Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15439464


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Agrotravel 2014

Agrotravel 2014 LGD z nagrod? na Targach! Relacja z Mi?dzynarodowych Targów Turystyki i Agroturystyki AGROTRAVEL 2014!

Degustacje potraw regionalnych, warsztaty r?kodzie?a, ale równie? ta?ce, wspólna zabawa przy muzyce ludowej wykonywanej przez "wiejskich jazzmanów" czeka?y na go?ci stoiska wystawienniczego LGD Razem dla Radomki podczas zako?czonych w niedziel? Mi?dzynarodowych Targów Turystyki Wiejskich i Agroturystyki Agrotravel w Kielcach. Warto odnotowa?, i? stoisko wystawiennicze naszego Stowarzyszenia oraz pozosta?ych wystawców Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Mazowieckiego otrzyma?o 3 miejsce w konkursie na najciekawsze stoiska tegorocznej edycji imprezy.

Agrotravel - to impreza która na trwale wpisa?a si? w kalendarz wydarze?, w którym uczestniczy Stowarzyszenie "Razem dla Radomki". Tegoroczna edycja by?a pi?t? na której promowali?my dziedzictwo kulturalne, turystyk? oraz przedsi?biorców z terenu naszych gmin. W tym roku LGD "Razem dla Radomki" - pe?ni?a równie? funkcj? koordynuj?c? na stosiku wystawienniczym Lokalnych Grup Dzia?ania Po?udniowego Mazowsza, udost?pnionym przez Urz?d Marsza?kowski Województwa Mazowieckiego. Oprócz naszego Stowarzyszenia podczas targów zaprezentowa?y si? Lokalne Grupy Dzia?ania "Wspólny Trakt", "Dziedzictwo i Rozwoj", "Zapilicze" "Na Piaskowcu", "Wszyscy Razem" oraz zespo?y ?piewacze i ko?a gospody? wiejskich z ich terenu.

Targi Agrotravel od 5 lat s? miejscem szerokiej prezentacji krajów i regionów, prezentacji ofert i atrakcji turystyki wiejskiej. Organizowane s? przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ?wi?tokrzysk? Organizacj? Turystyczn?. Jest to najwi?ksza tego typu impreza w Polsce - na której prezentuje i promuje si? produkt turystyki wiejskiej. Co wi?cej Targi to równie? centrum spotka? potencjalnych nowych przedsi?biorców oraz partnerów do wspó?pracy w zakresie budowania i rozwoju markowych i sieciowych produktów turystyki wiejskiej. Ide? imprezy jest szeroko rozumiana komercjalizacja us?ug turystyki wiejskiej i promocja obszarów wiejskich. Tegoroczn? edycj? odwiedzi?o ponad 30 ty?. osób, które mog?y zapozna? si? z ofert? turystyczn? zaprezentowan? na 150 stoiskach. Obok wystawców z Polski zaprezentowali si? przedstawiciele S?owacji i Ukrainy. Parkour, jarmark, regionalne wyroby kulinarne czy szeroka oferta wypoczynku na ?onie przyrody to nie wszystko, co czeka?o go?ci na wystawie. W ramach AGROTRAVEL 2014 kontynuowane by?y ciesz?ce si? ogromnym zainteresowaniem, wydarzenia towarzysz?ce tj.: konferencje, szkolenia, warsztaty czy spotkania. Podczas Mi?dzynarodowej Konferencji pn. " "Turystyka wiejska bez granic". omówione zosta?y zagadnienia po?wi?cone tematowi infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz mienionej przestrzeni publicznej obszarów wiejskich, maj?cych istotny wp?yw na atrakcyjno?? turystyczn? regionów; przedstawione zosta?y oferty turystyki wiejskiej oraz nowe podej?cia w rozwoju tego sektora gospodarki w oparciu o budowanie i sieciowanie produktów turystycznych oraz efektywne dzia?ania marketingowe.

Przez trzy dni nasze stoisko odwiedzi?o kilkana?cie tysi?cy osób, które mogli spróbowa? pysznych da? regionalnych przygotowanych przez Ko?a Gospody? Wiejskich z Bieni?dzic i Chom?towa, zespo?y ?piewacze Wolanki, Grabowianki, St?pocianki, Kowalanki. Na stole nie zabrak?o równie? wielokrotnie nagradzanych produktów - wyrobów w?dliniarskich przygotowanych przez masarnie "U Wójtowicza", przepysznych przetworów z Produktu Tradycyjnego "Papryki Przytyckiej" (w tym m.in. "D?emu z Papryki Przytyckiej", naturalnie m?tnych soków - Smaczek z Doliny Radomki - przygotowanego przez aktualnych mistrzów Agroligi - Gospodarstwo Sadownicze Moniki i Tomasza Bankiewiczów. Przeprowadzone zostan? równie? warsztaty pokazowe r?kodzie?a ludowego w wykonaniu Zdzis?awa i Barbary Ba?towskich z Przysuchy. Przeprowadzone zosta?y równie? warsztaty pokazowe r?kodzie?a ludowego w wykonaniu Zdzis?awa i Barbary Ba?towskich z Przysuchy. Nowo?ci? by?a scena muzyczna Mazowsza, na której zaprezentuj? si? m.in. Kapela Czes?awa Goli?skiego z Wawrzyszowa czy Kapela Sami Swoi.

Targi stanowi? doskona?e miejsce do promocji i prezentacji oferty turystycznej, produktów tradycyjnych oraz dziedzictwa kulturowego obszaru gmin nale??cych do naszego Stowarzyszenia. S? równie? okazj? do spotka? z innymi organizacjami, sprzyjaj? nawi?zywaniu kontaktów z Lokalnymi Grupami Dzia?ania z terenu kraju i z zagranicy, wymianie do?wiadcze? i najwa?niejszych spostrze?e? w zakresie dzia?a? podejmowanych w kierunku rozwoju turystyki wiejskiej. Dla zwiedzaj?cych Targi stanowi?y niezwyk?y kiermasz propozycji wypoczynku na wsi, a tak?e prezentacje wyrobów regionalnych, kultury, obrz?dów ?ycia codziennego i tradycji wiejskiej.

Poni?ej prezentujemy zdj?cia z trzech dni Mi?dzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL

 LGD na Targach AGROTRAVEL 2014  LGD na Targach AGROTRAVEL 2014  LGD na Targach AGROTRAVEL 2014
 LGD na Targach AGROTRAVEL 2014  LGD na Targach AGROTRAVEL 2014  LGD na Targach AGROTRAVEL 2014
 LGD na Targach AGROTRAVEL 2014  LGD na Targach AGROTRAVEL 2014  LGD na Targach AGROTRAVEL 2014
 LGD na Targach AGROTRAVEL 2014  LGD na Targach AGROTRAVEL 2014  LGD na Targach AGROTRAVEL 2014
 LGD na Targach AGROTRAVEL 2014  LGD na Targach AGROTRAVEL 2014  LGD na Targach AGROTRAVEL 2014
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka