Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15439686


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

04.08.2014 r.

15 edycja Ogólnopolskich Targów Papryki w Przytyku. Zapraszamy!

Ogólnoposkie Targi Papryki w Przytyku

Ogólnopolskie Targi Papryki – to wydarzenie organizowane od 1999 roku z inicjatywy Wójta gminy Przytyk, Starosty Powiatu Radomskiego oraz Prezesa Radomskiej Gie?dy Rolnej. Impreza stanowi form? promocji przednich odmian papryki, na które popyt stale wzrasta. Z roku na rok, uczestnicz? w nim tysi?ce mieszka?ców gminy Przytyk i okolicznych miejscowo?ci, a tak?e coraz liczniejsze grono go?ci z poza regionu. Tegoroczne Paprykowe ?wi?to odb?dzie si? w niedziel? – 17 sierpnia 2014 r. i jest wspó?finansowane ze ?rodków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” przyznanych w ramach dzia?ania Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla dzia?ania Ma?e Projekty.

Miejsce organizacji tej imprezy nie jest przypadkowe – albowiem Przytyk wraz z okolicznymi gminami – nazywane s? paprykowym zag??biem. To z tego obszaru pochodzi blisko 80% krajowej produkcji tego smacznego warzywa. W samym Przytyku papryk? uprawia si? w oko?o 200 gospodarstwach, a „Papryka Przytycka” to jeden z najbardziej rozpoznawalnych produktów rolniczych z tego regionu. Targi to równie? doskona?a okazja do spotka? producentów z kraju i z zagranicy. Podczas imprezy producenci maj? mo?liwo?? wymiany informacji na temat tajników uprawy papryki i zdobycia do?wiadcze? dotycz?cych sprzeda?y i promocji swoich produktów. Ka?dy z odwiedzaj?cych targi b?dzie mia? mo?liwo?? degustacji poszczególnych odmian papryki a tak?e przeró?nych potraw, których g?ównym sk?adnikiem jest papryka.

Dzisiaj Papryka Przytycka to coraz bardziej rozpoznawalny produkt. Dzi?ki staraniom Lokalnej Grupy Dzia?ania "Razem dla Radomki" oraz Urz?du Gminy w Przytyku - Papryka Przytycka 28 lipca 2011 r. znalaz?a si? w gronie wyró?nionych produktów przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marka Sawickiego - uzyskuj?c wpis na list? Produktów Tradycyjnych tworzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecno?? "Papryki Przytyckiej" w?ród Produktów Tradycyjnych - podkre?la prawie 2 letnie przygotowania i dzia?ania promocyjne podejmowane na rzecz budowy wizerunku produktu lokalnego - a tak?e ?wiadczy o wyj?tkowej jako?ci, wy?mienitym smaku oraz wytwarzaniu zgodnym z tradycyjnymi metodami produkcji na przestrzeni ostatnich 25 lat. "Papryka Przytycka" to równie? jeden z najbardziej rozpoznawalnych produktów z terenu subregionu radomskiego.

Targom towarzysz? atrakcje artystyczne – konkursy, wyst?py licznych zespo?ów, oraz gwiazd polskiej sceny muzycznej i kabaretowej. Co roku przyznawane s? nagrody na naj?adniejsze stoisko wystawiennicze. Niezale?nie od wieku ka?dy znajdzie dla siebie co? atrakcyjnego. Gwiazdami tegorocznej imprezy b?d?: Kasia Kowalska, zespó? Boys, Kabaret Moralnego Niepokoju. Dla sympatyków potraw z papryki – przygotowany b?dzie pokaz kulinarny prowadzony przez aktork? Gra?yn? Wolszczak. Tegoroczna edycja Targów Papryki wspó?finansowana jest w ramach naborów wniosków og?oszonych przez nasz? Lokaln? Grup? Dzia?ania „Razem dla Radomki” ze ?rodków finansowych Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla dzia?ania „Ma?e Projekty”.

pobierzdo góry
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka