Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15439700


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Lokalni Liderzy


Bartel Ewa

Ewa Bartel
dyrektorka Publicznej Szko?y Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie i Szko?y Filialnej w Mleczkowie

Ewa Bartel od 1 wrze?nia 2007 roku pe?ni obowi?zki dyrektora Publicznej Szko?y Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie i Szko?y Filialnej w Mleczkowie. Jest osob? która aktywnie uczestniczy w ?yciu lokalnym gminy Zakrzew oraz w ramach pe?nionych obowi?zków zawodowych przyczynia si? do realizacji wielu projektów dotycz?cych dzieci i m?odzie?y.

W zakresie dzia?a? na rzecz ekologii realizowanych PSP w Zakrzewie wzi??a udzia? w konkursach organizowanych przez LOP, w których uzyska?a wysokie miejsca, wyró?nienia i nagrody. Szko?a mo?e poszczyci? si? równie? udzia?em w akcjach ogólnopolskich: "Ratujmy kasztanowce", "Dokarmiamy ptaki zim?", "?wi?to Ziemi". Na dzia?ce szkolnej powsta?o "Arboretum naszych rodzimych drzew i krzewów", oraz zaaran?owano skalniak szkolny dla potrzeb edukacji przyrodniczo-ekologicznej poprzez posadzenie przedstawicieli ekosystemu: ??kowego, le?nego i polnego. Równie? w ubieg?ych latach Pani Dyrektor uda?o si? pozyska? fundusze na sal? zabaw i plac zabaw dla szko?y w ramach programu rz?dowego "Radosna Szko?a".

Ewa Bartel jest równie? osob? która przyczynia si? do realizacji wielu inicjatyw w ramach integracji ze ?rodowiskiem lokalnym. W 2008 roku zapocz?tkowa?a dzia?alno?? ludowego zespo?u muzyczno-wokalnego "Zakrzewiaki", b?d?c zarazem jednym z inicjatorów za?o?enia Stowarzyszenia "Zakrzewiaki" Organizuje cykliczn? imprez? "Koncertu Noworocznego" oraz Jase?ek. Ponadto w ostatnich latach Publiczna Szko?a Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie dzi?ki staraniom Pani Dyrektor mo?e poszczyci? si? realizacj? projektów: "Nauczanie historii w europejskim wymiarze" we wspó?pracy ze szko?? w?osk? z Pergoli w latach 2007 -2009, oraz projektów teatralnych: "B?d? mówi? Twoim g?osem - mali aktorzy na du?ej scenie"(w 2009r.), "Bajkowy teatr cudów-wariacji na temat klasyki dzieci?cej" (w 2010r.)

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka