NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 8697317


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

AKADEMIA SKUTECZNYCH MENADERW SPOECZNYCH


O projekcie Aktualnoci Zamwienia Materiay do pobrania Kontakt

lgd razem dla radomki

Akademia Skutecznych Menaderw Spoecznych - zapraszamy do udziau w projekcie.

To nowy projekt, wybrany do realizacji w ramach konkursu ofert Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na rok 2017, majcy na celu: aktywizacj spoeczestwa, mieszkacw obszarw wiejskich, org. pozarzdowych z terenu powiatu radomskiego i przysuskiego. W szczeglnoci dotyczy bdzie dziaa majcych na celu budow silnego sektora org. pozarzdowych, wzmocnienie ich kompetencji i potencjau, pozwalajcych im na realizacj samodzielnych inicjatyw, rozwijajcych spoecznoci wiejskie i miejsko-wiejskie, do ktrych skierowana zostanie pomoc w formie m.in. szkole, doradztwa, wsparcia inicjatyw lokalnych.

W projekcie chcemy wykreowa silnych przedstawicieli organizacji pozarzdowych, skierowa dla nich cykl bezpatnych szkole, oferowa im bezpatne doradztwo mobilne. Dodatkowo chcemy zainspirowa lokalnych przedstawicieli samorzdw gminnych - radnych, sotysw, pracownikw urzdw gmin do podjcia wsppracy z III sektorem do realizacji wsplnych pomysw, ktre mog przynie trwae zmiany i korzyci wpywajce na rozwj lokalnej spoecznoci. Przeprowadzimy kompleksowe szkolenia stacjonarne, e-learningowe, Akademie NGO, programy aktywizacji i integracji beneficjentw i mieszkacw, debaty w ramach kawiarenek obywatelskich, ktre wyka potrzeb rozmw, poszukiwa rozwiza na aktywizacj mieszkacw, wymian dowiadcze, ksztatowanie wsppracy. Uczestnicy zaj zdobd nowe kompetencje, ktre uatwi im animacje spoecznoci lokalnych. Staym elementem projektu bdzie prowadzenie punktu doradczego dla org. pozarzdowych, grup nieformalnych, aktywnych obywateli. Projekt przewiduje take wybr i realizacj start-up?w - dziaa konkursowych, w ramach ktrych wybierzemy i sfinansujemy mae granty dla na obszarach wiejskich. Podsumowaniem projektu bdzie organizacja wyjazdu szkoleniowego dla najaktywniejszych uczestnikw projektu. Wybrany zostanie obszar w ktrym dziaaj aktywne organizacje pozarzdowe, ktre w ramach "dobrych praktyk" poka uczestnikom jak budowa i rozwija rodowiska lokalne przez NGO. Drugim elementem wieczcym dziaanie projektu bdzie organizacja lokalnych inicjatyw spoecznych - start upw integracyjnych, podczas ktrych org. pozarzdowe zaprezentuj si mieszkacom, pokazujc e warto inwestowa w rozwj kapitau ludzkiego na obszarach wiejskich.

Najwaniejsze zadania projektu.

1. Akademia NGO - To cykl profesjonalnych warsztatw i szkole stacjonarnych dla organizacji pozarzdowych, liderw rodowisk, przedstawicieli samorzdw a take wsparcie doradcze dla wszystkich zainteresowanych osb. Akademia NGO obejmowa bdzie cykl spotka ktre zostan zorganizowane w 3 miejscach. Warsztaty obejmowa bd nastpujce zakresy tematyczne: Skuteczne NGO, Pozyskiwanie funduszy na rozwj spoecznoci lokalnych, Wolontariat w NGO, Nowe Media jako podstawowe narzdzia komunikacji

2. Mobilny Punkt doradczy.

Chcemy dociera bezporednio do beneficjentw, w miejscach w ktrych chc realizowa swoje inicjatywy. Zakres wiadczonego doradztwa opiera si bdzie w zakresie realizacji dziaa dla NGO, przygotowywania wnioskw dla organizacji pozarzdowych, w zakresie analizy zasobw i potrzeb organizacji, zarzdzania organizacj pozarzdow, planowania i finansowania zada, pobudzania i aktywizacji spoeczestwa obywatelskiego.

3. Szkolenia: Wspieranie inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarzdowych w JST.

Chcemy podnosi standardy wiedzy pracownikw samorzdowych, sotysw, czonkw rad i moliwoci podjcia przez nich wsppracy z zakresie wsppracy, wiadczenia pomocy dla osb chccych zakada organizacje pozarzdowe, wiadczenia usug doradczych, szkoleniowych dla NGO i inicjatyw obywatelskich. Zorganizowane bd szkolenia z zakresu: Procedury wiadczenia usug doradczych i szkoleniowych dla NGO i inicjatyw obywatelskich, Procedury i standardy realizacji zada/usug przez ngo w zakresie form niefinansowych i finansowych Organizacje pozarzdowe. Podstawy prawne funkcjonowania, Ksigowo. Rozliczenie organizacji pozarzdowych.

4. Kawiarenki obywatelskie.

W ramach dziaa zwizanych z nawizaniem wsppracy pomidzy organizacjami pozarzdowymi a jednostkami samorzdowymi - zaanimowane zostan na terenie objtym dziaaniem projektu debaty i dyskusje noszce nazw Kawiarenek obywatelskich. Skierowane zostan one do wszystkich zainteresowanych osb, a w szczeglnoci do NGO, samorzdw, przedsibiorcw, lokalnych liderw podczas ktrych rozmawia bd na tematy zwizane z nawizaniem wsppracy, ksztatowaniem polityki spoeczno-obywatelskiej.

5. Szkolenie: Silni Menaderowie Spoeczni.

Organizacji kawiarenek obywatelskich towarzyszy bd warsztaty - majce na celu kreowanie silnych liderw swoich rodowisk lokalnych, przedstawicieli organizacji pozarzdowych. Uczestnicy w tym szkoleniu wykorzystaj ju zdobyt wiedz podczas warsztatw z zakresu Akademii NGO. Jednak w tym wypadku ich zadaniem bdzie przygotowanie inicjatyw, fiszek projektowych zwizanych z realizacj dziaa na rzecz swoich spoecznoci lokalnych w konkursach na Start-Upy. Dziaanie uzupenione o warsztaty z zakresu zakresu komunikacji spoecznej i interpersonalnej (komunikacja interpersonalna, automotywacja i motywacja, umiejtne negocjowanie, zarzdzanie projektem, grup i zespoem, promocja i informowanie za 0z, wystpienia publiczne, organizowanie wydarze spoeczno-animacyjnych)

6. Start -upy - konkursy na Lokalne Inicjatywy Spoeczne.

W ramach ogoszonego konkursu wybrane zostanie 6 pomysw, ktre otrzymaj w nagrodzie moliwo realizacji inicjatywy w cznej wysokoci 9000,00 z (6 x 1500,00 z). Nagrody te zostan przekazane na poczet realizacji inicjatywy w ich miejscowociach, ktre bd musiay zosta zrealizowane w czasie realizowanego projektu.

7. Organizacja szkole e-learningowych.

Szkolenia przeprowadzone zostan w nastpujcym zakresie tematycznym:

  • PR i Promocja NGO. Reklama spoeczna.
  • Tworzenie partnerstw i wsppraca z komercyjnymi partnerami i administracj publiczn.
  • Pozyskiwanie rodkw finansowych na dziaanie i rozwj organizacji pozarzdowych na obszarach wiejskich (rodki zewntrzne, publiczne i unijne).
  • Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu.
  • Finanse w organizacji pozarzdowej. Przewodnik w prowadzeniu ksigowoci w organizacji pozarzdowej.
  • Ekonomia spoeczna.

8. Organizacja wyjazdu w ramach dobrych praktyk.

Dla uczestnikw projektu zostanie zorganizowany jednodniowy wyjazd w trakcie ktrego uczestnicy bd w stanie w najszerszym stopniu pozna inne organizacje, zobaczy ich zakres dziaalnoci, ich sukcesy - i dziki temu mc czerpa inspiracj, pomysy ale rwnie przedstawi swoje dokonania, czy te nawiza wspprac z innymi "NGOsami".

Kontakt: Biuro LGD "Razem dla Radomki", ul. Wernera 9/11 26-600 Radom, Tel. 48 38 58 996

sie
szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.