawicielki Stowarzyszenia "Razem dla Rozwoju", g?ównego organizatora wczorajszego wydarzenia. Po nich go?ci przywita? Wójt Gminy - Krzyszof Murawski, a tak?e Starostwa Powiatu Radomskiego - Miros?aw ?lifriczyk i Radny Sejmiku Mazowieckiego - Zbigniew Go??bek.

Na imprezie nie zabrak?o zabawy i ta?ców - mazurków, oberek, polek, walców czy fokstrotów do d?wi?ków muzyki zaprezentowanej przez liczne kapele i zespo?y ludowe, które przyby?y tego dnia na zaproszenie organizatorów do Bieni?dzich. Oprócz utytu?owanych kapel ludowych mogli?my podziwia? wyst?py najm?odszych adeptów muzyki ludowej. Zaprezentowali si? uczniowie szkó? podstawowych z Mniszka i Bieni?dzic, a tak?e nieco starsi ich koledzy - m?odzie?owe zespo?y "Plejada" z Przytyka oraz "Wolanianki" z Wolanowa - które mogli?my podziwia? na wielu koncertach i przegl?dach folkloru w regionie. Gromkie brawa publiczno?ci na zako?czenie tych wyst?pów stanowi?y po?wiadczenie du?ego zaanga?owania i talentu wyst?puj?cych m?odych artystów.

Zgromadzon? publiczno?? do ta?ca porwa?y utwory wykonane przez Braci Tarnowskich z Domaniowa, okre?lanym mianem twórców i mistrzów teatru weselnego - zwyczajowych spektakli odbywaj?cy si? na weselach, a tak?e przez go?ci wydarzenia. Nast?pnie wyst?pi?y zespo?y ?piewacze Ko?a Gospody? Wiejskich z Bieni?dzic oraz "St?pocianki" z Kowali. Na zako?czenie wieczoru wyst?pi?a utytu?owana Kapela Lipców z Wygnanowa, która do pó?nych godzin nocnych wspólnie z Kapel? Braci Tarnowskich oraz Kapel? Czes?awa Goli?skiego gra?a mazurki i oberki, przy których bawi?a si? bieni?dzicka publiczno??.

W specjalnym programie zaprezentowali si? akordeoni?ci z Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie, a tak?e panie z pokazem ta?ca Zumba. Dla najm?odszych przygotowane zosta?y liczne zabawy animacyjne. Nie zabrak?o pokazu prac r?kodzie?a ludowego, a dla smakoszy - degustacji potraw tradycyjnych przygotowanych przez ko?a gospody? wiejskich.

 Jarmark Ludowy w Bieni?dzicach - Wyst?pienie Wójta Gminy Wolanów - Krzysztofa Murawskiego I Ireny Walczak ze Stowarzyszenia Razem dla Rozwoju Jarmark Ludowy w Bieni?dzicach Jarmark Ludowy w Bieni?dzicach - - Wyst?pienie Starosty Powiatu Radomskiego - Miros?awa ?lifirczyka
 Jarmark Ludowy w Bieni?dzicach - - Wyst?pienie Radnego Sejmiku Mazowieckiego - Zbigniewa Go??bka Jarmark Ludowy w Bieni?dzicach Jarmark Ludowy w Bieni?dzicach
 Jarmark Ludowy w Bieni?dzicach Jarmark Ludowy w Bieni?dzicach Jarmark Ludowy w Bieni?dzicach
 Jarmark Ludowy w Bieni?dzicach - M?odzie?owy zespó? ludowy Plejada z Przytyka Jarmark Ludowy w Bieni?dzicach Jarmark Ludowy w Bieni?dzicach- M?odzie?owy zespó? ludowy Wolanianki z Wolanowa
 Jarmark Ludowy w Bieni?dzicach- M?odzie?owy zespó? ludowy Wolanianki z Wolanowa Jarmark Ludowy w Bieni?dzicach Jarmark Ludowy w Bieni?dzicach - Kapela Lipców z Wygnanowa
 Jarmark Ludowy w Bieni?dzicach Jarmark Ludowy w Bieni?dzicach Jarmark Ludowy w Bieni?dzicach - Zespó? Ko?a Gospody? Wiejskich z Bieni?dzic
 Jarmark Ludowy w Bieni?dzicach Jarmark Ludowy w Bieni?dzicach - Kapela Braci Tarnowskich Jarmark Ludowy w Bieni?dzicach - Kapela Lipców z Wygnanowa
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka