Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15439565


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Biblioteka


Prezentujemy publikacje dotycz?ce obszaru Lokalnej Grupy Dzia?ania "Razem dla Radomki". Odnosz? si? one do spu?cizny historycznej, walorów przyrodniczych i kulturowych naszych miast i wsi. W zdecydowanej wi?kszo?ci wydawnictwa te powsta?y dzi?ki finansowemu wsparciu jednostek samorz?du terytorialnego-gmin. Cz??? opracowa? traktuje o odnowie wsi, Leaderze, programach unijnych czyli inicjatywach i mo?liwo?ciach dzi?ki którym chcemy przyczynia? si? do rozwoju spo?eczno - gospodarczego obszaru LGD. katalog jest otwarty i b?dzie na bie??co uzupe?niany.

Cezary Adam Nowek

Bitwa Jedli?ska Bitwa Jedli?ska Bitwa Jedli?ska Bitwa Jedli?ska
Jedli?sk - monografia historyczna miejscowo?ci i jej okolic - Sebastian Pi?tkowski Podstawy prawne podejscia LEADER i ich zastosowanie w praktyce Na wsi odnowa opowie?ci przydro?nych kapliczek
Jedli?sk Przysucha Historia Miasta ?lady przesz?o?ci na Zakrzewskiej Ziemii
Jedli?sk - okruchy historii 50-te dni Kolbergowskie od ?redniowiecza do wspó?czesno?ci Pismo Ma?opolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego
Leader w Polsce - przyk?ady projektów PismoGmina Zakrzew Wczoraj i Dzi? Informator Wieniawski LEADER
Przysucha i okolice przewodnik rowerowy W blasku harcerskich ognisk Marka wiejskiego produktu turystycznego
Wdra?anie projektów wspó?pracy Przewodnik po projektach wspó?pracy tam gdzie spotykaj? si? wszystkie ?wiaty Traktat z lizbony
Ziemia Przytycka Dzieje Samorz?du i Administracji w Gminie Przysucha Rody szlacheckie ziemi radomskiej Przegl?d obszarów wiejskich UE
Gmina Przytyk - Dzieje Samorz?du i Aministracji 1809 - 1990 Grunwald 1410 Jedli?sk i okolice Dolina rzeki Radomki - przyrodnicza ?cie?ka dydaktyczna
Nad Rzek? Radomk?. Przewodnik - cz.1 Edukacja ekologiczna poradnik dla samorz?dów Per?y i pere?ki architektury gminy Jedli?sk
PRZYTYK parafia i gmina w prasie dziewi?tnastowiecznej Sta? na stra?y idei Leader Encyklopedia Przytyka Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji
Wspomnienia wojenne mieszka?ców gminy Wieniawa Zakrzewska Ziemia - Cztery pory roku. Fotografie Wojciech Stan Popularyzacja Innowacyjnych Klubów Przedsi?biorczo?ci oraz metodyki TRIZ KULINARNE DZIEDZICTWO
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka